Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TOMCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Zawodowe zagrożenia zdrowotne w gabinetach stomatologicznych.
Tytuł angielski: Occupational health problems in dental practice.
Autorzy: Lewczuk Ewa, Affelska-Jercha Anna, Tomczyk Jarosław
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (2) s.161-165, bibliogr. 38 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,901

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • medycyna pracy
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Podstawoym problemem zdrowotnym w pracy stomatologa jest obciążenie układu kostno-stawowego związane ze stojącą i pochyloną pozycją przy pracy. Pozycja ta może powodować dolegliwości bólowe kręgosłupa, objawy rwy kulszowej oraz powstanie stopy płasko-koślawej. Powtarzające się ruchy nadgarstka predysponują do powstania zespołu cieśni nadgarstka. Częste parestezje i drętwienia związane ze zmianami w nerwach obwodowych, są spowodowane używaniem wiertarek stomatologicznych. Zaburzenia cyklu miesięcznego, występujące u asystentek stomatologicznych mogą mieć związek z podwyższonym poziomem rtęci w osoczu i w moczu. Częstym problemem są również alergie, w tym alergia na lateks, w postaci wyprysku kontaktowego, pokrzywki, astmy oskrzelowej lub wstrząsu. W związku z kontaktem z materiałem biologicznym, głównie śliną i krwią, istnieje wyższe ryzyko zachorowania na choroby zakaźne.

  Streszczenie angielskie: The overload of the osteoarticular system resulting from standing and stooping position of the body is the main health problem of dentists. This may cause vertebral pain, symptoms of sciatica and foot valgo-planus. Symptoms of carpal tunnel syndrome are induced by repeated carpus movements. Frequent numbness associated with the peripheral nerves changes result from using drills by dentists. Menstruation disturbances observed in dental assistants could be related to the increased levels of mercury in serum and urine. Allergy is also a frequent medical problem, particularly allergy to latex, manifested by contact egzema or allergic urticaria, asthma and shock. There also is an increased risk for infectious diseases through the contact with biological material, mostly saliva and blood.


  2/10

  Tytuł oryginału: Zapalenie oskrzeli.
  Autorzy: Tomczyk Renata
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (3) s.62, 64, 66, 68-70, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono etiopatogenezę, symptomatologię, rokowania, diagnostykę, różnicowanie oraz leczenie niefarmakologiczne i farmakoterapię zapalenia oskrzeli. Omówiono leczenie objawowe oraz przyczynowe, z uwzględnieniem roli antybiotyków. Artykuł ilustrowano opisem przypadku zapalenia oskrzeli w praktyce lekarza rodzinnego.


  3/10

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych parametrów przed- i śródoperacyjnych na występowanie migotania przedsionków w zerowej i pierwszej dobie po operacji rewaskularyzacji bezpośredniej serca.
  Tytuł angielski: Effects of preoperative and intraoperative variables on frequency of atrial fibrillation in the immediate postoperative period after coronary grafting surgery.
  Autorzy: Walczak Maciej, Sarnowski Wojciech, Woźniak Ewa, Filipiak Marlena, Krakowska Katarzyna, Tomczyk Jadwiga
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.162-165, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zabiegi wykonywane w krążeniu pozaustrojowym mają istotny wpływ na występowanie okołooperacyjnych zabaurzeń rytmu głównie pod postacią migotania przedsionków. Celem pracy było określenie, jakie czynniki mogą przyczyniać się do wystąpienia migotania przedsionków w zerowej i pierwszej dobie po zabiegu rewaskularyzacji bezpośredniej mięśnia sercowego. Badaniem objęto 80 pacjentów (69 mężczyzn, 11 kobiet) w wieku od 40 do 71 lat operowanych w krążeniu pozaustrojowym. U wszystkich chorych monitorowano EKG w zerowej i pierwszej dobie po zabiegu. Wystąpienie zaburzeń rytmu pod postacią migotania przedsionków odnoszono do wybranych parametrów przed i około operacyjnych (czas krążenia, czas zakleszczenia aorty, przepływ stężenia potasu, liczba wykonywanych kardiowersji i defibrylacji, nasilenie zmian w tętnicach wieńcowych, liczba wykonywanych pomostów) oraz danych z wywiadu (płeć, wiek, waga, wzrost, powierzchnia ciała). Stwierdzono, iż z powyższych parametrów istotny wpływ na wystapienie migotania przedsionków w zerowej dobie mają zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej oraz wiek operowanych chorych.

  Streszczenie angielskie: We have assessed effects of selected variables (sex, weight, heihjt, body surface area, time of the partial and total bypass, pump output, potassium concentration, number of intraoperative defibrillations and cardioversions, coronary stenosis, number of bypasses) on frequency of atrial fibrillation (AF) episodes during 48 hours after coronary grafting surgery. Among sixty male and eleven female patients, aged 40 - 71 yrs, 22 developed AF during first 24 hours after surgery and 9 - during the next day. Number of AF episodes was significantly higher in older (over 60) patients and in cases with critical obsctruction om the main coronary artery. Intraoperative cardioversion did not decreasee the risk of AF during first 24 hours after surgery.


  4/10

  Tytuł oryginału: Dystonia krtaniowa - własne doświadczenia w leczeniu toksyną botuliową.
  Tytuł angielski: Laryngeal dystonia - own experience with botulin toxin treatment.
  Autorzy: Domżał Teofan M., Tomczykiewicz Kazimierz
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.173-179, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dystonia krtaniowa jest dystonią ogniskową występującą częściej niż się ją rozpoznaje. Opisano 5 przypadków z dystonią typu przywodzeniowego. W 3 z nich dystonia była objawem, który wystąpił w przebiegu kurczu powiek, który później rozwinął się w zespół Meige'a. Chorzy leczeni byli wstrzykiwaniem toksyny botulinowej A do mięśni krtani pod kontrolą EMG podając po 10 j.m. (Dysport) w obie strony. Uzyskano wynik dobry i bardzo dobry bez żadnych poważniejszych objawów niepożądanych.

  Streszczenie angielskie: Laryngeal dystonia is a focal dystonia occuring more often than it is diagnosed. Adductor type dystonia was described in 5 patients. In 3 cases it manifested itself as blepharospasm, which later developed into Meige's syndrome. The patients were treated with botulinum toxin A injections under EMG control administering 10 i.m. into laryngeal muscles on both sides with good and very good results. There were no serious side effects.


  5/10

  Tytuł oryginału: Pozaszpitalne zapalenie płuc.
  Autorzy: Tomczyk Renata
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (9) s.88, 90, 92, 94, 96, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Tło: Zapalenie płuc jest częstą chorobą infekcyjną. Około 75-80 proc. chorych z rozpoznanym zapaleniem płuc jest leczonych ambulatoryjnie przez lekarza rodzinnego, a tylko co 4-5 chory wymaga hospitalizacji. Cel: Przedstawienie informacji, które ułatwiają lekarzowi podjecie decyzji dotyczącej leczenia domowego, bądź skierowania pacjenta do szpitala, a także wybranie optymalnej terapii. Omówienie: Pozaszpitalne zapalenia płuc mają najczęściej etiologię: bakteryjną, mykoplazmatyczną i wirusową. Jednak tylko w 50 proc. zakażeń udaje się wyizolować czynnik etiopatogenetyczny, zaś w pozostałych przypadkach wyniki badań mikrobiologicznych uzyskujemy już po wdrożeniu leczenia, dlatego terapia ma charakter empiryczny. Najczęstszymi objawami zapalenia płuc są: duszność kaszel i gorączka, pojawiające się po jedno-, dwudniowym okresie występowania niecharakterystycznych objawów prodromalnych, a w badaniu przedmiotowym: wzmożone drżenie głosowe, stłumienie odgłosu opukowego, szmer oskrzelowy, trzeszczenia, w przypadku zajęcia opłucnej także szmer tarcia opłucnowwgo. Istotnym badaniem diagnostycznym jest badanie rdaiologiczne klatki piersiowej, które wykazuje: zmiany odniskowe, lite ognisko zapalne, płyn w kącie przeponowo-żebrowym, niedodmę i inne zmiany. Pacajenta możemy zakwalifikować do hospitalizacji lub leczenia ambulatoryjnego, posługując się skalą PORT. W leczeniu najczęściej stosujemy połączenia pencilin z inhibitorami á-laktamazy, cefaloisporyny i makrolidy.


  6/10

  Tytuł oryginału: Potencjalna rola czynników zakaźnych w niektórych chorobach ośrodkowego układu nerwowego.
  Tytuł angielski: Potential role of infectious factors in ceratin central nervous system diseases.
  Autorzy: Cyperling-Kamińska Joanna, Tomczykiewicz Kazimierz, Ilnicki Piotr, Zaleska Bożena
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.255-257, bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono potencjalną rolę czynników zakaźnych w patogenezie i modyfikacji przebiegu niektórych chorób układu nerwowego. Znalezienie powiązań przyczynowo-skutkowych zakażenia z chorobami układu nerwowego będącymi powikłaniem chorób naczyniowych miałoby ogromny wpływ na zdrowie publiczne. Perspektywa prowadzenia szczepień ochronnych czy eliminacji poszczególnych patogenów może stanowić trudną do przecenienia metodę zapobiegania i leczenia najczęściej występujących chorób układu nerwowego. Niejasna jest nadal rola Chlamydia pneumoniae w patogenezie stwardnienia rozsianego. Niezbędne jest prowadzenie dalszych badań dotyczących identyfikacji eliminacji patogenów chorobowych mogących mieć wpływ na przebieg i rokowanie w niektórych chorobach układu nerwowego.

  Streszczenie angielskie: In the paper the potential role is presented of infectious factors in the pathogenesis and course modification of certain nervous system diseases. Finding of cause-result relationship between infection and nervous system diseases, being the complication of vascular diseases, could exert a great effect on public health. The perspective of protective vaccination or elimination of individual pathogens can be a hard-to-be overestimated method of prevention and treatment of the most frequently occurring nervous system diseases. The role of Chlamydia pneumoniae is still unclear in the pathogenesis of multiple sclerosis. Condition is necessary of further studies on identification and elimination of pathogens that could have influence on the course and prognosis of certain nervous system diseases.


  7/10

  Tytuł oryginału: Autofluorescencja rogówki i przepuszczalność jej nabłonka pod wpływem stosowania leków znieczulających miejscowo rogówkę : praca doktorska
  Autorzy: Tomczyk Marta, Starzycka Maria (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Okulistyki w Krakowie
  Źródło: 2002, 60 k. : il., tab., bibliogr. 81 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20330

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/10

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Rozpoznanie ostrego zapalenia oskrzeli i postępowanie z nim.]
  Autorzy: Tomczyk Renata
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (12) s.54, il. - Tł. artyk. z czas. American Family Physician 2002; 65(10) : 2039-2044
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/10

  Tytuł oryginału: Zastępczy Zespół Munchausena.
  Tytuł angielski: Munchausen Syndrome by Proxy (MSBP).
  Autorzy: Tomczyk Barbara, Jakubowska-Winecka Anna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (7/8) s.461-463, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł dotyczy specyficznej formy maltretowania dziecka jaką jest Zespół Munchausena by proxy. Syndrom ten opisywany jest rownież jako "chemiczne krzywdzenie dziecka", "zatrucie nieprzypadkowe", "nieprzypadkowe duszenie dziecka". Wywiad i objawy choroby dziecka są wymyślone i sprowokowane przez osobę nim się opiekującą (zwykle matkę). U podłoża tych zachowań leży patologiczny mechanizm psychologiczny. Efektem jest zbędna hospitalizacja i szkodliwe w skutkach leczenie nieistniejącej choroby dziecka. Zdarza się, że dziecko jest doprowadzone do ciężkiego stanu ogólnego. Zastępczy Zespół Munhausena jest szczególnym wyzwaniem dla pediatry. Oprocz problemów diagnostycznych i wątpliwości związanych z brakiem doświadczenia w rozwiązywaniu podobnych problemów, lekarz może przeżywać obawę przed podjęciem nietypowych zadań i uwikłaniem się w procedury prawne. Celem artykułu jest pomoc pediatrom w poradzeniu sobie z trudną sytuacją w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia Zespołu Munchausena by proxy.

  Streszczenie angielskie: This article with a specific form of child abuse, which is Munchausen Syndrome by Proxy. This syndrome is also described as; "chemical harm to a child", "deliberate child suffocation", "deliberate poisoning" ("non accidental poisoning"). History and symptoms of child illness are invented and provoked by a person taking care (usually the mother). This behaviour rises from a pathological psychological mechanism. Resulting from this is unnecessary hospitalization and potentially harmful treatment of non-existent disease. It happens that this leads a child to a serious overall condition. Munchausen Syndrome by Proxy imposes a particular challenge for pediatricians. Apart from a diagnostic issues and uncreatinty associated with the lack of experience in resolving similar problems, physiian may be anxious undertaking untypical tasks and getting involved into legal procedures. The aim of this article is to assist pediatrician in dealing with difficulties of suspected or confirmed Munchausen Syndrome by Proxy.


  10/10

  Tytuł oryginału: Antyoksydanty o charakterze polifenoli w zielu Ficaria verna Huds.
  Tytuł angielski: Polyphenolic antioxidants in the Ficaria verna herb.
  Autorzy: Tomczyk Michał, Gudej Jan
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (20) s.946-948, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum. - 2 Sympozjum Naukowe pt. Naturalne antyoksydanty w farmacji i medycynie Warszawa 19-20.04. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Streszczenie angielskie: The results of phytochemical investigations of Ficaria verna herb were presented. By using multiple chromatographic separations eleven flavonoid compounds were isolated. Chromatographic analysis (2D TLC) confirmed the presence of phenolic acid, and the GC and GC/MS methods the presence of triterpenes and strols. The structures of isolated compounds were established by means of spectral methods (UV, 1D and 2D NMR, MS). The quantitative determinations of flavonoids were carried out by using Christ-Mller's method and HPLC after acid hydrolysis.

  stosując format: