Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: THIELEMANN
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Stężenie receptorów estrogenowo-progesteronowych w tkance zdrowej i nowotworowo zmienionej u chorych na raka krtani.
Tytuł angielski: Concentration of estrogen receptors and progesterone receptors in normal and neoplastic tissue in larynx cancer patients.
Autorzy: Piątkowski Karol, Kruk-Zagajewska Aleksandra, Thielemann Anna, Kopczyński Zygmunt
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.445-450, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analiza lokalizacji raka w obrębie krtani i części krtaniowej gardła wskazuje na istnienie miejsc predysponowanych do nowotworzenia. Różnice w zapadalności, lokalizacji narządowej, przebiegu i rokowaniu raka krtani próbuje się wyjaśnić nie tylko czynnikami egzogennymi, lecz także endogennymi, w tym hormonalnymi. Stężenie receptorów hormonalnych dla estrogenów (ER) i progesteronu (PgR) oznaczono w tkance nowotworowej krtani 18 chorych (16 mężczyzn i 2 kobiet). W grupie kontrolnej stanowiącej 10 chorych (9 mężczyzn i 1 kobieta) określono stężenie receptorów w tkance otaczającej, makroskopowo niezmienionej. Wszystkie rozpoznania zostały potwierdzone badaniem histopatologicznym. Ocenie ilościowej poddano zarówno receptory cytoplazmatyczne, jak i jądrowe. Sześć próbek tkanki nowotworowej pochodziło z fałdów głosowych, 7 z fałdów przedsionkowych, 2 z okolicy podgłośniowej, 2 z szypuły nagłośni i 1 z zachyłka gruszkowatego. Grupę kontrolną stanowiło 10 fragmentów tkanki zdrowej z krtani, z czego 4 pobrano z fałdu głosowego, 4 z fałdu przedsionkowego i 2 z wolnego brzegu nagłośni. Wszystkie próbki tkanek poddano weryfikacji histopatologicznej. Stężenie cytoplazmatycznych i jądrowych receptorów ER i PGR oznaczano metodą immunoenzymatyczną na podstawie zestawów ER-EIA i PgR-EIA Monoclonal firmy Abbott. Najwyższe średnie stężenie receptorów w raku krtani stwierdzono w tkance pochodzącej z fałdów przedsionkowych i szypuły nagłośni, natomiast w przypadku tkanki zdrowej z fałdów przedsionkowych.

  Streszczenie angielskie: The analysis of laryngx cancer localisation inside the larynx and hypopharynx indicate that there are some places prone to cancrogenesis. Digerencess in morbidity, organ localisation and prognosis of larynx cancer can be explained not only by egzogenic factors but also by endogenic one, including hormons. The estrogen (ER) hormon receptor concentration and progesteron (PgR) concentration was estimated in the neoplastic tissue in 18 patients (16 men, 2 women). In the control grouup, in 10 patients (9 men, 1 women) the concentration receptor was assessed in sourrounding, macroscopically unchanged tissued. The quality assessment was done both in cytoplasmatic and nuclear receptors. 6 specimens of neoplastic tissue was taken from vocal folds, 7 from vestigular folds, 2 from subglottic space, 2 from epiglottic petiolus and 1 from pyriform sinus. Control group consist of 10 healthy tissue speciments including 4 taken from the vocal cords, 4 from vestibular folds, 2 from free edge of epiglottis. All samples were examined by pathologist. The concentration of cytoplasmatic and nuclei receptors (ER and PgR) was estimated by immunoenzymatic essay by ER-EIA and PgR-EIA monoclonal antibodies (Abbott). The highest concentration of receptors in larynx cancer was stated in tissue comming from vestibular folds and epiglottic petiolus in healthy objects in the region of vestibular folds.


  2/3

  Tytuł oryginału: Korelacja stężenia hormonów płciowych w surowicy krwi ze stężeniem receptorów estrogenowo-progesteronowych u chorych na raka krtani.
  Tytuł angielski: Corellation between sex hormons value in serum blood and estrogen-progesterone receptors concentration at larynx cancer patients.
  Autorzy: Piątkowski Karol, Kruk-Zagajewska Aleksandra, Thielemann Anna, Kopczyński Zygmunt
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.675-681, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Szczególną cechą epidemiologiczną raka krtani są duże różnice zapadalności na ten nowotwór u mężczyzn i kobiet. Stan ten tłumaczy się nie tylko narażeniem na czynniki środowiskowe, lecz również czynnikami endogennymi, w tym hormonalnymi. U 12 chorych wykonano oznaczenie stężenia estradiolu (E2) i progesteronu (Pg) w surowicy krwi metodą radioimmunologiczną (RIA). W tym celu posłużono się specyficznymi przeciwciałami i antygenami znakowanymi jodem J**125 z zestawu Spectria firmy Orion Diagnostica. Jednocześnie w tkankach krtani określono stężenie cytoplazmatycznych i jądrowych receptorów estrogenowych (ER) i progesteronowych (PgR) metodą immunoenzymatyczną na podstawie zestawów ER-EIA i PgR-EIA Monoclonal firmy Abott. Receptory hormonalne badano w tkance nowotworowej krtani u 12 chorych (11 mężczyzn i 1 kobieta) oraz w tkance otaczającej, makroskopowo niezmienionej w grupie kontrolnej liczącej 10 chorych (9 mężczyzn i 1 kobieta). Dokonano korelację pomiędzy stężeniem estradiolu i progesteronu w surowicy krwi a stężeniem ich receptorów w tkance raka u 12, a w tkance otaczającej u 5 chorych. U chorych na raka krtani stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy poziomem estradiolu i progesteronu w surowicy krwi ze stężeniem obu ich frakcji receptorowych. W grupie kontrolnej fizjologiczna dodatnia korelacja wystąpiła jedynie pomiędzy poziomem estradiolu i stężęniem receptorów jądrowych, natomiast korelacja ujemna pomiędzy poziomem progesteronu i stężeniem receptorów cytoplazmatycznych. W badanej grupie chorych można zaobserwować zaburzenia w systemie hormonalno-receptorowym estradiolu i progesteronu. Dotyczyły one zarówno tkanki nowotworowej, jak i zdrowej.


  3/3

  Tytuł oryginału: Poziomy wolnego testosteronu i stężenia receptorów estrogenno-progesteronowych u chorych na włókniaka młodzieńczego.
  Tytuł angielski: Value of free testosteron and estrogen-progesterone receptor concentration at angiofibroma juvenile patients.
  Autorzy: Kruk-Zagajewska Aleksandra, Piątkowski Karol, Thielemann Anna
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.561-565, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • płeć męska
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Identyczna lokalizacja, typowy wiek i męska płeć chorych na włókniaka młodzieńczego mogą wskazywać na związek jego etiopatogenezy z przemianami hormonalnymi okresu pokwitania. Badania zmierzające do ustalenia wpływu poszczególnych hormonów na biologię tego guza nie dały dotychczas jednoznacznych rezultatów. Badaniem objęto 3 chorych na włókniaka młodzieńczego leczonych operacyjnie w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej w Poznaniu. W surowicy krwi chorych oznaczano poziom wolnego testosteronu (fT) metodą radioimmunologiczną (RIA). Posłużono się zestawami diagnostycznymi firmy Orion Diagnostica. W tkance włókniaka badano stężenie receptorów estrogenno-progesteronowych metodą immunoenzymatyczną. Zastosowano zestawy ER-EIA i PgR-EIA firmy Abbott. U wszystkich chorych stwierdzono prawidłowe poziomy wolnego testosteronu w surowicy krwi. Próbki włókniaka młodzieńczego zawierały zarówno receptory estrogenowe, jak i progesteronowe. Stwierdzono znacznie wyższe stężenia receptorów jądrowych, w porównaniu z cytoplazmatycznymi.

  stosując format: