Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TELESIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Tamponada serca jako pierwsza manifestacja kliniczna płaskonabłonkowego raka oskrzela.
Tytuł angielski: Cardiac tamponade as the first clinical manifestation of squamous cell carcinoma.
Autorzy: Orski Jacek, Telesińska Dorota, Curyło Adam, Grodzicki Tomasz
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (2) s.121-124, il., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek 56-letniego mężczyzny, u którego rozpoznano raka płaskonabłonkowego oskrzela (carcinoma planoepitheliale), klinicznie manifestującego się szybko narastającą tamponadą serca (haemopericardium). Choremu wykonano perikardiocentezę. Z uwagi na rozległość zmian w oskrzelu został zakwalifikowany do chemioterapii wg schematu Taxol + Karboplatyna. Po 8 miesiącach leczenia pacjent ponownie był hospitalizowany z powodu narastającego płynu w worku osierdziowym i zmarł wśród objawów dekompensacji układu krążenia. W rozpoznaniu sekcyjnym stwierdzono naciek nowotworowy worka osierdziowego (pericarditis fibrinoso-haemorrhagica i haemopericardium). Guzy serca wystepują rzadko, są pierwotne lub przerzutowe; przerzuty raka płaskonabłonkowego mogą być przyczyną wysięków osierdziowych wiążących się z niepomyślnym rokowaniem.

  Streszczenie angielskie: The case concerns a 56 year old male with the diagnosis of sqamous cell carcinoma, which clinically presented as a rapidly increasing cardiac tamponade. The patient underwent a pericardio-centesis. Due to the expansion of the process withinthe bronchus, the patient underwent chemotherapy according to the Taxol + Carboplatine scheme. After 8 months of treatment the patient was hospitalized again due to a further increase in fluid in th epericardium, and symptoms of cardiac insufficiency which lead to patient death. Autopsy revealed neoplastic change within the pericardium (fibrinous-hemorrhagic pericarditis and hemopericardium). Cardiac tumors occur rarely, they may be primary or secondary. Squamous cell carcinoma metastases may be the cause of pericardial effusion, which is associated with poor prognosis.


  2/3

  Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne w skąpoobjawowym guzie przysadki.
  Tytuł angielski: Diagnostic difficulties in scanty symptomatic pituitary tumour.
  Autorzy: Janicki Kazimierz, Orski Jacek, Telesińska Dorota, Czepko Ryszard
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.193-196, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Najczęstszymi guzami przysadki mózgowej są gruczolaki i stanowią one około 8,0 proc. guzów wewnątrzczaszkowych. W zależności od ich wielkości wyróżniamy mikrogruczolaki, oraz makrogruczolaki - guzy o ekspansji nadsiodłowej i guzy niszczące podstawę czaszki. W zależności od utkania histologicznego gruczolaki dzielimy na obojętnochłonne, kwasochłonne i zasadochłonne. Mikrogruczolaki aktywne hormonalnie warunkują m.in. chorobę Cushinga, chorobę Forbesa i Albrighta oraz akromegalię. Makrogruczolaki powodują często przewlekłą niedoczynność osi podwzgórzowo-przysadkowej. Klinicznie guzy przysadki mogą powodować objawy miejscowe (bóle głowy i zaburzenia wzroku), oraz ogólne zaburzenia hormonalne. Występowanie, lokalizację i wielkość guza przysadki określa się przy pomocy metod radiologicznych. Leczenie guzów przysadki polega na chirurgicznym usunięciu guza, odbarczeniu skrzyżowania nerwów wzrokowych, farmakoterapii, oraz radioterapii. Opisany przypadek ilustruje diagnostykę w skąpoobjawowym guzie przysadki.

  Streszczenie angielskie: Adenomas are the most frequent pituitary tumours and constitute up to 8 p.c. of intracranial tumors. They are divided according to size into microadenomas and macroadenomas, the latter are expanding suprasellary, and also infiltrate the base of the skull. Depending on histological staining, they are divided into neutrophilic, acidophilic and basophilic adenomas. Hormonally active adenomas are responsible for Cushing, Forbes and Albright diseases and acromegaly. Macroadenomas are responsible for chronic hypothalama-pituitary axis insufficiency. Clinically, pituitary tumours produce local (headaches and vision dificiency) and general signs like hormonal disturbances. Diagnosis, localisation and size of pituitary tumours is made using radiological techniques. Treatment may consist of surgical (removing of the tumour and chiasma opticum decompression), pharmaco and radiotherapy. The case described illustrates the diagnosis of an oligosymptomatic pituitary tumour.


  3/3

  Tytuł oryginału: Interakcje leków hipotensyjnych - inhibitory konwertazy angiotensyny.
  Tytuł angielski: Interactions of antihypertensive drugs - angiotensin converting enzyme inhibitors.
  Autorzy: Gryglewska Barbara, Telesińska-Jasiówka Dorota
  Źródło: Terapia 2002: 10 (7/8) s.57-62, il., tab., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Drug interactions are an important issue in medical therapy of hypertension. They can act on each phase of drug interference with the human organism. In the case of orally administered drugs, pharmacokinetic (drug absorption) and pharmacodynamic phases (drug - target tissue interaction) are of paramount importance. Drug interactions during absorption may decrease bio-availability, while distribution is strongly influenced by binding to serum proteins, which in turn is influenced by some other drugs. We present a review of literature concerning interactions of angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEI) - a mainstay of antihypertensive therapy of today - with other agents. The pharmacokinetic interacitons of ACEI are rare. In practice we mostly find pharmacodynamic interactions, most of which (those between antihypertensive agents) are beneficial, and make a combined therapy feasible especially with smaller-than-usual doses. This in turn increases the efficacy of antihypertensive therapy.

  stosując format: