Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TABOR
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: "Salus aegroti suprema lex"
Opracowanie edytorskie: Dosiak Jerzy (przedm.), Taborek Tadeusz (red.).
Źródło: - Katowice, Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 2002, 80 s., [8] s. tabl. : il., 30 cm.
Sygnatura GBL: 821,528

Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku


  2/11

  Tytuł oryginału: Postęp w wykrywaniu przedklinicznych zmian nowotworowych piersi - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Detectability of pre-clinical breast pathologies in own experience.
  Autorzy: Popiela Tadeusz J., Tabor Jacek, Nowak Wojciech, Podsiadło-Kleinrok Beata, Owsiański Gerard, Młynarczyk Szymon
  Opracowanie edytorskie: Kułakowski Andrzej (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.36-44, il., tab., bibliogr. 8 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rak piersi jest w Polsce najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet i rozpoznawany jest zwykle w zaawansowanych stadiach choroby. Wprowadzenie przesiewowych badań obrazowych zwiększyło liczbę wykrywanych podejrzanych zmian subklinicznych, wymagających precyzyjnej diagnostyki patomorfologicznej. Celem pracy była ocena użyteczności biopsjii mammotomicznej (BM) zarówno pod kontrolą mammografii, jak i usg w wykrywaniu przedklinicznego raka piersi. Materiał i metodyka. Biopsję mammotomicznąą i ultrasonograficzną wykonano odpowiednio u 99 (grupa I) i 23 pacjentek (grupa II). Wyniki. W obu grupach wykryto zarówno przedinwazyjne, jak i inwazyjne niepalpacyjne raki piersi w grupie I - 12 proc., w grupie II - 13 proc.; hiperplazję atypową odpowiednio 17 proc. i 4,3 proc. W pozostałych przypadkach stwierdzono zmiany łagodne. Wnioski. BM jest metodą alternatywną do biopsji chirurgicznej, zwłaszcza dla zmian niepalpacyjnych, jest minimalnie inwazyjna, z niewielkim ryzykiem powikłań. Jest metodą ambulatoryjną zapewniającą dobry efekt kosmetyczny.

  Streszczenie angielskie: Breast cancer is the most frequently occurring malignancy among women in Poland usually detected at the advantages stage. The introduction of screening projects with the aim to detect this disease increased detectability of the pre-clinical lesions reqiuiring precise pathomorphological verifiication. Aim of the study was to evaluate the usefulness of mammotome biopsy (BM) guided by mammography and USG in the detection of the dectection of pre-clinical breast cancer. Material and methods. BM giuded by mammography and ultrasonography was performedd in 99 (group I) and 23 (group II) patients, respectively. Results. Pre-invasive and invasive non-palpable breast cancer was detected in 12 p.c. of group I patients, and in 13 p.c. of group II, atypical ductal hyperplasia in 17 p.c. and respectively and benign lesions in the remaining cases. Conclusions. BM is an alternative to open surgical biopsy, in detection of non-palpable lesions. It is minimally invasive method associated with low risk of complications. It can be performed on ambulatory basis, and ensures good cosmetics effects.


  3/11

  Tytuł oryginału: Clinical signs pointing to the source of hemorrhage in multiple intracranial aneurysms.
  Autorzy: Zderkiewicz Edward, Pawlik Zbigniew, Czochra Marian, Tabora Arkadiusz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CR83-CR86, tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: In multiple aneurysms of cerebral vessels it is essential to correctly identify the aneurysm that has caused the hemorrhage, since it must be operated first. On the basis of our own material, we have evaluated the usefulness of various clinical signs and examinations in diagnosing which of several aneurysms was the cause of an intracranial hemorrhage. Material/Methods: The material consited of 163 patients with a total of 391 aneurysms. Diagnosis was based on panangiography and neurological examiantions in all cases and CT in the majority. Results.: All the diagnostic examiantions in question (neurological, angiography, CT and intraoperative evaluation) anabled a correct diagnosis in 72.6 p.c. of cases. In CT scanning, diagnostic value diministhes with time. Intracerebral hematoma is the most persistent sign. The highest rupture index a involved aneurysms localized on the anterior communicating artery, while those on the internal carotid artery ranked second. Four patients in whom intraoperative evaluation showed that the order in which the aneurysms wre treated srugically was erroeus died as the result of rebleeding that occurred prior to planned follow-up surgery. Conclusions: It is vitally important for outcome to determine which of several aneurysms has ruptured, since errors in the sequencing of surgical repair significantly increase mortality due to rebleeding preceding the next stage of surgery. When diagnosing the source of a hemorrhage one should take into account neurological findings, angiography, ECG, CT, MRI, and the location of the aneurysms.


  4/11

  Tytuł oryginału: Elektrogastrografia a manometria żołądka u chorych z zaburzeniami podstawowego rytmu elektrycznego.
  Tytuł angielski: Electrogastrography and gastric manometry in patients with basic electrical rhythm disturbances.
  Autorzy: Tabor Sylwia, Furgała Agata, Laskiewicz Janusz, Thor Piotr J.
  Źródło: Folia Med. Crac. 2002: 43 (1/2) s.29-41, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: mlektrogastrografia (EGG) jest jedyną nieniwazyjną metoda badania aktywności mioelektrycznej żołądka. Celem pracy było wykazanie zależności pomiędzy otrzymywanym zapisem elektromiograficznym i manometrycznm w prawidłowym oraz patologicznym zapisie EGG. Równoczesną rejestrację EGG oraz manometrię wykonano u 20 osób zdrowych, 26 osób z bradygastrią (grupa I) oraz 21 osób z tachygastrią (grupa II). W grupie kontrolnej ponad 90 proc. czasu zapisu EGG zajmowała normogastria. Po posiłku obserowwano ponad dwukrotny wzrost amplitudy EGG, poprawę stabilności zapisu wyrażającą się zmniejszeniem ilości dysrytmii, wzrostem częstości dominującej (DF) oraz obniżeniem współczynnika niestabilności częstości dominującej (DFIC). W grupach I i II wykazano znamienną różnicę w zakresie DF, wzrost DFIC i ilości dysrytmii, brak prawidłowego wzrostu amplitudy oraz obniżenie średniej częstości skurczów fazowych i wskaźników motorycznych (MI). W grupie II zaobserwowano dodatkowo zmniejszenie amplitudy skurczów i nie stwierdzono obecności ani jednego cyklu MMC, co dowodzi osłabienia aktywności skurczowej. Wykazano pozytywną korelację między zmianami amplitudy EGG i skurczów fazowych oraz wartościami wskaźników motorycznych (MI) i wskaźników mocy (PR) tylko w porównaniu faz I i II MMC. Świadczy to o zależności amplitudy EGG od zmian położenia żołądka i jego aktywności skurczowej. Brak korelacji pomiędzy średnimi częstościami skurczów fazowych a wartościami DF i DFIC nie pozwala wnioskować o ...

  Streszczenie angielskie: Electrogastrograpy (EGG) is the only non-invasive method for investigating the myoelectric activity of the stomach. The aim was to show the relations occurring between the electromyographic and manometric recordings during the normal and abnormal EGG rhythm. A stimultaneous EGG recording and manometry were performed in 20 healthy people, in 26 patietns with bradygastria (group I) and 21 with tachygastria (group II). In the control group, over 90 p.c. of the EGG recording time was in the range of normogastria. After a meal, tehre were observed a more than twofold increase in the EGG amplitude, an improvement in the recording stability with decrease in the dysrrhythmia percent, an increase in dominant frequency (DF) and a lowering in dominant frequency instability coefficient (DFIC). In groups I and II there was shown a considerable difference in the DF range, an increase in DFIC and the number of dysrrhythmia cases, the lack of correct increase in the amplitude and lowering in the average frequency of phasic contractions and motor indices (MI). Additionally in this group there was a fall in the amplitude of contractions without MMC, and this corroborates with weak contractile activity. There was a positive correlation between the EGG amplitude changes and amplitude of phasic contractions and MI and power ratios (PR) only in the phases I and II MMC. It suggests a relationship between the EGG amplitude and changes in the stomach position and its contraction activity. ...


  5/11

  Tytuł oryginału: Obrazowanie cyfrowe w diagnostyce mammograficznej.
  Tytuł angielski: Digital imaging in mammographic diagnostics.
  Autorzy: Chrzan Robert, Popiela jr Tadeusz, Podsiadło-Kleinrok Beata, Tabor Jacek, Nowak Wojciech, Urbanik Andrzej
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.42-48, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of the study is to present the technique of digital imaging in mammographic diagnostics. Material/Methods: Methods of obtaining a mammographic image in digital form were presented. Approachable technologies of digital mammography were characterized. Most important parameters of digital imaging were discussed. Potential advantages and existing limitations of using digital mammography were qualified. Experimental technolgies using digital mammography were also presented. Results: Digital mammography is currently not a very widespread, but quickly expanding technique, characterized by possibilities, inaccessible in conventional mammography. Digital imaging, compared to conventional one, has better contrast resolution and contrast dynamics, possibilities of digital image postprocessing, reduction of radiation dose, lack of traditional X-ray films developments system, possibility of electronic archiving and using techniques of teleradiology and computer aided diagnosis. However currently digital mammography has worse spatial resolution and is much more expensive then conventional one. Conclusions: In spite of not a wide spread of digital mammography systems, knowledge of technical principles, possibilities and limitations of this method is necessary, because in future it will progressively replace currently used systems of conventional mammography.


  6/11

  Tytuł oryginału: Mammografia cyfrowa w ocenie skupisk mikrozwapnień gruczołu piersiowego bez towarzyszących zmian guzkowych.
  Tytuł angielski: Digital mammography in the evaluation of clusters of breast microcalcifications without accompanying masses.
  Autorzy: Chrzan Robert, Popiela jr Tadeusz, Podsiadło-Kleinrok Beata, Tabor Jacek, Nowak Wojciech, Urbanik Andrzej
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.49-58, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of the study is to determine the usefulness of evaluation of breast microcalcifications clusters without accompanying masses in digital mammography, compared to conventional mammography. Material/Methods: Both conventional mammography with magnified views and digital mammography were performed in 109 women with 122 clusters of brease microcalcifications without accompanying masses. Number of microcalcifications in a cluster, their morphology accordig to Le Gal adn BI-RADS category ratings were determined independently on the basis of conventional and digital images. 10 clusters assessed as certainly benign (BI-RADS 2) both in conventional and digital imaging were only controlled in conventional mammography. 112 clusters of remaining categories (BI-RADS 3-5) were verified pathologically, with material obtained in most cases by stereotactic mammotome biopsy under the quidance of digital mammography. Results: In the group of all clusters an average number of microcalifications in a cluster, assessed in digital mammography, was greater then in conventional mammography. Only in a group of clusters with morphology of type 3 according to Le Gal fewer micorcalcifications were found in digital mammography ten in conventional mammography. BI-RADS classification on the basis of digital mammography better forecased the character of lesions. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values in detection of malignant lesions on the basis of evaluation of microcalcifications clusters in digital mammography were higher then corresponding values in conventional mammography. Conclusions: In the evaluation of breast microcalcifications clusers...


  7/11

  Tytuł oryginału: Weryfikacja skupisk mikrozwapnień gruczołu piersiowego w stereotaktycznej biopsji mammotomicznej pod kontrolą mammografiii cyfrowej.
  Tytuł angielski: Verification of breast microcalcifications clusters in stereotactic mammotome biopsy under the guidance of digital mammography.
  Autorzy: Chrzan Robert, Popiela jr Tadeusz, Podsiadło-Kleinrok Beata, Rudnicka Lucyna, Tabor Jacek, Nowak Wojciech, Urbanik Andrzej
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.59-65, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of study is to determine the usefulness of stereotactic mammotome biopsy (SMB) under the guidance of digital mammography in the verification of clusters of breast microcalcifications BI-RADS 3-5 categories without accompanying masses. Material/Methods: Material included 97 patients with 108 clustsers of microcalcifications BI-RADS 3/5 categories without accompanying masses. In all cases verification in SMB was ordered. Procedure was performed in 98 clustsers. In 10 clustsers using of SMB was not possible and then surgical biopsy was performed. Results: In 98 from among clustsers with SMB performed, pathological examiantion proved presence of only benign lesions in 86 cases, an atypical lesion in 2 cases, malignant lesions in 10 cases (including 8 preinvasive lesions). Most (97.2 p.c.) clussters of microcalcifications, classified as BI-RADS 3 corresonded to benign lesions. In BI-RADS 4 group lesions were benign in 72.7 p.c., atypical in 4.5 p.c., malginant in 22.7 p.c. In BI-RADS 5 group most (80 p.c.) lesions were malignant. Conclusions: It was found, that SM can be used as a safe and reliable method of verification of the nature of clusters of breast microcalcifiactions witout accompanying masses in all casess of BI-RADS 4 adn 5 categories and in selected cases of BI-RADS 3 category. SMB enables avoiding surgery in a considerable number of patients with microcalcifications of BI-RADS 4 category.


  8/11

  Tytuł oryginału: System mammograficznej stereotaktycznej biopsji mammotomicznej (MSBM) w diagnostyce przedklinicznych zmian gruczołu piersiowego
  Autorzy: Tabor Jacek, Popiela Tadeusz J., Nowak Wojciech
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.55-58, tab., bibliogr. 4 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  9/11

  Tytuł oryginału: Stymulowanie rozwoju dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim przez lekcje wychowania fizycznego o treściach zintegrowanych
  Autorzy: Wieczorek Marta, Tabor Elżbieta
  Źródło: W: Integracja w procesie kształcenia i wychowania fizycznego - Wrocław, 2002 s.339-345, il., tab., bibliogr. [8] poz., sum. - 5 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dydaktyka wychowania fizycznego" pt. Integracja w procesie kształcenia i wychowania fizycznego Olejnica 09-11.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,968

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/11

  Tytuł oryginału: Windows programming - Maximum Intensity Projections with direct export to avi.
  Autorzy: Masopust Jan, Janeba Daniel, Taborska Katerina
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (2) s.163-164, il., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/11

  Tytuł oryginału: Doświadczenia własne w odbudowie układu stomatognatycznego z zastosowaniem systemu implantacyjnego TIOLOX.
  Tytuł angielski: The author's own experience in the reconstruction of a sthomatognatic system with usage of the TIOLOX implant system.
  Autorzy: Szymański Sławomir, Wnukiewicz Jan, Zboromirska-Wnukiewicz Beata, Tabor Paweł, Szymańska Monika
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (3) s.24-27, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili 3-letnie wyniki leczenia implantoprotetycznego w systemie Tiolox. Omówili techniczne aspekty systemu i odbudowę układu stomatognatycznego na bazie 265 wszczepów wykonanych u 95 leczonych pacjentów.

  Streszczenie angielskie: The authors have presented the results of 3-years implanto-prosthetic treatment in system Tiolox. They have also presented some technical aspects of this system and the restoration process of the stomatognatic system, based on 265 implants in 95 patients.

  stosując format: