Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TOMASZEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Obecność swoistych przeciwciał IgE dla alergenów tytoniu u chorych z alergią atopową.
Tytuł angielski: Tobacco specific IgE in atopic patients.
Autorzy: Tomaszewicz Joanna, Rączka Alicja, Łuczak Elżbieta
Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (1) s.55-60, il., tab., bibliogr. 39 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,342

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach pojawiły się prace, które pozwalają sądzić, żę rola dymu tytoniowego w patogenezie chorób układu oddechowego może być bardziej złożona niż do niedawna przypuszczano. Zwrócono uwagę, że tytoń może pełnić rolę alergenu, ponieważ posiada zdolność do indukcji wytwarzania swoistych przeciwciał klasy IgE. Celem pracy była ocena częstości występowania uczulenia na tytoń u chorych na astmę oskrzelową, alergiczny nieżyt nosa oraz POChP. Badaniem objęto 70 osób atopowych, w tym 34 chorych na atopową astmę oskrzelową, 46 osób chorych na alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa oraz 30 osób nieatopowych, w tym 20 chorych na POChP i 10 zdrowych ochotników. U badanych analizowano palenie tytoniu obecnie i w przyszłości, bierne narażenie na działania dymu tytoniowego, tolerancję dymu tytoniowego. U wszystkich wykonano testy skórne oraz oznaczono w surowicy stężenie całkowitej IgE oraz swoistych IgE dla alergenów tytoniu metodą fluoroimmunoenzymatyczną. W grupie osób atopowych u 12 chorych (17 proc.) stwierdzono obecność w surowicy swoistych IgE dla alergenów tytoniu w klasach od 1 do 3. Przeciwciała te częściej stwierdzano u chorych na atopową astmę oskrzelową niż alergiczny nieżyt nosa. W grupie osób nieatopowych u żadnej nie stwierdzono sIgE dla tytoniu wykazywali gorszą toelrancję dymu tytoniowego, mimo podobnej ekspozycji na palenie tytoniu w porównaniu z osobami z grupy bez sIgE.

  Streszczenie angielskie: Recent years have shown that tobacco can play the role of allergen, due to its ability to induce specific IgE in serum. The aim of the study was to evaluate the prevalence of sensitization to tobacco in pateints suffering from asthma, and allergic rhinitis comparing with patients with COPD and healthy controls. The study was carried out in 100 subjects divided into 2 groups: I group (n = 70) atopic adults, 34 patients with atopic asthma and 46 patients with seasonal or perennial rhinits, II group (n = 30) nonatopic adults, 20 pateints with COPD and 10 halthy controls. Skin prick tests and total IgE and specific IgE (sIgE) to tobacco leaf using fluoroimmunoenzymatic method were performed on all patients. Among all patients passive and active smoking, tolerance to tobacco smoke and other sensitization were analyzed. In group 1 in 12 subjects (17 p.c.) positive sIgE to tobacco in serum occured between first and third class. Sensitization to tobacco in examined group occured more frequently in asthma than in rhinitis patients. In group II (nonatopic adults) negative sIgE to tobacco was observed in all subjects. Patients sensitizated to tobacco were charactirzed with owrse tolerance for tobacco smoke while the exposure to smoking was comparable in both sensitizated and non-sensitizated groups.


  2/3

  Tytuł oryginału: Ostre powikłania somatyczne w przebiegu jadłowstrętu psychicznego.
  Tytuł angielski: Acute medical complications in anorexia nervosa.
  Autorzy: Tomaszewicz-Libudzic Celina, Jagielska Gabriela, Komender Jadwiga
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (1) s.6-16, bibliogr. 43 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jadłowstręt psychiczny obarczony jest licznymi powikłaniami somatycznymi, z których część może być niebezpieczna dla życia. Najbardziej zagrożeni wystąpieniem powikłań somatycznych są pacjenci skrajnie wyniszczeni, pacjenci, którzy w krótkim okresie znacznie obniżyli swoją masę ciała, oraz pacjenci wymiotujący, stosujący środki przeczyszczające, a także chorzy z napadami żarłoczności. Szczególną uwagę u chorych na j.p. powinno się zwracać na stan układu krążenia, gdyż powikłania z jego strony są najczęściej obok samobójstw przyczyną zgonów w j.p. U chorych należy systematycznie kontrolować ciśnienie i tętno oraz przeprowadzać badania EKG z oceną QTc. Pacjenci wymagają wnikliwej oceny zgłaszanych przez siebie dolegliwości pod kątem możliwych, groźnych dla życia powikłań zd strony przewodu pokarmowego oraz zaburzeń metabolicznych (zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej, hipoglikemia, mocznica). Pacjenci, u których w badaniach laboratoryjnych obserwuje się poważne odchylenia, powinni być leczeni w warunkach szpitalnych. Należy kontrolować rownież stan układu krwiotwórczego oraz być wyczulonym na możliwości wystąpienia ostrych infekcji bez wyraźnego wzrostu wskaźników procesu zapalnego (gorączka, podwyższona leukocytoza i OB). Szczególnej uwagi wymagają pacjenci w początkowym okresie leczenia. Należy unikać zbyt szybkiego nawadniania i zbyt gwałtownych przyrostów masy ciala. Pacjenci z hipofosfatemią wymagają wyrównywania stężenia fosforanów ...

  Streszczenie angielskie: Anorexia nervosa is encumbered with many somatic complications, some of which can put our lives at risk. Most exposed to somatic complications are extremely emacited patients, who in a short time considerably reduced their body weight, vomited, used laxatives and dehydrants, as well as patients with voracity attacks. In anorexia nervosa patients, special attention should be paid to circulatory system because its complications are the most common - after suicides - cause of deaths. The patients should have their blood pressure and pulse systematically checked and ECG with QTc assessment made. The ailments reported by the patients have to be examined thoroughly in view of possible complications of alimentary tract and metabolic disorders (water-electrolyte and acid-base equilibrium, hypoglycaemia, uraemia). Patients with severe deviations found in laboratory tests should be treated under hospital conditions. Besides, the haematopoietic system should be controlled and observation should be directed towards possible occurrence of acute infections without evident increase in inflammatory process symptom (fever, increased leucocytosis and OB). Special attention should be paid to patients at the initial stage of treatment. Too rapid hydration and body weight increases should be avoided. patients with hypophosphataemia should have the concentration of phosphates equalized through oral or intravenous administration. For these patients there are contraindications to the use of ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Powikłania chirurgiczne w trakcie szpitalnego leczenia jadłowstrętu psychicznego - przegląd piśmiennictwa i omówienie trzech przypadków.
  Tytuł angielski: The surgical complications occurring during hospitalisation of patients with anorexia nervosa - literature review and discussion of three cases.
  Autorzy: Żerańska Maria, Tomaszewicz-Libudzic Celina, Jagielska Gabriela, Komender Jadwiga
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (4) s.579-589, bibliogr. 43 poz., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Anorexia nervosa (a.n.) is a mental disorder connected with the high mortality coming up to 18 p.c. The death causes are suicide and somatic complications resulting from cachexy, laxatives and diuretics abuse, which occurs in some patients and from vomiting provocation. The digestive tract complications are considered to be the death causes in a.n. as well. Among the surgical complications, which usuall occur in the initial period of the intensive nutrition the most serious and frequent ones are oesophageal rupture in the course of vomiting provocation (Boerhaave's syndrome) and the syndrome of compression of the horizontal part of the duodenum, by the mesentery (superior mesenteric artery syndrome) leading to the gastrectasia and possible gastric necrosis and perforation. In this paper the review of the current literature concerning the digestive tract complications in a.n. has been made. Also, the courses of the diseases and the complications requiring surgical intervention in 3 patients treated between 1998 and 2000 in the department of Child Psychiatry and the Department of Cardiosurgery of the Medical University of warsaw have been discussed. The patients developed segmental enteritis, gastrectasia caused by the superior mesentric artery syndrome and small intenstine strangulation. The early surgical intervention in the latter case and the proper maintenance in two other ones allowed to avoid more serious complications. The authors postulate profound analysis of the abdomnal complaints from the point view of surgical complications in anorectic patients...

  stosując format: