Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZYMONA
Liczba odnalezionych rekordów: 2



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Uczeń w sytuacji stresu szkolnego.
Tytuł angielski: Pupil in the situation of the school stress.
Autorzy: Płotka Aniela, Majcherczyk Izabela, Czernikiewicz Andrzej, Szymona Kinga, Pawłowska Beata
Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.169-173, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
Sygnatura GBL: 301,109

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Szkoła jako instytucja oświatowa jest jednocześnie dla ucznia treningiem życia. Dzisiejsze dzieci przeżywają w szkole stres znacznie większy, niż kiedykolwiek było to naszym udziałem. Funkcjonowanie w środowisku szkoły, wchodzenie w relacje z nim, problemy życia codziennego dostarczają wielu sytuacji stresowych. Celem głównym pracy było przeanalizowanie problematyki stresu u uczniów będących w okresie dojrzewania w aspekcie środowiska szkolnego. Materiał i metoda: Badaniami ankietowymi objęto 30 uczniów w wieku 11 - 12 lat, uczęszczających do V klasy Szkoły podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie. W badanej próbie było 16 dziewczynek i 14 chłopców. Grupa dzieci miejskich obejmowała 25 uczniów, natowiast dzieci wiejskich uczęszczających do tej szkoły było pięcioro. Badania przeprowadzono w styczniu 2002 roku. Uzyskane wyniki badań: Ankietowani uczniowie bez względu na płeć i miejsce zamieszkania wskazali szkołę jako środowisko, które najbardziej stresuje. Źródłem stresu w szkole są złe oceny (71,4 proc.), niesprawidliwość (75,0 proc.). Uczniowie boją się drugoroczności (64,3 proc.), zbyt dużych wymagań nauczyciela (43,8 proc.). Wymienionych źródeł stresu bardziej boją się dziewczynki. Dzieci na ogół mają pozytywny stosunek do swojej szkoły. Rzadka jest ona postrzegana jako źródło przykrych przeżyć.

  Streszczenie angielskie: School as the educational institution is the source of learning about life for the pupils as well. Contemporary children at school experience a greater stress than we have ever experienced. Functioning in the school environment, entering the school relationships and everyday problems offer us many stressful situations. The aim of the study was the analysis of the problem of stress for adolescent pupils in the school environment. Material and method: The questionnaire was used on 30 pupils aged 11 - 12 who attended 5th class of Maria Curie-Skłodowska Elementary School in Tarnogród. The studied sample included 16 girls and 14 boys. There were 25 urban children and 5 rural children. The study was performed in January 2002. The obtained results: The interviewed pupils irrespective of age and gender and the place of residence confirmed that school was the most stressing environment. The sources of stress at school are poor marks (71.4 p.c., injustice ((75,0 p.c.). Pupils are afraid of being not promoted (64.3 p.c.), too high requirements of teachers (43.8 p.c.). The above mentioned sources of stress are more severe for girls. Generally the children have positive attitude to their school. Rarely it is conceived as the source of negative feelings.


  2/2

  Tytuł oryginału: Poczucie koherencji a czynniki socjodemograficzne u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi.
  Tytuł angielski: Sense of coherence and sociodemographic factors in neurotic patients.
  Autorzy: Szymona Kinga, Pawłowska Beata, Płotka Aniela
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.177-179, bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było wskazanie czynników socjodemograficznych, które mają wpływ na poczucie koherencji (SOC). Przebadano grupę 101 pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń nerwicowych, leczonych w Oddziale Nerwic Katedry i Kliniki Psychiatrii AM w Lublinie. Pacjenci przebadani zostali polską wersją Kwestionariusza Orientacji Życiowej (SOC-29) oraz Ankietą Środowiskową opracowaną przez Aleksandrowicza. Wynik analiz statystycznych wykazały, że istotny wpływ na poziom poczucia koherancji u badanych chorych mają następujące czynniki socjodemograficzne: nerwica i alkoholizm w rodzinie generacyjnej pacjenta, śmierć matki w dzieciństwie, odrzucenie przez rodziców, rozpad małżeństwa rodziców, poziom wykształcenia klienta.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to define influence of sociodemographic factors on sense of coherence (SOC) in neurotic patients. Subjects in the study were 101 patients with neurotic disorders hospitalized in Psychiatry Department in Lublin. Two questionnaires were used: authorized Polish adaptation of the Orientation to Life Questionnaire (SOC-29) by Antonovsky and Environmental Questionnaire by Aleksandrowicz. The results showed connections with between SOC and: neurosis and alcohol dependence in family of neurotic patients, death of mother in patients childhood, patients rejections attitude, parents divorce, clients education level.

  stosując format: