Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TARNOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Torbielakogruczolak śluzowaty trzustki przyczyną nawrotowego krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego.
Tytuł angielski: Mucinous cystadenoma of the pancreas as a cause of upper gastrointestinal bleeding.
Autorzy: Rud Piotr Michał, Bielecki Krzysztof, Tarnowski Wiesław
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (2) s.193-195, il., bibliogr. 5 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jedną z rzdkich przyczyn nawracających krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego (g.o.p.p.) są sporadycznie występujące nowotwory torbielowate trzustki. Przedstawiono przypadek 37-letniej chorej przyjętej do kliniki z powodu kolejnego krwawienia z g.o.p.p. Chora była diagnozowana od półtora roku z powodu zmiany torbielowatej w trzustce. Chorą zakwalifikowano do laparotomii. Śródoperacyjnie stwierdzono torbielowaty guz trzustki komunikujący się z wrzodem tylnej ściany żołądka. Wykonano zabieg resekcyjny. W badaniu histopatologicznym preparatu stwierdzono torbielakogruczolak śluzowaty trzustki.

  Streszczenie angielskie: One of uncommon cause of recurrent GI bleeding are cystic neoplasms of the pancreas. We present a case of 37 year old woman admitted to our ward with symptoms of the recurrent GI bleeding. The patient had been diagnosed for cystic lesion of the pancreas for about year and a half. The patient was qualified to laparotomy which revealed a cystic tumor of the pancreas communicating with gastric lumen through the ulceration of the posterior gastric wall. A distal pancreatectomy with splenectomy and subtotal gastrectomy was performed. Histopathological examination of the specimen showed the presence of mucinous cystadenoma of the pancreas.


  2/5

  Tytuł oryginału: Long-term results of surgical treatment in ulcerative colitis.
  Tytuł polski: Odległe wyniki leczenia chirurgicznego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
  Autorzy: Bielecki Krzysztof, Baczuk Lech, Tarnowski Wiesław, Ciesielski Adam, Zawadzki Jan Jakub, Wejman Jarosław, Sudoł-Szopińska Iwona
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (1) s.40-55, tab., bibliogr. 30 poz., rez. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono ocenę retrospektywną wyników leczenia 53 chorych z wrzodziającym zapaleniem jelita grubego (wzjg), oeprowanych w Klinice Chirurgii Ogólnej CMKP w latach 1988-1999. W sumie wykonano 85 operacji z powodu choroby podstawowej oraz 38 z powodu powikłań. W okresie okołooperacyjnym zmarły 3 osoby (5,6 proc.), w tym dwie z przczyn związanych bezpośrednio z chorobą podstawową (DIC i posocznica). Pacjentów oceniano po upływie minimum roku od ostatniej operacji - wykonywano badania endoskopowe i histopatologiczne dla oceny jelit oraz badania manometryczne i endosonograficzne dla oceny zwieraczy i histopatologiczne dla oceny jelit oraz badania manometryczne i endosonograficzne dla oceny zwieraczy odbytu. Pooperacyjną jakość życia oceniano przy pomocy Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (IVDQ). Zaplanowane badania przeprowadzono u 78,7 proc. chorych. Wyniki badań endoskopowych i histopatologicznych dobrze korelowały z klinicznym stopniem nasilenia zmian zapalnych zbiorników jelitowych u chorych po odtwórczej porktokolektomii. Łączna ocena zwieraczy odbytu przy zastosowaniu badań manometrycznych i endosonograficznych potwierdza ich dobrą kliniczną sprawność (średnia korelacja wyników -78,7 proc.) i powinna być brana pod uwagę przy kwalifikowaniu chorych do odpowiednich rodzajów zabiegów operacyjnych. W przypadkach operacji wykonywanych ze wskazań pilnych, zwłaszcza u wyniszczonych chorych, zalecamy wykonanie operacji wieloetapowych. Całkowita kolektomia z ...

  Streszczenie angielskie: We present a retrospective analysis of results of treatmetn of 53 patietns with ulcerative colitis (UC), operated on at the Dept. of General Surgery of the Center for Postgraduate Medical Training in Warsaw, Poland, sicne 1988 thru 1999. In total 85 surgical procedures have been performed due to the underlying illness and 38 procedures due to complications. In the postoperative period 3 patients died (5.6 p.c.), including 2 from causes directly associated with the underlying disease (disseminated intravascular coagulation and sepsis). Patients were evaluated at least one year after the last surgery. Endoscopic and histopathologic exams were performed to assess the bowel and manometric and endosongraphic exams were conducted to assess anal sphincters. Postoperative quality of life was evaluated using the Inflamatory Bowel Disease Questionnaire (IBDQ). Preplanned examinations were performed in 78.7 p.c. of patietns. The results of endoscopic and histopathologic examinations correlated well with clinical severity of inflammation of ileal pouch in patients after reconstructive proctocolectomy. Integrated evaluation of anal sphincters by manometric and endosonographic exams provides an adequate insight into their clinical competence (mean correlation of results - 78.7 p.c.) and should be considered when qualifying patients to particular operative procedures. In the case of emergency surgery, particularly in cachectic patients, we recommend staged procedures. Total ...


  3/5

  Tytuł oryginału: Endosonografia zwieraczy odbytu u osób po operacyjnym leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Korelacja z manometrią.
  Tytuł angielski: Anal sphincter endosonography following surgical treatment of ulcerative colitis. Correlation with manometry.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Ciesielski Adam, Bielecki Krzysztof, Jakubowski Wiesław, Baczuk Lech, Tarnowski Wiesław
  Opracowanie edytorskie: Drews Michał (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (12) s.1194-1203, tab., bibliogr. 10 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie obrazu zwieraczy w badaniu endosonograficznym z wynikiem manometrii odbytowo-odbytniczej u osób leczonych operacyjnie z powodu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Materiał i metodyka. Badania endosonograficzne i manometrię odbytowo-odbytniczą wykonano u 15 osób, 5 mężczyzn i 10 kobiet, w wieku 23-73 lat (śr. wieku 36 lat), u których wykonano proktokolektomię odtwórczą (10 osób), kolektomię i ileostomię (3 osoby), proktokolektomię i ileostomię (1 osoba) oraz kolektomię z zespoleniem krętniczo-odbytniczym (1 osoba) z powodu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Wyniki. U 8 (53,33) badanych stwierdzono korelację między wynikiem badania endosonograficznego i manometrycznego w zakresie wszystkich analizowanych mięśni: zwieraczy wewnętrznego i zewnętrznego odbytu oraz mięśnia łonowo-odbytniczego. Korelację rozpoznań endosonograficznych i manometrycznych w ocenie zwieracza wewnętrznego odbytu uzyskano u 10 (66,66 proc.) badanych, korelację w ocenie echogeniczności zwieracza zewnętrznego odbytu u 9 badanych (60 proc.); w ocenie czynności dynamicznej zwieracza zewnętrznego i mięśnia łonowo-odbytniczego u 11 (73,33 proc) osób. Wnioski. Łącznie zastosowanie badania endosonograficznego i manometrii u osób po operacyjnym leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego pozwala na ocenę zarówno morfologii, jak i czynności zwieraczy odbytu. Korelacje tych metod stwierdzono dla większości badanych osób.


  4/5

  Tytuł oryginału: Mechanizmy przenoszenia uwagi wzrokowej u kobiet i u mężczyzn.
  Tytuł angielski: Sex differences in visual orienting systems.
  Autorzy: Tarnowski Adam, Kamińska Maja
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (1) s.17-25, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wiele wcześniejszych badań potwierdzi różnice w procesach przetwarzania informacji przez kobiety i mężczyzn. Zwykle autorzy stwierdzają słabsze wyniki populacji kobiet w typowych testach uwagi. W niniejszej pracy autorzy wykazują, że dla każdej płci istnieje specyfika bardziej podstawowych właściwości systemu przetwarzania informacji, takich jak mechanizmy przenoszenia uwagi wzrokowej i kontroli ruchów oczu. Różnice te mogą stanowić przycyznę obserwowanych w innych badaniach wyników stadardowych testów psychologicznych. W badaniu wzięły udział dwie 15 osobowe grupy młodych mężczyzn i kobiet. Badani wykonywali typowy test czasu reakcji skokowych ruchów oka w sytuacji nakładania się czasowego i przerwy czasowej. Obliczone przeciętne czasy reakcji skokowych ruchów oka podano analizie statystycznej, która wykazała istotną interakcję między czynnikiem płci badanych a zastosowanym schematem prezentacji bodźców. Kobiety uzyskały nieco dłuższe czasy reakcji w schemacie nakładania się czasowego oraz znacznie krótsze reakcji w schemacie przerwy czasowej. Wyniki potwierdzają hipotezę, iż przetwarzanie informacji wzrokowej przez kobiety jest silniej zautomatyzowane, podczas gdy mężczyźni wykorzystują więcej zasobów uwagi świadomej.

  Streszczenie angielskie: There is lot of data confirming cognitive differences between men and women. Current paper is devoted to explore differences in system of visual orienting and eye movements control. Although it has been shown by many authors that men has advantage over women in performance tests authors of this paper has foung differences in basic cognitive processing, such like visual orienting mechanisms and eye movements control. This specific abilities can be a reason of reproted earlier differences in standard psychological tests. 15 young adult men and 15 women take part in study. They performed an eye movement test in gap and overlap paradigm, and their saccadic latencies were registered and compared. Data showed an statistically significant interaction between gender an experimetnal setup factors. Women presented a little longer saccadic latencies in overlap paradigm, and significant shorter reaction times in gap paradigm. Results supports thesis, that congitive processes of women are more automated, when men are using more voluntary attention resources.


  5/5

  Tytuł oryginału: Zastosowanie szybkiej kamery wideo i analizy komputerowej w badaniach doświadczalnych ruchu ręki człowieka na przykładzie badań układu rękojeść narzędzia - ręka operatora.
  Tytuł angielski: Application of high-speed camera and numerical analysis to measurements of handle motion-hand-arm system.
  Autorzy: Tarnowski Janusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.110-113, il., bibliogr. 4 poz. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  stosując format: