Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TACIKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 7



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Hepatic steatosis in patietns with hyperlipoproteinaemia - correlations between histological finding and lipid profile determined by ultracentrifugation.
Tytuł polski: Stłuszczenie wątroby u osób z HLP - korelacja obrazu histopatologicznego i profilu lipidowego określanego za pomocą ultrawirowania.
Autorzy: Tacikowski Tadeusz, Dzieniszewski Jan, Ciok Janusz, Nowicka Grażyna
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.155-161, tab., bibliogr. 41 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. W ostatnim okresie coraz częściej analizuje się problem stłuszczenia wątroby, wywołanego czynnikami innymi niż alkohol lub zakażenie wirusowe. Najczęściej dotyczy to stłuszczenia wątroby na skutek otyłości, cukrzycy i hiperlipoproteinemii (HLP). Choroba stłuszczeniowa wątroby (fatty liver disease) ma swój naturalny przebieg i można ją podzielić na cztery stadia: I - proste stłuszczenie, II - stłuszczenie z zapaleniem, III - stłuszczenie z wrotnym włóknieniem, IV - stłuszczeniowa marskość wątroby. Cel pracy. Ustalenie zależności między zaawansowaniem stłuszczenia wątroby w badaniu histopatologicznym punktatu wątroby a stężeniami cholesterolu i trójglicerydów w surowicy w poszczególnych frakcjach lipoprotein ocenianych za pomocą ultrawirowania. Materiał i metoda. Zbadano prospektywnie 30 chorych z różnymi typami HLP, u których w badaniu histopatologicznym stwierdzono cechy stłuszczenia wątroby. Stopień zaawansowania choroby stłuszczeniowej wątroby określano według podanej wcześniej klasyfikacji histopatologicznej. Z analizy wykluczono przypadki chorych, u których stwierdzano markery wirusowego uszkodzenia wątroby HBV i HCV oraz chorych pijących alkohol w ilości większej niż 200 g/miesiąc ( w przeliczeniu na czysty alkhol). Wyniki. W analizowanej grupie chorych 11 pacjentów miało proste stłuszczenie wątroby (36,7 proc.), 10 (33,3 proc.) stłuszczenie z zapaleniem, a 9 (30 proc.) stłuszczenie z wrotnym włóknieniem. Średnie stężenie TG stwierdzono w I typie ...

  Streszczenie angielskie: Background. In recent years the problem is ever more frequently analysed of hepatic steatosis caused by factors other than alcoholism or viral infection, mainly in obesity, diabetes mellitus and hyperlipoprotienaemia (HLP). Fatty liver disease has its natural history which can be divided into four stages: I - steatosis, simple fatty liver, II - steatosis with hepatitis or fatty liver hepatitis, or fatty liver hepatitis, III - fatty liver with portal fibrosis, IV - fatty cirrhosis. Objectives. Finding of correlations between advanced hepatic steatosis found in histological examination of liver biopsy specimen and serum concentrations of cholesterol and triglycerides in various lipoprotein fractions obtained by ultracentrifugation. Material and method. Thirty patietns with various HLP types were studied prospectively after finding in them hepatic steatosis in histological examination. The degree of hepatic steatosis was determined according to histopathological classification presented earlier. Cases with presence of virus hepatophaty markers HBV and HCV, and patietns with a history of alcohol drinking in amounts above 200 g of pure alcohol monthly were excluded from the study. Results. In the studied group 11 patietns had simple fatty liver (36.7 p.c.), ten had fatty liver hepatitis (33.3 p.c.) and mine had fatty liver with portal fibrosis (30 p.c.). The mean TG concentration found in type I of histological lesions (simple fatty liver) was 221.0 mg/100 mL, and it was ...


  2/7

  Tytuł oryginału: The usefulness of magnetic resonance imaging (MRI) in cervical carcinoma assessment a preliminary report.
  Tytuł polski: Wartość diagnostyczna rezonansu magnetycznego (MR) w ocenie raka szyjki macicy - doniesienia wstępne.
  Autorzy: Tacikowska Małgorzata, Grzesiakowska Urszula, Tacikowski Tadeusz, Sobiczewski Piotr
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.126-129, bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Zadaniem diagnostyki obrazowej nie jest wykrywanie raka szyjki macicy, lecz ocena stopnia zaawansowania. Celem pracy było: 1)porównanie badania MR z wynikami histopatologicznymi uzyskanymi po operacji, w ocenie wymiarów raka szyjki macicy; 2) analiza czułości i specyficzności badania MR w ocenie naciekania przymacicza; 3) ustalenie czułości i specyficzności badania MR w ocenie naciekania pochwy i macicy; 4) ocena przydatności badania w wykrywaniu przerzutów do węzłów chłonnych. Materiał i metoda. Materiał stanowiły badania MR miednicy, wykonane aparatem 2T firmy Elscint, u 15 chorych na raka szyjki macicy. Wiek chorych od 37 do 73 lat. Wszystkie chore były operowane w okresie nie dłuższym niż 30 dni od badania MR. Podczas badania MR wykonywano następujące sekwencje: przed podaniem środka kontrastowego (Gd DTPA) SE T1 w projekcji poprzecznej, po podaniu gadolimu SE T1 w projekcjach: poprzecznej, czołowej i strzałkowej, FSE T2 w projekcjach: poprzecznej, czołowej i strzałkowej. Wyniki. W ocenie wymiarów raka szyjki macicy badanie MR odznacza się wysoką zgodnością (p = 0.9389) z wynikami pooperacyjnego badania histopatologicznego. W ocenie naciekania przymacicza czułość i specyficznośc badania MR wynoszą odpowiednio: 75 proc. i 100 proc. W ocenie naciekania pochwy i trzonu macicy czułość i specyficzność badania MR wynoszą odpowiednio: 100 proc. i 85 proc. oraz 100 proc.i 100 proc. Badanie MR jest mało czułą (67 proc.), lecz wysoce specyficzną (100 proc.) metodą ...

  Streszczenie angielskie: Aim. The aim of diagnostic is not so much the detection of cervical carcinoma, but the evaluation of its stage. In view of this the aim of this study included: 1) comparison of MR results with the results of histological examinations after operations with reference to the dimensions of cervical carcinoma; 2) assessment of the sensitivity and specificity of MRI in the evaluation of parametrium infiltration; 3) analysis of the sensitivity and specificity of MRI in the evaluation of infiltration of the vagina and uterus; 4) assessment of the usefulness of theis method in the detection of metastases to lymph nodes. Material and method. The material consisted of pelvic MRI, obtained with 2T Elscint unit in 15 patietns with cervical carcinoma, aged 37 to 73 years. All patietns underwent surgical treatment within 30 days after MR. During the MR examination the following sequences were performed: SE (spin echo) T1 (longitudinal relaxation time) in axial projection before administration of gadolinium (Gd-DTPA); SE T1 in axial, frontal and sagittal projections after contrast injection and FSE (fast spin echo) T2 (transversal relaxation time) in axial, frontal and sagittal projections. Results. 1) in the assessment of cervical carcinoma dimensions MRI results are highly concordant with the results of postoperative histological examination (p = 0.9389); 2) in the assessment of parametrium infiltration sensitivity and specificity of MRI are 75 p.c. and 10 p.c. respectively; 3) in ...


  3/7

  Tytuł oryginału: Porównywanie diety chorych z gruczolakami jelita grubego i grupy kontrolnej.
  Tytuł angielski: Comparative analysis of diet in patients with large bowel adenomas and controls.
  Autorzy: Tacikowski Tadeusz, Wajszczyk Bożena, Charzewska Jadwiga, Dzieniszewski Jan, Tacikowska Małgorzata, Godziemba-Maliszewska Ewa
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (3) s.195-200, tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Określenie wpływu żywienia na częstość występowania gruczolaków jelita grubego miałoby istotne znaczenie w prewencji rozwoju raka jelita grubego. W piśmiennictwie są sprzeczne dane o wpływie diety na powstawanie gruczolaków i raka jelita grubego. Cel pracy: Analiza porównawcza diety pacjentów z gruczolakami jelita grubego (grupa badana) i osób bez gruczolaków (grupa kontrolna). Materiał i metody: Grupa badana i kontrolna wyselekcjonowane zostały spośród osób z wykonaną pełną kolonoskopią w ramach rutynowej działalności pracowni endoskopowej. Grupa badana składała się z pacjentów ze stwierdzonymi gruczolakami jelita grubego grupa kontrolna złożona była z osób, u których w badaniu kolonoskopowym nie zostały stwierdzone gruczolaki. Zbadano w sumie 111 soób; 57 z polipami jelita grubego i 54 z grupy kontrolnej. W obu grupach przeprowadzono wywiady żywieniowe przy użyciu ankiety oceniającej zwyczajową częstotliwość i ilość spożywania produktów, potraw i napojów w czasie 39 dni poprzedzających badanie. Obliczono średnią realizację normy (w proc.) dla poszczególnych składników pokarmowych. W badaniach zastosowano normy ustalone na poziomie tzw. bezpiecznego spożycia. Wyniki: W grupie badanych kobiet stwierdzono znamiennie niższą średnią realizację normy w porównaniu do grupy kontrolnej w odniesieniu do witaminy A (204,2 proc. vs. 310 proc.) (p=0,008). W grupie badanych mężczyzn stwierdzono znamienne statystycznie obniżenie średniej realizacji normy, w ...

  Streszczenie angielskie: Background: Determination of nutrition influence on the incidence of large bowel adenomas would be very useful in prevention of large bowel carcinoma. In the literature controversial opinions have been expressed on diet effect on the development of large bowel adenomas and carcinomas. Objectives: Comparative analysis of diets in patients with large bowel adenomas (study group) and controls without adenomas. Material and methods: The study group and control group were selected from patients undergoing full colonoscopy in routine work of the endoscopy unit. The study group comprised patients with diagnosed large bowel adenomas. The control group consisted of patients without adenomas found colonoscopy. The whole material comprised 111 patients (57 with adenomas and 54 controls). In both groups nutritional history data were obtained by means of an inquiry form estimating the usual frequency and amounts of consumed products, dishes and deinks during 30 days preceding the examination. The mean realized of standard dietary allowances was calculated (in p.c.) for individual food components. Standards established at the safe intake level were accepted in the study. Results: In the group of studied women significantly lower mean realization in the standard intake in relation to controls was found for vitamin A (204.2 p.c. vs. 310 p.c., p=0.008). In the group of studied men statistically significant decrease was found of the realization of the standard in relation to controls ...


  4/7

  Tytuł oryginału: Magnetic resonance imaging (MRI) in cervical carcinoma - assessment of diagnostic value of tumour volume.
  Tytuł polski: Badanie metodą rezonansu magnetycznego raka szyjki macicy - ocena wartości diagnostycznej objętości guza.
  Autorzy: Tacikowska Małgorzata, Grzesiakowska Urszula, Sobiczewski Piotr, Tacikowski Tadeusz
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (4) s.305-308, tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badanie metodą rezonansu magnetycznego (MR) odgrywa kluczową rolę w diagnostyce raka szyjki macicy. Jedną z ważnych części badania MR jest pomiar objętości guza. Cel. 1) ocena zgodności pomiaru objętości w badaniu MR z pooperacyjnym badaniem histopatologicznym; 2) ocena korelacji objętości i największego wymiaru raka szyjki macicy (ocenianych w badaniu MR) z następującymi parametrami: a) stopniem zaawansowania według klasyfikacji FIGO; b) naciekaniem przymacicza; c) przerzutami do węzłów chłonnych. Materiał i metoda. Materiał stanowią badania MR miednicy, wykonane aparatem firmy Elscint 2T, u 21 chorych na raka szyjki macicy. Wiek chorych od 37 do 73 lat. U 15 pacjentek po badaniu MR przeprowadzono operację usunięcia macicy, w pozostałych przypadkach rozpoznanie postawiono na podstawie biopsji. U 10 chorych operowanych dokonano oceny porównawczej objętości guza, ocenianej w badaniach MR i histopatologicznym. U 16 chorych analizowano korelację objętości guza ze stopniem zaawansowania, naciekanim przymacicza i powiększeniem węzłów chłonnych. Wnioski. 1) stwierdzono wysoką zgodnośc badania MR i histopatologicznego (po operacji) w pomiarze objętości guza, p = 0.764; 2) badanie MR z pomiarem objętości guza u chorych z rakiem szyjki macicy odznacza się 100 proc. czułością i specyficznością w rozgraniczeniu stopnia I od pozostałych; 3) ocena objętośći guza lepiej koreluje ze stopniem zaawansowania I i II wg FIGO niż ocena największego wymiaru zmiany; 4) stwierdzono korelację pomiędzy objętością guza i naciekaniem przymacicza; 4) nie stwierdzono korelacji objętości guza z przerzutami do węzłów chłonnych.


  5/7

  Tytuł oryginału: Test oddechowy - nowa metoda wykrywania bakterii Helicobacter pylori.
  Autorzy: Ciok Janusz, Tacikowski Tadeusz
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (2) s.16-17
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/7

  Tytuł oryginału: Comparative analysis of lipid profiles assessed by ultracentrifugation in patients with various hyperlipoproteinaemia types in correlation with hepatic steatosis.
  Autorzy: Tacikowski Tadeusz, Dzieniszewski Jan, Nowicka Grażyna, Ciol Janusz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (10) s.CR697-CR701, tab., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The purpose of our study was to compare lipid profile assessed by ultracentrifugation in various types fo hyperlipoproteinemia (HLP) in correlation with obesity and hepatic steatosis diagnosed in the ultrasonic examination of the abdominal cavity. Material/Methods: We studied 64 patients (38 women adn 26 men with a mean age of 53.5 years) with various types of HLP, divided into two groups: 1) hypercholesterolemia, 2) mixed hyperlipoproteinemia. Lipid profile by ultacentrifugation was performed simultaneously with ultrasonic examination. Results: Among 33 patients with hypercholoesterolaemia, 7 had hepatic steatosis (21.2 p.c.), with a mean serum TG concentraation significantly higher than in those patients without steatosis. Of the mixed HLP patients, 16 had hepatic steatosis (51.5 p.c.), with a mean serum TG level over twice the concentration found in patients without steatosis. We found significantly higher levels of total cholesterol adn triglycerides in patients with steatosis than in those without. In the HDL fraction, the cholesterol concentration was lower (38.4 mg/dl) in cases of steatosis than in cases without (48.0 mg/dl). Conclusions: Patients with steatosis showed features characteristic of insulin resistance syndrome, i.e. higher BMI values, higher mean serum TG, and low HDL cholesterol concentrations. In patients with hypercholesterolemia and hepatic steatosis, increased serum triglycerides are associated with increased TG concentration in the VLDL fraction. Mixed HLP patients with hepatic steatosis have higher TG adn cholesterol in the VLDL fraaction, adn in these cases a significant rise in total TG is observed.


  7/7

  Tytuł oryginału: Diagnostyka Helicobacter pylori za pomocą ureazowego testu oddechowego.
  Tytuł angielski: Diagnosis of Helicobacter pylori infection by urea breath test (UBT).
  Autorzy: Ciok J., Tacikowski T., Bujko J., Dzieniszewski J[an]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (6) s.374-380, bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ureazowy test oddechowy należy do nieinwazyjnych metod diagnostyki infekcji H. pylori. W artykule dokonano analizy różnych wariantów testu z użyciem izotopów 13C i 14C, przedstawiono aparaturę niezbędną do wykonania badania, omówiono znaczenie posiłku testowego, czasu pobrania próbek powietrza wydechowego, trafności diagnostycznej oraz zastopsowania kliniczne testu. Podkreślono znaczenie wysokiej czułości i swoistości badania oraz prostotę jego przeprowadzania. Test oddechowy powinien znaleźć szersze zastosowanie w sytuacjach klinicznych nie wymagających wykonywania badania endoskopowego górnego odcinka przewodu pokarmowego.

  Streszczenie angielskie: The idea, methods and their modifications and clinical usefulness of urea breath test (UBT) in diagnosis of Helicobacter pylori infection was reported. UBTs have high accuracy and reproducibility. False positive results are uncommon but may occur if there is intraoral hydrolysis of urea by oral bacteria. False-negative tests may occur if the patient is currently taking, or has recently been taking, an antisecretory drug or an antibiotic. The main benefit of these tests is in determining whether infection has been successfully eradicated in patients in whom there was a clinical need to know, but in whom repeat endoscopy was not justified, not feasible, or not approved by a third party payer.

  stosując format: