Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TAŻBIREK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Neurofizjologiczna ocena autonomicznego układu nerwowego u chorych z zespołem bezdechu sennego (doniesienie wstępne).
Tytuł angielski: Neurophysiological investigations in patients with sleep apnoea syndrome.
Autorzy: Pierzchała Krystyna, Łabuz-Roszak Beata, Ograbek Mariola, Tażbirek Maciej
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (11/12) s.685-690, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • komunikat

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia funkcji autonomicznego układu nerwowego, opisane u chorych z zespołem bezdechu sennego, mogą być jedną z przyczyn powikłań sercowo-naczyniowych, a w szczególności zaburzeń rytmu serca. Większość badających stwierdzało dusfunkcję autonomicznego układu nerwowego na podstawie testów czynnościowych, oceniających układ sercowo-naczyniowy. Celem przeprowadzonych przez nas badań była próba oceny autonomicznego układu nerwowego u chorych z zespołem bezdechu sennego za pomocą metody neurofizjologicznej - współczulnej odpowiedzi skórnej (WOS). Badaniami objęto grupę 26 osób z potwierdzonym polisomnograficznie zespołem bezdechu sennego (średni wskaźnik bezdechów - 41,7 ń 30,7); średni wiek badanych wynosił 51,7 ń 9,1 roku. Grupę kontrolną stanowiło 27 zdrowych ochotników o średnim wieku 50,3 ń 3 lat. WOS badano jednostronnie i odbierano z dłoniowej powierzchni prawej ręki i podeszwowej części prawej stopy. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej wg testu t-Studenta, przyjmując za poziom istotności różnic p 0,05. Wyniki: U 10 chorych z zespołem bezdechu sennego nie uzyskano WOS w przynajmniej 1 kończynie (38,5 proc.). U pozostałych badanych stwierdzono statystycznie znamienną (p 0,001) redukcję amplitudy odpowiedzi w kończynie górnej (250,57 ń 130,9 uV) w porównaniu z wartościami uzyskanymi w grupie kontrolnej (582, 85 ń 76,66 uV). Średnia amplituda odpowiedzi w kończynie dolnej była również niższa (128,07 ń 77 uV), wartość ta jednak nie osiągnęła poziomu ...

  Streszczenie angielskie: The untreated sleep apnoea syndrome (SAS) is associated with cardiovascular complications (arterial hypertension, coronary heart disease, cardiac arrythmia) and increased morbidity and mortality. Disorders of the autonomic nervous system function are probably responsible for cardiac arrhythmia. Most research evaluated autonomic function using cardiovascullar tests. The aim of our study was to assesses whether neurophysiological method - sympathetic skin response (SSR) - could be useful in testing function of the autonomic nervous system in patients with SAS. Material and methods: The examined group consisted of 26 patients with SAS recognised by polisomnography (mean apnoea index: 42+/ -31, mean age: 52+/-9 years). The control group consisted of 27 healthy volunteers (mean age: 50,5+/-3 years). SSR was recorded simultaneously from the right palm and right foot. Latencies and amplitudes of SSR were measured. Recording were carried out using an electromyograph (Counterpoint). Statistical analysis was performed using Student's t-test. Results: We could not obtain SSR in 10 patients with SAS (38.5 p.c.). In the remaining patients the SSR amplitudes in the upper limb were significantly lower (250.6+/-131 uV) than in the control group (282.8+/-76.7 uV) (p 0.001). The SSR amplitudes in the lower limb were also decreased (128.1+/-77 uV), but not significantly, in comparison to control group (156.9+/-28.3 uV). We did not observe changes in latencies between the groups. ...

  stosując format: