Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZYMCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Badania nad metodyczną wartością dwustronnej perfuzji zrazika łożyska ludzkiego in vitro sposobem Schneidera w modyfikacji Millera.
Tytuł angielski: The dually perfused human placenta by Schneider method modified by Miller. [P.] 1: Changes of arterial and venous pH in maternal and fetal blood.
Autorzy: Łopucki Maciej, Szymczyk Grzegorz, Rogowska Wanda, Morawska Dorota, Kotarski Jan
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.653-657, il., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Dokonano 7 perfuzji zrazików łożysk ludzkich metoda Schneidera w modyfikacji Millera. Eksperymenty przeprowadzono z tzw. "recyrkulacją" w czasie 180 min. Pomiary pH tętniczego i żylnego w krążeniu płodowym oraz matczynym wykonywano 0, 30, 60, 90, 120, 150 i 180 minucie eksperymentu. Nie wykazano różnic statystycznych pomiędzy wartościami pH zarówno pomiędzy płodowym jak i matczynym krążeniem tętniczym i żylnym w czasie trwania perfuzji. Na tej podstawie można przyjąć, że zastosowana metoda może być użyteczna także dla oceny innych parametrów płynu perfuzyjnego i wdrożona do dalszych badań eksperymentalnych.

  Streszczenie angielskie: The study was carried out on human placental cotyledons. Placental perfusions performed by Schneider method modified by Miller were conducted for 180 min. Assessment of arterial and venous pH in maternal and fetal blood was performed. There were no statistically significant differencies between obtained parameters throughot the experiment. The results of this study point to the conclusion that the method can be used for assessment of other perfusion liquid parameters and introduced to subsequent experiments.


  2/13

  Tytuł oryginału: Badania nad metodyczną wartością dwustronnej perfuzji zrazika łożyska ludzkiego in vitro sposobem Schneidera w modyfikacji Millera.
  Tytuł angielski: The dually perfused human placenta by Schneider method modified by Miller. [P.] 2: Changes of arterial and venous fetal blood pressure.
  Autorzy: Łopucki Maciej, Szymczyk Grzegorz, Polak Grzegorz, Rogowska Wanda, Wiktor Henryk, Kotarski Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.658-661, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • ciąża
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Badania pomiaru ciśnienia tętniczego (RR) układu krążenia płodowego przeprowadzono w czasie perfuzji 7 zrazików łożysk ludzkich. Eksperymenty wykonano za pomocą techniki z tzw. "recyrkulacją" w czasie 180 minut. Odczyty RR dokonano za pomocą manometru rtęciowego co 5 minut, natomiast analizie statystycznej poddano wyniki oznaczeń w przedziałach 30 min. (z 0, 30, 60, 90, 120, 150 i 180 min. doświadczenia). Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie pomiędzy badanymi grupami w przebiegu trwania perfuzji. Badania własne potwierdzają przydatność tej metody do dalszych doświadczeń nad indukcją nadciśnienia wywołanego w tkance łożyska ludzkiego.

  Streszczenie angielskie: The study was carried out on 7 human placental cotyledons. Placental perfusions performed by Schneider method modified by Miller were conducted for 180 min. assessment of arterial and venous pressure in fetal blood was performed. There were no statistically signifigant differencies between obtained values of perfusion pressure obtained the experiment. The range of vessels perfusion resistance was stable during the experiment. The results ot this study lead to conclusion thaat the method used can be valuaable for assessment of other perfusion liquid parameters and introduced to subsequent experiments.


  3/13

  Tytuł oryginału: Niedobór żelaza - niedoceniony problem kliniczny i epidemiologiczny.
  Tytuł angielski: Iron deficiency - an underestimated clinical and epidemiological problem.
  Autorzy: Wołowiec Dariusz, Szymczyk-Nużka Małgorzata
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (3) s.343-349, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niedobór żelaza jest ważnym problemem występującym w populacjach wielu krajów, zwłaszcza rozwijających się. Grupami najbardziej narażonymi na niedobór żelaza są dzieci w okresie rozwoju, kobiety w okresie przedmenopauzalnym i podczas ciąży. Obniżony poziom hemoglobinyy występuje dopiero przy znacznych niedoborach żelaza dlatego w ocenie stanu gospodarki żelaza powinny być używane wczesne wskaźniki niedoboru żelaza, takie jak ferrytyna i rozpuszczalny receptor dla transferyny. Nadzór nad metabolizmem żelaza w grupach wysokiego ryzyka jego niedoboru jest niezbędny do włączenia odpowiedniej profilaktyki klinicznych następstw jawnej sideropenii.

  Streszczenie angielskie: Iron deficiency is mainly problem in the world, especially in the developing countries. The rapidly growing children, premenopausal or pregnant women have much higher risk of iron deficiency. The iron status of population can be fully assessed by using serum ferritin as a measure of iron stores, serum transferrin receptor as a measure of mild tissue iron deficiency.


  4/13

  Tytuł oryginału: Wcześniak
  Autorzy: Helwich Ewa, Kmita Grażyna, Kornacka Maria Katarzyna, Kułakowska Zofia, Nowakowska-Szyrwińska Ewa, Piotrowska-Wichłacz Aldona, Prost Marek E., Rudzińska-Chazan Maria, Rutkowska Magdalena, Szymczyk Eliza, Woynarowska Martyna, Zacharska-Kokot Ewa, Zawitkowski Paweł
  Opracowanie edytorskie: Helwich Ewa (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 210, [1] s., [2] k. tabl. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,315

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  5/13

  Tytuł oryginału: Wytyczne szacowania ryzyka zdrowotnego dla czynników rakotwórczych. Z. 15
  Autorzy: Czerczak Sławomir, Konieczko Katarzyna, Soćko Renata, Stetkiewicz Jan, Szadkowska-Stańczyk Irena, Szymczak Wiesław, Szymczyk Iwona, Wnuk Mirosława; Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera Zakład Informacji Naukowej w Łodzi
  Źródło: - Łódź, ZIN IMP 2002, 92 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
  Sygnatura GBL: 801,021

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia


  6/13

  Tytuł oryginału: Wytyczne szacowania ryzyka zdrowotnego dla czynników rakotwórczych. Z. 14
  Autorzy: Czerczak Sławomir, Grunt Hanna, Hanke Wojciech, Sitarek Krystyna, Starek Andrzej, Szadkowska-Stańczyk Irena, Szymczak Wiesław, Szymczyk Iwona, Wnuk Mirosława; Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera Zakład Informacji Naukowej w Łodzi
  Źródło: - Łódź, ZIN IMP 2002, 108 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 29 cm.
  Sygnatura GBL: 801,021

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia


  7/13

  Tytuł oryginału: Ocena stopnia niedosłuchu u dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat będących pacjentami praktyki lekarzy rodzinnych.
  Tytuł angielski: Estimation of hypoacusis grade in children aged 7-18 years, registered to family practice.
  Autorzy: Szymczyk Ireneusz, Lukas Witold, Gruszczyk Anna
  Źródło: Probl. Med. Rodz. 2002: 4 (1) s.17-20, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,528

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Upośledzenie słuchu jest często nierozpoznawalną przyczyną trudności w nauce u dzieci szkolnych. Badania akumetryczne przeprowadzone w szkołach są mało dokładne i nie wykrywają wczesnych postaci zaburzeń słuchu. Cel badania. Określenie częstości występowania niedosłuchu u dzieci oraz roli lakarza rodzinnego w jego wykrywaniu. Metodyka. Badanie audiometryczne przeprowadzono u co 6. losowo wybranego pacjenta w wieku 7 - 18 lat. U wszystkich dzieci przed audiometrią wykonano badanie otoskopowe, badanie nosogardła i badanie ankietowe. Wyniki. W badanej grupie (98 chłopców, 127 dziewcząt) niedosłuch stwierdzono u 50 dzieci (22 proc.), w połowie przypadków stwierdzono niedosłuch niewielkiego stopnia, w połowie średniego. U 6 badanych stwierdzono zaburzenia przewodnictwa kostnego, w pozostałych zaburzenia przewodnictwa powietrznego. Niedosłuch występował częściej u dziewcząt (64 proc.) niż u chłopców (36 proc.). Obciążenie dziedziczne głuchotą było istotnym czynnikiem występowania niedosłuchu. Ból i szumy uszne występowały dwukrotnie częściej u dzieci z niedosłuchem. Pozostałe czynniki nie wpływały na rozwój niedosłuchu. U dzieci z niedosłuchem stwierdzono częstsze występowanie problemów w nauce. Wniosek. Praktyki lekarzy rodzinnych powinny w swoich programach działań profilaktycznych przeprowadzać badania audiometryczne.


  8/13

  Tytuł oryginału: Badania gospodarki żelazowej u wielokrotnych dawców krwi : praca doktorska
  Autorzy: Szymczyk-Nużka Małgorzata, Wołowiec Dariusz (promot.).; Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, Akademia Medyczna Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [3], 81 k. : il., tab., bibliogr. 106 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20266

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  9/13

  Tytuł oryginału: Antioxidant status after abdominal hysterectomy with and without closing of peritoneum: a pilot study.
  Autorzy: Szymczyk Grzegorz, Bełtowski J., Marciniak A., Maciejczyk-Pencuła M., Kotarski J.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (1) s.265-270, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: The concentration of free radicals in blood rises in response to surgical trauma. There is no data in literature about comparison of oxy-radicals levels and antioxidant status between patients operated with closed or nonclosed parietal and visceral paritoneum. Material and methods: We decided to evaluate the antioxidant capacity of serum in connection with the short-term clinical outcome in 17 women undergoing abdominal hysterectomy with or without peritoneal closure. Results: There was no difference in total antioxidant capacity of serum between analysed two groups of patients either 8 or 24 hours after versus those found before the surgical intervention. Levels of peroxidation intensity markers were higher in patients with closed than in patients with non-closed peritoneum. There were no significant differences in postoperataive recovery in both groups of patients. Conclusion: We confirmed observations of other investigators that peritoneal closure could be abolished at abdominal hysterectomy without an influence on patients' well being.


  10/13

  Tytuł oryginału: Poród odroczony drugiego bliźniaka - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Delayed interval delivery of the second twin - case description.
  Autorzy: Suchocki Sławomir, Szymczyk Andrzej
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1228-1230, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Odroczony poród drugiego bliźniaka nie jest postępowaniem konwencjonalnym w przypadku przedwczesnego porodu jednego z bliźniąt w 25 tyg. ciąży. Opisano przypadek porodu drugiego bliźniaka 34 dni po porodzie pierwszego.

  Streszczenie angielskie: Delayed interval delivery of the second twin is not a conventional procedure in case of early delivery of the first one. The routine procedure is the provocation of the uterine activity and terminating pregnancy. Patient's willingness to have a desired child presents difficulties for obstetricians and necessitates unconventional steps. The described delivery of the second twin took place in the fifth week afer the delivery of the first one. The patient was discharged on the 7th day after caesarean section and the new-born was discharged in good general condition on the 64th day when reaching body weight 3490 gram. Postponing the delivery of the second twin gave time for treatment with glicocorticoids and it prepared the fetu's lungs for extrauterinal life. Therapeutically the most essential problem was the prevention of intrauterine infection. The described procedure posing a threat to both mother and foetus gives rise to understandable doubts. Possible risks should be throughly discussed with the patient as well as possible future child's problems.


  11/13

  Tytuł oryginału: Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa sutka w materiale Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego w Wałbrzychu.
  Tytuł angielski: Fine-needle aspiration biopsy of breast in material of Specjalistyczny Szptial Ginekologiczno-Położniczy in Wałbrzych.
  Autorzy: Suchocki Sławomir, Łuczyński Krzysztof, Szymczyk Andrzej, Piec Przemysław
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1113-1116, tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.O6. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W Oddziale Ginekologicznym Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego w Wałbrzychu w latach 2000-2001 wykonano 508 biopsji cienkoigłowych aspiracyjnych zmian w gruczołach piersiwych. Podstawą zakwalifikowania do biopsji było stwierdzenie zmiany ogniskowej w badaniu ultrasonograficznym bądź mammograficznym. Po zdiagnozowaniu 32 pacjentki wymagały leczenia operacyjnego. Wykryto 17 przypadków raka gruczołu piersiowego.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Since the year of 2000 we have done more than 500 fine-needle aspiration biopsies in our hosptial. Design: The main cause was a breast lesion interpreted as suspicion of cancer in ultrasonogrpahy or mammography and its verification between benign tumor and a cancer. Materials and methods: 508 women with clinical findings of a breast tumor were qualifield for fine-needle biopsy procedure. Results: The most common diagnosis was a benign cystic tumor found in 183 cases and the second one - fibro-cystic mastopahty (132 cases). Surgical operation of the breast was performed in 32 cases. In 17 we found breast cancer and in 14 the diagnosis was suspicion of breast cancer. Conclusions: Fine-needle biopsy is valuable for diagnosis of breast cancer and can be easily laerned and used by the clinician. It's safe, cost-effective, and accurate technique, which has no counter-indications and causes little discomfort. Resutls are available in a short time so the decision about the necessity for excisional biopsy or mastectomy is made quickly.


  12/13

  Tytuł oryginału: Profilaktyka niedokrwistości z niedoboru żelaza u wielokrotnych dawców krwi.
  Tytuł angielski: Prevention of sideropenic anemia in regular blood donors.
  Autorzy: Szymczyk-Nużka Małgorzata, Wołowiec Dariusz
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (4) s.489-496, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W celu oceny skuteczności zapobiegawczego podawania preparatu żelaza wielokrotnym regularnym dawcom krwi pełnej, 72 mężczyznom z poziomem hemoglobiny ň 13,5 g/dl, którzy dotychczas oddali co najmniej 10 jednostek krwi pełnej z częstotliwością najrzadziej raz na kwartał, podawano przez 6 miesięcy 320 mg siarczanu żelazawego z 60 mg kwasu askorbinowego. Grupę kontrolną stanowiło 63 regularnych dawców wielokrotnych płci męskiej w zbliżonym wieku, z prawidłowym poziomem hemoglobiny, którzy nie otrzymywali preparatu żelaza. Łączna liczba i średnia roczna częstość donacji krwi pełnej w grupie badanej i kontrolnej nie wykazywały znamiennych różnic. Przed rozpoczęciem badania i po 6 miesiącach u każdego dawcy oznaczano poziom Hb, Ht, liczbę erytrocytów, MCV oraz surowiczy poziom żelaza transferyny, ferrytyny, rozpuszczalnego receptora dla transferyny, wysycenie transferyny, TIBC. Parametry te w pierwszym badaniu nie wykazywały znamiennych różnic pomiędzy obu grupami. Po 6 miesiącach stwierdzono u dawców, u których stosowano profilaktykę znamiennie wyższy niż w grupie kontrolnej surowiczy poziom ferrytyny, żelaza transferyny, wysycenie transferyny i MCV. Objawy niepożądane związane z podawanym preparatem żelaza, zazwyczaj łagodne dolegliwości gastryczne zgłosiło 16,7 proc. badanych. W grupie stosującej profilaktykę zmniejszył się również odsetek dawców wykazujących laboratoryjne cechy niedoboru żelaza. Wyniki te wskazują na skuteczność preparatów żelaza dwuwartościowego w ...

  Streszczenie angielskie: In this study a regular whole blood donor population consisted of 135 healthy men with hemoglobin levels equal to or higher than 13,5 g/dl were surveyed for iron stores. We examined the effect of oral iron supplementation in donors, who had given more than 10 donations of whole blood with a frequency of 4-6 units per year. The 72 donors were given oral iron therapy in a daily dose of 320 mg ferrous sulphate with 60 mg of ascorbic acid during 6 months. The control group (63 donors) received no iron therapy. The average number of previous donations was 36,14 ń 22,5 and 41,89 ń 27,2 in supplemented and control group respectively (difference non-significant). Before the entering the study and after 6 months following parameters were determined for each donor: Hb, Ht, MCV, RBC, serum iron, transferrin saturation, TIBC, FRT and sTIR concentrations. There were no significant differences in the above parameters between the supplemented and control groups before the study. After the observation period mean serum FRT and ferrum concentration as well as MCV and transferrin saturation values were significantly lower in control group than in supplemented one. Adverse gastrointestinal effects (mainly mild discomfort) were observed in 16,7 p.c. supplemented donors. Our results show that iron supplementation reduces the prevalence of iron deficiency in regular whole blood donors and improves ferritinemia, MCV, serum iron, transferrin saturation values. Then, the regular donors ...


  13/13

  Tytuł oryginału: Właściwości prozdrowotne sprzężonych dienów kwasu linolowego (SKL) i możliwości ich wykorzystania do produkcji żywności funkcjonalnej pochodzenia zwierzęcego.
  Tytuł angielski: Health - promoting properties of conjugated linoleic acid (CLA) isomers and perspectives of production of CLA - enriched functional foods animal origin.
  Autorzy: Pisulewski Paweł M., Szymczyk Beata, Kostogrys Renata B.
  Źródło: Żyw. Człow. 2002: 29 (1/2) s.87-103, bibliogr. 132 poz.
  Sygnatura GBL: 305,734

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: