Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TOBIASZ-ADAMCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Relacje społeczne a ryzyko zgonu wśród osób w zaawansowanym wieku podeszłym.
Tytuł angielski: Social ties and mortality risk at the advanced age population.
Autorzy: Tobiasz-Adamczyk Beata, Brzyski Piotr
Źródło: Gerontol. Pol. 2002: 10 (4) s.190-198, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,484

Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Realcja pomiędzy więziami społecznymi a ryzykiem zgonu została przeanalizowana w grupie 607 (400 kobiet i 207 mężczyzn) osób w zaawansowanym wieku podeszłym, uczestników dwóch badań socjoepidemiologicznych przeprowadzonych w odstępie 12 lat (1986 i 1998). Wpływ zmienionych niezależnych wynikających z danych zebranych w trakcie wywiadów w badaniach (ilość i jakość relacji społecznych, sposób zamieszkania: samotny a członkowie rodziny) został odniesiony do umieralności z powodu wszystkich przyczyn w okresie dwóch lat od II badania. Analizę przeprowadzono za pomocą proporcjonalnego modelu umieralności Coxa. Analiza wielowymiarowa określająca niezależne predyktory umieralności wykazała, że większe ryzyko zgonu miały te osoby, które uprzednio mieszkały samodzielnie. Natomiast zmuszone były zamieszkać z rodziną (szczególnie odnosi się to do kobiet). Brak kontaktów społecznych zwiększał ryzyko zgonu u mężczyzn. Wielowymiarowy model oparty na wskaźniku więzi społecznych pokazał, że ryzyko zgonu wzrastało w zależności od stopnia otrzymywanego wsparcia instrumentalnego (szczególnie u kobiet).

  Streszczenie angielskie: Relationships between social ties and risk of death were analysed in the population of 607 (400 females and 207 males) elderly participants of two socioepidemiological surveys conducted at 12-year interval (in 1986 and 1998). The influence of the independent variables measured at the baseline interviews (quantity and quality of social realtions, social support, living arrangements: alone vs. family members), upon all-cause mortality was estimated 2 years after II survey using the Cox proportional hazard model. Multivariate regression model defining independent predictors of mortality shoved that people who have to change their living arrangement (from independent to living with family member) had significantly higher risk of death (especially in females). Lack of social relations significantly influenced the mortality risk in males. Multidimensional model based on index of social ties showed that mortality risk increased in relation to level of instrumental support (especially in females).


  2/6

  Tytuł oryginału: Rola aktywności fizycznej w zapobieganiu zachorowaniom na raka jelita grubego.
  Tytuł angielski: Protective effect of physical activity in the occurrence of colon cancer.
  Autorzy: Jędrychowski Wiesław, Tobiasz-Adamczyk Beata, Steindorf Karen, Popiela Tadeusz, Penar Agnieszka, Matyja Andrzej, Wahrendorf Jurgen
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.21-25, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania była ocena wpływu aktywności fizycznej wynikającej z pracy zawodowej oraz w czasie wolnym na ryzyko występowania raka jelita grubego, przy uwzględnieniu zwyczajów żywieniowych jako potencjalnych zmiennych zakłócających. Badania kliniczno-kontrolne przeprowadzono w grupie 180 chorych na raka jelita grubego, leczonych w I Katedrze i Klinice Chirurgii CMUJ w Krakowie. Jednakową liczebnie grupę kontrolną dobrano parami według płci i wieku spośród chorych hospitalizowanych w tym samym czasie w Szpitalu Uniwersyteckim, z innych powodów niż choroby nowotworowe. Kwestionariusz żywieniowy dotyczył częstości i ilości spożywania 148 produktów żywnościowych i pokarmów. Aktywność fizyczną w czasie pracy zawodowej przed wystąpieniem choroby klasyfikowano na podstawie samooceny badanych. Aktywność w czasie wolnym mierzono liczbą godzin spędzanych dziennie na oglądaniu TV. Ryzyko zachorowania na raka jelita grubego, mierzone ilorazem szans (Isz) u osób z większą aktywnością fizyczną o charakterze zawodowym było niższe niż w grupie kontrolnej (Isz = 0,56, 95 p.c. PU: 0,28 - 1,10). Także niższe było ryzyko wśród osób bardziej aktywnie spędzających czas wolny (Isz - 0,56, 95 p.c. PU: 0,32 - 0,98). Efekt protekcyjny przypisywany wysiłkowi fizycznemu był niezależny od zdrowego sposobu żywienia.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to assess the role of occupational and leisure physical activity on the risk pattern of colon cancer considering the possible confounding effects of dietary habits. Case-control study has been carried out in 180 incident cases of colon cancer hospitalized in Chair of Surgery CMUJ in Kraków. The equal number of controls individually matched by gender and age were chosen amongst patients with no history of cancer from the university hospital. Food frequency questionnaire combined with quantity of foods eaten was used to assess the usual dietary patterns for 148 food items. The occupational physical activity of the interviewed subjects before the occurrence of the disease was assessed by selfrating. Leisure time activity was measured by the number of hours watching TV. The adjusted risk of colon cancer was reduced by half in those being active in leisure time (OR = 0.56, 95 p.c. Cl: 0.32 - 0.98). The effect of occupational physical activity had the same order of magnitude in terms of risk reduction (OR = 0.56; Cl: 0.28 - 1.10). The protective effect of healthy nutrition appeared to be independent from that attributed to physical effort.


  3/6

  Tytuł oryginału: Alcohol consumption and the risk of colorectal cancer at low levels of micronutrient intake.
  Autorzy: Jędrychowski Wiesław, Steindorf Karen, Popiela Tadeusz, Wahrendorf Jrgen, Tobiasz-Adamczyk Beata, Kulig Jan, Penar Agnieszka
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.CR357-CR363, tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The purpose of our study was to assess the relationship between simultaneous exposure to alcohol and consumption of micronutrients that may have protective properties against colorectal cancer. This hospital-based case-control study of colorectal cancer was carried out between January 1998 and November 1999 in Cracow, Poland. A total of 180 cases of colorectal cancer confirmed by histopathology were recruited from the University Hospital in Cracow. An equal number of controls, individually matched by gender and age (ń 5 years) were chosen from among patients from the same hospital with no history of cancaer. An interviewer-administered food frequency questionnaire covering 148 food items, including the quantity consumed, was used to assess the typical dietary pattern. When the analysis was carried out on quartile intake data, a consistent inverse association was confirmed between the intake of retinol, thiamine or antioxidant micronutrients (carotene, vitamin C and E) and the occurrence of colorectal cancer. Alcohol intake appeared to be an important risk factor for this cancer site, and the risk increased with the amount of pure alcohol intake. The group with deficient intake of retinol, carotene, and vitamins C and E, but with higher consumption of alcohol, incur a noticeably high risk of colorectal cancer (OR = 6.79; 95 p.c. CI: 2.08 - 22.18). The data suport the hypothesis that higher consumption of alcohol, when combined with low micronutrient intake, may considerably increase the risk of colorectal cancer.


  4/6

  Tytuł oryginału: Relacje lekarz-pacjent w perspektywie socjologii medycyny : podręcznik dla studentów i lekarzy
  Autorzy: Tobiasz-Adamczyk Beata
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002, 134 s. : il., tab., bibliogr. 78 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia


  5/6

  Tytuł oryginału: Family history of disease (genetic risk) and illness behaviours in colon cancer patients.
  Autorzy: Tobiasz-Adamczyk Beata, Bajka Jadwiga, Brzyski Piotr
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.373-379, il., tab., bibliogr. 9 poz. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the significance of family history of cancer risk on the development of coping strategies employed by colon cancer patients. in the analysed group of 321 colon cancer patients 131 (40.8 p.c.) reported family history of cancer. These patients were less likely than other patients to engage in behaviours that reduced the risk of occurring symptoms and in coping strategies with illness. They varied in their emotional responses to symptoms; a sense of fatalism and the feeling of resignation was declared in higher level (OR = 1.71, CI 0.93 - 3.17), similarly as the association between stress, stressful life events and the aetiology of their disease (OR = 1.62, CI 1.03 - 2.54). They also more frequently reported genetic determinants in the course of disease, felt less responsible (guility) for the onset of disease. Median time period from the onset of symptoms until seeking first medical consultation was higher in patients with family history of cancer.


  6/6

  Tytuł oryginału: Determinanty zapotrzebowania na świadczenia medyczne i opiekuńcze osób w wieku podeszłym. Badania populacyjne : praca doktorska
  Autorzy: Szczerbińska Katarzyna, Tobiasz-Adamczyk Beata (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, Zakład Socjologii Medycyny w Krakowie
  Źródło: 2002, [2], 212 k. : il., tab., bibliogr. 248 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20642

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: