Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZYMIEC
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Szumy uszne w chorobach ogólnoustrojowych.
Tytuł angielski: Tinnitus in systemic diseases.
Autorzy: Nowak Katarzyna, Banaszewski Jacek, Dąbrowski Piotr, Szymiec Eugeniusz, Szyfter Witold
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.213-216, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Trwałe lub przejściowe zmiany degenaeracyjne w uchu wewnętrznym, wywołujące szumy uszne ze szczególnym nasileniem powstawać mogą u pacjentów obciążonych chorobami ogólnymi (miażdżyca, nadciśnienie, cukrzyca, choroby reumatyczne, choroby nerek i tarczycy). Omówiono patomechanizmy uszkodzeń słuchu oraz ryzyko wystąpienia szumów usznych i ich charakter w poszczególnych jednostkach chorobowych. Badaniem objęto 1200 chorych leczonych w Ośrodku Rehabilitacji Laryngologicznej w Poznaniu od 1.1.1998 do 04..2001 z powodu szumów usznych. Analiza obejmowała ocenę stanu ogólnego, ogólne badanie laryngologiczne, badania audiologiczne oraz badania dodatkowe. W obrębie badanej grupy 34 proc. pacjentów obciążonych było chorobami ogólnoustrojowymi. Pośród nich stwierdzono najwyższy odsetek (47 proc.) nadciśnienia tętniczego, 41 proc. miażdżycy, 22 proc. chorób reumatycznych oraz 16 proc. cukrzycy. 96 proc. omawianych chorych podawało wieloletni wywiad chorobowy. Ototoksyczność stosowanych w terapii leków może być u wielu chorych dodatkowym czynnikiem uszkadzającym ucho wewnętrzne.

  Streszczenie angielskie: Permanent or temporary degenerative changes in the internal ear causing tinnitus may occur with particular intensity in patients suffering from systemic disease (diabetes, hypertension, rheumatic diseases, kidney and thyroid gland diseases). Pathomechanisms of hearing impairment and the risk of tinnitus and its charakter in particular cases are discussed in the paper. The research was carried out on 1200 patients treated in the Laryngological Rehabilitation Centre in Poznań between 1.1.1998 and 04.2001 due to tinnitus. The analysis included the diagnosis of general health condition, general laryngological examination as well as additional tests. In the examined group 34 p.c. suffered from systemic diseases. Amopng then the highest percentage (47 p.c.) suffered from hypertension, 41 p.c. from hypercholesterolemia, 22 p.c. from rheumatic diseases and 16 p.c. from diabetes. 96 p.c. of the patients had a long family history of diseases. The additional factor causing damage of the internal ear may be ototoxic drug used in the treatment of many systemic diseases.


  2/5

  Tytuł oryginału: Problem szumów usznych u chorych z presbyacusis.
  Tytuł angielski: The problem of tinnitus in patients with presbyacusis.
  Autorzy: Szymiec Eugeniusz, Dąbrowski Piotr, Banaszewski Jacek, Szyfter Witold
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.357-360, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W Ośrodku Rehabilitacji Laryngologicznej, strukturalnie należącej do Kliniki Otolaryngologii AM w Poznaniu, w ciągu 2 lat przyjęto ponad 900 pacjentów z szumami usznymi. Wśród nich było 128 osób powyżej 65 roku życia podsających jako swoją główną dolegliwość szumy uszne. Po wykonaniu zestawu badań autologicznych, badań ogólnych krwi i dodatkowych konsultacji u 5 osób rozpoznano niedosłuch typu mieszanego, a u pozostałych 123 - niedosłuch czuciowo-nerwowy (prwsbyacusis). Leczenie szumów usznych u tych osób polegało na 3 rodzajach działań: elektrostymulacji: 40 osób (53 proc.); dopasowaniu aparatow słuchowych: 29 osób (39 proc.); TRT wg modelu Jastreboffa: 6 oób (8 proc.). W parcy omówiono wyniki leczenia szumów usznych u osób z presbyacusus uzyskując zadowalające wyniki w 71 proc.

  Streszczenie angielskie: At the ENT Eehabilitation Centre as part of ENT Department University of Medical Sciences in Poznań over 900 patients with tinnitus were diagnosed and treated. Among them were 128 patients over 65 years of age, who in addition to tinnitus, reported hearing loss. After a baterry of audiological tests, blood tests and additional specialist consultation, mixed hearing los was found in 5 patients and senso-neural hearing loss (presbyacusis) was found in remaing 123 patients. For various reasons only 75 patients began treatment. Treatment of tinnitus was threefold; electrostimulation: 40 patients (53 p.c.); fitting of hearing aid: 29 patients (39 p.c.); TRT according to Jasreboff's model: 6 patients (8 p.c.). The author described results of treatment patients with tinnitus and presbyacusis. The treatment model adopted at the ENT Rehabilitation Center in Poznań has produced satisfactory therapeutic results.


  3/5

  Tytuł oryginału: Jednostronne szumy uszne - diagnostyka i leczenie.
  Tytuł angielski: Unilateral tinnitus - diagnostics and treatment.
  Autorzy: Kaczmarek Jolanta P., Szymiec Eugeniusz, Dąbrowski Piotr, Szyfter Witold
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.361-364, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W okresie od stycznia 1998 r. do sierpnia 2000 r. w Ośrodku Rehabilitacji Laryngologicznej w Poznaniu leczono ponad 900 chorych z szumami usznymi. W tej grupie ponad połowa chorych podawała jednostronne występowanie szumów. U wszystkich chorych przeprowadzono dokładny wywiad za pomocą specjalnie skonstruowanych kwestionariuszy, kładąc szczególny nacisk na określenie przez pacjenta głośności, dokuczliwości oraz wpływu szumu na jego życie codzienne. Ponadto wykonano pełne badanie laryngologiczne i audiologiczne, zalecono wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych oraz przeprowadzono konsultację neurologiczną. W wybranych przypadkach chorzy byli dodatkowo konsultowani przez endokrynologa. W grupie chorych z jednostronnymi szumami usznymi zwracano szczególną uwagę na możliwość obecności guza kąta mostowo-móżdżkowego i stąd po diagnostyce audiologicznej zalecano badanie TK lub MRI głowy. Autorzy podkreślają w swej pracy, że jednostronne szumy uszne wymagają zawsze bacznej obserwacji i wykluczenia procesów rozrostowych w obrębie n. VIII.

  Streszczenie angielskie: 900 patients with tinnitus were treated between January 1998 and August 2000 in ENT Rehabilitation Center in Poznań. Unilateral tinnitus was observed in more than 50 p.c. of the patients. In all the patients history was taken paying a special attention to the loudness estimation by the patient and to the influence of the tinnitus on the everyday life. Laryngological, audiological and neurological examinations and laboratory tests were performed. In some cases endocrinological examination was performed. In the group of patients with unilateral tinnitus a special attention was paid to the possibility of ponto-cerebellar angle tumour. After audiological diagnostics CT or MRI examinations were performed. Authors emphasize, that in patients with unilateral tinnitus a proper observation is required to exclude expansive process within the acoustic nerve.


  4/5

  Tytuł oryginału: Obiektywne metody badania słuchu w diagnostyce szumów usznych.
  Tytuł angielski: Objective audiometry in diagnosis of tinnitus.
  Autorzy: Dąbrowski Piotr, Banaszewski Jacek, Kaczmarek Jolanta, Nowak Katarzyna, Waśniewska Elżbieta, Szymiec Eugeniusz, Szyfter Witold
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.603-606, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Od stycznia 1998 roku do chwili obecnej pod opieką Ośrodka Rehabilitacji Laryngologicznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu znalazło się ponad 800 osób z szumami usznymi. Chorzy znajdują się na różnym etapie leczenia i diagnosytki. Przyjęty przez autorów sposób postępowania diagnostycznego obejmuje: wywiad leakrski, przedmiotowe badanie laryngologiczne, zestaw badań audiologicznych, konsultację neurologiczną i endokrynologiczną, badanie glikemii, poziomu elektrolitów, hormonów tarczycy i morfologię krwi. Wśród badań audiologicznych wykonuje się audiometrię tonalną, impedancyjną, słowną, próby nadprogowe, badanie BERA oraz w ostatnim czasie badanie otoemisji akustycznych. Ze względu na subiektywny charakter większości szumów usznych oraz brak możliwości zarejestrowania dźwięku szumu usznego diagnostyka chorych stanowi bardzo trudny problem otologiczny. Obiektywne metody badania słuchu stosowane w Ośrodku Rehabilitacji Laryngologicznej w Poznaniu, takie jak audiometria impedancyjna, BERA i otoemisja, pozwalają na ocenę stanu narządu słuchu i drogę przewodzenia impulsu dźwiękowego na drodze przewodnictwa nerwowego. Przedstawiono wyniki i analizę danych uzyskanych po przeprowadzeniu badań audiometrii impedancyjnej i BERA u chorych z szumami usznymi. Wszyscy chorzy zgłaszający się do Ośrodka Rehabilitacji Laryngologicznej w Poznaniu mieli wykonaną audiometrię impedancyjną. Wyniki tego badania pozwoliły w sposób zobiektywizowany ocenić stan ucha środkowego - w przypadku stwierdzenia patologii chorzy kierowani byli do Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej w Poznaniu na leczenie operacyjne...


  5/5

  Tytuł oryginału: Szumy uszne.
  Autorzy: Szymiec Eugeniusz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (10) s.99-102, bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: