Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TABOŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Evaluation of types of cervical anastomoses in oesophageal reconstructive surgery.
Tytuł polski: Ocena typów zespoleń szyjnych w chirurgii wytwórczej przełyku.
Autorzy: Strutyńska-Karpińska Marta, Ciesielska Agnieszka, Błaszczuk Jerzy, Wierzbicki Jarosław, Zielony Andrzej, Taboła Renata
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) s.445-450, il., bibliogr. 17 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Wśród wielu czynników mających wpływ na funkcję przełyku zastępczego, właściwa średnica zespolenia szyjnego wydaje się jednym z najważniejszych. Materiał i metody. Artykuł przedstawia wyniki oceny klinicznej 2 typów zespoleń szyjnych: "koniec do końca" i "końcowo-boczno-bocznego". Analizie poddano 25 chorych obojga płci: 15 mężczyzn i 10 kobiet w wieku 24-71 lat po wykonanych operacjach wytwórczych przełyku z różnych uszypułowanych odcinków jelit. Wskazaniami do operacji były: pooparzeniowe bliznowe zwężenia w 7 i rak piersiowego odcinka przełyku w 18 przypadkach. Analiza była oparta na ocenie klinicznej, badaniach radiologicznych oraz endoskopowych. Wyniki. Funkcję zastępczego przełyku oceniono jako bardzo dobrą u 14 chorych z zespoleniem szyjnym typu "końcowo-boczno-bocznym". Średnica tego typu zespoleń wynosiła 13-16 mm. U 10 chorych, z zespoleniem szyjnym "koniec do końca" średnica zespolenia wynosiła 8-10 mm. Chorzy ci mieli niewielkie trudności w połykaniu pokarmów stałych i funkcję tego typu zespoleń oceniono jako satysfakcjonującą. U 80 proc. z nich w okresie pooperacyjnym wystąpiła przetoka zespolenia szyjnego, w wyniku której doszło do zwężenia zespolenia. U 1 chorego z zespoleniem typu "koniec do końca' na skutek pooperacyjnej przetoki zespolenia szyjnego, powstało pełne zwężenie zespolenia szyjnego co całkowicie uniemożliwiło odżywianie się przez usta. Wnioski. W naszej opinii, opartej na prezentowanym materiale chorych, zespolenie typu ...

  Streszczenie angielskie: Background. Among various factors having an influence on normal function of artificial oesophagus proper cervical anastomosis diameter seems to be one of essentials. Material and methods. The paper presents results of clinical evaluation of two types of cervical anastomoses: "end to end" and "end-side to side". We examined 25 patients of both sexes: 15 men and 10 women aged between 24 and 71 after oesophagoplaties created of various pedicle bowel segments. Indications for the operation were: postburning cicatrical stenosis in 7 cases and carcinoma of the thoracic part of oesophagus in 18 cases. Our analysis was based on clinical review, radiological and endoscopic examinations. Results. We evaluated function of the created oesophagus as very good in14 patients with "end-side to side" cervical or pharyngeal anastomoses. Diameter of these kinds of anastomoses measured between 13 and 16 mm in radiological examination. In 10 patients with "end to end" cervical anastomosis the diameter was estimated between 8 and 10 mm. These patients had little difficulties in swallowing solid food and we found the function of this kind of anastomosis satisfactory. Of them 80 p.c. developed leakage of cervical anastomosis after operation what, in our opinion, resulted in stenosis of the junction. One patient because of leakage in "end to end" anastomosis developed its complete stricture and it made oral nutrition impossible. Conclusions. In our opinion, based on presented patients, the ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Actin content and polymerization in esophageal achalasia.
  Tytuł polski: Zawartość i polimeryzacja aktyny w achalazji przełyku.
  Autorzy: Augof K., Lewandowski A., Taboła R., Rosińska T.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (3) s.194-197, il., tab., bibliogr. 20 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W próbkach warstwy mięśniowej zwieracza przełyku, pobranych od 28 chorych z achalazją i od 11 kontrolnych badano zawartość monomeru aktyny G, aktyny całkowitej i włókienkowej aktyny F. Zawartość aktyny mierzono poprzez zahamowanie standardowej DNAzy I z trzustki bydlęcej. Wyraźny spadek zawartości aktyny G (p 0,001) i wysoce znamienny wzrost stanu polimeryzacji aktyny (p 0,001), mierzony stosunkiem aktyny F:G wykazano w tkankach chorych z achalazją w stosunku do wyników otrzymanych w tkankach prawidłowych. Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy poziomami aktyny całkowitej i włókienkowej w obu grupach. W grupie tkanek z achalazją, 83,8 proc. aktyny całkowitej stwierdzono w włókienkach, w przeciwieństwie do grupy kontrolnej, gdzie we włókienkach wykazano obecność tylko 69,9 proc. aktyny. Badania te sugerują, że zmiany stanu polimeryzacji aktyny mogą mieć udział w patologicznych mechanizmach achlazji przełyku.

  Streszczenie angielskie: Monomeric G-actin, total actin and filamentous F-actin were examined in muscular coat of esophageal sphincter taken from 28 achlasia patients and 11 controls. Actin was measured by the inhibition of standard Dnase I from bovine pancreas. A remarkable decrease in G-actin content (p 0.001) and highly significant increase in the state of actin polymerization (p 0.001), measured by the F:G actin ratio was shown in tissues with achalasia as compared with the results obtained for the normal tissues. There werwe no significant differences between levels of total and filamentous actin in these both groups. In the group of achalasic tissues 83.8 p.c. of total actin was found in filaments in contrast to control whwre only 69.9 p.c. of the actin was demonstrated in filaments. These studies suggest that changes in state of actin polymerization may participate in pathological mechanisms of esophageal achalasia.

  stosując format: