Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZYMANKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/21

Tytuł oryginału: Krwawienia około-dokomorowe u noworodków urodzonych lub transportowanych do Kliniki Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1997-2000.
Tytuł angielski: Incidences of peri-intraventricular hemorrhages among infants born or transported into Department of Neonatology at Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań in years 1997-2000.
Autorzy: Czarnecka-Porzucek Iwona, Gadzinowski Janusz, Szymankiewicz Marta, Budzyńska Katarzyna, Kachlicki Filip
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.499-506, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/21

  Tytuł oryginału: Następstwa niedotlenienia wewnątrzmacicznego u noworodka.
  Tytuł angielski: Consequences of intrauterine hypoxia in the newborn infant.
  Autorzy: Szymankiewicz Marta, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (2) s.150-161, bibliogr. 54 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono współczesne poglądy dotyczące rozpoznania, zapobiegania i postępowania w przypadku wielonarządowych zmian u nowodka, będących konsekwencją niedotlenienia wewnątrzmacicznego.

  Streszczenie angielskie: In the above paper authors introduced current opinions regarding diagnosis, preventions and management in asphyxiated newborn infants with multiorgan disfunction and injury.


  3/21

  Tytuł oryginału: Przyczyna złych wyników statystycznych umieralności okołoporodowej w Wielkopolsce w świetle danych IMiD.
  Tytuł angielski: Looking for the reasons of high perinatal mortality rate in Wielkopolska region based on the data from Institute of Mother and Child.
  Autorzy: Gadzinowski Janusz, Szymankiewicz Marta, Bręborowicz Grzegorz H., Opala Tomasz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (5) s.477-484, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przyczynkiem do powstania niniejszego opracowania były zatrważająco złe wyniki umieralności okołoporodowej w Wielkopolsce, w regionie w którym od lat sprawnie funkcjonuje trójstopniowy system opieki perinatalnej oraz istnieje wysokiej klasy ośrodek III poziomu. Za główne przyczyny zaistniałego stanu rzeczy Autorzy uważają błędne wypełnianie formularzy sprawozdań oraz interpretację danych pochodzących zaledwie z 70 proc. polskich szpitali sprawujących opiekę nad matką i dzieckiem. Sugerujemy również, że ocena umieralności okołoporodowej powinna mieć miejsce po odliczeniu liczby zgonów z powodu letalnych wad rozwojowych, zakwalifikowanych zgodnie z kodem ICD-10.

  Streszczenie angielskie: Contribution to prepare present paper were extremely unsatisfied results of perinatal mortality rate in Wielkopolska, the region in which for many years efficiently works three-level perinatal care system and exists high class III level center. The main reasons of such situation Authors suspect in incorrect full filling of rapport forms prepared by maternal hospitals in Poland and in interpretation coming only just from 70 p.c. Polish hospitals performing care over mother and newborn. We suggest also, that estimation of perinatal mortality should take place after elimination of number of deaths due to developmental, lethal defects and malformations, classified in accordance with ICD-10 code.


  4/21

  Tytuł oryginału: Skuteczność płukania drzewa tchawiczo-oskrzelowego roztworem naturalnego surfaktanu (SLL) w leczeniu zespołu aspiracji smółki (MAS) - doniesienia wstępne.
  Tytuł angielski: An effectiveness of surfactant lung lavage (SLL) in meconium aspiration syndrom (MAS) treatament - preliminary report.
  Autorzy: Kowalska Katrzyna, Szymankiewicz Marta, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.21-24, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena skuteczności płukania drzewa tchawiczo-oskrzelowego roztworem naturalnego surfaktantu. Materił: 22 noworodki, w tym 11 dzieci leczono SLL (grupa A) a 11 dzieci stanowiło grupę historyczną kontrolną (grupa B). Przyjęto następujące kryteria wykonania SLL: wiek płodowy 35 tygodni, wiek 6 godzin, obecność płynu owodniowego zawierającego smółkę poniżej strun głosowych, niewydolność oddechowa wymagająca leczenia mechaniczną wentylacją FiO2 0,4), zmiany radiologiczne. Metoda: SLL wykonywano roztworem naturalnego surfaktantu (Survanta) w stężeniu 5 mg fosfolipodów/1 ml 0,9 proc. NaCl, w ilości 15 mll roztworu/kg. Analizie poddano: IO, PaO2 FiO2 (przed leczeniem oraz po 1, 2, 4, 48 godzinach), czas IMV, czas hospitalizacji, liczbę zgonów. Wyniki: W grupie A: przed SLL IO [średnia (SD)) wynosi 19,0 (12,4), PaO2 - 51,4 mmHg (14,1), FiO2 - 0,8 (0,3); po 1h: IO - 13,7(9,4), PaO2 - 63,8 mmHg (16,8), FiO2-0,7 (0,3); po 48h: IO - 4,2 (2,4), PaO2 -60,5 mmHg (7,2), FiO2 --0,38 (0,1) czas IMV -5,6 dni (4,1); czas hospitalizacji -20,5 dni (8,8). Nie stwierdzono zgonów. W grupie B [średnia (SD)] w 1 h życia wartości IO wynosiły 22,4 (14,5), PaO2 -47,7 mmHg (12,1), FiO2 -0,8 (10,3); po 1 h: IO -21,5 (17,8), PaO2 mmHg -52,2 (24,1) FiO2 -0,7 (O,3); po 48h: IO -7,6 (5,8), PaO2 -57,7 mmHg (16,4), FiO2 -0,5 (0,3); czas IMV -5,9 dni (4,8), czas hospitalizacji -22,4 dni (11,3). W grupie B 1 dziecko zmarło. Wnioski: SLL jest zabiegiem pozwalającym zmniejszyć IO oraz ...

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to evaluate an effect of surfactant lung lavage (SLL) in severe meconium aspiration syndrom (MAS). Material: 22 neonates were divided into 2 groups: group A treated with SLL (n=11) and group B - historic control (n=11). The criteria for entery into the study were as follows: stain amniotic fluid, meconium below vacal cords, gestational age 35 wks, time after deliveryy 6h, cvlinical manifestation of severe respiratory insufficiency, need for mechanical ventilation (FiO2 0.4) and pathological chest X-ray. Method: SLL was done between 1. and 6. hours of life with natural surfacant (Survanta) in concentration 5 mg of phospholipids/1 ml 0.9 p.c. NaCl (15 ml of solution per kg). Following data were analyzed IO, PaO2, FiO2 (before treatment and 1, 2, 4, 48 hours after), duration of hospitalization, death rate. Results. The mean value in group A (ńSD) before SLL were as followw: IO 19.0 (12.4). PaO2 - 51.4 mm Hg (14.1). FiO2 -0.8 (03); after 1 hour: IO- 13.7(9.4). PaO2 - 63.8mmHg (16.8). FiO2 -0.7 (0.3). After 48 hours: IO - 4.2 (2.4). PaO2 -60.5 mmHg (7.2). FiO2-0.38 (0.1); duration of IMV -0 5.6 days (4.1); duration of hospitalization - 20.5 days (8.8). No deaths occuured. In group B in 1st hour of life mean value (ńSD) were as follows: IO 22.4 (14.5). PaO2 - 47.7 mmHg (12.1). FiO2 -0.8 (10.3); after 1 hour: IO -21.5 (17.8). PaO2 -52.2 mmHg (24.1). FiO2 -0.7 (0.3); after 48 hours: IO -7.6 (5.8). PaO2 -57.7 (16.4) mmHg FiO2 -0.5 (0.3); duration ...


  5/21

  Tytuł oryginału: Zmiany mechaniki oddychania noworodków poddanych farmakologicznej ligacji przewodu tętniczego Botalla.
  Tytuł angielski: Changes of mechanics of breathing in newborns after pharmacological ligation of presistents ductus arteriosus (PDA).
  Autorzy: Szymankiewicz Marta, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.25-27, tab., bibliogr. 18 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badania mechaniki oddychania (PFM) u noworodków z zespołem zaburzeń oddychania u których przeprowadzono ligację farmakologiczną przetrwałego przewodu tętniczego Botalla (PDA). Badano 18 noworodków z przetrwałym przewodem tętniczym (PDA) leczonych w Klinice Neonatologii AM w Poznaniu (średnia urodzeniowa masa ciała 1186,4 ń 187,1 g; średnia dojrzałość 28,3 ń 3,6 tygodni ciąży). Diagnostykę PDA przeprowadzono w oparciu o kryteria kliniczne i badanie dopplerowskie. Leczenie farmakologiczne prowadzono przy użyciu indometycyny w dawce 0,2 mg/kg co 12 godzin. PMF przeprowadzono metodą pneumotachometryczną przed rozpoczęciem leczenia farmakologicznego, po trzech dawkach leku oraz 7 dni po rozpoczęciu kuracji. Odnotowano istotny wzrost objętości oddechowej mechanicznej (p 0,05) oraz obniżenie średniego ciśnienia w drogach oddechowych po zakończeniu kuracji (p 0,05). We wszystkich przeprowadzonych PFM odnotowano większą efektywność leczenia i większą dynamikę zmian w PFM w grupie noworodków o wyższej masie ciała.

  Streszczenie angielskie: In this paper we introduced results of pulmonary function measurements (PFM) at newborns with persistent ductus arteriosus (PDA). 18 newborns with PDA were examined, all treated in Department of Neonatology, Poznań (mean birth weight 1186.4 ń 187.1 g; mean gestational aged 28.3 ń 3.6 wks). PDA was defined by clinical criterions and Doppler echocardiographic studies. Pharmacological treatment was provided with indomethacin 0,2 mg/kg every 12 hours. PFM (pneumotachometric method) was done before pharmacological treatment, after three doses of indomethacin and 7 days after begining of cure. We noted significant increase of mechanmical tidal volume (p 0.05) and drop of mean airway pressure (p 0.05) after treatment. In all PFM we observed greater efficiency of treatment and greater dynamics of changes in PFM in group of newborns with higher birth weight (1000-1750 g vs. 501-999 g).


  6/21

  Tytuł oryginału: Wartość kliniczna oznaczeń stężeń hipoksantyny w diagnostyce niedotlenienia u noworodka.
  Tytuł angielski: Clinical value of hypoxanthine concentration assays in diagnosis of hypoxia in newborns.
  Autorzy: Szczapa-Krenz Hanna, Gadzinowski Janusz, Szymankiewicz Marta, Bręborowicz Grzegorz H., Hermann Tadeusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.73-77, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • płód
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności oznaczania stężeń hipooksantyny (HIP) w diagnostyce niedotlenienia okołoporodowego u nowordków. Stężenia HIP (metodą HPLC) oznaczono we krwi z tętnicy pępowinowej w grupie 145 noworodków. Badaniem objęto noworodki donoszone oraz wcześniaki, zdrowe i po przebytym niedotlenieniu. Do grupy noworodków niedotlenionych kwalifikowano noworodki z pH 7,15 i BE -7,0 mmol/l lub PaO2 10 mmHg. Obniżone wartości pH, PaO2 i BE korelowały ze zwiększonymi wartościami HIP. Najwyższe wartości współczynnikóww korelacji obserwowano pomiędzy HIP i PaO2. Wykazano obecność statystycznie istotnych różnic stężeń HIP pomiędzy grupą noworodków zdrowych i niedotlenionych. Uzyskane wyniki wykazują, żę HIP jest ważnym wskaźnikiem w detekcji niedotlenienia. Zwiększone wartości HIP potwierdzały przebyte niedotlenienie niezależnie od stopnia dojrzałości noworodków.

  Streszczenie angielskie: The puropse of this study was to asses the usefulness of hypoxanthine (HYP) concentration as an indicator of hypoxia. Concentration of HYP (HPLC method) in the umbilical arterial cord blood was determined in 145 newborns. Newborns were studied in four groups: premature asphyxiated, term asphyxiated, premature non-asphyxiated, term non-asphyxiatewd. Newborns were clasified as hypoxic if they had: pH 7.15, BE -7.0 mmol or PaO2 10 mmHg. Reduced umbilical arterial pH, PaO2 and BE correlatedd directly with increased concentrations of HYP. The highest correlations were observed for HYP and PaO2. The levels of HYP for asphyxiated and non-asphyxiated newborns were different. The results show that HYP concentrations is an important indicator in detection of asphyxia in newborns. Strong correlation between parameters of acid base balance and HYP concentration was observed in the studiedd groups. Increased concentration of HYP confirms intrauterine hypoxia independently of maturity.


  7/21

  Tytuł oryginału: Częstość występowania Ureaplasma urealyticum u rodzących w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Poznaniu - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Ureaplasma urealyticum infections in women delivering at University Hospital in Poznań.
  Autorzy: Uchman Jolanta, Szymankiewicz Marta, Bręborowicz G[rzegorz] H., Wysocki Jacek, Gadzinowski Janusz, Szumała-Kąkol Anna
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.34-37, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Zakażenia Ureaplasma urealyticum są od kilku lat przedmiotem zainteresowań ginekologów, położników i neonataologów, gdyż prowadzić mogą do niepłodności, poronienia, porodu przedwczesnego lub obumarcia płodu. Celem pracy było określenie czynników ryzyka oraz częstości zakażenia Ureaplasma urealyticum kobiet rodzących poniżej 30 t.c. Grupę badaną stanowiło 40 kobiet rodzących w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu AM w Poznaniu. U wszystkich rodzących w dniu porodu pobierano wymaz z pochwy w kierunku Ureaplasma urealyticum. Identyfikację U. urealyticum wykonywano przy użyciu testu Mycoplasma IST (bioMerieux). Analizowano następujące dane: wiek matki, stan cywilny, wykształcenie, warunki materialne, palenie papierosów w okresie ciąży, ilość ciąż, przedwczesne pęknięcie błon płodowych, obciążony wywiad położniczy (przynajmniej 1 poronienie, poród przedwczesnylub poród martwego płodu). Ze względu na wstępną fazę badań nie wykonano anlizy statystycznej. W grupie badanych kobiet u 20 (50 proc.) w wymazie z pochwy potwierdzono obecność Ureaplasma urealyticum. Spośród kobiet z dodatnim posiewem z pochwy w kierunku U. urealyticum dominowały osoby 21 r.ż. (7 vs 0 w grupie kobiet z posiewewm ujemnym), z niskim wykształceniem (14 vs 6), stanu wolnego (7 vs 2), palące papierosy w okresie ciąży (6 vs 1), pierwiastki (13 vs 8). U 14 (66 proc.) kobiet z dodatnim posiewem z pochwy doszło do porodu 30 t.c., u 7 (50 proc.) z nich obserwowano przedwczesne pęknięcie błon płodowych. Wnioski: grupę ryzyka wystąpienia zakażneia ureaplasma urealyticum stanowią osoby 21 r.ż.,...

  Streszczenie angielskie: In last few years Ureaplasma urealtycium infections became more interesting for neonatologists and obstetricians because they may cause infertility, preterm labour or stillbirths. The aim of the study was to estimate risk factors and the incicdence of Ureaplasmal ifnection in the women delivering at the University Hospital in Poznań. In the study group Ureaplasma urealyticum was isolated in 20 (50 p.c.) women in vaginal swab. In the group of patietns with positive genital culture dominated women younger 21 (7 vs. 0 in the group with negative swab), low educated (14 vs. 6), smoking cigarettes during pregnancy (6 vs. 1), primigravidae (13 vs. 8). In this group 66 p.c. women delivered before 30 weeks of gestation vs. 55 p.c. in the group with negative culture and preterm rupture of membranes was observed in 7 (50 p.c.) cases vs. 6 (55 p.c.).


  8/21

  Tytuł oryginału: Wybrane parametry mechaniki oddychania u noworodków po podwiązaniu chirurgicznym przewodu tętniczego Botalla.
  Tytuł angielski: Selected parameters of mechanical ventilation of the newborn infant after PDA surgical ligation.
  Autorzy: Szymankiewicz Marta, Gadzinowski Janusz, Małecki Andrzej
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (6) s.501-506, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badania mechaniki oddychania (PFM) u noworodków z zespołem zaburzeń oddychania, u których przeprowadzono chirurgiczne podwiązanie przetrwałego przewodu tętniczego Botalla (PDA). Badaniom poddano siedem noworodków leczonych w Klinice Neonatologii AM w Poznaniu, których średnia masa ciała wynosiła 1072,9 ń 187,1 g, a średnia dojrzałość 27,0 ń 1,6 tygodni ciąży. Diagnostykę PDA przeprowadzano w oparciu o kryteria kliniczne i badanie dopplerowskie. PFM przeprowadzono metodą pneumotachometryczną za pomocą stacji pomiarowej VenTrak bezpośrednio przed i w pierwszej dobie po zabiegu podwiązania PDA. Analizie podlegały wyłącznie oddechy mechaniczne. Odnotowano staystycznie istotny wzrost wartości podatności dynamicznej (Cdyn) i obniżenie się średniego ciśnienia w drogach oddechowych (MAP) po zabiegu. Niewieelkiego stopnia obniżenie się wartości oporu w drogach oddechowych (Raw) nie miało znamion istotności statystycznej.

  Streszczenie angielskie: In the above study we introduced initial results of pulmonary function measurements (PFM) in newborns with respiratory distress syndrome, after a surgical ligation of persistent ductus arteriosus (PDA). Material comprised seven newborns admitted in Department of Neonatology University of Medical Sciences in Poznań. Mean birth weight of our patient was 1072,9 ń 187,1 g, and average maturity was 27,0 ń 1,6. Diagnosis of PDA was established on the basis of clinical and Doppler examination. PFM was carried out with pneumotachometric method by VenTrak station immediately before and during 24 hours after the surgical intervention. Only mechanical breaths were analsyed. We noted significantly higer values of dynamic compliance (Cdyn) and lower mean airways pressure (MAP) after ligation of PDA. The drop of resistance of airways (RAW) was small and had no statistical value.


  9/21

  Tytuł oryginału: Wpływ podłoża na produkcję śluzu przez szczepy należące do wybranych gatunków grzybów z rodzaju Candida.
  Tytuł angielski: Influence of the medium on the ability to slime production by strains of selected species of Candida.
  Autorzy: Szymankiewicz Maria, Janicka Grażyna, Sieradzka Ewa, Krawiecka Dorota
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (2) s.97-100, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Zdolność do produkcji śluzu jest uważana za wskaźnik patogenności grzybów Candidia. Cel pracy: 1. Porównanie częstości wytwarzania śluzu przez szczepy należące do wybranych gatunków grzybów z rodzajów Candida, 2. Ocena wpływu stężenia glukozy w bulionie Sabouradua i tryptozowo-sojowym na ujawnienie tej cechy u grzybów z rodzaju Candida. Materiał i metody: Badaniem objęto 151 szczepów Candida (109 - Candida albicans, 19 - Candida glabrata, 13 - Candida tropicalis i 10 - Candida parapsilosis) izolowanych z różnych materiałów klinicznych pobranych od pacjentów hospitalizowanych w dwóch bydgoskich szpitalach. Identyfikację do gatunmku przeprowadzono przy użyciu systemu VITEK (bioM‚rieux). Wytwarzanie śluzu oceniano według zmodyfikowanej metody Christensena w dwoch podłożach płynnych z różnymi stężeniami glukozy (bulion Sabourauda z 8 proc. glukozą, bulion Saborauda z 16 proc. glujkozą; bulion tryptozowo-sojowy z 8 proc. glukozą, bulion tryptozowo-sojowy z 16 proc. glukozą). Wyniki: Stwierdzono istotne statystycznie różnice w częstości wytwarzania śluzu przez szczepy z gatunku C. tropicalis w porównaniu z pozostałymi badanymi gatunkami: C. glabrata (p 0,00001), C. parapsilosis (p 0,004) oraz C. albicans (p 0,00001). Nie stwierdzono wpływu stężenia glukozy w podłożu Saburauda i bulionie tryptozowo-sojowym na zdolność szczepów z gatunku C. albicans, C. tropicalis i c. parapsilosis do produkcji śluzu. Szczepy z gatunku C. glabrata znamiennie częściej ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Slime appeares to be a significant virulence factor for some strains of Candida. The study aims: The objective of the present study was: 1) comoparison of the frequency of slime production by strains of selected species of Candida, 2) assessment of the influence of various concentrations of glucose in Sabouraud broth and Trypcase-soy broth on the ability of Candida species to slime production. Material and methods: The material consisted of 105 strains of Candida (109 - Candida albicans, 19 - Candida glabrata, 13 - Candida tropicalis and 10 - Candida parapsilosis). The strains were isolated from different clinical materials taken from patients hospitalized in two hospitals in Bydgoszcz isolates were identified by using the VITEK system (bioM‚rieux). Slime production was determined by using a modification of Christensen's method. The ability to slime production was examined in two different media: Sabouraud broth supplemented with glucose (final concentration 8 p.c. and 16 p.c.) and Trypcase-soy broth supplemented with glucose (final concentration 8 and 16 p.c.). Results: There was a statistically significant difference in the slime production between Candida tropicalis and other strains: C. glabrata (p 0,00001), C. parapsilosis (p 0.004) and C. albicans (p 0.00001). There was not found influence of the concentration of glucose in Sabouraud broth and Trypcase-soy broth on the ability to slime production by C. albicans, C. tropicalis and C. ...


  10/21

  Tytuł oryginału: Noworodek matki chorej na cukrzycę - analiza powikłań okresu noworodkowego w okresie 10 lat na bazie doświadczeń Szpitala Klinicznego w Poznaniu.
  Tytuł angielski: Newborn of diabetic mother - neonatal complications in the last 10 years in the University Hospital in Poznań.
  Autorzy: Szymankiewicz Marta, Uchman Jolanta, Sobczak Ewa, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.187-191, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono retrospektywną analizę najszęstszych powikłań okresu noworodkowego występujących u noworodków matek chorych na cukrzycę. Oceniono 450 noworodków, z czego 109 dzieci urodzonych było w latach 1989 - 1991, a 341 noworodków - w latach 1998-1999. Znaczący wzrost liczby noworodków matek chorych na cukrzycę obserwowany w okresie ostatniego dziesięciolecia wiązano z regionalizacją opieki perinatalnej, realizowaną w województwie wielkopolskim od połowy lat dziewięćdziesiątych. W okresie noworodkowym stwierdzono istotne zmniejszenie częstości występowania ciężkich postaci zespołu zaburzeń oddychania, kardiomiopatii przerostowej, hipoglikemii i policytemii. W analizowanym okresie czasu liczba noworodków z wadami uległa obniżeniu, a śmiertelność z tego powodu została zredukowana do zera.


  11/21

  Tytuł oryginału: Resistance of Klebsiella pneumoniae strains producing and not producing ESBL (extended-spectrum beta-lactamase) type enzymes to selected non-beta-lactam antibiotics.
  Autorzy: Sękowska Alicja, Janicka Grażyna, Kłyszejko Czesław, Wojda Małgorzata, Wróblewski Marcin, Szymankiewicz Maria
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.BR100-BR104, il., tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: Bacteria of the Klebsiella genus may cause numerous infections in human, which are often treatead with beta-lactam antibiotics. The fundamental mechanism of Klebsiella resistance to penicillns or cephalosporins involves the production of enzymes - extended-spectrum beta-lactamases (ESBLs). Because of resistance of many Klebsiella spp. strains to beta-lactams, alternative antibiotic therapy can make use of aminoglycosides and quinolones. Material/Methods: The study analyzed the prevalence of ESBL - type enzymes among 256 Klebsiella pneumoniae strains isolated from various clinical materials collected from patients hospitalized between 1997 and 2000. ESBLs were detected by double-disk synergy test (DDST). The prevalence of strains resistant to selected aminoglycosides (gentamicin, amikacin, netilmicin) and quidolones (ciprofloxacin, norfloxacin, nalidixic acid) in the particular years was analysed. Drug sensitivity was determined by disk-diffusion method according to the recommendations of the National Reference Center for Microbial Drug Sensitivity. Results: During the analyzed time interval, a significant increase of the number of K. pneumoniae ESBL(+) strains was noted: in 1997 - 16.5 p.c. (14/85) and in 2000 - 40.4 p.c. (22/54) (p 0.001). Among the ESBL (+) strains, an increase of the number of starins resistant to the tested antibiotics, excepto for anlidixic acid, was demonstrated. Conclusion: A statistically significant increase of multidrug-resistant K. pneumoniae strains, including strains producing ESBLs, was demosntrated in the analyzed material.


  12/21

  Tytuł oryginału: Ocena wrażliwości szczepów z gatunku Candida albicans i Candida tropicalis na wybrane antymikotyki przy użyciu Fungitestu.
  Tytuł angielski: Assessment of the susceptibility of Candida albicans and Candida tropicalis strains to antifungal agents by using Fungitest.
  Autorzy: Szymankiewicz Maria, Janicka Grażyna, Sieradzka Ewa
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (4) s.209-213, il., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Infekcje grzybicze są wywoływane głównie przez grzyby z rodzaju Candida, szczególnie C. albicans i C. tropicalis. Drobnoustroje te są coraz częściej postrzegane jako ważne patogeny szpitalne. Cel pracy: Celem pracy była ocena wrażliwości 45 szczepów z rodzaju Candida wyhodowanych z materiałów klinicznych, na 6 antymikotyków (amfoterycynę B, 5-fluorocytozynę, ketokonazol, mikonazol, itrakonazol i flukonazol). Materiał i metody: Badaniem objęto 16 szczepów C. albicans i 29 szczepów C. tropicalis. Identyfikację przeprowadzono za pomocą automatycznego systemu VITEK (bioM‚rieux). Wrażliwość oznaczono mikrometodą rozcieńczeniową (Fungitest, Biorad Polska). Wyniki: Nie stwierdzono różnic we wrażliwości C. albicans i C. tropicalis na amfoterycynę B (100 proc. wrażliwości). Wśród C. albicans wykazano 6,2 proc. szczepów opornych na 5-fluorocytozynę. Wszystkie badane szczepy C. tropicalis pozostawały wrażliwe na ten lek. Szczepów wrażliwych na mikonazol, ketokonazol, flukonazol i itrakonazol stwierdzono, odpowiednio: 10,3, 20,7, 55,2 i 17,2 proc. wśród C. tropicalis oraz 87,5, 87,5, 87,5 i 81,3 proc. wśród C. albicans. Wnioski: 1.Wśród szczepów C. albicans i C. tropicalis występował wysoki odsetek szczepów wrażliwych na amfoterycynę B i 5-fluorocytozynę. Oporność na azole była częstsza C. tropicalis niż wśród C. albicans. 2. Rutynowe oznaczanie wrażliwości klinicznych izolatów Candida spp. umożliwia monitorowanie oporności na leki przecigrzybicze.


  13/21

  Tytuł oryginału: Podstawy neonatologii : podręcznik dla studentów
  Opracowanie edytorskie: Gadzinowski Janusz (red.), Szymankiewicz Marta (red. i przedm.).
  Źródło: - Poznań, Wydaw. Akademii Medycznej 2002, 188, [2] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  14/21

  Tytuł oryginału: Biochemiczne i biofizyczne wykładniki uszkodzenia mięśnia sercowego noworodka po przebytym niedotlenieniu wewnątrzmacicznym.
  Tytuł angielski: Biochemical and biophysical markers for neonatal myocardial injury after intrauterine hypoxia.
  Autorzy: Szymankiewicz Marta, Matuszczak-Wleklak Marzena, Siwińska Aldona, Chuchracki Marek, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.175-178, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek noworodka leczonego w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka Kliniki Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu, ze względu na przebyte skrajnie ciężkie niedotlenienie wewnątrzmaciczne. Metoda: U ciężko niedotlenionego pacjenta przeprowadzono w pierwszej dobie życia poszerzoną biofizyczną (badanie echokardiograficzne) i biochemiczną (oznaczanie stężenia enzymatycznych markerów uszkodzenia mięśnia sercowego) diagnostykę wydolności mięśnia sercowego. Celem badania było określenie przydatności badania echokardiograficznego i oceny stężenia sercowej troponiny T (TnT) oraz frakcji MB kinazy kreatyninowej (CK-MB) we wczesnej diagnostyce hipoksycznego uszkodzenia mięśnia sercowego noworodków. Wyniki: Badania echokardiograficzne nie wykazało cechy niedokrwienia (rzut minutowy serca 0.61/min, wskaźnik sercwoy 2.51/min, frakcji skracania lewej komry 45.5 proc.). W badaniuekg obserwowano wydłużenie PQ (0.13 s) i blok przedsionkowo-komorowy I stopnia. Odcinek QT = 0.28 s, skorygowany QTc = 0.31. Stężenie sercowej troponiny T oraz frakcji CK-MB było znacznie podwyższone (odpowiednio: 0.189 ng/ml i 11.17 ng/ml). Wnioski: ANaliza uzyskanych wyników sugeruje, że badanie stężenia enzymatycznych markeró TnT i CK-MB jest bardziej przydatne w diagnostyce hipoksycznego uszkodzenia mięśnia sercowego noworodka niż badanie echokardiograficzne i elektrokardiograficzne, jakkolwiek hipoteza ta wyamga dalszych badań.

  Streszczenie angielskie: In present paper we introduced a case of newborn who attended the Depatment of Neonatology University of Medical Sciences, Poznań, after severe intrauterine hypoxia. Objective: The aim of our investigation was the qualification of suefulness of echocardiographic examination and measurement of cardiac troponin T (TnT) and creatine kinaze (CK-MB) concentration in early diagnosis of hypoxic myocardial injury in neonates. MEthods: The myocardial injury was diagnosed by biophysical metod (echocardiography) and biochemical methods (concentration of myocardial hypoxia markers TnT and CK-MB in the first day after hypoxia. Results: In ultrasoud examination did not confirm intrauterine hypoxia (cardiac output 0.61/min, cardiac index 2.51/min, left ventricular fractional shortening 45.5 p.c. Hypoxia like changes were present in electrocardiography by prolonged PQ (0.13 s), atrioventricular block Io. QT = 0.28 s and QTc = 0.31. Concentrations of cardiac TnT and CK-MB in the blood of asphyxiated newborn were much elevated (respectively: 0.189 ng/ml and 11.7 ng/ml). Conclusions: An analysis of obtained results suggests, that serum cardiac troponin T and CK-MB concentrations in asphyxiated infant are more useful than elektrocardiographic and echocardiographic examinations, however this hypothesis should demand further researches.


  15/21

  Tytuł oryginału: Położnictwo : podręcznik dla położnych i pielęgniarek
  Autorzy: Bręborowicz Grzegorz H., Brzezińska Emilia, Chełkowska Elżbieta, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Gadzinowski Janusz, Kempiak Joanna, Kornacki Jakub, Markwitz Wiesław, Nowakowska Dorota, Opala Tomasz, Pięt Małgorzata, Ronin-Walknowska Elżbieta, Ropacka Mariola, Seremak-Mrozikiewicz Agnieszka, Skręt Andrzej, Skrzypczak Jana, Słomko Zbigniew, Słomko Iwona, Sobczak Małgorzata, Spaczyński Marek, Szymankiewicz Marta, Wilczyński Jan
  Opracowanie edytorskie: Bręborowicz Grzegorz H. (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 476 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,256

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • standard


  16/21

  Tytuł oryginału: Efficacy of recombinant activated factor VII (rFVIIa, NovoSeven**R) in prenatal medicine.
  Autorzy: Bręborowicz Grzegorz H., Sobieszczyk Sławomir, Szymankiewicz Marta
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (2) s.21-27, tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Recombinant activated factor VII (rFVIIa, NovoSeven**R) is mainly indicated for the treatment of patients with haemophilia and inhibitors in the control of bleeding. However, little (or no) information is available on the use of rFVIIa in the treatment of severe and recurrent bleeding and its complications in perinatal medicine. We report seven cases of perinatal bleeding (uterine atony, hypovolaemic shock) and its complications (DIC). In one case rFVIIa was administered as perioperative prophylactics in a pregnant women with diagnosed resistance to heparin. We used small doses of rFVIIa (16.7 - 48 ćg x kg**-1). The response to treatment was rapid, with good clinical and coagulologic control. Good stabilization of clinical parameters and decrease of bleeding within 4 h after the application of rFVII were observed. No side-effects related to rFVIIa use were noted. These cases suggests a potential role and place of NovoSeven**R in the treatment of severe and recurring bleeding complications in perinatal medicine.


  17/21

  Tytuł oryginału: Increase in the inspiratory and expiratory volume in newborns treated with mechanical ventilation and budesonide.
  Autorzy: Haglauer Monika, Szymankiewicz Marta, Gadzinowski Janusz, Kamieniarz Grzegorz
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (2) s.43-49, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the effect of inhalatory administration of budesonide on two pulmonary function measurements (PFM): inspiratory volume (TVinsp) and expiratory volume (TVexp) of mechanical and spontaneous breaths in newborns treated with mechanical ventilation. The subjects were 10 newborns of the mean birth weight of 950 g (ranging from 750 to 1460 g) and mean maturity of 26.6 weeks (ranging from 25 to 28 weeks). Pulmonary function measurements (PFM) were performed by using a respiratory mechanics monitoring system VenTrak**R, before and 5 minutes after administration of inhaled budesonide. The results proved a significant increase in the inspiratory volume in mechanical breaths and in expiratory volume for mechanical and spontaneous breaths. The improvement of these parameters testifies to a beneficial short-term effect of the inhaled steroid. An increase in the inspiratory volume of spontaneous breath was also observed but the difference was not statistically significant, so it cannot be concluded that this parameter has changed as a result of budesonide administration.


  18/21

  Tytuł oryginału: Isolated vein of Galen aneurysmal malformation (VGAM) in a neonate.
  Autorzy: Szymankiewicz Marta, Uchman Jolanta, Chmielnicka-Kopaczyk Maria, Małecki Andrzej
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (2) s.58-60, il., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We present a case of the 35-weeks female newborn with critically severe form of cardiovascular insufficiency coexisting with disseminated intravascular coagulation syndrome due to postnataly diagnosed aneurysm of a vein of Galen. Two-dimensional color power Doppler was critical in postnatal diagnosis of anomaly. The rupture of VGAM became a cause of death of a patient at 48 hours of life without any changes for an interventional therapy. Autopsy exam confirmed the diagnosis of rupture of VGAM with periventricular leukomalacia, cortex infraction and atrophy. No other congenital defects were recognized.


  19/21

  Tytuł oryginału: Incidences of peri-intraventricular hemorrhages among ifnants born or transported to Department of Neonatology at University of Medical Sciences in Poznań in years 1997-2000.
  Autorzy: Czarnecka-Porzucek Iwona, Gadzinowski Janusz, Szymankiewicz Marta, Budzyńska Katarzyna, Kachlicki Filip
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.19-22, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Peri-intraventricular hemorrhages (PIVH) might affect high rates of neonatal morbidity and mortality. There are multiple risk factors of PIVH, i.e. prematurity, low birth weight, mechanical ventilation. The aim of study was to analyse retrospectively of incidneces of PIVH among 669 infants attended to Department of Neonatology at University of Medical Sciences in Poznań between 1997-2000. The patients were divided depending on the severity of PIVH (according to Papile classification). We did observe the common tendency to decrease incidences of the mild PIVH as well as the severe one. We did find the major factors affected incidence and severit of PIVH such as birth weight 1500 g, prematurity, presence of hypoxia and poor condition after delivery (low Apgar score), prolonged mechanical ventilation, transportation between hospitals of 1st nd 3rd level of perinatal care. We did confirm the statistically higher percentage of ortality among infants, who underwent severe PIVH.


  20/21

  Tytuł oryginału: Efficacy of tracheo-bronchial tree lavage with natural surfactant solution together with nitric oxide inhalation in treatment of meconium aspiration syndrome.
  Autorzy: Kowalska Katarzyna, Gadzinowski Janusz, Szymankiewicz Marta, Sierzputowska Monika
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.37-41, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: An aim of study was to evaluate an efficiacy of associated treatment: tracheobronchial tree lavage with natural surfactant solution (SLL) together with nitric Oxide inhalation (INO) in therapy of severe meconium aspiration syndrome (MAS) with persistent pulmonary hypertension (PPHN). Analysed material consisted of 11 neonates: group A (n = 6) - treated with SLL and INO, group B - control (n = 5) - treated with INO. Criteria of inclusion: maturity 35 weeks of gestation, presence of fluid containing meconium below vocal cords, respiratory insufficiency demanding mechanical ventilation (FiO2 4.0), radiological changes, echocardiographic features of pulmonary hypertension. Criteria of including into groups - time after delivery less than 6 hours. Method. SLL was performed with natural surfactant solution (Survanta) in concentration of 5 mg of phospholipids (1 ml 0.9 p.c. NaCl, a dose of 15 ml of solution per 1 kg). Initial NO dose was 20 ppm. Analysed parameters: IO, PaO2, (before treatmetn and after 1, 4, 12, 24 hrs), mean pulmonary artery pressure (before treatment and after 24 hrs), IMV and hospitalization times, number of deaths. Results. In group A (mean values ń SD) before treatment, IO - 24.3 (7.37), PaO2 - 50.4 mm Hg (14.0), FiO2 - 0.95 (0.1); after 1 h: IO - 8.3 (3.9), PaO2 - 117.6 mm Hg (44.5), FiO2 - 0.73 (0.2); after 24 h: IO - 4.6 (2.3), PaO2 - 75.5 mm Hg (17.7), FiO2 - 0.53 (0.24); IMV time - 4.8 ń 2.8 days; hospitalizaiton time - 12 ń 8.7 days. No death occured. In group B (mean values ń SD); before treatment: IO - 29.1 (7.6), PaO2 - 46.8 mm Hg (13.7),...


  21/21

  Tytuł oryginału: Clinical analysis of extremely low birth weight (ELBW) preterm infants treated surgically for acute abdomen symptoms.
  Autorzy: Matuszczak-Wleklak Marzena, Szymankiewicz Marta, Błaszczyński Michał, Wojsyk-Banaszak Irena, Gadzinowski Janusz, Jankowski Andrzej
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.54-57, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Advances in neonatal intensive care result in improved survival rates among extremely low birth weight (ELBW 1000 g) infants. Concomitantly however, number of severe complications that require interdisciplinary treatment increase in this patient group. In the Department of Neonatology of University of Medical Sciences in Poznań, in 5 month period from January till May 2002, 11 extremely immature neonates were treated surgically because of acute abdomen symptoms. Mean gestational age of the population studied was 26 ń 1.7 weeks, and mean birth weight was 761.8 ń 98.6 grams. Intraoperatively diagnosis of advanced necrotising enterocolitis was established in 6 newborns, mechanical obstruction was diagnosed in 2, one neonate had congenital intestinal atresia, and in two children abdominal cause of deteriotation was excluded. In 3 infants operated upon for necrotizing enterocolitis end ileostomy was made, and in the other 3 primary end-to-end anastomosis. In both neonates with intestinal obstruction caused by stool masses decompresing intestinal anastomosis were performed. We analysed the influence of various factors on the incidence and clinical course of abdominal pathology in ELBW preterm babies.

  stosując format: