Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TERESIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Zbadanie zależności między dawką zdeponowanych w tarczycach radiojodków a obrazem klinicznym, cytologicznym i histopatologicznym w tarczycach pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu wola guzkowego lub nowotworów tarczycy - badania w województwie wielkopolskim.
Tytuł angielski: Evaluation of the relation between the dose of radioiodides, deposited in thyroid glands, and the clinical, cytological, and histopathological pictures in thyroids of patients who were surgically treated because of either nodular goitre of thyroid neoplasms - studies in the Wielkopolska Voivodship.
Autorzy: Gembicki Maciej, Łącka K., Bolko P., Czarnywojtek A., Majewski P., Bręborowicz J., Trejster E., Ruchała M., Gradecka-Kubik I., Manuszewska E., Drews M., Stajgis P., Stawny B., Rólski M., Skrobisz J., Burchadt W., Teresiak M., Murawa P.
Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.117-132, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,167

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono ocenę hormonalną, ultrasonograficzną, cytologiczną i histopatologiczną 229 chorych urodzonych po 1960 roku (144 kobiet, 56 dziewczynek, 22 mężczyzn i 7 chłopców) zamieszkałych w regionie Wielkopolski i leczonych chirurgicznie z powodu wola guzkowego w latach 1997-1999. Badania przeprowadzono przed leczeniem chirurgicznym oraz 3-8 miesięcy po tyreoidektomii, kiedy to oceniono czynność tarczycy oraz wykonano badania ultrasonograficzne okolicy szyjnej. Badania wykazały częstszą rozpoznawalność raka zróżnicowanego tarczycy w porównaniu do lat 1981-1985.

  Streszczenie angielskie: Hormonal, USG, cytologic and histopatologic evaluation of 229 patients (144 women, 56 girls, 22 men and 7 boys) born after 1960 living in the Wielkopolska District surgically treated for thyroid nodular disease in 1997-1999 is given in this study. Examination was conducted twice before surgery and 3-8 months after thyreoidectomy. The study showed a more frequent diagnosis of differentiated thyroid carcinoma, as compared to studies conducted in 1981-1985.


  2/4

  Tytuł oryginału: Naczyniakomięsak limfatyczny (lymphangiosarcoma) kończyny górnej powstały na podłożu przewlekłego obrzęku chłonnego po leczeniu raka piersi. Opis pięciu przypadków.
  Tytuł angielski: Lymphangiosarcoma of the upper extremity in chronic lymphoedema following breast cancer treatment. A report of five cases.
  Autorzy: Teresiak Marek, Kycler Witold, Wojnerowicz Czesław, Teresiak Ewa, Karpisiewicz Małgorzata
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (4) s.248-251, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zespół Stewart-Trevers jest rzadkim i źle rokującym naczyniomięsakiem chłonnym kończyny górnej, powstałym na podłożu przewlekłego obrzęku chłonnego po leczeniu raka piersi. Nowotwór powstaje w kończynie górnej, na tle przewlekłego obrzęku chłonnego, spowodowanego radykalnym odjęciem piersi (mastectomia radicalis) z powodu raka tego narządu. Rokowanie jest niekorzystne, a leczeniem z wyboru jest radykalne chirurgiczne wycięcie nowotworu z możliwościa zastosowania paliatywnej radio- lub/i chemioterapii. Przedstawiono 5 przypadków naczyniakomięsaka chłonnego, powstałego na podłożu przewleklego obrzęku chłonnego kończyny górnej po leczeniu raka piersi. Praca zawiera omówienie epidemiologii, etiologii, leczenia i rokowania dla naczyniomięsaka chłonnego. Ze względu na brak ustalonych zasad leczenia stosuje się pojedynczo lub w skojarzeniu, leczenie chemiczne, radioterapie, miejscowe wycięcie, zabieg amputacyjny. Najlepsze wyniki osiąga się stosując wczesne leczenie operacyjne (najczęściej zabieg amputacyjny).

  Streszczenie angielskie: Stewart-Trevers syndrome is a rare aggressive upper extremity lymphangiosarcoma in pomastectomy patients. Lymphangiosarcoma has frequently been described arising within chronic lymphoedema of the upper limb following mastectomy for carcinoma of the breast. Prognosis of lymphangiosarcoma is poor with treatment options being wideexcision surgery, pallitive radiotherapy or chemotherapy. We vreport 5 cases of lymphangiosarcoma arising in a lymphoedema of the upper limb following treatment for carcinoma of the breast. This report includes a discussion of the epidemiology, etiology, treatment and prognosis of lymphagiosarcoma. There is no established method of treating. The main treatment is early surgical resection.


  3/4

  Tytuł oryginału: Prognostic value of selected imunohistochemical markers in skin melanoma.
  Tytuł polski: Markery immunohistochemicze w czerniaku.
  Autorzy: Kycler Witold, Grodecka-Gazdecka Sylwia, Bręborowicz Jan, Filas Violetta, Teresiak Marek
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.487-495, il., tab., bibliogr. 40 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy jest ocena znaczenia metaloproteinazy 2 (MMR-2), glikoproteiny CD44 i nm23 kinazy dwufosfonukleozydowej dla przebiegu czerniaka skóry w porównaniu z wpływem czynników klinicznych i histopatologicznych na czas przeżycia. Materiał i metodyka. Analizowano dane 39 pacjentów operowanych z powodu czerniaka w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu w II Oddziale Chirurgii Onkologicznej po raz pierwszy w latach 1990 - 1994. Ocenie poddano dane kliniczne, takie jak: wiek, płeć, pojawienie się rozsiewu nowotworowego, jego lokalizację oraz czas przeżycia. Na podstawie archiwalnych preparatów histopatologicznych oceniono: grubość nacieku guza w mm wt Breslow'a, poziom naciekania wg Clarka, postać histologiczną, obecność nacieku limfocytarnego, cechy regresji, obecność owrzodzenia, obecność satelitów i przerzutów do węzłów chłonnych. Przeprowadzono badanai ekspresji narkerów immunohistochemicznych w materiale tkankowym uzyskanym z archiwalnych bloczków parafinowych. Określono obecność HMB-45 i PCNA, ekspresję metaloproteinazy 2 (MMP-2, glikoproteiny CD44 i nm23 kinazy dwufosfonukleozydowej. Dane kliniczne, histopatologiczne i immunohistochemiczne oceniono w korelacji z czasem przeżycia. Ocenę czynników prognostycznych przeprowadzono metodą nieparametrycznego modelu proporcjonalengo hazardu wg Coxa. Wyniki. Najistotniejszym czynnikiem rokowniczym w badanej grupie okazał się dodatni wynik reakcji na obecność nm23 kinazy dwufosfonukleotyzydowej i to zarówno ...

  Streszczenie angielskie: Aim: to assess the signifcance of the expression of metalloproteinase 2 (MMP-2), CD44 glycoprotein and mn23 diposphate nucleoside kinase on melanoma progression and survival time and its comparison with the influence of clinical and histopathological parameters. Material and methods: 39 patients operated for the first time because of melanoma in the 2nd Department of Oncological Surgery of the Greatpoland Cancer Centre in Poznań between the years 1990 - 1994. Clinical data such as age, gender, the occurrence of cancer spread, its location and survival time were assessed. Using archival histopathological specimens we assessed the thickness of tumour invasion in mm according to Breslow, the level of invasion according to Clark, histological type, the presence of lymphocyte infiltration, regression symptoms, teh existence of preexisting naevus, the presence of ulceration, the presence of satellites and metastases to lymphatic nodes. Immunohistochemcial marker expression was perforemd in tissue material obtained from archival paraffin blocks. The presence of HMB-45 adn PCNA, the expression of metalloproteinase 2 (MP-2), CD44 glycoprotein and nm23 diphosphate nucleoside kinase were also assessed. Clinical, histopahtological and immunohistochemcial data was analysed in correlation with survival time. The evaluation of prognostic factors was performed aby Cox's nonparametriic proportional hazard regression model. Results: the crucial prognostic factor in the examined group ...


  4/4

  Tytuł oryginału: Brachytherapy in an advanced stage of pancreatic cancer - a case report.
  Tytuł polski: Brachyterapia w zaawansowanym raku trzustki - opis przypadku.
  Autorzy: Kycler Witold, Teresiak Marek, Skowronek Janusz, Łaski Piotr
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.506-508, bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Rak trzustki rozpoznawany jest zwykle w późnych stopniach zaawansowania klinicznego. Ogranicza to w znacznym stopniu możliwości zastosowania radykalnego leczenia chirurgicznego. Aktualne coraz częściej stosuje się brachyterpię HDR jako leczenie palaitywne w zaawansowanych rakach trzustki. Leczenie neoadjuwantowe oparte na brachyterapii HDR stwarza w niektórych przypadkach możliwość zahamowania wzrostu guza i zmniejszenia miejscowego zaawansowania. Przedstawiamy opis leczenia pacjenta z miejscowo zaawansowanym rakiem trzustki, u którego zastosowano brachyterapię HDR.

  Streszczenie angielskie: Treatment options for pancreatic cancer remain limited due to the large proportion of patients presenting with advanced disease at the time of diagnosis. Literature reports emphasize the advantages arising from palliative treatment using HDR brachytherapy. The promising results have provided encouragement for extendign the application of this method. Neoadjuvant therapy may stop tumor growth or induce regression of local tumor advancement. We present a case of a patient with locally advanced pancreatic cancer treataed with interstitial brachytherapy at the Greatpoland Center Centre in Poznań.

  stosując format: