Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TOMASZEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/17

Tytuł oryginału: Right coronary artery-to-coronary sinus fistula diagnosed by echocardiography - a case report.
Tytuł polski: Przetoka tętnicy wieńcowej do zatoki wieńcowej rozpoznana podczas badania echokardiograficznego.
Autorzy: Tomaszewski Andrzej, Brzozowski Wojciech
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.83-88, il., bibliogr. 4 poz. - Tekst równoległy w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  2/17

  Tytuł oryginału: Przetoki wieńcowe.
  Tytuł angielski: Coronary fistulas.
  Autorzy: Tomaszewski Andrzej
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.93-95, bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/17

  Tytuł oryginału: Serum concentrations of markers of type I collagen metabolism in women taking monophasic oral contraceptives.
  Autorzy: Rechberger Tomasz, Baranowski Włodzimierz, Bogusiewicz Michał, Postawski Krzysztof, Jakimiuk Artur J., Tomaszewski Jacek, Kulik-Rechberger Beata, Jakowicki Jerzy A.
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (2) s.81-86, il., tab., bibliogr. 21 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Karboksyterminalny propeptyd kolagenu typu I (PICP-carboxy-terminal propeptide of type I procollagen) i stabilizowany pirydynoliną karoboksyterminalny telopeptyd kolagenu typu I (ICTP - cross-linked carboxy-terminal telopeptide of type I collagen) są markerami odpowiednio rozpadu i synetzy kolagenu typu I. Ich stężenia w surowicy krwi odzwierciedlają tempo przemian tego białka w organizmie. Oznaczono stężenia PICP i ICTP w surowicy kobiet przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne zawierające 20 ćg etinylestradiolu i 150 ćg desogestrelu (Mercilon) lub 30 ćg etinylestradiolu i 150ćg desogestrelu (Marvelon) przez 6 miesięcy. Stwierdzono znamiennie niższe średnie stężenie PICP po 3 miesiącach przyjmowania preparatu zawierającego 20 ćg etinylestradiolu i 150 ćg desogestrelu, które jednak po 6 miesiącach nie różniło się istotnie od wartości poczatkowej. U kobiet przyjmujących preparat zawierający 30 ćg etinylestradiolu i 150 ćg desogestrelu nie zaobserwowano znaczących zmian stężenia PICP. Średnie stężenia ICTP nie uległy istotnym zmianom w obu grupach. Wyniki wskazują na przemijające zmniejszenie syntezy kolagenu typu I u kobiet przyjmujących środki antykoncepcyjne zawierające 20 ćg etinylestradiolu. Żaden z obu badanych preparatów nie wpływa znacząco na degradację kolagenu typu I w organizmie kobiet podczas pierwszych sześciu miesięcy przyjmowania.

  Streszczenie angielskie: Objectives: To investigate serum concentrations of the carboxy-terminal of type I procollagen (PICP) and cross-linked carboxy-terminal telopeptide of type I collagen (ICTP), reflecting the rate of synthesis and degradation of the parent collagen respectively, in women using monophasic oral contraceptives. Study design: PICP and ICTP were estimated in 60 women taking 20 ćg of ethinyl estradiol (EE) + 150 ćg of desogestrel (DSG) or 30 ćg of EE + 150 ćg DSG over six months. Results: Mean PICP concentration decreased in women receiving 20 ćg of EE + 150 ćg of DSG after three cycles of administration. However, after six months this value returned to a leel comparable to the initial one. In women taking 30 ćg of EE + 150 ćg of DSG the mean concentrations of PICP did not change significantly throughout the period studied. None of the oral contraceptives noticeably influenced the concentrations of ICTP. Conclusion: Investigated oral contraceptives do not significantly affect the metabolism of type I collagen, however a transient decrease in its biosynthesis may be expected during the use of formulations containing 20 ćg of EE.


  4/17

  Tytuł oryginału: Serce trójprzedsionkowe lewostronne.
  Tytuł angielski: Cor triatriatum sinistrum.
  Autorzy: Aleszewicz-Baranowska Janina, Tomaszewski Marek, Sabiniewicz Robert, Potaż Piotr
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (1) s.87-91, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono obraz echokardiograficzny serca trójprzedsionkowego lewostronnego rozpoznanego u dwóch chłopców w wieku 3 lat. W pierwszym przypadku rozpoznano wadę izolowaną o bezobjawowym przebiegu w ciągu 8-letniej obserwcji. U drugiego pacjenta dodatkowo stwierdzono wtórny ubytek przegrody międzyprzedsionkowej i czę ściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych. Korekcja kardiochirurgiczna przyniosła dobry efekt anatomiczny i hemodynamiczny. Autorzy zwracają uwagę na znaczenie echokardiografii w diagnostyce serca trójprzedsionkowego oraz omawiają najczęstsze typy anatomiczne tej wady.

  Streszczenie angielskie: Echocardiographic visualization of cor triatiatium sinistrum diagnosed in two 3 years old boys is presented. In first case - it was isolated abnormality asymptomatic in 8 years follow-up. In case 2 - abnormality coexists with atrial septal defect and partial anomalous pulmonary venous return. Operation was performed with good anatomic and hemodynamic results. The role of echocardiography in diagnosis of cor triatriatum and anatomic types of this abnormality is presented.


  5/17

  Tytuł oryginału: Operacja TVT - analiza skuteczności oraz powikłań pierwszych 100 operacji.
  Tytuł angielski: TVT procedure - the critical analysis of clinical effectiveness and complications among first 100 cases.
  Autorzy: Rechberger Tomasz, Baranowski Włodzimierz, Skorupski Paweł, Adamiak Aneta, Miturski Roman, Postawski Krzysztof, Tomaszewski Jacek, Jakowicki Jerzy A.
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.171-176, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analiza kliniczna wyników 100 zabiegów metodą TVT wykazała skuteczność operacji mierzoną całkowitym ustąpieniem dolegliwości u 95 proc. pacjentek. Poprawę odnotowano u 4 proc. operowanych zaś u 1 pacjentki nie stwierdzono żadnej poprawy. Śródoperacyjne uszkodzenie pęcherza moczowego odnotowano w 9 przypadkach. Zastosowanie profilaktyki antybiotykowej było skuteczne w zwalczaniu klinicznych objawów infekcji dróg moczowych u 96 proc. leczonych.

  Streszczenie angielskie: Rationale: Since its clinical debut in 1996 TVT procedure has been offering an excellent clinical tool both for patients and surgeons to treat SUI suffering women. Since the learning curve is an important factor influencing the rate of surgical complications as well as the clinical outcome of any new surgical technique we decided to analyse the first 100 cases of SUI women treated with TVT technique. Aim of the study: To analyse clinical effectiveness and complications among first 100 consecutive cases of TVT procedures. Matertial and methods: On hundred women aged from 30 to 80 years (old mean 55,6) were hospitalised in our Department from September 1999 to November 200 because of SUI as confirmed by the complete urogynecologic assessment including history and physical examinations, catheterised residual volume determination, and multichanel urodynamic testing. TVT procedure was performed as originally described by Ulmsten et al. except the fact that 43 operations were performed not under local but epidural anesthesia. For 80 patients TVT was offered as the primary surgery for SUI treatment whereas for 14 it was the second and for 6 the third or more attempt. Results: Operation was performed without any technical difficulties in all cases (mean time 25 min). Bladder injury (treated by 1 or 2 days catheterization) occurred in 9 cases, urinary retention in 13 (in 6 cases after 10-14 days tape was cut). Urinary tract infections occurred in 4 women despite intraoperative 2,0 g i,v. piperacillin prophylactics and fosfomycin trometamol 3,0 g p.o. in first postoperative day. Subsequent urge incontinence developed in 4 patients. Clinical efficacy based...


  6/17

  Tytuł oryginału: Objawy dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego u chorych leczonych z powodu złamań wyrostka stawowego żuchwy.
  Tytuł angielski: Symptoms of temporomanidbular joint dysfunction in patients treated for the condylar fractures.
  Autorzy: Wojciechowicz Jolanta, Tomaszewski Tomasz, Koliński Piotr, Bartoszcze-Tomaszewska Małgorzata, Buczarski Bartosz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.423-429, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM w Lublinie w latach 1992-1996 z powodu złamań wyrostka stawowego żuchwy leczono 124 pacjentów, w wieku od 7 do 70 lat. Autorzy przeprowadzili kontrolne badania kliniczne i radiologiczne u 42 chorych leczonych zachowawczo z powodu złamań wyrostków stawowych żuchwy. Okres obserwacji od chwili złamania wynosił 5 lat. W ocenie wyników brano pod uwagę zakres odwodzenia żuchwy, funkcję stawu skroniowo-żuchwowego, zbaczanie żuchwy w czasie rozwierania szczęk, przemieszczenie linii pośrodkowej szczęk, zgryz i objawy akustyczne w stawie skroniowo-żuchwowym.

  Streszczenie angielskie: 124 patients atthe age of 7 to 70 years with condylar fractures were treated in the Department of Dental and Maxillo-Facial Surgery in the years 1992-96. The authors carried out control clinical examination and the radiographic investigations in 42 patients treated conservatively. late results of treatment were assessed after 5 since post fracture. In the assessment the range of mandible abduction, function of temporomandibular joints, mandibular malposition following movements, occlusal disturbance, dislocation of the central line, and the acoustic symptoms in TMJ.


  7/17

  Tytuł oryginału: Śródoperacyjna ocena ciepłoty ciała u chorych w podeszłym wieku poddanych operacjom torakochirurgicznym.
  Tytuł angielski: Perioperative estimation of body temperature in elder patients durign thoracosurgery operations.
  Autorzy: Szłyk-Augustyn Maria, Wujtewicz Maria, Steffek Mariusz, Suchorzewska Janina, Tomaszewski Dariusz, Kurowski Krzysztof
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.249-251, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • chirurgia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby chorych w wieku podeszłym poddanych planowym operacjom chirurgicznym. Zaburzenia termoregulacji w okresie okołooperacyjnym są szczególnie wyrażone w tej grupie chorych, a liczba powikłań istotnie wzrasta podczas niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej. Celem pracy była ocena ciepłoty ciała chorych poddanych zabiegom torakochirurgicznym. Badania przeprowadzono u 23 chorych powyżej 65 roku życia. Chorych zaszeregowano do dwóch grup. W grupie I (12 chorych) zastosowano tradycyjne metody ochrony przed utratą ciepła. W grupie II (11 chorych) stosowano bierne metody ochrony przed utratą ciepła oraz systemy grzewcze "Hot-line" z możliwością podwyższania temperatury płynów infuzyjnych. Ciepłotę ciała oeniano w odstępach 30 min. Czujniki temperatury umiejscawiano na części podeszwowej palucha oraz w nosogardzieli. Obserwowano statystycznie znamienny spadek temperatury ciała w grupie chorych, u których zastosowano tradycyjne metody grzewcze. Uzyskane obserwacje wskazują na konieczność stosowania u chorych w wieku podeszłym dodatkowych metod ochrony przed utratą ciepła w czasie zabiegu operacyjnego.

  Streszczenie angielskie: Within the last years there is observed the increase in number of elder patients operated in planned terms. Perioperative disorders of thermoregulation are strongly expressed in the group of patients, and the number of complications rises significantly during inadvertent perioperative hypothermia. The aim of this study was estimation of body temperature in patients subjected to thoracosurgical operatons. The study was performed in 23 patients older than 65 years, which were divided into 2 groups. In the group I (12 persons) we used usual methods of heat loss prevention. In group II there were used: passive methods of protection against heat loss as well as Hotline blood and fluids warmer with the possibility of intravenous fluids warming. The body temperature was estimated every 30 minutes. The temperature detectors were located on plantar surface of hallux and in nasophynx. We observed statistically significant decrease in body temperature volues in group I. We conclude that ther is the necessarity of the using of accessory methods of heat loss prevention in elder pateints subjected to thoracosurgery.


  8/17

  Tytuł oryginału: Rak pęcherzyka żółciowego.
  Tytuł angielski: Carcinoma of the gallblader.
  Autorzy: Tomaszewski Sebastian, Leksowski Krzysztof, Dratwa Sylwester
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (3) s.211-214, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Rak pęcherzyka żółciowego (r.p.ż.) stanowi 0,2 - 2,4 proc. wszystkich nowotworów złośliwych, a rozpoznaje się go u 0,93 - 2 proc. chorych zakwalifikowanych do cholecystektomii lub innych zabiegów na zewnątrzwątrobowych drogach żółciowych. Cel pracy: Celem pracy była retrospektywna analiza przebiegu klinicznego, wyników badań diagnostycznych oraz momentu ustalenia rozpoznania u chorych z rakiem pęcherzyka żółciowego. Materiał: Materiał stanowiło 13 chorych z rakiem pęcherzyka żółciowego (9 kobiet i 4 mężczyzn) rozpoznanym w latch 1994-2000. Wyniki: Objawy kliniczne i wyniki analizowanych badań laboratoryjnych u wszystkich chorych były nie charakterystyczne. We wszystkich 13 przypadkach stwierdzono kamicę pęcherzyka żółciowego w badaniu ultrasonograficznym jamy brzusznej. U jednej chorej r.p.ż. rozpoznano na podstawie śródoperacyjnego badania histopatologicznego. U pozostałych 12 chorych rozpoznano go w pooperacyjnym badaniu histopatologicznym. Wniosek: Mimo postępu w diagnostyce wczesny r.p.ż. jest wykrywany zwykle dopiero w pooperacyjnym badaniu histoaptologicznym.

  Streszczenie angielskie: Background: The carcinoma of gallbladder amounts to 0,2 - 0,4 p.c. of malignant neoplasms and it's diagnosis takes place in 0.93 - 3 p.c. of all patients qualified for cholecystectomy or during other surgical interventions on extrahepatic biliary ducts. Objectives: The aim of this study was a retrospective analysis of the clinical aspects, results of diagnostic procedures and the moment when final diagnosis was established in patients suffered from carcinoma of gallbladder. Material: The study group comprised 13 patients (9 women and 4 men) with carcinoma of gallblader diagnosed during the period between 1994-2000. Results: in all cases the clinical aspects and results of laboratory tests were non-characteristic. In all 13 cases cholecystolithiasis was ascertained during the ultrasonography of the abdominal cavity. Only in 1 female patient the carcinoma of gallbladder was diagnosed during the intraoperative histopathological examination. In other 12 patients, the carcinoma of gallbladder was diagnosed in postoperative histopathological examination. Conclusion: Depsite the progress in diagnostics, the early stages of gallbladder's carcinoma are still most commonly diagnosed not until the postoperative histopathological examination.


  9/17

  Tytuł oryginału: Doświadczenia własne w stosowaniu operacji TVT jako metody leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.
  Tytuł angielski: The tenision free vaginal tape operation (TVT) for the treatment of stress urinary incontinence in females - the observational data.
  Autorzy: Rechberger Tomasz, Skorupski Paweł, Adamiak Aneta, Baranowski Włodzimierz, Tomaszewski Jacek, Michalak Jerzy, Urban Marek, Jakowicki Jerzy
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.40-44, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Ocena efektywności klinicznej oraz powikłań metody TVT zastosowanej w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Materiałi metoda. U stu dwudziestu kobiet, z potwierdzonym obiektywnie rozpoznaniem (badanie kliniczne, kwestionariusz Gaudenza oraz badanie urodynamiczne obejmujące cystometrię i profilometrię cewkową) wysiłkowego nietrzymania moczu, przeprowadzono operację korekcyjną sposobem TVT. Zabieg TVT polega na podcewkowym umieszczeniu taśmy prolenowej przy zastosowaniu minimalnie inwazyjnej techniki. Wprowadzenie znieczulenia miejscowego (czy też podpajęczynówkowego), umożliwiło śródoperacyjne sprawdzenie poprawności wykonania operacji. Wyniki. Spośród 120 leczonych kobiet u 109 (90,8 proc.) uzyskano wyleczenie, u dziewięciu (7,5 proc.) poprawę, u dwóch zaś (1,7 proc.) operacja nie dała pozytywnego rezultatu. Nie wystąpiły żadne poważne powikłania śród- i pooperacyjne. Perforacja ściany pęcherza moczowego, która wystapiła u 9 pacjentek, nie miała negatywnego wpływu na wynik operacji. U 6 pacjentek wystąpiła pooperacyjna niestabilność wypieracza. Wnioski. Blisko dwuletnie, własne doświadczenia kliniczne z metodą TVT pozwalają stwierdzić, że ta mało inwazyjna i niezwykle prosta technicznie oepracja jest wysoce efektywna w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. W naszej opinii powinna być roważana jako technika z wyboru do leczenia WNM u kobiet.

  Streszczenie angielskie: Objective. To evaluate clinical efficacy of TVT procedure as the treatment of stress urinary incontinence (SUI) in women. Moreover, intraoperativ as well as postoperative complications were critically analysed. Patients and methods. One hundred and twenty female patients suffering from SUI were included and underwent clinical evaluation with Gaudenz questionnaire and urodynamic tests (cystometry and urethral profilometry). TVT procedure implies the insertion of prolene tape around mid-urethra via a minimal vaginal incision. Results. Among 120 treated women 109 (90,80 p.c.) were fully recovered, 5 (75 p.c.) were improved and in 2 cases (1,7 p.c.) operation failed. No major intra-or postoperative complications occurred. Nine cases of bladder perforations were treated with catheterisations and had no negative impact on clinical outcome. Six patients developed detrusor instability de novo. Conclusions. After almost two years of clinical experiences we consider TVT procedure as a safe and effective surgical procedure for females with the SUI. Because of very high effectiveness and reproducibility accompanied by its technical simplicity TVT procedure should be considered as the opration of choice for female SUI treatment.


  10/17

  Tytuł oryginału: Białka ostrej fazy w schorzeniach stomatologicznych.
  Tytuł angielski: Acute phase proteins in dental diseases.
  Autorzy: Orzędała-Koszel Urszula, Bachanek Teresa, Tomaszewski Tomasz
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (6) s.359-363, bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W publikacji na podstawie piśmiennictwa określono rolę i znaczenie białek ostrej fazy w schorzeniach stomatologicznych.


  11/17

  Tytuł oryginału: Stenosis of sigmoid colon caused by endometriosis.
  Tytuł polski: Zwężenie esicy spowodowane ogniskiem endometriozy.
  Autorzy: Leksowski Krzysztof, Szylberg Tadeusz, Juszczak Dariusz, Tomaszewski Sebastian
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (4) s.404-406, il., bibliogr. 6 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Endometrioza jest zmianą polegającą na występowaniu ognisk błony śluzowej macicy poza jamą macicy. Endometrioza jelitowa może przyjmować różne formy makroskopowe - od drobnych punktowych, sinoczerwonych plamistości, poprzez zmiany polipowate, aż do zmian guzowatych. Praca przedstawia przypadek endometriozy esicy powodującej zwężenie jelita, sugerujące w badaniu endoskopowym nowotwór złośliwy.


  12/17

  Tytuł oryginału: Promienica twarzowo-szyjna
  Autorzy: Rahnama Mansur, Tomaszewski Tomasz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.405-407, bibliogr. 11 poz. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • farmacja
 • choroby zakaźne
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/17

  Tytuł oryginału: Profesor Marian Jerzy Krawczyński (1921-1991).
  Autorzy: Tomaszewski Jeremiasz J.
  Źródło: Pamięt. Tow. Lek. Warsz. 2002: 138 (6) s.195-197, 3 s. tabl.
  Sygnatura GBL: 301,361

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Krawczyński
 • Marian Jerzy 1921-1991


  14/17

  Tytuł oryginału: Desmopressin - a nontransfusional form of prevention of postextractive bleeding in some patietns with von Willebrand's type I disease. Case report.
  Tytuł polski: Dezmopresyna - nietransfuzyjna metoda zapobiegania krwawieniom poekstrakcyjnym u osób z chorobą von Willebranda typu I. Opis przypadku.
  Autorzy: Rahnama Mansur, Tomaszewski Tomasz, Świątkowski Wojciech
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.150-153, bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono możliwości zastosowania preparatu Minirin (dezmopresyny) w chirurgii szczękowo-twarzowej u osób ze skazami krwotocznymi. Przypadek własny pacjenta z chorobą von Willebranda typu I potwierdza skuteczność leku w przypadku krwawień poekstrakcyjnych.

  Streszczenie angielskie: In this article the possiblity of usig the Minirin (desmopressin) in maxillofacical surgery in person with hemostatic disorders has been described. The our case of patient with von Willebrand's disease type I indicates that this drug is very effective in bleeding after teeth extractions.


  15/17

  Tytuł oryginału: The loss of alveolar processus, mandible density and bone tissue structure in reference to the computerized analysis of intraoral radiography.
  Tytuł polski: Zanik wyrostka zębodołowego oraz gęstość i struktura tkanki kostnej żuchwy na podstawie komputerowej analizy obrazu radiowizjograficznego.
  Autorzy: Tomaszewski Tomasz, Czerwiński Edward
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.322-328, il., tab., bibliogr. 21 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 98 pacjentów leczonych w Klinice Chirrugii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej AM oraz w Poradni Osteoporozy Instytu Medycyny Wsi w Lublinie przeprowadzono badania radiowizjograficzne okolicy zębów przedtrzonowych po stronie lewej. Na podstawie analizy obrazu wg określono wybrane wskaźniki gęstości i struktury kości żuchwy oraz stopień zaniku wyrostka zębodołowego. Stwierdzono, iż stopień zaniku wyrostka zębodołowego istotnie koreluje z wiekiem badanych, a także wykazuje ujemną korelację z gęstością mineralną i równoważnikiem zawartości minerałów w kości żuchwy. Uzyskane wyniki wskazują na to, że zmiany demineralizacyjne mogą w znaczący sposób uczestniczyć w utracie uzębienia.

  Streszczenie angielskie: 98 patients treated in the Department of Dental and Maxillofacial Surgery, Medical University and Institute of Rural Medicine in Lublin had radiovisiographically tested premolar teeth area on the left side. Reviewing radiovisiographical picture, there were defined bone mineral density and mandible bone structure and degree of loss of alveolar processus. It was concluded that the degree of loss of alveolar processus is significantly correlated with the researched patients' age, and is inversely correlated with mineral density and equivalent of mandible bone mineral contents. The achieved results prove that demineralisation changes can significantly influence teeth loss.


  16/17

  Tytuł oryginału: Assessment of density and mandible bone structure in patients with generic osteoporosis symptoms.
  Tytuł polski: Ocena gęstości i struktury kości żuchwy u pacjentów z ogólnoustrojowym procesem osteoporozy.
  Autorzy: Tomaszewski Tomasz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.329-341, il., tab., bibliogr. 18 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 130 chorych z rozpoznaną osteoporozą i 110 osób grupy kontrolnej wykonano badania radiowizjograficzne kości żuchwy. Analiza obrazów cyfrowych, przeprowadzona przy pomocy opracowanego programu komputerowego "Radiograph Workshop", wykazała, że u pacjentów z osteoporozą, w porównaniu z grupą kontrolną, obserwuje się znamienne zmniejszenie gęstości kości żuchwy, wyrażone mniejszym równoważnikiem zawartości minerałów (BMC), zmniejszoną gęstościa mineralną (BMD) oraz obniżeniem względnej gęstości kości żuchwy (BD). Analiza strutkury kości żuchwy wykazała w grupie chorych mniejszą niż w grupie kontrolnej liczbę beleczek radiolgoicznych (STN), zmniejszone zagęszczenie beleczek liczone w proc. powierzchni oraz większą niż u zdrowych szerokość radiolgoicznych beleczek żuchwy.

  Streszczenie angielskie: In a group of 130 patients with diagnosed osteoporosis and in 110 patients in control group radiovisiographic test of mandible bone structure had been carried out. Digital images analysis was carried out using Software Radiograph Workshop. It proved that in the group of patients with osteoporosis process in comparison with the control group there has been observed a significant deterioration of mandible bone density, defined as reduced bone mineral contents (BMC), reduced bone mineral density (BMC), and reduced mandible bone density (BD). Bone structure analysis showed in the control group of the treated patients with osteoporosis lower than in the control group quantity of structure of trabecular number (STN), deterioration of bone trabecular density expressed in p.c. of area and greater structure of trabecular width than that in healthy patients.


  17/17

  Tytuł oryginału: Effekt of age and gender on the condition of bone tissue of stomatognathic system.
  Tytuł polski: Wpływ wieku oraz płci na stan tkanki kostnej narządu żucia.
  Autorzy: Tomaszewski Tomasz, Czerwiński Edward
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.342-351, il., tab., bibliogr. 24 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 240 pacjentów w średnim wieku, meżczyzn 50,3 lat, kobiet 54,4 lat, leczonych w Klinice Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej AM oraz w Poradni Osteoporozy Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, przeprowadzono badania radiowizjograficzne okolicy zębów przedtrzonowych po stronie lewej. Cyfrowy zapis obrazu rwg opracowano przy pomocy programu komputerowego Radiograph Workshop, a uzyskane wskaźniki gęstości i struktury kości żuchwy analizowano pod względem zależności od płci i wieku badanych. Stwierdzono, iż gęstość względna, gęstość mineralna oraz zawartosć minerałów w kości jest istotnie większa u mężczyzn niż u kobiet, a jednocześnie ulega istotnemu zmniejszeniu z wiekiem. Wiek i płeć badanych w mniejszym stopniu wpływa na radiolgoiczne wskaźniki struktury, uzyskane w wyniku analizy zdjęć RVG programem Radiograph Workshop.

  Streszczenie angielskie: The 240 patients, with the mean age 50.3 year for males and 54.4 years for females treated in the Department of Dental and Maxillofacial Surgery Medical University and Institute of Rural Medicine in Lublin had radiovisiographically tested premolar teeth area on the left hand body side. Digital radiovisiographical picture was developed using computer software Radiograph Workshop, and obtained factors of bone mineral density and mandible bone structure were reviewed with regard to gender and age of the treated. It was concluded that relatvive density, mineral density and bone mineral contents is significantly greater with male than female patients, and is deteriorating significantly with age. Age and gender of the treated in a lesser degree influences on radiological structure factors resulting from radiovisiographical picture analysis using Radiograph Workshop.

  stosując format: