Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TERESIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Morfologia i funkcja segmentu gardłowo-przełykowego.
Tytuł angielski: Morphology and function of the pharyngoesophageal segment.
Autorzy: Tarnowska Czesława, Teresińska Elżbieta, Matyja Grzegorz, Wasilewska Małgorzata
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.537-542, il., bibliogr. 46 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie przeglądu piśmiennictwa krajowego i zagranicznego przedstawiono poglądy dotyczące budowy anatomicznej, unerwienia i histomorfologii segmentu gardłowo-przełykowego (s.g.p.). Szczególną uwagę zwrócono na wpływ somatycznego i autonomicznego (zwłaszcza jego części sympatycznej) układu nerwowego na czynność gardła i ciśnienie spoczynkowe w obrębie zwieracza gardłowo-przełykowego (z.g.p.). Badania histomorfologiczne sugerują, że funkcja s.g.p. i napięcie poszczególnych zwieraczy (gardła górnego, środkowego i dolnego) jest determinowane: a) budową anatomiczną, b) rozmieszczeniem zakończeń włókien nerwowych układu somatycznego (nerwów X i XI) w zwieraczach gardła, c) budową splotu gardłowego, do którego wchodzą również zakończenia włókien nerwowych zwoju sympatycznego górnego, który odchodzi od pnia współczulnego. Pień współczulny rozciąga się po obu stronach kręgosłupa, od podstawy czaszki do kości guzicznej. Przy występowaniu zmian zwyrodnieniowych w szyjnym odcinku kręgosłupa może dojść do podrażnienia części sympatycznej układu autonomicznego i wzrostu napięcia w obrębie z.g.p. Po laryngektomii całkowitej wysokie ciśnienie w obrębie z.g.p. utrudnia, a nawet uniemożliwia wprowadzenia powietrza do przełyku w celu opanowania mowy przełykowej. Podkreślono znaczenie w praktyce klinicznej (szczególnie foniatrycnej) znajomości unerwienia s.g.p. w prognozowaniu możliwości opanowania fonacji zastępczej przełykowej i przetokowej.


  2/4

  Tytuł oryginału: Wentrykulografia radioizotopowa: ocena parametrów funkcji prawej komory serca u osób zdrowych.
  Tytuł angielski: Radionuclide ventriculography: evaluation of parameters of right ventricular function in healthy persons.
  Autorzy: Konieczna Stefania, Szumilak Bożenna, Teresińska Anna, Potocka Joanna
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.181-191, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Celem pracy było wypracowanie własnej metody oceny czynności prawej komory serca i określenie norm dla frakcji wyrzutowej oraz parametrów charakteryzujących fazę opróżniania i napełniania prawej komory na podstawie bramkowanej wentryklografii radioizotopowej. Materiał: Badaniem objęto 23 osoby (14 mężczyzn, 9 kobiet; średni wiek 31 lat; zakres 21-69 lat) wyselekcjonowane spośród pacjentów z wykluczoną chorobą zastawek i z małym lub średnim prawdopodobieństwem choroby wieńcowej, kierowanych na wysiłkowe badane perfuzji mięśnia sercowego techniką Tc-99m-MIBI SPECT. Kryteria włączenia do grupy pacjentów 'normalnych' były następujące: 1) prawidłowy obraz wyrzutowej prawej komory w wysiłu w stosunku do spoczynku w radioizotopowym badaniu wentrykulograficznym). Metoda: Wentrykulografię radioizotopową wykonano po wyznakowaniu in vivo technetem-99m czerwonych krwinek pacjenta. Obrazy zarejestrowano w zmodyfikowanej projekcji LAO-45, stosując podział cyklu serca na 24 klatki (rejestracja 6 mln impulsów w spoczynku a następnie 3-minutowe rejestracje na każdym poziomie wysiłku). Wyniki: 1) Radioizotopowa diagnostyka prawej komory jest trudna z uwagi na nieregularny kształt komory oraz nakładanie się aktywności ze struktur otaczajacych (prawy przedsionek, tętnica płucna, lewa komora). 2) Podczas ręcznego wyznaczania konturu prawej komory: a) zastosowanie amplitudowo-fazowej analizy Fouriera stanowiło istotne wsparcie przy separacji aktywności należących do prawego ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The aim of the study was to establish own method of assessment of right ventricular (RV) function and to calculate the normal values of ejection fraction and other parameters of emptying and filling of the RV from gated radionuclide ventriculography. Material: Twenty-three patietns (14 men, 9 women; mean age 31 y; range 21-69 y) were selected from the patients with excluded valve diseases and with low-to-medium probability of coronary artery disease, directed to a myocardial perfusion SPECT study. Criteria of inclusion to 'normal' group: 1) lack of pefusion defects in SPECT study, and 2) 'normal'right ventricular funciton in gated radionuclide ventriculography (significant increase of the RV ejection fraction in stress in comparison to rest). Methods: Gated radionuclide ventriculography was performed after in vivo labelling of the red blood cells with Tc-99m, in modified LAO-45 projection (24 frames during heart cycle, 6-mln-counts acquisition in rest and then 3-min-long acquisitions on each level of exercise). Results: 1) Analysis of RV funciton turned out difficult because of irregular shape of the ventricle and superposition of extra-ventricular structures (right atrium, pulmonary artery, left ventricle). 2) During RV contour drawing: a) the application of the amplitude and phase Fourier analysis helped to separate the activity corresponding to right atrium and left ventricle, b) the display of the heart in many different color scales helped to ...


  3/4

  Tytuł oryginału: Weryfikacja wartości frakcji wyrzutowej lewej komory, uzyskiwanej z badań perfuzji mięśnia sercowego wykonywanych bramkowaną techniką SPECT (GSPECT). Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Verification of the left ventricle ejection fraction from gated myocardial perfusion studies (GSPECT), preliminary report.
  Autorzy: Wnuk Jacek, Szumilak Bożenna, Dąbrowski Arkadiusz, Konieczna Stefania, Miśko Jolanta, Łabędź Waldemar, Teresińska Anna
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.193-200, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Dzięki dołączonej do badania SPECT opcji "bramkowania" zapisem EKG (GSPECT), w scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego możliwa jest równoczesna ocena parametrów funkcji lewej komory serca - m.in. frakcji wyrzutowej (EF). Dostępne dla techniki GSPECT oprogramowanie umożliwia ocenę czynności lewej komory metodami "Quantification Gated SPECT" (QGS) i "Emory Cardiac Toolbox" (EMORY). Za najdokładniejszą metodę obliczania EF uznawana jest jednak planarna wentrykulografia radioizotopowa (RNV). Celem niniejszego doniesienia była wstępna anliza różnic w wartościach EF uzyskiwanych u danego pacjenta w QGS, EMORY i RNV - w dwóch różnych sytuacjach klinicznych (lewa komora powiększona lub niepowiększona oraz w dwóch stanach (spoczynkowym i wysiłkowym). Materiał i metody: Dotychczas badaniami objęto 53 osoby w wieku 30-79 (śr. 58 ń 10) lat, w tym 46 mężczyzn. Wśród badanych było 41 osób z rozpoznaną chorobą naczyń wieńcowych (w tym 29 po przebytym zawale serca) i 12 osób z podejrzeniem choroby naczyń wieńcowych. Badania perfuzji mięśnia sercowego po podaniu Tc-99m-MIBI zarejestrowano u każdego pacjenta techniką GSPECT w spoczynku i 1 godzinę po wysiłku. Spoczynkowe badania RNV przeprowadzano w odstępie czasu nie przekraczającym trzech tygodni w stosunku do badania GSPECT. Wyniki: Średnia wartość EMORY EF dla całej populacji była istotnie wyższa od wartości QGS EF (zarówno dla komór powiększonych jak i niepowiększonych, w spoczynku jak i po wysiłku). Średnia wartość ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Stress-rest myocardial perfusion SPECT can be ECG-gated (GSPECT) and the resultant end-diastolic and end-systolic images can be used to assess left ventricular (LV) ejection fraction (EF). Two commercialy available software packages of computing EF from GSPECT: "Qantification Gated SPECT" (QGS) and "Emory Cardiac Toolbox" (EMORY) were compared with each other and with rest equilibrium radionuclide ventriculography (RNV). The study compared EF obtained from GSPECT at rest and after stress and in patients with and without LV enlargement. Material and methods: Fifty-three patients (46 males, age 30-79, av. 58 ń 10 yrs) of non-uniform coronary artery clinics (including 29 patients after myocardial infarctions) were registered with GSPECT 1 hr after Tc-99m-MIBI injections at rest and stress. Planar rest RNV was performed in each patient within 3 weeks for GSPECT. Results: Average EMORY EF was significantly higher than QGS EF for total population, for non-enlarged and enlarged ventricles, in rest and stress. Average EMORY EF was signifcantly higher than RNV EF for non-enlarged ventricles, in rest and stress. Average QGS EF values were significantly lower than RNV EF values for non-enlarged ventricles at stress as well as for enlarged ventricles in reast and stress. The overall corellation coefficient between RNV and QGS was 0,91 at rest and 0,90 at stress (for enlarged ventricles it was 0,91 and 0,92, and for non-enlarged - 0,62 and 0,54, respectively). The ...


  4/4

  Tytuł oryginału: Ocena nietypowego pogorszenia perfuzji mięśnia sercowego w spoczynku w stosunku do wysiłku w badaniach Tc-99m-MIBI SPECT - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Assessment of non-typical worsening of myocardial perfusion in rest in comparison to stress in Tc-99m-MIBI SPECT studies. Preliminary report.
  Autorzy: Dąbrowski Arkadiusz, Szumilak Bożenna, Wnuk Jacek, Konieczna Stefania, Teresińska Anna
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.201-210, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Zjawisko występowania gorszej regionalnej perfuzji spoczynkwoej mięśnia sercowego w stosunku do perfuzji wysiłkowej w badnaiach SPECT wykonwyanych przy użyciu Tc-99m-MIBI, dotyczące kilku procent badań, nie ma jednoznacznej interpretacji klinicznej. W literaturze nie ma też doniesień na temat ewentualnej zależności występowania tego zjawiska od zastosowanych technicznych warunków badania. Celem naszych działań jest: 1) określenie powtarzalności w/w nietypowego zjawiska poprzez powtórzenie badania spoczynkowego w innym dniu, po kolejnym podani Tc-99m-MIBI; 2) ocnea (prowadząca do ew. modyfikacji rutynowego protokółu akwizycji badania) zależności obrazu spoczynkowego od czasu, jaki upłynął między podaniem znacznika a rejestracją obrazu; 3) opracowanie najbardziej prawdopodobnej klinicznej interpretacji zjawiska. Materiał i metody: Dotychczas analizą objęto 20 pacjentów (docelowo program obejmie 100 pacjentów), u których w typowym wysiłkowo-spoczynkowym badaniu Tc-99m-MIBI-SPECT wystąpiło pogorszenie perfuzji w badaniu spoczynkowym (BAD-I). Pacjenci stanowili grupę niejednorodną klinicznie (7 pacjentów z podejrzeniem choroby naczyń wieńcowych (CHNW), 4 pacjentów z CHNW bez przebytego zawału, 8 pacjentów po przebytym zawale, 1 pacjent z wrodzoną anomalią naczyniową). U pacjentów tych, w odstępie maksymalnie 14 dni wykonano kolejne badanie spoczynkowe - z rejestracją obrazów perfuzji po 1 godzinie (BAD-II) i po 3 godzinach (BAD-III) od podania ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Worsening of regional rest perfusion in comparison to stress perfusion, observed in a few percentage of mmyocardial perfusion Tc-99m-MIBI SPECT studies, does not have an easy clinical interpretation. Also, no reports evaluating the relationship between worsening and technical SPECT study conditions are available. The goal of our study is: 1) to assess the reproducibility of this non-typical effect - by repeating the rest study on separate day after new MIBI injection; 2) to assess reproducibility of this effect in rest perfusion images performed at different time points afterone MIBI injection; 3) to propose the most probable clinical explanation for this effect. Material and methods: Up to now, 20 paitents (100 predicted altogether) with rest perfusion worsening in routine stress-rest Tc-99m-MIBI SPECT perfusion imaging were studied. The group was clinically inhomogenous (7 patients with suspected coronary artery disease (CAD), 4 patietns with CAD and no myocardial infarction (MI), 8 patients after MI, and 1 patient with developmental anomaly). Within 14 days, rest study was repeated, with data acquisition perfomred at 1 hr and 3 hrs after MIBI injection. Regional myocardial perfusion was evaluated qualitatively, in 17 segments of the LV and comapred among stress and all the three rest (BAD-I, BAD-II, BAD-III) studies. Results: In 175 segments there was perfusion wrosening in at least one of the three rest studies. In the highest percentage of these ...

  stosując format: