Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TATOŃ
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/25

Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Lipotoksyczność i glukotoksyczność w cukrzycy typu 2. Wpływ na wystąpienie choroby i jej rozwój].
Autorzy: Tatoń Jan
Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (2) s.126, 128-130, il., bibliogr. 7 poz. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2001; 109(4)
Sygnatura GBL: 312,978

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka


  2/25

  Tytuł oryginału: W jakim stopniu można osiągnąć idealne cele i kryteria kontroli cukrzycy typu 2 w praktyce?
  Tytuł angielski: Howe close we can get to the ideal therapeutic goals for the treatment of type 2 diabetic patients in daily clinical practice.
  Autorzy: Tatoń Jan
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (1) s.3-11, tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Tak osoby leczące się z powodu cukrzycy, jak i ich lekarze określają swoje cele lecznicze. Zależą one z jednej strony z potrzeb i możliwości praktyki diabetologicznej, a z drugiej - od perspektyw życiowych. Obydwa te aspekty terapii są ściśle ze sobą skorelowane. Ich ilościowe normy mają za podstawę wyniki wielu randomizowanych, wieloośrodkowych, długotrwałych badań terapeutycznych. (J. Pirart, DCCT, UKPDSS, Kumamato Study, Stockholm Study). Jak to wynika z naukowych dowodów, konieczne jest upowszechnienie intensywnego leczenia hipoglikemizującego. Także leczenie obejmuje nie tylko uzyskiwanie prawie normoglikemii, ale także normalizacji innych zaburzeń, jak dysinsulinemia, insulinooporność, dyslipidemia, tronmbofilia, nadciśnienie tętnicze, stres oksydacyjny, hiperinsulinemia i otyłość. Praktyczne wdrożenie takich celów w wielu przypadkach i grupach terapeutycznych napotyka na różne ograniczenia, jak niedoskonałość stosowanych obecnie metod leczenia, które np. manifestują się takimi niepożądanymi efektami, jak polekowa otyłość i hiperglikemia, trudności techniczne, np. u osób starszych, trudności edukacyjne, organizacyjne i finansowe. Te okoliczności przyczyniają się do tego, że praktyk osiąga tylko częściowe niepełne sukcesy. Odpowiednie badania wskazują, że jakość wyników leczenia jest zmienna, ale leczenie jest także podatne na udoskonalenia. Jest to szczególnie ważne, ponieważ zapadalność na przewlekłe powikłania cukrzycy zależy właśnie od jakości leczenia w ...

  Streszczenie angielskie: Patient with diabetes mellitus and their physicians define the therapeutic goals, from one side, in relation to the daily clinical practice and on the other side, to the whole life perspective. Both these aspects of the therapy are closely correlated. Their quantitative norms are based on the several randomized, multicenter and long term clinical intervention trials (J. Pirart, DCCT, UKPDS, Kumamoto, Study, Stockholm Study). The evidence-based directive points to the necessity of the wide application in daily practice of the intensive approach in hypoglycemic therapy. Moreover this intensive approach reqiures also the "nearnormalization" not only of glyceamia and HbA1c level but also of other disturbances typical for type 2 diabetes as dysinsulinemia, insulin resistance, dyslipidemia, prothrombotic disposition, arterial hypertension, oxidative stress, hyperuricemia, obesity. Such ideal goals were quantitetively presented in form of whole series of recommendations and algorhytms. However, the extensive practical implementation of recommended goals in many cases and therapeutic groups encounter many limitations as the lask of sufficient efficacy of the currently used methods, which manifests in form od adverse effects as iatrogenic hypoglycemia and obesity, technical problems specially in elderly patients and also educational, organizational and economical difficulties. This is the reason why in the majority of cases, in long-term perspective, the practitioner is able ...


  3/25

  Tytuł oryginału: Epidemiologia aterogennych zaburzeń składu lipidów krwi w zdefiniowanej populacji.
  Tytuł angielski: Epidemiology of atherogenic lipid disorders in defined population.
  Autorzy: Szczeklik-Kumala Zofia, Czech Anna, Łaz Roman, Jagielińska-Kalinowska Ewa, Berns Małgorzata, Tatoń Jan
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (1) s.12-20, tab., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Choroby układu krążenia, w tym choroba niedokrwienna serca, stanowią w krajach rozwiniętych największy problem zdrowotny. Mając na celu zmniejszenie zagrożenia tą chorobą należy wykorzystywać wszystkie dostępne środki, tj. zarówno działania prewencyjne jak i optymalizację opieki medycznej. Skuteczność działań prewencyjnych narzuca konieczność przeprowadzania lokalnych ocen nasilenia występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Z tego względu dokonano oceny epidemiologicznej aterogennych zaburzeń składu lipidów w zdefiniowanej populacji. Badaną grupę stanowiła reprezentatywna próba populacji dzielnicy Żoliborz w Warszawie. Pożądane z punktu widzenia profilaktyki miażdżycy stężenie cholesterolu całkowitego, tj. poniżej 5,2 mmol/l, wykazano u 37,5 badanych, tj. u 40 proc. mężczyzn i 35,6 proc. kobiet. Hipercholesterolemię umiarkowaną, czyli stężenia cholesterolu całkowitego ň 6,5 mmol/l, wykazano u 19,8 proc. badanych, tj. u 17 proc. mężczyzn i 21,8 proc. kobiet. Stężenia cholesterolu LDL zawierające w przedziale 3,51 - 3,99 mmol/l stwierdzono u 20 proc. badanych tj. u 20,6 proc. mężczyzn oraz u 19,7 proc. kobiet. Stężenia cholesterolu LDL równe lub przekraczające 4 mmol/l wykazano u 34,1 proc. badanych, tj. u 31,8 mężczyzn oraz u 35,6 proc. kobiet. W badanej próbie reprezentatywnej mieszkańców Żoliborza nieprawidłowe, tj. obniżone, stężenie cholesterolu HDL (ó 0,9 mmol/l u mężczyzn i ó 1,1 mmol/l u kobiet wykazano u 15,4 proc. bdanych osób (8,8 proc. ...

  Streszczenie angielskie: Cardiovascular diseases e.g. coronary artery disease create the bigest problem in the developed countries. We should use all available means, both prevention activity and an optymalization of health care to diminish a risk of developing of coronary artery disease. An efficiency of the prevention activity requires local assessments of risk factors of coronary artery disease. That was a reason that an epidemiological assessments of atherogenic lipid disorders in defined population was done. The representative group of a population of District Żoliborz in Warsaw was studied. A demanded in regarts to a prevention of atherosclerosis cholesterol level below 5.2 mmol/l was present in 37.5 p.c. persons, (40 p.c. men and 35.6 p.c. women). A moderate hypercholesterolemia, it means total cholesterol levels, from 5.21 to 6.49 mmol/lwere found in 42.7 p.c. persons (43 p.c. mean and 42.6 p.c. women). A marked hypercholesterolemia (total cholesterol levels ň 6.5 mmol/l in 19,8 p.c. persons (17 p.c. mean and 21.8 p.c. women). 20 p.c. persons (20.6 p.c. men and 19.7 p.c. women) had LDL-cholesterol levels from 3.51 to 3.99 mmol/l. LDL-cholesterol levels ň 4 mmol/l were found in 34.1 p.c. persons (31.8 p.c. men and 35.6 women). In a studied representative group of the inhabitants of Żoliborz a decreased level of HDL-cholesterol (ó0.9 mmol/l in men and ó 1.1 mmol/l in women) was present in 15.4 p.c. persons (8.8 p.c. and 20.1 p.c. women). A moderate hypertrigliceridemia it means levels ...


  4/25

  Tytuł oryginału: Farmakologia: doświadczenie i perspektywy - kliniczna ocena glipizydu.
  Tytuł angielski: Pharmacological monography of Glipizid.
  Autorzy: Tatoń Jan
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (1) s.72-82, tab., bibliogr. 78 poz.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/25

  Tytuł oryginału: Kronika odkrycia insuliny i ulepszeń insulinoterapii cukrzycy.
  Tytuł angielski: Chronicle of the insulin discovery and of the optimalization of insulin therapy.
  Autorzy: Tatoń Jan
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (2) s.3-15, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Przygotowanie do odkrycia insuliny w 1921 roku trwało całe stulecia, jakie upłynęły pomiędzy sporządzeniem pierwszego historycznego dokumentu o cukrzycy (papirusu Ebersa) a uzyskaniem analogów insuliny metodą biotechnologiczną i próbami terapii genowej. Na odkrycie insuliny i ulepszanie insulinoterapii złożyły się więc wysiłki wielu badaczy, pozornie odległych od badań Paulescu w Rumunii i Bantinga, Besta, Collipa, Macleoda w Kanadzie oraz od badań ich następców przez cały XX wiek. Całość tego procesu przypomniano z okazji 80-lecia pierwszego leczniczego zastosowania insuliny w "Hospital for Sick Children" w Toronto w 1922 roku.

  Streszczenie angielskie: The process of preparation of the final insulin discovery in 1921 could be traced through many centuries. It begun with first historical description of the diabetes mellitus (Ebers Papirus - 1500 years before our era) and now reaches the frontiers of the creation of the biotechnological insulin analogues, and of the studies of gene therapy. In the discovery of insulin have their important principation the efforts of many researches distant in time from the time of the studies of Paulescu in Roumania and Benting, Best, Collip and Macleod in Toronto, Canada and from the studies of their followers in the whole XX century. This whole historical process is reminded in the chronical using the occasion of the 80-th anniversary of the firsty, successful, therapeutical application of insulin in "Hospital for Sick Children" Toronto, 1922.


  6/25

  Tytuł oryginału: Optymalizacja algorytmów insulinoterapii do celów prewencyjnej intensyfikacji leczenia cukrzycy.
  Tytuł angielski: Optimalization of the insulin therapy algorhytms for the preventive intensification of diabetes mellitus control.
  Autorzy: Tatoń Jan
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (2) s.31-48, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leczenie insuliną ma wyjątkowy charakter tak dla chorych na cukrzycę, dla ich lekarzy, jak i dla farmakologów i producentów insuliny. Preparaty insuliny oceniać można na zasadzie kilku ich zasadniczych cech, takich jak zgodność gatunkowa i czystośc chemiczna, brak antygenowości, farmakodynamika, bezpieczeństwo. Stosowanie różnych preparatów insuliny można ująć w systemy algorytmów. Wyróżnić można algorytmy konwencjonalne, algorytmy półintensywnej i intensywnej insulinoterapii, a także algorytmy do stosowania analogów insuliny i do stanów naglących oraz do leczenia pompami insulinowymi. Sformułowania typowych algorytmów należy ciągle ulepszać w celu optymalizacji wyników leczenia na podstawie nowych osiągnięć farmakologicznych i klinicznych.

  Streszczenie angielskie: Insulin therapy of diabetes mellilitus is exceptional in its character for diabetic persons, diabetologists, for pharmacologists and for insulin producers. Insulin preparation could be assessed on the basis of their several basal parameters as species compability, lack of antigenicity, pharmacodynamics and safety. The use of insulin preparations could systematized in the form of different algorhytm was for conventional intesitied and intensive insulin therapy for insulin personal pumpsand for insulin analogs. The pertinent insulin use algorhytm could be also offered for urgent clinical situations and for the prevention of hypoglycaemia. Formulation of insulin therapy algorhytm should be constantly optimalized for the improvement of the quality of diabetes mellitus control using the achievements of insulin pharmacology, of clinical trials and of insulin production.


  7/25

  Tytuł oryginału: Tłuszcze w ukierunkowanym prewencyjnie żywieniu osób ze zwiększonym ryzykiem miażdżycy i jej powikłań.
  Tytuł angielski: Fat in human nutrition directed toward prevention of atherosclerosis and its complications.
  Autorzy: Szczeklik-Kumala Zofia, Bernas Małgorzata, Tatoń Jan
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (2) s.59-67, tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/25

  Tytuł oryginału: Leczenie dyslipidemii u osób z cukrzycą.
  Autorzy: Tatoń Jan, Czech Anna, Walewski Jacek
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (3) s.14, 16, 18-20, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/25

  Tytuł oryginału: Ischaemic heart disease in patients with non-insulin dependent diabetes mellitus - prevalence and risk factors.
  Tytuł polski: Choroba niedokrwienna serca u chorych na cukrzycę typu 2 - częstość występowania i czynniki ryzyka.
  Autorzy: Luźniak Paweł, Czech Anna, Tatoń Jan, Wojciechowska-Luźniak Agnieszka
  Opracowanie edytorskie: Narkiewicz Krzysztof (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.500-509, il., tab., bibliogr. 18 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Diabetes significantly increases the risk of development of atherosclerosis and specific vascular syndromes. Several studies documented the relationship between diabetes and ischaemic heart disease (IHD) and evaluted the risk factors of IHD development. Aim. To assess the prevalence of IHD in patients with non-insulin dependent diabetes mellitus (NIDDM) and to evaluate the diabetes-specific risk factors of IHD. Methods. The study gorup consistd of 1334 patients with NIDDM who were monitored in our outpatient clinic from 1992. The prevalence of several clinical and laboratory parameters in patients with or without IHD was analysed. The multivariate analysis was performed using the logistic regression model to assess the relationship between IHD and 12 independent variables: (1) gender, (2) age, (3) duration of diabetes, (4) body mass index, (5) systolic and diastolic blood pressure values, (6) blood glucose measured while fasting and (7) two hours after hypoglycaemic agent administration and breakfast (8) total cholesterol, (9) triglyceride and (10) creatinine serum levels, (11) daily proteinuria as well as (12) cigarette smoking. Results and conclusions. (1) The prevalence of IHD was 35.6 p.c., including 16.9 p.c. of patients with remote myocardial infarction. (2) In 39.6 p.c. of patients with IHD the diagnosis was established only by the presence of typical iscahemic ECG changes (silent ischaemia) without clinical symptoms of angina. (3) The significant differences between patients with or without IHD included age, duration of diabeates, fasting and postprandial...


  10/25

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Cukrzyca typu 2: nowe leki, nowe perspektywy].
  Autorzy: Tatoń Jan
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (5) s.134-137, il. - Oprac. na podst. artyk. z czas. Hospital Practice 2001; 36(9)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/25

  Tytuł oryginału: Medycyna - laboratorium ludzkiej egzystencji.
  Tytuł angielski: Medicine: a laboratory of human existence.
  Autorzy: Tatoń Jan
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (3) s.6-8, bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,400


  12/25

  Tytuł oryginału: Pedagogika zdrowotna w cukrzycy.
  Tytuł angielski: Therapeutic education in the management of diabetes mellitus.
  Autorzy: Tatoń Jan, Bernas Małgorzata
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (3) s.25-35, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leczenie cukrzycy jest wspólną działalnością zespołu medycznego oraz pacjenta i jego rodziny. Pacjent przyjmuje rolę partnera w terapii, ponieważ to on właśnie w sposób systematyczny i długotrwały realizuje w praktyce codziennego dnia zalecenia żywienia, prowadzi zdrowotny styl życia, wykonuje samokontrolę glikemii, zmienia odpowiednio dawki leków oraz zapobiega ostrym a także przewlekłym powikłaniom i hospitalizacjom. Z tych powodów powinien być partnerm dobrze przygotowanym przez odpowiednią edukację do tej roli. Edukacja terapeutyczna w cukrzycy obejmuje przekazanie wiedzy, umiejętności, budowanie motywacji oraz wzmocnienie osobowości pacjenta do lepszego radzenia sobie ze stresem przewlekłego chorowania. Jest to działanie, które ma profesjonalny charakter, organizowane jest w sposób strukturalny zgodnie z zasadami specjalnej pedagogiki. Obejmuje wiele technik i zadań organizacyjnych, a także wsparcia psychologicznego i społecznego. Zastosowanie tego rodzaju intensywnego kształcenia prozdrowotnego umożliwi osiąganie lepszych wyników leczenia oraz jakości życia.

  Streszczenie angielskie: Management of diabetes mellitus is based on the cooperative effect of, both - of the medical team and the patient supported by family or frends. The patient is the main object of therapeutic activity, he plays the role of the partner, because in the systematic and long-term way materializes the nutrition recomendations and the rules of the healthy life-style, the daily home blood glucose monitoring and he adapts, respectively, the dosage of hypoglycemic drugs. This results is the more effective prevention of acute and chronic complications of diabetes mellitus. One to these facts patient should be sufficiently prepared by the professional, intensive and complex therapeutic education for the performing such a role. Therapeutic education in diabetes mellitus comprised the transmission of the knowledge and skills and in the same time the formation of motivation and the empowerment of personality for better coping with the stress of the chronic disease. In these activities the professional approach is necessary. They should be structurised and materialized accordingly to the rules of the specific pedagogics for disabled and patient - oriented social support. To achieve such goals several technics and methods could be assessed as well as many organizational and psychological solutions. Such system of the structurised, intensive and psychosocially oriented therapeutic education creates the chance to the achieving better results of therapy, better prevention of the complications and better quality of life.


  13/25

  Tytuł oryginału: Psychologiczne i społeczne aspekty pedagogiki zdrowotnej osób z cukrzycą.
  Tytuł angielski: Psychological and social aspects of the therapeutic education of persons with diabetes mellitus.
  Autorzy: Bernas Małgorzata, Tatoń Jan
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (3) s.36-42, il., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cukrzyca jest nasilającą się, przewlekłą chorobą, która wymaga - pod warunkiem utrzymania życia i sprawności - stałego, intensywnego leczenia. Jej powstanie powoduje bardzo duże przeobrażenie w planach i perspektywach życiowych oraz lęk. Uruchamia to złożony proces psychospołecznej adaptacji do faktu powstania takiej choroby. Ten proces ma - z punktu widzenia osoby chorującej - wiele cech negatywnych jak i pozytywnych. Do cech negatywnych należą między innymi rezygnacja z celów życiowych, eliminacja wielu pozytywnych wartości życiowych, depresja. Do cech pozytywnych można zaliczyć budowanie nowych celów i wartości, motywacja do intensywnego leczenia, wzmacnianie osobowości do lepszego radzenia sobie ze stresem. Zespół leczący może przyczynić się do przyspieszenia i pogłębienia pozytywnych cech procesu psychospołecznej adaptacji do faktu przewlekłego chorowania. Może bowiem wbudować do programów terapeutycznej edukacji oddziaływania psychologiczne i społeczne powodujące powstawanie pożądanych z punktów widzenia celów leczenia postaw, emocji i reakcji. Jest to konieczne rozszerzenie zakresu terapeutycznej edukacji o składnik oddziaływania psychospołecznego.

  Streszczenie angielskie: Diabetes mellitus is a progressive, chronic disease with strong debilitating potential. It requires under the condition of the preservation of life and vital performance - the chronic but intensive management. The appearance of this disease is the cause of deep psychosocial transformation in vital plans and persepctives of chronic anxiety. It mobilizes the process of psychosocial adaptation to the existence of chronic disease - diabetes mellitus. Theses adaptive processes are characterized by negative and also positive events. Among negative one may mention earhier the elimination from of the life goals, and of several, important life values, depression. As the positive adaptive values one may quote the formation of the new life goals and values, of the motivation for the intensive treatment, empowerment for more efficient coping with the stress of chronic disease. The medical team may facilitate the appearance of new, positive aspects of such psychosocial adaptation. Medical team may inbuilt into the programmes of the therapeutic education the psychological and social teaching of the positive and aimed at the main goals of therapy, arritudes, emotions and reactions. This is necessary for the insurance of the satisfactory quality of therapy and of life.


  14/25

  Tytuł oryginału: Postępy klinicznej farmakologii doustnych leków hipoglikemizujących.
  Tytuł angielski: Advances in clinical pharmacology of oral hypoglycemic drugs.
  Autorzy: Tatoń Jan
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (3) s.52-60, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cukrzyca typu 2 jest postępującą, przewlekłą chorobą, występującą w skojarzeniu z innymi zwyrodnieniowymi zespołami oraz powodującą powstawanie powikłań - szczególnie w układzie naczyniowym i nerwowym. Z tego powodu wymaga wczesnego i intensywnego leczenia. Jego skuteczność może się zwiększyć przy uwzględnieniu zasad postępowania opierającego się na dowodach. Leczenie cukrzycy typu 2 ma charakter postępowania intensywnego, ukierunkowanego na prewencję powikłań. Leczenie to składa się z patofizjologicznie uzasadnionego wyboru zmian w stylu życia oraz leków hipoglikemizujących. Pierwszym kanonem tego leczenia jest okreśenie patogenetycznych mechanizmów cukrzycy w indywidualnych przypadkach w celu leczniczej korekty. Drugim kanonem jest przeniesienie wniosków z wieloletnich randomizowanych badań, jak np. klasyczne już DCCT i UKPDS do powszechnej praktyki. Tego rodzaju intensywna farmakoterapia decyduje o szansach uniknięcia powikłań u osoby chorej na cukrzycę. Opisano to w artykule.

  Streszczenie angielskie: Diabetes mellitus type 2 could be defined as a chronic, progressive disease, which frequently appears in the association with other chronic, disabiling syndromes and as the chronic, degenerative changes in vascular and in the nervous system. Due to the above mentioned facts diabetes mellitus requires the early detection and early, multifactorial treatment. The effectiveness of such therapy may increase the preventive potential and invite more medical teams to organise the intensive care centres. Therapy of diabetes mellitus type 2 is usually direct to ward - the prevention of complications. Such therapy is composed of pathophysiologically based selection of behavioural changes and hypoglycaemic drugs. This selection is based, at first on the diagnosis of the individual diabetogenic mechanisms aimed at their correction. It is also based, at second, on the results of the large, multicenter, randomised clinical and therapeutical trials as classical ready DCCT and UKPDS. Such approach in forming the intensive management is determining the chance of the individual patient for avoiding the chronic complications. It is discussed in the paper.


  15/25

  Tytuł oryginału: Postępowanie w cukrzycy typu 2 oparte na dowodach : standardy dla lekarzy
  Autorzy: Tatoń Jan
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 174, [1] s. : il., tab., bibliogr. 54 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,320

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  16/25

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Współczesne leki przeciw cukrzycy typu 2. Wiele rozwiązań - które wybrać?].
  Autorzy: Tatoń Jan
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (9) s.156-159, il., bibliogr. 4 poz. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2002; 111 (5) : 32
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/25

  Tytuł oryginału: Kliniczna farmakologia leków kontrolujących ryzyko niedokrwiennej choroby serca u osób z cukrzycą.
  Autorzy: Tatoń Jan
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (2) s.16-27, tab.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W farmakoterapii niedokrwiennej choroby serca u osób z cukrzycą stosuje się wiele metod. Obejmują one zarówno intensyfikację leczenia hipoglikemizującego jak i ograniczanie pozahiperglikemicznych mechanizmów patogenezy miażdżycy tetnic wieńcowych i jej powikłań. Obrazuje to tab. 1.


  18/25

  Tytuł oryginału: Poradnik dla osób z cukrzycą typu 2 niewymagających leczenia insuliną
  Autorzy: Tatoń Jan
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 469, [1] s. : il., tab., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  19/25

  Tytuł oryginału: Diagnostyka internistyczna : podręcznik dla lekarzy i studentów
  Autorzy: Tatoń Jan, Czech Anna
  Wydanie: - Wyd. 3
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 551 s., [6] s. tabl. : il., tab., bibliogr. 117 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,985

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/25

  Tytuł oryginału: Rola pielęgniarek w profilaktyce chorób XXI wieku.
  Autorzy: Tatoń Jan
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (2) s.17-29, il., tab., bibliogr. 17 poz. - Konferencja pt. Kształcenie pielęgniarek i położnych wobec przemian społecznych w Polsce i na świecie Warszawa 07.12. 2001
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna


  21/25

  Tytuł oryginału: Patofizjologia retinopatii cukrzycowej: nowe płaszczyzny współdziałania diabetologa i okulisty w prewencji i leczeniu
  Autorzy: Tatoń Jan
  Źródło: W: Okulistyka polska początku XXI wieku - Warszawa, 2002 s.122-135, il., tab., bibliogr. 49 poz. - 40 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Warszawa 10-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 802,257

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  22/25

  Tytuł oryginału: Wpływ nefropatii cukrzycowej na metabolizm lipidów u pacjentów z cukrzycą typu 1 : praca doktorska
  Autorzy: Walewski Jacek, Tatoń Jan (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii w Warszawie
  Źródło: 2002, 100 k. : tab., bibliogr. 185 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20944

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  23/25

  Tytuł oryginału: Problemy i szanse lecznictwa cukrzycy o których za mało pamiętają organizatorzy opieki zdrowotnej w Polsce.
  Autorzy: Tatoń Jan
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (7) s.88-100, bibliogr. 111 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  24/25

  Tytuł oryginału: Intensyfikacja leczenia insuliną cukrzycy typu 2 - rewizja celów, zasad i metod, ukierunkowana na prewencję powikłań.
  Autorzy: Tatoń Jan
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (11/12) s.16, 18-38, il., tab., bibliogr. 44 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  25/25

  Tytuł oryginału: Terapeutyczne znaczenie techniki wstrzykiwania insuliny.
  Autorzy: Bernas Małgorzata, Kuczerowski Roman, Zawadzka Danuta, Tatoń Jan
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (11/12) s.62, 64, 66-70, tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  stosując format: