Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TOMASIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Antyportery sodowo-protonowe i aktywność prokoagulacyjna płytek krwi u chorych na cukrzycę typu 1.
Tytuł angielski: Sodium-proton exchangers and plateled procoagulant activity in type 1 diabetic patients.
Autorzy: Telejko Beata, Tomasiak Marian, Stelmach Halina, Kinalska Ida
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.533-537, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W przedstawionej pracy dokonano pomiaru aktywności płytkowych antyporterów sodowo-protonowych i zależnej od fosfolipidów aktywności prokoagulacyjnej w grupie 31 pacjentów z cukrzycą typu 1 (średni wiek 32,3 ń 10,1 lat) oraz 35 osób zdrowych (średni wiek 35,4 ń 9,4 lat). Z badań wykluczono pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz nefropatią cukrzycową. Aktywność antyporterów Na+/H+ oznaczano w osoczu bogatopłytkowym metodą optyczną, wg Rosskopfa i wsp. Aktywność prokoagulacyjną mierzono w osoczu bogatopłytkowym, ubogopłytkowym oraz filtrowanym (bezpłytkowym), z użyciem jadu Ruselli (wg Jy i Horstmana) i kalibrowano za pomocą L-ŕ-fosfatydyloetanolaminy owczej. Stwierdzono, że aktywność antyporterów Na+/H+ była istotnie wyższa u chorych na cukrzycę (p = 0,0009) w porównaniu z grupą kontrolną. Ponadto korelowała ona dodatnio z aktywnością prokoagulacyjną we wszystkich frakcjach osocza. Nie obserwowano natomiast korelacji z badanymi patametrami metabolicznymi, chociaż u pacjentów z wartościami HbAlc 7,5 proc. notowano wyższą aktywność antyporterów sodowo-protonowych. Całkowita aktywność prokoagulacyjna nie była znamiennie podwyższona u chorych na cukrzycę, stwierdzono jednak istotny wzrost aktywności w osoczu ubogopłytkowym i filtrowanym. Należy przypuszczać, że jej źródłem są bogate w fosfolipidy mikropęcherzyki odrywające się od błony płytkowej w procesie aktywacji. Nasze badania sugerują, że podwyższona aktywność płytkowych antyporterów Na+/H+ i wzmożona aktywność ...

  Streszczenie angielskie: Plateled sodium-proton exchange rate and phospholipid dependent procoagulant activity were measured in 31 type 1 diabetes (mean age 32.3 ń 10.1 years) and 35 healthy subjects (mean age 35.4 ń 9.4 years). The activity of plateled Na+/H+ exchanger was measured in plateled rich plasma, using an optical swelling assay, according to Rosskopf et al. Plateled procoagulant activity was measured in platelet rich plasma, platelet poor plasma and platelet/microparticles filtrated plasma, using Russell's viper venom (according to Jy and Horstman) and calibrated with ship L-ŕ-phosphatidylethanolamine. We found that Na+/H+ exchange rate was significantly higher in diabetic patients in comparison to the controls (p = 0.0009). There was also a positive correlation between the activity of Na+/H+ exchanger and phospholipid dependent procoagulant activity in all plasma fractions. We did not find a significant association between Na+/H+ exchanger activity and metabolic parameters studied, however in patients with HbAlc level 7.5 p.c. higher Na+/H+ exchange rates were noted. Total procoagulant activity did not rise significantly in diabetic patients, but was markedly higher in plateled poor and plateled filtrated plasma. It was supposed that it originated from platelet derived microparticles, enriched in phospholipids. Our results suggest that an increased platelet Na+/H+ exchange rate and raised procoagulant activity connected with platelet microparticles may enhance the risk of ...


  2/4

  Tytuł oryginału: Zachowanie się stężenia tlenku azotu oraz cząsteczek adhezyjnych w przebiegu powysiłkowego skurczu oskrzeli u chorych na alergiczną astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Nitric oxide and adhesion molecules in exercise-induced bronchoconstriction.
  Autorzy: Ziętkowski Ziemowit, Bodzenta-Łukaszyk Anna, Tomasiak Marian, Giergiel Jakub
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 8 (2) s.110-114, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Celem pracy była ocena udziału tlenku azotu (NO) oraz cząsteczek adhezyjnych (sE-selektyny i sP-selektyny) w patogenezie PSO. Metody: badania przeprowadzono w grupie 30 pacjentów (16 - astma alergiczna z komponentem wysiłkowym, 8 - astma alergiczna bez komponentu wysiłkowego oraz 6 - zdrowi ochotnicy). Każdy pacjent miał wykonywany test prowokacyjny z histaminą oraz test wysiłkowy na cykloergometrze rowerowym. Krew w celu wykonania oznaczeń pobierano przed testami prowokacyjnymi, 15 i 60 min. po ich zakończeniu. Wyniki: W grupie chorych z powysiłkowym skurczem oskrzeli spoczynkowe stężenie NO wzrastało znamiennie statystycznie 15 min. po wysiłku, po czym 60 min. po wysiłku obserwowano jego normalizację. Stężenie sE-selektyny również wzrastało znamiennie statystycznie 15 min. po wysiłku i pozostawało na takim poziomie 60 min. po zakończeniu próby. Stężenie sP-selektyny wzrastało 15 min. po wysiłku fizycznym i powracało do poziomu wyjściowego 60 min. po zakończeniu próby. U osób z pozostałych dwóch grup nie obserwowano zmian w stężeniach NO ani selektyn, a także w czasie nieswoistego testu prowokacyjnego z histminą. Wnioski: Wyniki badań wskazują, że NO, sE-selektyna i sP-selektyna mogą pełnić istotną rolę w mechanizmie powysiłkowego skurczu oskrzelu u chorych na alergiczną astmę oskrzelową.

  Streszczenie angielskie: Aims: The study was aimed to determine the role of nitric oxide and adhesion molecules (sE-selectin and sP-selectin) in the pathogenesis of EIB. Methods: In total 30 patietns were included (16 asthmatics with EIB, 8 asthmatics without EIB and 6 healthy volunteers). In all subjects a non-specific bronchial provocation test with histamine and exercise test using a bicycle ergometer were performed. The study parameters were measured before and then 15 and 60 min. after the exercise test. Results: In the group of patietns with EIB the NO concentration was significantly increased 15 min. after the test as compared to pre-test level, and returned to the norm 60 min. after the test was done. sE-selectin concentration also increased significantly 15 min. after performing test, and remained unchanged on the 60th min. of observation, whereas sP-selectin concentration was raised 15 min. and returned to normal 60 min. after the exercise test was done. In neither astmatics without EIB nor healthy volunteers group changes of this kind were observed. Conclusions: The results of the study suggest that the changes in concentrations of NO, sE-selectin and sP-selectin are connected to the mechanisms of exercise-induced bronchoconstriction.


  3/4

  Tytuł oryginału: Pomiar aktywności antyportera sodowo-protonowego metodą optyczną w płytkach krwi u chorych na cukrzycę typu 2.
  Tytuł angielski: Determination of plateled sodium activity - proton antiporter in type 2 diabetic patients using an optical swelling assay.
  Autorzy: Telejko Beata, Tomasiak Marian, Stelmach Halina, Kinalska Ida
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.305-311, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy był pomiar aktywności antyportera Na+/H+ (NHE) metodą optyczną w płytkach krwi pacjentów z cukrzycą typu 2. Grupę badaną stanowiło 41 chorych na cukrzycę typu 2 (średni wiek 57 ń 6,5 lat) oraz u 27 osób zdrowych (średni wiek 54 ń 6,1 lata). Aktywność NHE mierzono w osoczu bogatopłytkowym i wyrażano jako stałą szybkości pęcznienia komórek w roztworze propionianu sodu o pH = 6,7. Wykazano, że aktywność płytkowego antyportera Na+/H+ byla istotnie wyższa u chorych na cukrzycę w porównaniu do grupy kontrolnej (k = 4,28 ń 0,68 x 10**-3/s vs 3,20 ń 0,61 x 10**-3/s, p 0,00001). Nie stwierdzono natomisat znamiennych różnic w aktywności NHE pomiędzy pacjentami bez powikłań (k = 4,31 ń 0,68 x 1**-3/s). oraz chorymi z nadciśnieniem (k = 4,28 ń 0,75 x 10**-3/s) oraz pomiędzy chorymi z normoalbuminurią (k = 4,28 ń 0,74 x 1**-3/s) i mikroalbuminurią (k = 4,37 ń 0,87 x 10**-3/s) lub białkomoczem (k = 4,07 ń 0,38 x 10**-3/s). Analiza regresji wieloczynnikowej wykazała, że jedynym czynnikiem wpływającym istotnie na aktywność NHE było: stężenie triglicerydów (á = 0,401, p = 0,027). Nasze badania sugerują że: 1) metoda optyczna pozwala na szybki i powtarzalny pomiar aktywności antyportera Na+/H+ w płtykach krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2; 2) wzmożona aktywność płytkowego antyportera sodowo-protonowego może przyczyniać się do wzrostu ryzyka zmian naczyniowych w tej grupie.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the estimation of platelet sodium - proton exchanger (NHE) activity, using an optical swelling assay in type 2 diabetic patiennts. The studied group consisted of forty-one (41) patients with type 2 diabetes (the mean age 57 ń 6.5 years) and twenty-seven (27) healthy subjects (the mean age 54 ń 6.1 years). The measurements were performed in platelet rich plasma andexpressed as the rate constant of swelling processes in propriate containing medium (pH = 6.7). We found that Na+/H+ exchange rate was significantly higher in diabetic patients, in comparison to that in the controls (4.28 ń 0.71 x 10**-3/s vs 3.20 ń 0.61 x 10**-3/s, p 0.0001). However, there were no significant differences in NHE activity between patients without complications (k =n 4.31 ń 0.68 x 10**-3/s) and the subjects with hypertension (k = 4.28 ń 0.74 x 1-**-3/s) and those with microalbuminuria (k = 4.37 ń 0.87 x 10**-3/s) or overt proteinuria (k = 4.07 ń 0.38 x 10**-3/s). The multiple regression analysis revealed that the only factor, significantly influencing NHE activity, was trigliceryde concentration (á = 0.401, p = 0.027). Our results suggest that: 1) optical swelling assay is a rapid and high reproductible test, allowing for the estimation of NHE activity in platelets of type 2 diabetics; 2) increased platelet Na+/H+ exchanger activity may enchance the risk of vascular damage in this group of patients.


  4/4

  Tytuł oryginału: Rola wymieniacza Na+/H+ w mechanizmie powstawania odpowiedzi prokoagulacyjnej płytek krwi : praca doktorska
  Autorzy: Lasocka Joanna, Tomasiak Marian (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Chemii Fizycznej w Białymstoku
  Źródło: 2002, 113 k. : il., tab., bibliogr. 355 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20835

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie
 • in vitro

  stosując format: