Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TARGOSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Wpływ wieku na częstość i występowanie powikłań w ostrym zatruciu tlenkiem węgla.
Tytuł angielski: Effect of age on medical complications in acute carbon monoxide poisoning.
Autorzy: Targosz Dorota, Pach Dorota
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.314-317, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza częstości występowania i przebiegu klinicznego ostrych zatruć tlenkiem węgla w zależności od wieku. Miernikiem przebiegu klinicznego zatrucia była częstość występowania wczesnych i odległych powikłań oraz zgonów. Za powikłania przyjęto wszystkie zmiany pod postacią klinicznych zespołów chrobowych, które nie zostały stwierdzone w momencie badania wstępnego. Pojawiały się do 3 tygodni od chwili przyjęcia chorego do kliniki - powikłania wczesne lub po upływie 3 tygodni - powikłania późne. Pełny powrót do zdrowia odnotowano u 61,8 proc. zatrutych w wieku poniżej 60 roku życia i tylko u 28,4 proc. leczonych, którzy ukończyli 60 lat (p 0,01). Zarówno częstość występowania powikłań, jak i liczba zgonów były istotnie wyższe wśród pacjentów, którzy ukończyli 60 i więcej lat. Toksyczne uszkodzenie mięśnia sercowego oraz stany zapalne układu oddechowgo były najczęściej rozpoznanymi powikłaniami wczesnymi, a zespół psychoorganiczny dominował wśród powikłań późnych rozpoznawancyh w najstarszej grupie hospitalizowanych pacjentów.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to compare the frequency and clinical course of carbon monoxide poisonings (early or delayed medical complication or death) regarding the age of patients. All symptoms which were not diagnosed on admission but occurred during first three weeks after carbon monoxide exposure were stated as early complicationand after three weeks as delayed. A full recovery was noted in 61.8 p.c. of patients younger than 60 and only in 8.4 p.c. of patients older than 60 years (p 0.01). The frequency of medical complciatons and number of deaths were significantly higher in the group of older persons. The toxic myocardial injury followed by respiratory tract inflammations were predominant early complications adn a psychoorganic syndrome was are dominant late complication in the oldest group of CO poisoned patients.


  2/4

  Tytuł oryginału: Wiek a częstość występowania i rodzaj zatruć wśród mieszkańców Krakowa, leczonych w Klinice Toksykologii CM UJ w latach 1997 - 2001.
  Tytuł angielski: The pattern of poisonings with chemical compounds in Kraków inhabitants hospitalised at the Department of Clinical Toxicology of Jagiellonian University Medical College in 1997 - 2001 in relation to age.
  Autorzy: Targosz Dorota, Szkolnicka Beata, Morawska Jowanka, Pach Janusz, Groszek Barbara
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.325-330, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano analizy zatruć substancjami chemicznymi wśród pacjentów hospitalizowanych w Klinice Toksykologii CM UJ w latach 1997 - 2001, z uwzględnieniem wieku i rodzaju substancji toksycznych. Analizą objęto 17931 osób, w tym 6016 (33,6 proc.) kobiet i 11915 (66,3 proc.) mężczyzn. W każdym z analizowanych lat, mimo tendencji zniżkowej, odsetek pacjentów w wieku od 20 - 39 lat był najwyższy. Zanotowano także stały wzrost liczby zatruć w starszych grupach wiekowych. Najwięcej zatruć w wyniku podjętych prób samobójczych zanotowano w latach 1998 i 1999 w najmłodszej oraz najstarszej grupie wiekowej: 37,1 proc. i 37 proc. w roku 1998 oraz 25,5 proc. i 22,2 proc. w roku 1999. Tylko w grupie najmłodszych pacjentów dominującą przyczyną zatruć były leki. W pozostałych grupach wiekowych główną przyczyną zatruć był alkohol; najwyższy odsetek zatruć etanolem (61,6 proc.) zanotowano wśród pacjentów w wieku od 40 - 59 lat. W ciągu pięciu analizowanych lat zanotowano łącznie 89 zgonów. Średni wskaźnik śmiertelności był niski i wynosił 0,5. W grupie najstarszych pacjentów najczęstszą przyczyną zgonów były leki (30,4 proc.), a następnie alkohol (17,4 proc.), tlenek węgla (13 proc.) i rozpuszczalniki (13 proc.).

  Streszczenie angielskie: The pattern of poisonings in patients hospitalised in the Department of Clinical Toxicology Jagiellonian University Medical College in 1997 - 2001 was presented in the study. The analysis includes 17931 patients: 6016 (33.5 p.c.) women and 11915 (66.4 p.c.) men. The rate of patients between 20 - 39 years old was highest in al the analysed year, however downward trend was noticed. The upward tendency was noted in older group of poisoned patients. A suicidal poisonings were ostly common in 1998 and 1999 in the youngest and oldest groups: 37.1 p.c, 37 p.c. in 1998, and 25.5 p.c., 22.2 p.c. in 1999 respectively. The medication drugs were the most common cause of acute poisonings only in the group of adolescent patients. Ethyl alcohol was the common cause of poisoning in adult groups. The highest rate of ethanol intoxication was noted in patients between 40 to 59 years old. A 89 lethal intoxication were noted in analysed period. The average mortality rate was low (0.5). A medication drugs (30.4 p.c.) followed by ethanol (17.4 p.c.), carbon monoxide (13 p.c.) and solvents (13 p.c.) were involved in lethal poisonings in the oldest group of patients.


  3/4

  Tytuł oryginału: Wydolność wentylacyjna płuc oraz nerwowa regulacja oddychania u osób powyżej 50 roku życia przewlekle uzależnionych od alkoholu.
  Tytuł angielski: Ventilatory efficiency and nervous breathing regulation in ethanol dependent persons above 50 years old.
  Autorzy: Kolarzyk Emilia, Targosz Dorota, Pach Dorota
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.343-346, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy porównano wydolność wentylacyjną oraz nerwową regulację oddychania osób uzależnionych od alkoholu powyżej 50 roku (grupa II) z młodszymi uzależnionymi (grupa I), w trakcie bezwzględnej kontrolowanej abstynencji trwającej minimum 9 dni, w okresie leczenia w Klinice Toksykologii CM UJ. Parametrem najbardziej różnicującym obie grupy uzależnionych był opór oddechowy. W grupie II był znamiennie wyższy niż w grupie I, przy czym w obu grupach uzależnionych był wyższy niż w grupie kontrolnej. Podobnie ciśnienie okluzji w obu grupach uzależnioych było wyższe niż w gurpie kontrolnej. W badaniu końcowym po 9-dniowym okresie abstynencji normalizacja funkcji oddechowych zaznaczyła się tylko w przypadku młodszych uzależnionych. Większość parametrów wzorca oddechwego nie uległa istonej zmianie w porównaniu z badaniem wyjściowym. Jedynie w przypadku ciśnienia okluzji stwierdzono obniżenie wartości (zbliżone do poziomu istotności statystycznej).

  Streszczenie angielskie: A ventilatory efficiency and nervous breathing regulation in ethanol dependent patients older than 50 years was compared to younger counterarts during controlled, absolute abstinence while hospitalization in the Department of Clinical Toxicology. Respiratory resistance was the most differential factor: higher in alcoholics compared to the control group and in older alcoholics higher than in younger alcohol dependent patients. Similarly the occusion pressure was higher in ethanol dependent persons compared to the control gorup. A normalisation of respiratory function after 9 days of absolute abstinence was stated in the group of younger alcoholics only. The most of respiratory pattern parameters did not change after the abstinence period. Only values of the occlusion pressure was diminished substantially.


  4/4

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności leczenia dietetycznego u pacjentów z hiperlipidemią.
  Autorzy: Grzybek Agnieszka, Pachocka Lucyna, Targosz Urszula, Kłosiewicz-Latoszek Longina
  Źródło: Kwart. Biul. Pol. Tow. Diet. 2002 (1/2) s.8-14, tab.
  Sygnatura GBL: 306,497

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  stosując format: