Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TARACHA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Subiektywna ocena jakości życia przez pacjentów uzależnionych od opiatów przed przyjęciem, po 6 miesiącach i po roku uczestniczenia w programie metadonowym.
Tytuł angielski: Subjective Quality of Life in opiate dependent patients before admission, after six months and one-year participation in methadone program.
Autorzy: Habrat Bogusław, Chmielewska Karina, Baran-Furga Helena, Kęszycka Barbara, Taracha Ewa
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.351-354, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu leczenia substytucyjnego metadonem na jakość życia (QoL) uzależnionych od opiatów 61 pacjentów (39 mężczyzn i 22 kobiet). Pacjenci oceniali swoją jakość życia za pomocą kwestionariusza SF-36 przed rozpoczęciem programu metadonowego oraz po 6 i 12 miesiącach uczestniczenia w nim. Przed leczeniem substytucyjnym jakość życia była bardzo zła w porównaniu z generalnymi populacjami dorosłych. W wyniku 6-miesięcznego udziału w programie stwierdzono istotną poprawę QoL w 7 z 8 podskal SF-36. Po następnym półroczu ocena jakości życia pogorszyła się, choć znamienność statystyczną pogorszenie osiągnęło tylko w jednej ze skal. Mimo pogoraszenia QoL w drugiej połowie roku, i tak była ona znamiennie większa niż przed rozpoczęciem programu. Nie stwierdziliśmy różnic w jakości życia między uzależnionymi kobietami i mężczyznami, aczkolwiek mężczyźni byli większymi beneficjentami programu. Nie stwierdziliśmy wpływu seropozytywności HIV na jakość życia.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to compare a subjective Quality of Life (QoL) assessment before, after six and twellve months of participating in methadone program. There were included 61 patients (39 males and 22 females). The SF-36 questionnaire was used. We found that in our patients before admission to methadone program QoL was extremely low. After sixmonths participation in substitution therapy QoL increased significantly in seven from eight subscales of SF-36. During next six months. QoL unexpectedly decrease, but not to prior level. There were not significcant differences in QoL between men and women although men beneficiated from methadone program more than women. In our study HIV seropositivity hadn't influence on QoL.


  2/4

  Tytuł oryginału: Flunitrazepam - benzodiazepina wykorzystywana w celach przestępczych. Identyfikacja metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC/MS).
  Tytuł angielski: Flunitrazepam - a drug used for criminal purposes. Identification in urine by GC/MS.
  Autorzy: Szukalski Bogdan, Bykas-Strękowska Marta, Błachut Dariusz, Taracha Ewa
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (3) s.355-365, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opracowano warunki rozdziału i identyfikacji flunitrazepamu oraz jego głównego metabolitu 7-aminoflunitrazepamu i zastosowano je do analizy moczu pacjenta uzależnionego od opiatów, który w toku kuracji odtruwającej otrzymywał metadon i klorazepat, a z powodu zaburzeń snu - flunitrazepam. Poza flunitrazepamem i 7-aminoflunitrazepamem w moczu wykryto metadon, jego metabolit EDDP, metabolit leku o nazwie aminofenazon lub metamizol oraz nordiazepam (metabolit klorazepatu). Mocz zawierał również nikotynę i jej trzy metabolity: nornikotynę, kotyninę i 3-hydroksykotyninę, ponieważ pacjent palił tytoń. Zadowalający rozdział flunitrazepamu i 7-aminoflunitrazepamu uzyskano po przeprowadzeniu 7-aminoflunitrazepamu w pochodną pentafluoropropionową. Zastosowane w pracy warunki ekstrakcji moczu oraz rozdziału i identyfikacji składników ekstraktu metodą chromatografii gazowej z detekcją mas w opcji jonizacji elektronowej (EI) pozwalają potwierdzić obecność flunitrazepamu w przypadku podejrzenia, że był on podany w celach przestępczych.

  Streszczenie angielskie: Conditions for separation and identification of flunitrazepam and its main metabolite 7-aminoflunitrazepam were developed, and applied to the analysis of urine obtained from a patient undergoing detoxification from opioid dependence, who was receiving methadone and clorazepate, as well as flunitrazepam for sleep disturbances. Aside from flunitrazepam and 7-aminoflunitrazepam, the urine was found to contain methadone and its metabolite EDDP, a metabolite of the drug called aminophenazone or metamizol, and nordiazepam (a metabolite of clorazepate). Nicotine and its three metabolites: nornicotine, 3-hydroxynicotine, and cotinine were also present, because the patient was a tobacco smoker. Satisfactory separation of flunitrazepam and 7-aminoflunitrazepam was obtained after transformation of 7-aminoflunitrazepam into a pentafluoropropionate derivative. The conditions used for urine extraction and for separation and identification of the urine extract components by gas chromatography with mass detection by electron ionisation (EI) allow to confirm the presence of flunitrazepam in cases of suspicions that it was administered for criminal purposes.


  3/4

  Tytuł oryginału: Badania przesiewowe żołnierzy zasadniczej służby wojskowej w kierunku nadużywania alkoholu. Próba zastosowania oznaczania aktywności á-heksozoaminidazy w moczu jako markera przewlekłego picia alkoholu.
  Tytuł angielski: Screening of alcohol abuse in soldiers. The application of determination of á-hexosaminidase activity in urine as a marker of chronic alcohol use.
  Autorzy: Taracha Ewa, Habrat Bogusław, Smela Jarosław, Gruszczyński Wojciech
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (1) s.83-94, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie użyteczności przesiewowego oznaczania aktywności á-heksozaminidazy w moczu jako markera nadużywania alkoholu. W tym celu 292 żołnierzy (średnia wieku 20,7 lat) anonimowo wypełniało AUDIT i kwestionariusz zawierający pytania o stan zdrowia i używanie substancji psychoaktywnych. Ponad połowa ankietowanych (53 proc.) osiągnęła w kwestionariuszu AUDIT wynik ň 8 pkt., co uważa się za wskazanie do klinicznej weryfikacji podejrzeń o picie szkodliwe lub uzależnienie. Aktywność á-heksozoaminidazy w moczu badanej populacji była mała i nie różnicowała m.in. grup z wysokimi i niskimi wartościami w skali AUDIT, grup deklarujących duże i małe spożycie w ostatnim tygodniu przed badaniem. W konkluzji należy stwierdzić, że oznaczanie aktywności á-heksozoaminidazy w moczu w populacji młodych mężczyzn nie jest użytecznym narzędziem przesiewowym do wykrywania przypadków intensywnego picia alkoholu.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to examine usefulness of á-hexosaminidase activity in urine as a screening marker of chronic alcohol acuse. 292 soldies (mean age 20.7 years) completed anonymously AUDIT and questionnaire concerning health and psychoactive substances use. Activity of á-heksosaminidase in urine was determined. It was found that 53 p.c. of soldiers scored in AUDIT 8 or more points what is an indication for more detailed diagnosis. Activity of á-hexosaminidase in urine was low so in abstainers or subjects with low alcohol consumption as in soldiers declared high alcohol intake in last year or in last week. In conclusion: á-hexosaminidase activity in urine is not useful tool for screening of chronic alcohol intake in population of young men.


  4/4

  Tytuł oryginału: Przeciwlękowe właściwości SSRI w klinice i badaniach przedklinicznych.
  Autorzy: Zienowicz Małgorzata, Lehner Małgorzata, Wisłowska Aleksandra, Taracha Ewa, Płaźnik Adam
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (3) s.267-286, bibliogr. 101 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: W pracy omówionmo mechanizmy działania selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i ich zastosowanie w terapii zaburzeń lękowych. Przedstawiono płynące z badań przedklinicznych i klinicznych wnioski dotyczące wpływu leków na następujące układy neuroprzekaźnikowe mózgu: układ serotoninergiczny, GABAergiczny, oś podwgórze-przysadka-nadnercza, układ peptydergiczny (CCK), układ noradrenergiczny i dopaminergiczny. Opisano ponadto ośrodkową lokalizację działania SSRI z wykorzystaniem techniki oznaczania białka Fos.

  Streszczenie angielskie: In this paper we present the up-to-date knowledge on the mechanisms of action of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) and their use in anxiety disorders. Furthermore, we describe changes in serotonergic, GABAergic, peptidergic (CCK), adrenergic and dopaminergic systems along with changes in the HPA axis, observed both in animal and human studies, after the administration of SSRIs. Finally, we discuss the influence of SSRIs on Fos expression in different brain areas.

  stosując format: