Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TACIKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Choroba Pageta w badaniu KT wysokiej rozdzielczości.
Tytuł angielski: HRCT in Paget disease.
Autorzy: Grzesiakowska Urszula, Tacikowska Małgorzata
Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.75-78, il., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 300,038

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 6 chorych z rozpoznaną chorobą Pageta w różnej lokalizacji wykonano badanie KT wysokiej rozdzielczości kości zajętych procesem chorobowym. Na podstawie tego materiału oraz w oparciu o piśmiennictwo omówiono obraz radiologiczny tej rzadkiej choroby. W badaniu KT wyodrębniono objawy, charakterystyczne dla choroby Pageta, które mogą mieć znaczenie w diagnostyce różnicowej z innymi chorobami układu kostnego.

  Streszczenie angielskie: 6 patients with diagnosed Paget's disease of bone in different localization had done HRCT of changed bones. There are described radiological symptoms of this rare disease on the basis of our material and literature. The CT symptoms of Paget's disease, which could be useful in different diagnosis of others bone pathology, are defined.


  2/12

  Tytuł oryginału: Obraz rezonansu magnetycznego w nowotworowym zajęciu opon mózgowo-rdzeniowych u chorych z rakiem sutka.
  Tytuł angielski: MR image of meningeal metastases in patients with breast cancer.
  Autorzy: Tacikowska Małgorzata, Grzesiakowska Urszula, Wiszniewska-Rawlik Dorota, Pałucki Jakub
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.8-11, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie charakterystycznego obrazu RM w przypadkach nowotworowego zajęcia opon mózgowo-rdzeniowych oraz ocena wartości badania RM w diagnostyce przerzutów nowotowrowych do opon mózgowo-rdzeniowych. Na podstawie badań RM mózgu wykonanych u 13 chorych z rakiem sutka opracowano symptomatologię nowotworowego zajęcia opon mózgowo-rdzeniowych. Najczęściej obserwowanymi objawami były: rozlane pogrubienie, ze wzmocnieniem po podaniu środka kontrastowego, opony miękkiej i przestrzeni podpajęczej dotyczące tylnego dołu czaszki oraz opony twardej i pajęczynówki głównie w zakresie płatów czołowych, skroniowych, sierpu i namiotu móżdżka. Często obserwowanym objawem towarzyszącym było poszerzenie układu komorowego. Czułość metody w wykrywaniu przerzutów do opn mózgowo-rdzeniowych wynosiła 85 proc.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was establishing of characteristic MR image of meningeal metastases and assessing the diagnostic value of MR examination of neoplastic involvement of meninges. On the basis of performed MR examinations of the brain in 13 patients with breast cancer, the symptomatology of meningeal metastases was worked out. The common findings observed in MR examinations were: diffuse thickening and enhancement of pia-subarachnoid space localized in posterior cranial fossa and dura-arachnoid space enhancement and thickening in frontal and temporal lobe, cerebral falx and cerebellar tentorium. Very often hydrocephalus was observed as associated finding. Sensitivity of the method in detection of meningeal metastases was 85 p.c.


  3/12

  Tytuł oryginału: Dynamiczne badanie metodą rezonansu magnetycznego w guzach tkanek miękkich. Ocena charakteru (kierunku i intensywności) wzmocnienia guza.
  Tytuł angielski: Dynamic MRI in soft tissue tumours. Assessment of character (direction and enhancement ratio) of lesion enhancement.
  Autorzy: Tacikowska Małgorzata, Grzesiakowska Urszula
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.12-16, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Oceniano dwa parametry dynamicznego badania MR: kierunek wzmocnienia guza (od obwodu do środka, od środka do obwodu, całość zmiany) oraz intensywność wzmocnienia obwodu guza w stosunku do centrum zmiany. Celem pracy było ustalenie przydatności dynamicznego badania MR w różnicowaniu guzów tkanek miękkich. Materiał stanowi 45 chorych z guzami tkanek miękkich. Stwierdzono wysoką czułość (96 proc.) i niską specyficzność (50 proc.) badania MR z oceną intensywności wzmocnienia guza. Zaobserwowano, że zmiany niezłośliwe (myositis ossificans, fibromatosis agressiva, haemangioma) trudne do różnicowania ze względu na swoją biologię, w żadnymz badanych przypadków nie wykazywały wzmocnienia od obwodu do centrum zmiany (typowego dla zmian złośliwych). Ustalono, że analiza sposobu (kierunku) wzmocnienia guza stanowi istotny element całościowej oceny badania MR w diagnostyce guzów tkanek miękkich.

  Streszczenie angielskie: Two parameters of dynamic MR imaging have been assessed: the direction of enhancement (rim to centre, centre to rim or the whole lesion) and enhancement ratio (of the rim to center) of the soft tissue tumour. The purpose of the study was establishing the role of MR examination in differential diagnosis in soft tissue tumours. The matherial comprised 45 cases with soft tissue tumours. High sensitivity (96 p.c.) and low specificity (50 p.c.) of MR examination with assessing direction of enhancement was observed. It was pointed out that bening tumours like myositis ossificans, fibromatosis agressiva and haemangioma which are very difficult to distinguish from sarcomas never enhanced from rim to center. This type of enhancement direction was characteristic for malignant tumours. It was established that assessment of direction of tumour enhancement is very helpful in making diagnosis on the basis on MRI.


  4/12

  Tytuł oryginału: Pierwotny nieziarniczy chłoniak kości w badaniach obrazowych.
  Tytuł angielski: Imaging of primary non Hodkin's lymphoma of bone.
  Autorzy: Grzesiakowska Urszula, Tacikowska Małgorzata, Chodowiec Edyta
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.27-32, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na podstawie własnego materiału (16 przypadków) i danych z piśmiennictwa omówiono obraz radiologiczny pierwotnego chłoniaka kości. Chłoniak kości, jako postać narządowa chłoniaka nieziarniczego, zajmuje szczególne miejsce wśród pierwotnych mięsaków kości z powodu znacznie lepszego rokowania i odmiennych metod leczenia. Wyodrębniono objawy radiologiczne występujące w badaniach obrazowych (wzrost naciekający, lokalizacja w trzonach i przy nasadach kości długich), które są przydatne w różnicowaniu chłoniaka z innymi pierwotnymi mięsakami kości. Podkreślono konieczność podjęcia próby różnicowania w oparciu o badania obrazowe, co ograniczy wykonywanie niepotrzebnych zabiegów operacyjnych. Wykazano znaczenie tomografii komputerowej w planowaniu i monitorowaniu leczenia. Badanie metodą rezonansu magnetycznego uznano za uzupełniające w wybranych przypadkach.

  Streszczenie angielskie: On the basis of 16 cases and literature data radiological image of primary lymphoma of bone is described. Primary lymphoma of bone is a special form of primary sarcomas of bone due to very good prognosis and special method of treatment. The radiological symptoms in imaging methods (permeating growth inside bone, localization in shaft and diaphysis of long bone) are described. These symptoms could help to differentiate primary lymphoma and other primary sarcomas of bone. Correct diagnosis made on the basis of imaging are necessary for choosing correct method of treatment and exlude surgery. The role of CT image in planning and monitoring therapy is underlined. MR imaging should be used only in special cases.


  5/12

  Tytuł oryginału: Dynamic magnetic resonance imaging in soft tissue tumors - assessment of the diagnostic value of tumor enhancement rate indices.
  Autorzy: Tacikowska Małgorzata
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.MT53-MT57, tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Dynamic MRI is routinely used in the diagnosis of soft tissue tumors to supplement static imaging. The aim of our study was to assess the diagnostic value of dynamic MRI using the coefficient of total tumor enhancement expressed as per cent (tec p.c.) and the tumor enhancement rate coefficient expressed as per cent per minute (erc p.c./min), and to make a comparative analysis of the sensitivity and specificity of both parameters. Material/Methods: The material consisted of 45 patietns (30 sarcomas, 15 non-malignant lesions). The age of the pateitns was 16-64 years. The MRI was done using an Elscint 2T unit, applying gradient echo techniques. The coefficient of total contrast enhancement (tec p.c.) and the tissue enhancement rate (erc p.c./min) were calcuatated. The limit values were determined for dividing the tumors into sarcomas and non-malignant lesions. The sensitivity and specificity of MRI were calculated and compared using both indices. Results: Dynamic MRI with calculation of erc p.c./min and tec p.c. makes it possible to differentiate between sarcomas and non-malignant lesions. Conclusions: The erc p.c./min was a more sensitivie than tec p.c. differentiating parameter in the diagnosis of soft tissue tumors.


  6/12

  Tytuł oryginału: Late cardiopulmonary complications in breast cancer patients following combined adjuvant treatment.
  Tytuł polski: Ocena późnych powikłań ze strony serca i płuc u chorych na raka piersi po skojarzonym leczeniu uzupełniającym.
  Autorzy: Niwińska Anna, Pieńkowski Tadeusz, Tacikowska Małgorzata, Miśkiewicz Zbigniew, Stelmaszczyk Witold, Wasilewska-Teśluk Ewa
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (1) s.25-32, tab., bibliogr. 33 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • pulmonologia
 • kardiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Celem pracy była ocena późnej toksyczności ze strony serca i płuc u chorych na raka piersi po mastektomii oraz uzupełniającej chemioterapii i radioterapii. Materiał i metoda. Badaniu poddano 47 kobiet (średnia wieku 47 lat) z rakiem piersi w stopniu zawansowania T1-4 NO-2 MO. Po mastektomii, u wszystkich chorych przeprowadzono chemioterapię i radioterapię. U 40 zastosowano programy z antracyklinami, u 7 - bez antracyklin. Radioterapię przeprowadzono według tej samej techniki, po zakończeniu leczenia chemicznego. Napromieniono ścianę klatki piersiowej i okolice węzłowe (46-50 Gy/Gy). W celu oceny zmian w płucu, po stronie leczonej, zastosowano badanie tomograficzne o wysokiej rozdzielczości HRCT, które przeprowadzono po średnim czasie 17 miesięcy (13-28) i 33 miesięcy (28-58) od zakończenia leczenia skojarzonego. W celu oceny serca zastosowano badanie EKG i echokardiograficzne, które przeprowadzono przed rozpoczęciem leczenia skojarzonego a następnie po średnim czasie 17 i 33 miesięcy od jego zakończenia. Wyniki. Serce: U 7 chorych (wszystkie leczone antracyklinami) stwierdzono nieprawidłowości w echokardiogramie (poszerzenie i zaburzenie kurczliwości lewej komory, obniżenie LVEF, nasilenie istniejących wad serca). U 5 z nich zmiany były bezobjawowe i odwracalne. U 2 chorych stwierdzono klinicznie jawną, miernie nasiloną niewydolność serca, która wydawała się mieć związek z podaną epirubicyną. Na podstawie analizy rozkładu izodoz wykluczono napromienianie jako ...

  Streszczenie angielskie: Aim. The aim of the study was to evaluate late toxicity from heart and lungs in breast cancer patients treated with mastectomy and adjuvant sequential chemotherapy and radiotherapy (Chth and Rt). Material and methods. Forty seven women (mean age 47 years) with stage T1-4NO-2 MO breast cancer, treated with mastectomy and adjuvant sequential chemotherapy and radiotherapy were examined in order to assess the side-effects in the heart and the lungs. All patients underwent chemotherapy: 40 received chemotherapy including antracyclines, 7-without antracyclines. Radiotherapy was undertaken in all cases. It was administered after chemotherapy and was planned according to the well-established technique. It included the chest wall and regional lymph nodes with a specified dose of 46-50 Gy administered in daily fractions of 2Gy. The high resolution compouted tompgraphy HRCT of the lungs was performed after a mean time of 17 (13-28) months and then, after a mean time of 33 (28-58) months. The condition of the heart was studied using electrocardiography (ECG) and echocardiography (ECHO), which were performed before combined treatment and then after a mean time of 17 and 33 months from its completion. Results. Heart: 7 patients had an abnormal echocardiogram (ventricular dilatation, abnormal Left Ventricular Ejection Fraction, disordered left ventricular contractility, worsening of pre-existent valvular disease). All 7 had received chemptherapy including antracyclines. In 5 of ...


  7/12

  Tytuł oryginału: The usefulness of magnetic resonance imaging (MRI) in cervical carcinoma assessment a preliminary report.
  Tytuł polski: Wartość diagnostyczna rezonansu magnetycznego (MR) w ocenie raka szyjki macicy - doniesienia wstępne.
  Autorzy: Tacikowska Małgorzata, Grzesiakowska Urszula, Tacikowski Tadeusz, Sobiczewski Piotr
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.126-129, bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Zadaniem diagnostyki obrazowej nie jest wykrywanie raka szyjki macicy, lecz ocena stopnia zaawansowania. Celem pracy było: 1)porównanie badania MR z wynikami histopatologicznymi uzyskanymi po operacji, w ocenie wymiarów raka szyjki macicy; 2) analiza czułości i specyficzności badania MR w ocenie naciekania przymacicza; 3) ustalenie czułości i specyficzności badania MR w ocenie naciekania pochwy i macicy; 4) ocena przydatności badania w wykrywaniu przerzutów do węzłów chłonnych. Materiał i metoda. Materiał stanowiły badania MR miednicy, wykonane aparatem 2T firmy Elscint, u 15 chorych na raka szyjki macicy. Wiek chorych od 37 do 73 lat. Wszystkie chore były operowane w okresie nie dłuższym niż 30 dni od badania MR. Podczas badania MR wykonywano następujące sekwencje: przed podaniem środka kontrastowego (Gd DTPA) SE T1 w projekcji poprzecznej, po podaniu gadolimu SE T1 w projekcjach: poprzecznej, czołowej i strzałkowej, FSE T2 w projekcjach: poprzecznej, czołowej i strzałkowej. Wyniki. W ocenie wymiarów raka szyjki macicy badanie MR odznacza się wysoką zgodnością (p = 0.9389) z wynikami pooperacyjnego badania histopatologicznego. W ocenie naciekania przymacicza czułość i specyficznośc badania MR wynoszą odpowiednio: 75 proc. i 100 proc. W ocenie naciekania pochwy i trzonu macicy czułość i specyficzność badania MR wynoszą odpowiednio: 100 proc. i 85 proc. oraz 100 proc.i 100 proc. Badanie MR jest mało czułą (67 proc.), lecz wysoce specyficzną (100 proc.) metodą ...

  Streszczenie angielskie: Aim. The aim of diagnostic is not so much the detection of cervical carcinoma, but the evaluation of its stage. In view of this the aim of this study included: 1) comparison of MR results with the results of histological examinations after operations with reference to the dimensions of cervical carcinoma; 2) assessment of the sensitivity and specificity of MRI in the evaluation of parametrium infiltration; 3) analysis of the sensitivity and specificity of MRI in the evaluation of infiltration of the vagina and uterus; 4) assessment of the usefulness of theis method in the detection of metastases to lymph nodes. Material and method. The material consisted of pelvic MRI, obtained with 2T Elscint unit in 15 patietns with cervical carcinoma, aged 37 to 73 years. All patietns underwent surgical treatment within 30 days after MR. During the MR examination the following sequences were performed: SE (spin echo) T1 (longitudinal relaxation time) in axial projection before administration of gadolinium (Gd-DTPA); SE T1 in axial, frontal and sagittal projections after contrast injection and FSE (fast spin echo) T2 (transversal relaxation time) in axial, frontal and sagittal projections. Results. 1) in the assessment of cervical carcinoma dimensions MRI results are highly concordant with the results of postoperative histological examination (p = 0.9389); 2) in the assessment of parametrium infiltration sensitivity and specificity of MRI are 75 p.c. and 10 p.c. respectively; 3) in ...


  8/12

  Tytuł oryginału: An assessment of the effectiveness of magnetic resonance imaging in delayed sequences after administration of Gd-DTPA contrast in the detection of metastatic lesions in the brain.
  Autorzy: Grzesiakowska Urszula, Tacikowska Małgorzata
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.MT21-MT24, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Advances in oncology in recent years have made it possible to undertake radical interventions even in advanced cases. Local treatment, surgical or radiosurgical, is applied ever more frequently in cases of metastases to the brain. This requires accurate determination of the number and location of metastases by means of imaging techniques. The goal of our research was to establish whether the use of sequences delayed by 20-30 minutes after gadolinium injection improves the number of metastatic lesions detected in the brain by MRI. Material/Methods: Twenty-eight patients were studied, ranging in age from 24 to 72 years, diagnosed with malignant tumors and suspected metastases to the brain. MRI examinations were performed with a 2T unit in SE T1 immediately after i.v. administration of a 0.1 mmol/kg does of gadolinium, and again 20 - 30 minutes after contrast injection; both sequences were done in axial projection in layers idenitcal as in the SE T1 sequence made befor gadolinium injection. The focal lesions were counted and classified by size. The number of detected lesions was calcualted in each group, comparing early and late phases after contrast injection. Results: The number of all nodules found in the delayed sequences was significantly higher in comparison to the early phase after gadolinium injection. Conclusions: Delayed sequence should be used to supplement basic sequences in the diagnosis of maignant metastases to the brain in selected oncological cases.


  9/12

  Tytuł oryginału: Dynamic MR imaging of soft tissue tumors with assessment of the rate and character of lesion enhancement.
  Autorzy: Tacikowska Małgorzata
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.MT31-MT35, tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of this study was to analyze the diagnostic usefulness of dynamic MRI with determination of the coefficient of enhancement rate and the character of tumor enhancement, and to assess both parameters in the differentiation of malignant lesions. Material/Methods: The material consisted of 45 patients (30 sarcomas, 15 non-malignant lesions), age 16 - 64 years. MRI was done usin an Elscint 2T unit, gradient echo techniques, apex angle 80ř. The repetition time (TR) was 80 - 200 ms, the echo time (TE) was 2 - 6 ms, I excitation; the acquisition time (TA) was 70 - 80 ms. The coefficient of tissue enhancement rate was calculated in the region of interest, and expressed as percent per second (erc p.c./s.) The limit value of erc p.c./s was determined. The sensitivity and specificity of MRI were calculated in the differentiation of malignant tumors. The method of contrast filling of the tumors was assessed in successive phases after administration of gadolinium Gd-DTPA. Results: Dynamic MRI with determination of the index of tumor enhancement rate is highly sensitive (93 p.c.) and specific (73 p.c.) in the differentiation of malignant and benign lesions. The usefulness of the assessment of tumor enhacnement character was not confirmed, since the sensitivity and specificity wre 73 p.c. and 33 p.c. Dynamic MRI with determination of erc p.c./s and tumor enhancement character is highly sensitive (93 p.c.) and specific (87 p.c.). Conclusions: Dynamic MRI with determination of erc p.c.; s and tumor enhancement character is the best method for differential diagnosis.


  10/12

  Tytuł oryginału: Porównywanie diety chorych z gruczolakami jelita grubego i grupy kontrolnej.
  Tytuł angielski: Comparative analysis of diet in patients with large bowel adenomas and controls.
  Autorzy: Tacikowski Tadeusz, Wajszczyk Bożena, Charzewska Jadwiga, Dzieniszewski Jan, Tacikowska Małgorzata, Godziemba-Maliszewska Ewa
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (3) s.195-200, tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Określenie wpływu żywienia na częstość występowania gruczolaków jelita grubego miałoby istotne znaczenie w prewencji rozwoju raka jelita grubego. W piśmiennictwie są sprzeczne dane o wpływie diety na powstawanie gruczolaków i raka jelita grubego. Cel pracy: Analiza porównawcza diety pacjentów z gruczolakami jelita grubego (grupa badana) i osób bez gruczolaków (grupa kontrolna). Materiał i metody: Grupa badana i kontrolna wyselekcjonowane zostały spośród osób z wykonaną pełną kolonoskopią w ramach rutynowej działalności pracowni endoskopowej. Grupa badana składała się z pacjentów ze stwierdzonymi gruczolakami jelita grubego grupa kontrolna złożona była z osób, u których w badaniu kolonoskopowym nie zostały stwierdzone gruczolaki. Zbadano w sumie 111 soób; 57 z polipami jelita grubego i 54 z grupy kontrolnej. W obu grupach przeprowadzono wywiady żywieniowe przy użyciu ankiety oceniającej zwyczajową częstotliwość i ilość spożywania produktów, potraw i napojów w czasie 39 dni poprzedzających badanie. Obliczono średnią realizację normy (w proc.) dla poszczególnych składników pokarmowych. W badaniach zastosowano normy ustalone na poziomie tzw. bezpiecznego spożycia. Wyniki: W grupie badanych kobiet stwierdzono znamiennie niższą średnią realizację normy w porównaniu do grupy kontrolnej w odniesieniu do witaminy A (204,2 proc. vs. 310 proc.) (p=0,008). W grupie badanych mężczyzn stwierdzono znamienne statystycznie obniżenie średniej realizacji normy, w ...

  Streszczenie angielskie: Background: Determination of nutrition influence on the incidence of large bowel adenomas would be very useful in prevention of large bowel carcinoma. In the literature controversial opinions have been expressed on diet effect on the development of large bowel adenomas and carcinomas. Objectives: Comparative analysis of diets in patients with large bowel adenomas (study group) and controls without adenomas. Material and methods: The study group and control group were selected from patients undergoing full colonoscopy in routine work of the endoscopy unit. The study group comprised patients with diagnosed large bowel adenomas. The control group consisted of patients without adenomas found colonoscopy. The whole material comprised 111 patients (57 with adenomas and 54 controls). In both groups nutritional history data were obtained by means of an inquiry form estimating the usual frequency and amounts of consumed products, dishes and deinks during 30 days preceding the examination. The mean realized of standard dietary allowances was calculated (in p.c.) for individual food components. Standards established at the safe intake level were accepted in the study. Results: In the group of studied women significantly lower mean realization in the standard intake in relation to controls was found for vitamin A (204.2 p.c. vs. 310 p.c., p=0.008). In the group of studied men statistically significant decrease was found of the realization of the standard in relation to controls ...


  11/12

  Tytuł oryginału: Magnetic resonance imaging (MRI) in cervical carcinoma - assessment of diagnostic value of tumour volume.
  Tytuł polski: Badanie metodą rezonansu magnetycznego raka szyjki macicy - ocena wartości diagnostycznej objętości guza.
  Autorzy: Tacikowska Małgorzata, Grzesiakowska Urszula, Sobiczewski Piotr, Tacikowski Tadeusz
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (4) s.305-308, tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badanie metodą rezonansu magnetycznego (MR) odgrywa kluczową rolę w diagnostyce raka szyjki macicy. Jedną z ważnych części badania MR jest pomiar objętości guza. Cel. 1) ocena zgodności pomiaru objętości w badaniu MR z pooperacyjnym badaniem histopatologicznym; 2) ocena korelacji objętości i największego wymiaru raka szyjki macicy (ocenianych w badaniu MR) z następującymi parametrami: a) stopniem zaawansowania według klasyfikacji FIGO; b) naciekaniem przymacicza; c) przerzutami do węzłów chłonnych. Materiał i metoda. Materiał stanowią badania MR miednicy, wykonane aparatem firmy Elscint 2T, u 21 chorych na raka szyjki macicy. Wiek chorych od 37 do 73 lat. U 15 pacjentek po badaniu MR przeprowadzono operację usunięcia macicy, w pozostałych przypadkach rozpoznanie postawiono na podstawie biopsji. U 10 chorych operowanych dokonano oceny porównawczej objętości guza, ocenianej w badaniach MR i histopatologicznym. U 16 chorych analizowano korelację objętości guza ze stopniem zaawansowania, naciekanim przymacicza i powiększeniem węzłów chłonnych. Wnioski. 1) stwierdzono wysoką zgodnośc badania MR i histopatologicznego (po operacji) w pomiarze objętości guza, p = 0.764; 2) badanie MR z pomiarem objętości guza u chorych z rakiem szyjki macicy odznacza się 100 proc. czułością i specyficznością w rozgraniczeniu stopnia I od pozostałych; 3) ocena objętośći guza lepiej koreluje ze stopniem zaawansowania I i II wg FIGO niż ocena największego wymiaru zmiany; 4) stwierdzono korelację pomiędzy objętością guza i naciekaniem przymacicza; 4) nie stwierdzono korelacji objętości guza z przerzutami do węzłów chłonnych.


  12/12

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu intensywności bodźca na wielkość adaptacji słuchowej w badaniach ABR MLS.
  Tytuł angielski: The effect of stimulus intensity on adaptation of ABR MLS.
  Autorzy: Tacikowska Grażyna, Kochanek Krzysztof, Grzanka Antoni, Piłka Adam
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.113-120, il., tab., bibliogr. [14] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: