Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZYMONOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Badania in vitro wpływu materiałów poliestrowych o różnym stopniu zwilżalności powierzchni na parametry hematologiczne krwi oraz na parametry układu krzepnięcia i fibrynolizy.
Tytuł angielski: In vitro studies of the influence polyester materials with a different degree of surface wettability have on blood haematological parameters and coagulation and fibrinolysis system parameters.
Autorzy: Paluch Danuta, Szymonowicz Maria, Pielka Stanisław, Rutowski Roman
Źródło: Polimery Med. 2002: 32 (1/2) s.41-64, il., tab., bibliogr. 19 poz. - Tekst równol w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 305,609

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono badania wpływu poliestrowych dzianin w różnym stopniu zwilżalności powierzchni na układ krzepnięcia, układ fibrynolizy i parametry hematologiczne krwi w badaniach in vitro. Badania przeprowadzono na pełnej krwi po 5, 15, 30, 60, 90, 120, 180 i 240 min. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że dzianina o powierzchni hydrofobowej nie powoduje istotnych ilościowych zmian w żadnym z oznaczanych parametrów układu krzepnięcia i fibrynolizy. Dzianina poliestrowa o powierzchni hydrofilowej powoduje istotne wydłużenie wartości czasu kaolinowo-kefalinowego oraz zmniejszenie aktwyności czynnika XII, IX i VIII. Dzianina poliestrowa o hydrofilowej powierzchni powoduje większy spadek liczby białych krwinek i płytek krwi oraz większy wzrost poziomu betatromboglobuliny w porównaniu do dzianiny o hydrofobowej powierzchni. Zarówno dzianina o hydrofobowej jak i hydrofilowej powierzchni nie wywołuje zmian w układzie czerwonokrwinkowym.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the studies of the influence polyester knitings with a different degree of surface wettability have on the coaglation system, fibrinolytic system and blood haematological parameters in in vitro studies. The studies of Human whole blood were performed for 5, 15, 30, 60, 90, 180 and 240 min. In view of teh obtained results in has been reported that a hydrophobic surface knitting does not cause important quantitative changes in any of the selected parameters of the coagulation system and fibrinolysis system. A hydrophilic surface polyester knit causes improtant lengthening of aPTT value and reduced factor XII, IX and VIII activity. A hydrophilic surface polyestser knitting causes a bigger decrease in leukocytes and blood platelets and a bigger increase in beta thromboglobulin in relation to the hydrophobic surface knitting. Neither hydrophobic surface knit nor hydrophilic surface knitting cause changes in the erythrocyte system.


  2/2

  Tytuł oryginału: Badania śródoperacyjne i badania zmian wybranych parametrów krzepnięcia i fibrynolizy, po implantacji protez poliestrowych DALLON H o zwiększonej zwilżalności powierzchni.
  Tytuł angielski: Intraperative studies and studies on selected parameters of coagulation and fibrinolysis following implantation of DALLON H prostheses with greater surface wettability.
  Autorzy: Paluch Danuta, Szymonowicz Maria, Rutowski Roman, Milewski Andrzej, Pielka Stanisław, Solski Leszek, Raczyński Krzysztof
  Źródło: Polimery Med. 2002: 32 (1/2) s.65-79, il., tab., bibliogr. 29 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 305,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie polskie: Własną poliestrową dzianą protezę naczyniową zmodyfikowano w firmie TRICOMED S.A. (Polska) poprzez zmianę jej cech fizykochemicznych i wykorzystanie zjawiska hydrofilowości. Celem pracy była ocena szczelności śródoperacyjnej i ocena ilościowych zmian wybranych parametrów układu krzepnięcia i fibrynolizy, po implantacji hydrofilowej protezy naczyniowej w ubytek aorty piersiowej warchlaków. Na podstawie przeprowadzonych badań eksperymentalnych stwierdzono, że stosowanie protezy DALLON H w operacjach naczyniowych nie nastręcza trudności, a jej poręczność nie różniła się od innych dzianych protez naczyniowych. Proteza DALLON H nie wymaga wstępnego uszczelniania i po przywróceniu przepływu krwi przez protezowany odcinek, osiąga natychmiastową pełną szczelność. Na podstawie uzyskanych wyników badań krwi po implantacji stwierdzono aktywację krzepnięcia w układzie wewnątrz i zewnątrzpochodnych (skrócenia aPTT i PT) oraz wzrost aktywności czynnika XII i VII. Stężenie fibrynogenu było na podwyższonym poziomie. Aktywność antytrombiny III po początkowym wzroście pozostała na stałym poziomie, natomiast aktywność białka C była obniżona. Aktywność plazminogenu była na podwyższonym poziomie, co świadczy o aktywacji układu fibrynolitycznego. Zmiany w poziomie ocenianiach wskaźników obserwowano do 14 doby po implantacji protezy. W 21 dobie wartości oznaczonych parametrów były porównywalne do wartości przed implantacją.

  Streszczenie angielskie: TRICOMED S.A. (Poland) has modified its own knitted polyester vascular prosthesis by change in its physical and chemical characteristics and using hydrophilia. The work has aimed at evalaution of intraoperative tightness adn evalaution of change in the number of selected parameters of coagulation and fibrinolysis following implantation of hydrophilic vascular graft into the thoracic aorta defect in piglets In view of the experimental tests performed it has been noticed that use of DALLON H prosthesis is easy and the handling of the graft is the same as that of other knitted vascular grafts DALLON H prosthesis does not need preclotting and it reaches immediate tightness after the blood flow has been restored. In view of the results of the blood studies after implantation coagulation activation in endogenous and exogenous system (aPTT and PT), and increase in activity of factor XII and VII. Concentration of fibrinogen was at a higher level. Thrombin III activation remained at the same level after a primary incrase, but protein C activation was decreased Plasminogen activation was higher which means that the fibrinolytic system was activated. Chagnes in the level of evaluated indicators were observed until day 14 after implantation of the prosthesis. On day 21st the values of the selected parameters were equal with the values prior to implantation.

  stosując format: