Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZYMANIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna badania ultrasonograficznego i płukania otrzewnej w mnogich obrażeniach ciała.
Tytuł angielski: Diagnostic value of ultrasound and peritoneal lavage in case of multiple trauma patients.
Autorzy: Ciesielczyk Błażej, Kolenda Małgorzata, Szymaniak Maria
Opracowanie edytorskie: Bielecki Krzysztof (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (8) s.700-712, tab., bibliogr. 21 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena porównawcza wartości diagnostycznej ultrasonografii narządów jamy brzusznej i diagnostycznego płukania otrzewnej w obrażeniach mnogich ciała. Materiał i metodyka. Przeanalizowano 72 przypadki chorych przyjętych w latach 1995-2000 na oddział chirurgiczny z powodu obrażeń mnogich ciała, u których stwierdzono obrażenia brzucha. U wszystkich chorych wykonano badanie ultrasonograficzne brzucha, a następnie diagnostyczne płukanie otrzewnej. W przypadku wyniku dodatniego płukania wykonano laparotomię leczniczą, która pozwalała zweryfikować wstępne rozpoznanie. Oceniano dokładność, czułość i specyficzność ultrasonografii i diagnostycznego płukania otrzewnej. Ponadto analizowano dane uzyskane z wywiadu, badania przedmiotowego i badań dodatkowych oraz rodzaj uszkodzeń narządów brzusznych stwierdzanych podczas laparotomii. Wyniki. Badanie ultrasonograficzne brzucha miało dokładność wynoszącą 70,83 p.c., czułość usg brzucha wynosiła 54,84 p.c., natomiast specyficzność 82,93 p.c. W diagnostycznym płukaniu otrzewnej dokładność metody wynosiła 83,33 p.c., czułość 87,01 p.c., a specyficzność 80,49 p.c. Wnioski. Diagnostyczne płukanie otrzewnej w porównaniu z badaniem ultrasonograficznym wykazuje większą dokładność i czułość, co pozwala na postawienie szybkiego rozpoznania i w razie konieczności wykonanie wczesnej laparotomii. Łączne wykonanie obu badań zwiększa trafność decyzji wykonania laparotomii w urazach brzucha.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to assess the diagnostic value of abdominal ultrasonography, in comparison to diagnostic peritoneal lavage in multiple injury patients. Material and methods. The study group comprised 72 patients admitted to the surgical ward between 1995-2000 with multi-organ injuries. All patients underwent an abdominal ultrasound followed by peritoneal lavage. History, physical examination and laboratory parameter data were recorded on a detailed questionaire. Results. Accuracy was 70.83 p.c., sensitivity 54.84 p.c. and specyficity 82.93 p.c. in ultrasonography of abdomen. In diagnostic peritoneal lavage accuracy 83.33 p.c., sensitivity 87.01 p.c. and specificity 80.48 p.c. Conclusions. In case of abdominal trauma, diagnosis, diagnostic peritoenal lavage, in comparison to ultrasound examinations demonstrated greater accuracy, sensitivity, and specificity. Joint application of both examianations increased the rightness of the decision to perform laparotomy.


  2/5

  Tytuł oryginału: Zaburzenia liczby zębów u młodzieży legnickiej na tle mikrointoksykacji ołowiem, miedzią i cynkiem.
  Tytuł angielski: Disturbances in the number of teeth in youth from Legnica, in the context of microintoxication with Pb, Cu, Zn.
  Autorzy: Rzepnicka Marta, Wicher Katarzyna, Szymaniak Monika
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (4) s.50-54, il., bibliogr. [16] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest określenie zaburzeń liczby zębów u młodzieży szkół legnickich. We wrześniu 2000 roku zbadano stan uzębienia młodzieży w wieku 14-18 lat ze szkół średnich w Legnicy. Materiał badań stanowiły: - badania kliniczne potwierdzone wykonaniem zdjęć pantomograficznych, - wyniki badań krwi określające stężenia metali ciężkich u dzieci objętych programem Fundacji na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego, - aktualne wyniki poziomu Pb, Cu, Zn, - 27 próbek zębów usuniętych, badanych na zawartość Pb, Cu, Zn w celu określenia "normy legnickiej". Przebadano 1000 uczniów szkół ponadpodstawowych Legnicy. Badania potwierdziły występowanie hipodoncji w liczbie 7,7 proc. przypadków, czyli częściej niż w innych regionach Polski. Jest to najprawdopodbniej konsekwencja skażenia środowiska w regionie Lubińsko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to define the amount hypodontia in young people from schools in Legnica. In September 2000 we examined the dental health of youths at the ages of 14-18 years from secondary schools in Legnica. Material of the examination: - clinical examination supplemented by panoramic radiograms; - previous blood test results marking the level of heavy metals in the blood; - current blood test results for Pb, Cu, Zn; - 27 samples of extracted teeth, examined with reference to the amout of Pb, Cu, Zn for the purpose of defining the norm for the population of Legnica; One thousand secondary school students were examined with the result of 7,7 p.c. hypodontia - a result higher than that previously noted in other regions of Poland. This fact is probably a consequence of environmental pollution in the Copper Basin of Lubin - the Glogow Region.


  3/5

  Tytuł oryginału: Technika śródoperacyjnego oznaczania węzła wartowniczego w raku jelita grubego.
  Tytuł angielski: Technical details of intraoperative sentinel lymph node mapping in colorectal cancer.
  Autorzy: Murawa jr Dawid, Szymaniak Maria, Burchardt Wojciech, Murawa Paweł
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (3) s.221-224, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Oznaczanie węzła wartowniczego zostało zaakceptowane jako standard w leczeniu chorych na czerniaka złośliwego skóry i może wkrótce zastąpi rutynowe usuwanie węzłów pachowych u chorych na raka piersi. Obecnie trwają próby zastosowania podobnej techniki w raku jelita grubego. Dlaczego? W przybliżeniu u 30 proc. pacjentów z wczesnym rakiem jelita grubego dochodzi do rozwoju choroby systemowej. Część tych pacjentów może posiadać ukryte mikroprzerzuty i dlatego mogłaby odnieść duże korzyści z adjuwantowej chemioterapii. Zastosowanie techniki oznaczania węzła wartowniczego w raku jelita grubego może znacznie ułatwić identyfikację i ocenę węzłów o największym ryzyku obecności przerzutów (mikroprzerzutów). Artykuł ten przedstawia koncepcję techniki oznaczania węzła wartowniczego w raku jelita grubego oraz wyniki badań klinicznych prowadzonych na świecie w ostatnich latach.

  Streszczenie angielskie: Sentinel lymph node (SLN) mapping has been accepted as the standard of care for melanoma and may soon replace routine node dissection in the treatment of breast cancer. The possible use a similar method in patients with colorectal cancer is outlined. Why? Approximately 30 percent of patients with early colorectal cancer develop systemic disease. Some of them may harbor occult micrometastatic disease and might benefit from adjuvant chemotherapy. Application of the sentinel lymph node technique to colon may make it easier to identify and evaluate lymph nodes most likely to contain metastatic (micrometastatic) disease. This article presents the idea of sentinel lymph node mapping technique and the results of worldwide clinical investigations conducted during the last years.


  4/5

  Tytuł oryginału: Antibodies to Chlamydia pneumoniae and haemostatic factors in acute coronary syndrome without ST segment elevation.
  Tytuł polski: Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST. Przeciwciała przeciw Chlamydia pneumoniae a czynniki hemostatyczne.
  Autorzy: Grąbczewska Zofia, Nartowicz Edmund, Szymaniak Ludmiła, Wiśniewska Ewa, Wodyńska Teresa, Przybył Romuald, Dymek Grażyna, Giedrys-Kalemba Stefania, Kotschy Maria, Odrowąż-Sypniewska Grażyna
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (10) s.297-305, tab., bibliogr. 30 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Various chronic infections, including Chlamydia pneumoniae (C. pneumoniae), are regarded as one of the possible factors which initiates, progresses and exacerbates atherosclerosis process. The relationship between C. pneumoniae infection and haemostatic factors which also may promote atherosclerosis, has not yet been established. Aim. To assess the relationship between C. pneumoniae - specific IgA and IgG serum antibodies and haemostatic factors in patients with acute coronary syndrome (ACS). Methods. The study group consisted of 31 patients (17 males, mean age 62 years, and 14 females, mean age 60.6 years) with ACS and without ST segment elevation in whom antobodies to C. pneumoniae and such haemostatic factors as von Willebrand factors (vWF), thrombomodulin (TM), tissue plasmin activator (tPA), tPA inhibitor (PAI-1) and fibrinogen were measured. Results. The proportion of patients with C. pneumoniae seropositivity was 35.4 p.c in our study which is lower than that reported in literature. No significant relationship between vWF, TM, tPA and PAI-1 levels, and C. pneumoniae infection was found whereas a significant (p=0.05) relationship between C. pneumoniae - specific IgG antibodies and fibrinogen level was detected. Conclusion. Exclaudind fibrinogen, the presence of antobodies to C/. Pneumoniae is not associated with increased levels of haemostatic factors in patients with ACS without ST segment elevation.


  5/5

  Tytuł oryginału: Endothelial dysfunction in acute coronary syndrome without ST segment elevation in the presence of Helicobacter pylori infection.
  Tytuł polski: Parametry dysfunkcji śródbłonka naczyniowego w ostrym zespole wieńcowym bez przetrwałego uniesienia odcinka ST i z zakażeniem Helicobacter pylori.
  Autorzy: Grąbczewska Zofia, Nartowicz Edmund, Szymaniak Ludmiła, Wiśniewska Ewa, Przybył Romuald, Polak Gwidon, Kubica Jacek, Dymek Grażyna, Giedrys-Kalemba Stefania, Kotschy Maria, Odrowąż-Sypniewska Grażyna
  Opracowanie edytorskie: Wysocki Henryk (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.533-541, il., tab., bibliogr. 26 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Helicobacter pylori (H. pylori) infection is one of the most common chronic infections in humans. While a causative relationship between H. pylori infection and several gastrointestinal disorders has been well established, the association between this condition and the development of atherosclerosis and coronary artery diseases (CAD) is less clear. Aim. To examine the relationship between H. pylori infection and endothelial function in patients with acute coronary syndrome (ACS) without ST segment elevation. Methods. The study group consisted of 31 patients (17 males aged 38 - 78 years and 14 females aged 45 - 80 years) with ACS and without ST segment elevation in whom we measured antibodies to H. pylori and haemostatic factors indicating endothelial function, such as von Willebrand factor (vWF), thrombomodulin (TM), tissue plasmin activator (tPA:Ag), Tpa inhibitor (PAI-1: Ag) and fibrinogen. Results. The proportion of patients with H. pylori seropositivity was 93.5 p.c. No significant relationship between parameters of endothelial funcion and IgG antibodies to H. pylori were found. There was a significant association between antibodies to p54 protein and vWF (p = 0.027) and between antibodies to p33 protein and PAI:Ag concentration (p = 0.019). Conclusions. These results suggest that the type of H. pylori antigens and antibodies to these antigens rather than the presence of KgG antibodies to H. pylori may play a role in the development of CAD.

  stosując format: