Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZYFTER
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/20

Tytuł oryginału: Możliwości genetyki w diagnostyce, rokowaniu i leczeniu nowotworów głowy i szyi
Autorzy: Szyfter Krzysztof, Golusiński Wojciech, Gajęcka Marzena, Gawęcki Wojciech, Jarmuż Małgorzata, Kujawski Maciej, Rydzanicz Małgorzata, Szukała Katarzyna, Wierzbicka Małgorzata
Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.24-29, bibliogr. [14] poz. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
Sygnatura GBL: 740,321

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/20

  Tytuł oryginału: Badanie jakości życia u chorych z nowotworami głowy i szyi w oparciu o standaryzowane kwestionariusze EORTC QLQ C-30, EORTC QLQ-H&N35
  Autorzy: Wierzbicka Małgorzata, Wójtowicz Jerzy G., Kuśnierkiewicz Maria, Szyfter Witold
  Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.62-71, tab. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
  Sygnatura GBL: 740,321

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/20

  Tytuł oryginału: Wpływ ultarasonografii na zmianę postępowania chirurgicznego w leczeniu układu chłonnego szyi i poprawę wyników odległych u chorych z nowotworami krtani.
  Tytuł angielski: The influence of ultrasound neck diagnostics on treatment options and results in patietns operated for larynx cancer.
  Autorzy: Wierzbicka Małgorzata, Szyfter Witold, Kaczmarek Jolanta, Szmeja Zygmunt
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.31-38, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ultrasonografia jest powszechnie znaną i przydatną metoda diagnostyczną stosowaną do oceny układu chłonnego szyi. Jest szeroko stosowana w ocenie przedoperacyjnej i w monitorowaniu po zakończeniu leczenia u chorych z nowotworami głowy i szyi. Celem badania było porównanie chorych z rakiem krtani z dwóch okresów: lat 80. i 90. oraz ocena wpływu diagnostyki ultrasonograficznej na kwalifikowanie i wyniki odległe leczenia chirurgicznego szyi. Spośród chorych leczonych w Klinice Otolaryngologii AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dobrano 2 grupy: 737 chorych leczonych w latach 1981 - 1985 (przed wprowadzeniem ultrasonografii) i 840 w latach 1991 - 1995 (rutynowo badanych za pomocą ultrasonografii). W obu grpach analizie poddano odsetki przerzutów na szyi przy leczeniu pierwotnym, odsetki wznów węzłowych, stopień ich zaawansowania w chwili rozpoznania i metodę reoperacji szyi. Przeanalizowano czas przeżycia u chorych z wznową w układzie chłonnym szyi. Nie stwierdzono w obu grupach istotnych różnic w danych epidemiologicznych, stopniu zaawansowania nowotworu i w metodzie leczenia krtani. Przerzuty w układzi chłonnym podczas leczenia pierwotnego stwierdzono odpowiednio u 34 proc. i 42 proc. chorych. Odsetki wznów na szyi wynosiły 12,9 proc. i 12,6 proc. Liczba elektywnych zabiegów na szyi zmniejszyła się, radykalnych operacji węzłowych utrzymywała się na stałym poziomie. Liczba reopreacji, które udało się przeprowadzić radykalnie się zwiększyła, a odsetek chorych ...

  Streszczenie angielskie: Ultrasonography (US) is a well-known and valuable method of detecting lymph nodes in the neck. It is widely used in the properative neck assessment and in follow-up patietns treated for head and neck cancer. The aim of the study was to compare the larynx cancer patients in two decades: the 80-ies and the 90-ies and the influence of a single diagnostic tool, i.e. ultrasonography, on therapeutic decisions and final results. Two groups of patients were selected: 737 patients treated between 1981 - 1985 (before the introduction of US) and 840 patietns treated between 1991 - 1995 (routinely examined with the help of US) in ENT Dept. of Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań. We aimed at analysing the percentages of neck metastases at the moment of diagnosis, the frequency of particular types of primary neck treatment, the percentages of neck recurrences, their advancememtn at the time of diagnosis and the methods of secondary treatment. Particular attention to feasibility of salvage was paid. Mean survival time in the group of patietns with recurrence and the overall 5-year-long survival rates were analysed. No marked differences were stated between both groups as to epidemiological data, primary tumor advancement and types of the performed larynx surgery. Neck metastases occured in both groups, 34 p.c. and 42 p.c., respectively. Relapse rates were 12,9 p.c. and 12,6 p.c., respectively. It was found that the number of elective neck dissections over ...


  4/20

  Tytuł oryginału: Anastomozy nerwu twarzowego z nerwem podjęzykowym zmodyfikowaną metodą Maya.
  Tytuł angielski: Hypoglossal-facial nerve anastomosis by modified May' technique.
  Autorzy: Borucki Łukasz, Wierzbicka Małgorzata, Szyfter Witold
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.39-44, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Porażenie nerwu twarzowego (n.t.) jest jednym z najbardziej dotkliwych kalectw w znacznym stopniu upośledzającym codzienne czynności życiowe i estetykę twarzy chorego. Stosowanych jest wiele technik chirurgicznych w celu przywrócenia prawidłowej funkcji nerwu twarzowego. Wymienić można zespolenia koniec do końca, koniec do boku oraz anastomozy, łączące nerw twarzowy z nerwem podjęzykowym, językowo-gardłowym, dodatkowym lub żuchwowym. Donor mogą stanowić włókna homo- lub heterolateralne. Zabieg odtworzenia ciągłości nerwu można uzupełnić plastyką za pomocą mięśnia skroniowego lub nawet wolnymi płatami mięśniowymi. Przedstawiono modyfikację techniki Maya z przemieszczeniem n.t. w odcinku sutkowym, opisaną przez Darrouzeta. Celem pracy było wykonanie zawrócenia nerwu twarzowego w jego odcinku sutkowym na preparatach kości skroniowych i wykonanie pomiarów uzyskanych kikutów nerwów. Do badań pobrano od osób zmarłych trzy kości skroniowe wraz z tkankami otaczającymi. Badań dokonywano pod mikroskopem operacyjnym ZEISS OPM 11 i wykonywano dokumentację fotograficzną. Używano zestawu narzędzi do mikrochirurgii ucha. Z cięcia za małżowiną uszną wykonywano szeroką antromastoidektomię z uwolnieniem n.t. w odcinku sutkowym aż do otworu rylcowo-sutkowego i do okolicy pes anserinus. N.t. odcinano w odcinku bębenkowym i przesuwano ku dołowi do nerwu podjęzykowego. Dokonywano pomiarów uzyskano kikutów nerwu twarzowego. Długość odcinków nerwu twarzowego wypreparowanych w części ...

  Streszczenie angielskie: Facial palsy is a unpleasant disorder, which handicaps habitual vital movements and the expression of the face. There are many surgical techniques, which use the neighboring nerve fibers to reanimate the face, such as the end to end or side to end anastomosis with hypoglosal, glosopharyngeal, axesorius, or mandibuular nerves. The donor fiber can be derived from homolateral or heterolateral side. The reconstruction can be by completed by cosmetic surgery using parietal muscle or free muscular flaps. The authors wanted to present the modified May technique described by Darrouzet with the rerouting of the facial nerve in the mastoid portion of the temporal bone. This procedure aimed at elongation of the facial nerve stumps with simultaneous rerouting of the facial nerve. Three temporal bone blocks with adiacent tissues were taken from cadavers. The temporal bones were dissected under operating microscope ZEISS OPM 11. The standard set of instruments for the ear microsurgery was used. As the first step retroauricular incision and large antromastoidectomy were performed. The facial nerve was found and exposed in its mastoid portion, then rerouted out of the temporal bone. THe length of the isolated nerve stump was measured. The photos were also taken as documentation. The length of the prolonged nerve stump was 13 mm in each case. After adding to this value the length of the trunk, i.e. the portion between stylomastoid foramen and pes anserinus, the fragments of rerouted ...


  5/20

  Tytuł oryginału: Społeczna integracja dzieci z wielokanałowym wszczepem ślimakowym realizowana w ramach powszechnego systemu kształcenia.
  Tytuł angielski: Social integration of children with multichannel cochlear implant in the mainstream education system.
  Autorzy: Magierska-Krzysztoń Magdalena, Szyfter Witold
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.199-205, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca ma charakter wstępnego doniesienia na temat uwarunkowań społecznej integracji dzieci z wielokanałowym wszczepieniem ślimakowym z grupą pełnosprawnych rówieśników. Autorzy na podstawie własnych badań doszli do wniosku, że obecność dziecka z wadą słuchu w zespole klasowym lub przedszkolnym wpływa uwrażliwiająco na inne dzieci, uczy dojrzałości, a co najważniejsze rezygnowania z postawy egoistycznej na korzyść dostrzegania potrzeb drugiego człowieka. Próbując opisać warunki konieczne do zaistnienia ww. sytuacji przeprowadzono badania na graupie 34 dzieci i młodzieży zaimplantowanych w Poznaniu, korzystających z powszechnego systemu kształcenia.

  Streszczenie angielskie: This paper is preliminary report concerning result of social integration of children after cochler implantation in the mainstream education system. It has been proofed that the presence of hearing impaired child in the class has an influance on other children. These other became more sensitive, less sellfisch and able to see needs of other human being. The tests were conducted on the group of 34 children and adolescents implanted in Poznań, learing in school in the mainstream education system.


  6/20

  Tytuł oryginału: Szumy uszne w chorobach ogólnoustrojowych.
  Tytuł angielski: Tinnitus in systemic diseases.
  Autorzy: Nowak Katarzyna, Banaszewski Jacek, Dąbrowski Piotr, Szymiec Eugeniusz, Szyfter Witold
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.213-216, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Trwałe lub przejściowe zmiany degenaeracyjne w uchu wewnętrznym, wywołujące szumy uszne ze szczególnym nasileniem powstawać mogą u pacjentów obciążonych chorobami ogólnymi (miażdżyca, nadciśnienie, cukrzyca, choroby reumatyczne, choroby nerek i tarczycy). Omówiono patomechanizmy uszkodzeń słuchu oraz ryzyko wystąpienia szumów usznych i ich charakter w poszczególnych jednostkach chorobowych. Badaniem objęto 1200 chorych leczonych w Ośrodku Rehabilitacji Laryngologicznej w Poznaniu od 1.1.1998 do 04..2001 z powodu szumów usznych. Analiza obejmowała ocenę stanu ogólnego, ogólne badanie laryngologiczne, badania audiologiczne oraz badania dodatkowe. W obrębie badanej grupy 34 proc. pacjentów obciążonych było chorobami ogólnoustrojowymi. Pośród nich stwierdzono najwyższy odsetek (47 proc.) nadciśnienia tętniczego, 41 proc. miażdżycy, 22 proc. chorób reumatycznych oraz 16 proc. cukrzycy. 96 proc. omawianych chorych podawało wieloletni wywiad chorobowy. Ototoksyczność stosowanych w terapii leków może być u wielu chorych dodatkowym czynnikiem uszkadzającym ucho wewnętrzne.

  Streszczenie angielskie: Permanent or temporary degenerative changes in the internal ear causing tinnitus may occur with particular intensity in patients suffering from systemic disease (diabetes, hypertension, rheumatic diseases, kidney and thyroid gland diseases). Pathomechanisms of hearing impairment and the risk of tinnitus and its charakter in particular cases are discussed in the paper. The research was carried out on 1200 patients treated in the Laryngological Rehabilitation Centre in Poznań between 1.1.1998 and 04.2001 due to tinnitus. The analysis included the diagnosis of general health condition, general laryngological examination as well as additional tests. In the examined group 34 p.c. suffered from systemic diseases. Amopng then the highest percentage (47 p.c.) suffered from hypertension, 41 p.c. from hypercholesterolemia, 22 p.c. from rheumatic diseases and 16 p.c. from diabetes. 96 p.c. of the patients had a long family history of diseases. The additional factor causing damage of the internal ear may be ototoxic drug used in the treatment of many systemic diseases.


  7/20

  Tytuł oryginału: Niestabilność genetyczna w przebiegu płaskonabłonkowego raka krtani.
  Tytuł angielski: Genetic instability nn progression of laryngeal squamous cell carcinoma.
  Autorzy: Szyfter Krzysztof, Jałoszyński Paweł, Kujawski Maciej, Dąbrowski Piotr, Banaszewski Jacek, Jarmuż Małgorzata, Gajęcka Marzena, Golusinski Wojciech, Szyfter Witold
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.26-31, il., tab., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wieloetapowość procesu kancerogenezy pociąga za sobą akumulację uszkodzeń materiału genetycznego. W pracy przedstawiono wyniki własnych badań nad biologią nowotworów krtani, które dostarczyły argumentów na rzecz rosnącego poziomu uszkodzeń na poziomie DNA oraz chromosomów. O ile rola uszkodzeń chromosomów jest interpretowalna i przez to zrozumiała w nawiązaniu do delecji lub amplifikacji loci genowych kodujących onkogeny i geny supresorowe (anty-onkogeny), to wytłumaczenie znaczenia wzrostu poziomu uszkodzeń DNA w przebiegu choroby nowotworowej ciągle stwarza kłopoty i nie wychodzi poza wskazanie ogólnych prawidłowości. Badając jednoniciowe przerwy DNA, poziom aromatycznych i alkilowanych adduktów DNA oraz oksydacyjne uszkodzenia zasad DNA w przebiegu raka krtani wskazano na współbieżność narastania poziomu uszkodzeń DNA ze spadkiem potencjału naprawczego DNA. Równolegle prowadzona analiza poziomu uszkodzeń DNA w nowotworach i w tkance otaczającej, uznawanej za prawidłową, wykazała porównywalny poziom uszkodzeń DNA w obu tkankach, co dowodzi przebiegu zmian molekularnych według modelu kanceryzacji płaszczyznowej. Wnioskuje się, że kumulacja uszkodzeń materiału genetycznego prowadzi do wzrostu niestabilności genetycznej, co wydaje się warunkować zwiększenie agresywności i przechodzenie w stadium przerzutów.

  Streszczenie angielskie: The process of multistep carcinogenesis is associated with an accumulation of lesions of genetic material. The results of own studies on biology of laryngeal cancer are described in connection with progressive DNA damage and dynamics of chromosome alterations. The latter are interpretable in association with deletion and amplificatons of chromosome loci harbouring proto-oncogenes and tumour suppressor genes. A significance of DNA lesions besides an initiation of carcinogenesis remains to be explained. An accumulation of DNA single strand breaks, aromatic and alkylated DNA adducts as well as oxidative DNA damage was found to be accompanied by a decrease of DNA repair capacity. The level of the mentioned DNA lesions appears to be comparable in tumour and in non-tumour surrounding tissue that fits to the model of the field cancerization. It seems reasonable to claim that an accumulation of DNA damage and chromosome alterations is followed by an increase of genetic instability that in turn is a driving force of aggressiveness and metastasis.


  8/20

  Tytuł oryginału: Występowanie niedosłuchu przewodzeniowego w grupie dzieci 5-9-letnich w populacji wiejskiej - prospektywne badania przesiewowe dzieci zdrowych.
  Tytuł angielski: Prevalence of conductive hypoacusis in 5-9-year-old children population - prospective screening of healthy subjects.
  Autorzy: Matusiak Monika, Wierzbicka Małgorzata, Szyfter Witold
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.459-466, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wysiękowe zapalenie ucha środkowego (w.z.u.ś.) jest procesem przewlekle toczącym się poza zachowaną błoną bębenkową. Charakteryzuje się skąpoobjawowym, podstępnym przebiegiem. Płyn zalegający w przestrzeniach ucha środkowego prowadzi do utrzymywania się długotrwałego niedosłuchu. Przewlekłe następstwa w.z.u.ś. to zmiany morfologiczne ucha środkowego, głównie w obrębie części napiętej błony bębenkowej, powodujące utrwalony niedosłuch przewodzeniowy. Szczyt zachowań na w.z.u.ś. przypada na 3-6 rok życia, czyli w okresie najintensywniejszego rozwoju dziecka i kształtowania się mowy. Dyskretne objawy, jak uczucie pełności i przelewania się w uchu, niedosłuch o niewielkim nasileniu, stwarzają wiele trudnosci w prawidłowym rozpoznawaniu tej jednostki. Diagnostyka powinna dążyć do ich szybkiego wykrycia, bowiem utrzymywanie się niedosłuchu może w sposób trwały niekorzystnie wpływać na rozwój dziecka. Celem pracy było wykazanie efektywności badań przesiewowych przeprowadzonych wśród dzieci zdrowych w populacji przedszkolnej i w pierwszych klasach szkoły podstawowej, ukierunkowanych na wykrycie przebiegającej skrycie patologii ucha środkowego, tj. wysiękowego zapalenia ucha środkowego (w.z.u.ś.) oraz niedosłuchu przewodzeniowgo o niewielkim nasileniu. Praca miała charakter prospektywny, badania przesiewowe przeprowadzono w grupie 927 dzieci w wieku 5-10 lat. Skreening prowadzono wśród populacji dzieci zdrowych w przedszkolach i pierwszcyh klasach szkół podstawowych. Pierwszym ...

  Streszczenie angielskie: Otitis media with effusion (OME) is a process, which goes on by inner side of intact tympanic membrane. Oligosymptomatic and deceitful course is characteristic for this disease. Fluid filling middle ear structures couses longlasting hypoaccusis. Chronic consequences of the OME are morphologic changes within the middle ear, especially in the tense part of the tympanic membrane, causing strengthened conductive hypoaccusis. The OME morbidity peak falls in 3-6 year of life, which is the period of the most intense development of the child and speech creation. Discreet symptoms, like fullness and feeling of fluid movement, not advanced hypoaccusis, causes many problems in puting proper diagnosis. There should be aimed at quick detection of these symptoms, otherwise long persisting hypoaccusis can have permanent negative influence on child's development. The aim of this study was to show the effectiveness of screening in population of children in their pre-elementary school and at the elementary school, focused on discreet pathology of the middle ear (OME) and low grade conductive hypoaccusis. The study has a prospective character. Screening has covered a group of 927 children, aged 5-10. Examination concerned a population of healthy children, attending pre-elementary school and first classes of elementary school. Past otiatric history was the first step of diagnostic process, followed by full ENT examination and tympanometry. Special stress was laid on collecting medical ...


  9/20

  Tytuł oryginału: Przyzwojak niechromochłonny (chemodectoma) jamy bębenkowej.
  Tytuł angielski: Nonchromaffinic paraganglioma (chemodectoma) of tympanic cavity.
  Autorzy: Szyfter Witold, Golusiński Wojciech, Leszczyńska Małgorzata, Kawczyński Marcin, Janicka-Jedyńska Małgorzata
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.483-487, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przyzwojak niechromochłonny jest guzem rozwijającym się z neuroektodermy. Charakteryzuje się obfitym unaczynieniem krwionośnym. Jest nowotworem histologicznie łagodnym, nie daje przerzutów, jednak ze względu na jego lokalizację, bogate unaczynienie i możliwość niszczenia kości uznawany jest za klinicznie złośliwy. W poniższej pracy przedstawiamy 3 przypadki guzów niechromochłonnych zlokalizowanych w jamie bębenkowej, leczonych operacyjnie.

  Streszczenie angielskie: Nonchromaffinic paraganglioma derives from neuroektoderma. It is charcterised by plenty vascularisation. Histopathologically it is a benign tumor, and doesn't give any metastases. Although because fo localisation, vascularisation and possibility of bone destruction is clinically malignant. In this paper we perent three cases of paragenglioma localised in tympanic cavity treated surgically.


  10/20

  Tytuł oryginału: Cechy sonomorfologiczne węzłów chłonnych szyjnych o charakterze przerzutowym i odczynowym.
  Tytuł angielski: Sono-morphologic criteria of metastatic and reactive nodes in the neck.
  Autorzy: Wierzbicka Małgorzata, Szyfter Witold, Pazdrowski Jakub, Kaczmarek Janusz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.333-338, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ultrasonografia (US) czasu rzeczywistego o wysokiej rozdzielczości jest uważana za narzędzie diagnostyczne o bardzo wysokiej czułości przy wykrywaniu węzłów chłonnych u chorych diagnozowanych i monitorowanych z powodu nowotworów złośliwych głowy i szyi. Czułość i specyficzność US są uwarunkowane jakością sprzętu, rodzajem głowicy i doświadczeniem osoby badającej. Trudności diagnostyczne dotyczą głównie węzłów drobnych, do 10 mm, których charakter w obrazowaniu sonograficznym jest niejednoznaczny. Ma to znaczenie głównie w monitorowaniu układu chłonnego po zakończonym leczeniu, aby uniknąć wykrywania węzłów fałszywie dodatnich i tym samym narażenia chorego na ponowny zabieg operacyjny. Celem pracy było określenie kryteriów sonomorfologicznych, które pozwoliłyby na poprawę specyficzności badania ultrasonograficznego układu chłonnego w ocenie węzłów chłonnych o wielkości do 10 mm. Do badania stosowano aparat Aloka SSD 3500 i głowicę liniową o częstotliwości 7,7 MHz, o powierzchni czynnej 42 mm. Badanie wykonywamo u chorych z nowotworami głowy i szyi przed leczeniem operacyjnym. Oceniano następujące ultrasonograficzne cechy węzła: największy wymiar podłużny, czyli długość (L) w mm, największy wymiar poprzeczny (S) w mm, stosunek L/S obiektywnie określający kształt węzła, chłonność echogenności czyli wysycenie węzła, jego echostrukturę. Oceniano cechy torebki węzła: jej obecność, ciągłość, widoczne ubytki echa. Węzeł odszukiwano w polu operacyjnym i przesyłano do badania ...

  Streszczenie angielskie: Real time high resolution ultrasonography (US) is thought to be the diagnostic tool of high sensitivity in detecting lymph nodes in patients diagnosed and follow-up for head neck malignancies. Sensitivity and specificity of US are determined by quality of equipment, the kind of transducer and the experience of ultrasonographer. The diagnostic difficulties are met in small lymph nodes, less than 10 mm. Which sonographic picture is ambigios. It is very important in followup to avoid false-negative nodes and possiebility of overtreatment of patient. The aim of the paper was to determine the sonomorphogic criteria which enable improving the specifity of neck ultrasonography especially in assesing the small, less then 10 mm lymph nodes. Matherial and method: ultrasonograph Aloka SSD 3500 and transducer 7,5 Mhz with 42 mm linear probe. The neck US was performed before the surgery. Maximal longitudinal diameter (L), maximal diameter (S), their ratio (S/L) which indicate the lymph node shape, echogenicity and internal echostructure were assessed. The features of the lymph node capsule, i.e. continuity, lost of echos were taken into consideration. The high echogenicity, the round shape of the node, lost of hilus centrel echo or it's marginal displacement corelate with malignant character of the node. Lost of echos in node capsule are not the indicator of the extracapsular spread. Using sonomprphologic criteria in assessment of small lymph nodes in the neck the authors stated ...


  11/20

  Tytuł oryginału: Problem szumów usznych u chorych z presbyacusis.
  Tytuł angielski: The problem of tinnitus in patients with presbyacusis.
  Autorzy: Szymiec Eugeniusz, Dąbrowski Piotr, Banaszewski Jacek, Szyfter Witold
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.357-360, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W Ośrodku Rehabilitacji Laryngologicznej, strukturalnie należącej do Kliniki Otolaryngologii AM w Poznaniu, w ciągu 2 lat przyjęto ponad 900 pacjentów z szumami usznymi. Wśród nich było 128 osób powyżej 65 roku życia podsających jako swoją główną dolegliwość szumy uszne. Po wykonaniu zestawu badań autologicznych, badań ogólnych krwi i dodatkowych konsultacji u 5 osób rozpoznano niedosłuch typu mieszanego, a u pozostałych 123 - niedosłuch czuciowo-nerwowy (prwsbyacusis). Leczenie szumów usznych u tych osób polegało na 3 rodzajach działań: elektrostymulacji: 40 osób (53 proc.); dopasowaniu aparatow słuchowych: 29 osób (39 proc.); TRT wg modelu Jastreboffa: 6 oób (8 proc.). W parcy omówiono wyniki leczenia szumów usznych u osób z presbyacusus uzyskując zadowalające wyniki w 71 proc.

  Streszczenie angielskie: At the ENT Eehabilitation Centre as part of ENT Department University of Medical Sciences in Poznań over 900 patients with tinnitus were diagnosed and treated. Among them were 128 patients over 65 years of age, who in addition to tinnitus, reported hearing loss. After a baterry of audiological tests, blood tests and additional specialist consultation, mixed hearing los was found in 5 patients and senso-neural hearing loss (presbyacusis) was found in remaing 123 patients. For various reasons only 75 patients began treatment. Treatment of tinnitus was threefold; electrostimulation: 40 patients (53 p.c.); fitting of hearing aid: 29 patients (39 p.c.); TRT according to Jasreboff's model: 6 patients (8 p.c.). The author described results of treatment patients with tinnitus and presbyacusis. The treatment model adopted at the ENT Rehabilitation Center in Poznań has produced satisfactory therapeutic results.


  12/20

  Tytuł oryginału: Jednostronne szumy uszne - diagnostyka i leczenie.
  Tytuł angielski: Unilateral tinnitus - diagnostics and treatment.
  Autorzy: Kaczmarek Jolanta P., Szymiec Eugeniusz, Dąbrowski Piotr, Szyfter Witold
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.361-364, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W okresie od stycznia 1998 r. do sierpnia 2000 r. w Ośrodku Rehabilitacji Laryngologicznej w Poznaniu leczono ponad 900 chorych z szumami usznymi. W tej grupie ponad połowa chorych podawała jednostronne występowanie szumów. U wszystkich chorych przeprowadzono dokładny wywiad za pomocą specjalnie skonstruowanych kwestionariuszy, kładąc szczególny nacisk na określenie przez pacjenta głośności, dokuczliwości oraz wpływu szumu na jego życie codzienne. Ponadto wykonano pełne badanie laryngologiczne i audiologiczne, zalecono wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych oraz przeprowadzono konsultację neurologiczną. W wybranych przypadkach chorzy byli dodatkowo konsultowani przez endokrynologa. W grupie chorych z jednostronnymi szumami usznymi zwracano szczególną uwagę na możliwość obecności guza kąta mostowo-móżdżkowego i stąd po diagnostyce audiologicznej zalecano badanie TK lub MRI głowy. Autorzy podkreślają w swej pracy, że jednostronne szumy uszne wymagają zawsze bacznej obserwacji i wykluczenia procesów rozrostowych w obrębie n. VIII.

  Streszczenie angielskie: 900 patients with tinnitus were treated between January 1998 and August 2000 in ENT Rehabilitation Center in Poznań. Unilateral tinnitus was observed in more than 50 p.c. of the patients. In all the patients history was taken paying a special attention to the loudness estimation by the patient and to the influence of the tinnitus on the everyday life. Laryngological, audiological and neurological examinations and laboratory tests were performed. In some cases endocrinological examination was performed. In the group of patients with unilateral tinnitus a special attention was paid to the possibility of ponto-cerebellar angle tumour. After audiological diagnostics CT or MRI examinations were performed. Authors emphasize, that in patients with unilateral tinnitus a proper observation is required to exclude expansive process within the acoustic nerve.


  13/20

  Tytuł oryginału: Chromosome alterations reflect clonal evolution in squamous cell carcinoma of the larynx.
  Autorzy: Kujawski Maciej, Rydzanicz Małgorzata, Sarlomo-Rikala Maarit, Gabriel Andrzej, Szyfter Krzysztof
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.BR279-BR282, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: The mechanism of multistage carcinogenesis initiated by environmental carcinogens produces clonal evolution of initiated cells to the stage of metastasis. However, the simultaneous co-existence of various cell clones is not excluded. The analysis of chromosome alterations appears to be the best method to assess the clonal composition of a tumor. Material/Methods: Laryngeal tumor specimens and their corresponding metastases to the adjacent lymph nodes (20 pairs) were analysed by comparative genome hybridization (CGH). Results: The profile of gains and losses of DNA copy number was found to be fairly similar in the primary tumor location and in its metastasis. in this study the most frequent losses were found on 3p, 5q, 9p, 13p, and 13q, while gains occurred in 1q, 3q, 5p and 11q. The gains and losses were found more frequently in metastasis than in primary tumor, except for the loss of 3p and the gain of 5p. The bioogical function of the latter chromosome alterations seems to be limited to tumor growth, rather than metastasis formation. Conclusions: A comparison of the profiles of chromosomes alterations in primary tumor locations and metastases indicate that the progression of laryngeal cancer is connected with the clonal evolution of tumor cells.


  14/20

  Tytuł oryginału: Laryngocoele.
  Autorzy: Nowak Katarzyna, Waśniewska Elżbieta, Szyfter Witold
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.721-725, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedsatwiono 3 chorych z torbielą kieszonki krtaniowej (dwa przypadki laryngopneumocoele, jeden przypadek mucocoele), oepraowanych w Klinice Otolaryngologii AM w Poznaniu na drodze zabiegu zewnętrznego na szyi. Podkreślono znaczenie wykonywania zdjęć warstwowych krtani w diagnostyce tych zmian oraz planowaniu techniki zabiegu operacyjnego. Zdefiniowano oraz omówiono etiologię, podział, rozpoznawanie oraz metody leczenia laryngocoele.


  15/20

  Tytuł oryginału: Rak krtani i gardła dolnego
  Autorzy: Janczewski Grzegorz, Osuch-Wójcikiewicz Ewa, Biczysko Wiesława, Bień Stanisław, Bruzgielewicz Antoni, Chęciński Piotr, Fruba Joanna, Golusiński Wojciech, Maniecka-Aleksandrowicz Barbara, Nazarewski Sławomir, Piotrowski Jerzy, Sikorowa Ludwika, Skowrońska-Gardas Anna, Szmidt Jacek, Szwejda Elżbieta, Szyfter Krzysztof, Zatoński Witold, Zatoński Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Janczewski Grzegorz (red.), Osuch-Wójcikiewicz Ewa (red.).
  Źródło: - Bielsko-Biała, ŕ-medica press 2002, 271 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,447

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  16/20

  Tytuł oryginału: Obiektywne metody badania słuchu w diagnostyce szumów usznych.
  Tytuł angielski: Objective audiometry in diagnosis of tinnitus.
  Autorzy: Dąbrowski Piotr, Banaszewski Jacek, Kaczmarek Jolanta, Nowak Katarzyna, Waśniewska Elżbieta, Szymiec Eugeniusz, Szyfter Witold
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.603-606, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Od stycznia 1998 roku do chwili obecnej pod opieką Ośrodka Rehabilitacji Laryngologicznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu znalazło się ponad 800 osób z szumami usznymi. Chorzy znajdują się na różnym etapie leczenia i diagnosytki. Przyjęty przez autorów sposób postępowania diagnostycznego obejmuje: wywiad leakrski, przedmiotowe badanie laryngologiczne, zestaw badań audiologicznych, konsultację neurologiczną i endokrynologiczną, badanie glikemii, poziomu elektrolitów, hormonów tarczycy i morfologię krwi. Wśród badań audiologicznych wykonuje się audiometrię tonalną, impedancyjną, słowną, próby nadprogowe, badanie BERA oraz w ostatnim czasie badanie otoemisji akustycznych. Ze względu na subiektywny charakter większości szumów usznych oraz brak możliwości zarejestrowania dźwięku szumu usznego diagnostyka chorych stanowi bardzo trudny problem otologiczny. Obiektywne metody badania słuchu stosowane w Ośrodku Rehabilitacji Laryngologicznej w Poznaniu, takie jak audiometria impedancyjna, BERA i otoemisja, pozwalają na ocenę stanu narządu słuchu i drogę przewodzenia impulsu dźwiękowego na drodze przewodnictwa nerwowego. Przedstawiono wyniki i analizę danych uzyskanych po przeprowadzeniu badań audiometrii impedancyjnej i BERA u chorych z szumami usznymi. Wszyscy chorzy zgłaszający się do Ośrodka Rehabilitacji Laryngologicznej w Poznaniu mieli wykonaną audiometrię impedancyjną. Wyniki tego badania pozwoliły w sposób zobiektywizowany ocenić stan ucha środkowego - w przypadku stwierdzenia patologii chorzy kierowani byli do Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej w Poznaniu na leczenie operacyjne...


  17/20

  Tytuł oryginału: Zmiany genetyczne w obrębie chromosomu 13q związane z progresją choroby nowotworowej w przypadku płaskonabłonkowego raka krtani.
  Tytuł angielski: Genetic changes on 13q chromosome arm in progression of laryngeal squamous cell carcinoma.
  Autorzy: Kujawski Maciej, Szyfter Krzysztof
  Źródło: Dział. Nauk. PAN 2002 (13) s.119-120, bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 801,551

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/20

  Tytuł oryginału: Rozwój słuchowej percepcji mowy w różnych grupach wiekowych u dzieci zaimplantowanych wszczepem ślimakowym.
  Tytuł angielski: Development of speech perception in different age groups in children with a cochlear implant.
  Autorzy: Kawczyński Marcin, Szyfter Witold, Pruszewicz Antoni, Karlik Michał, Dobieżyńska Ewa, Miętkiewska Dorota
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (8) s.669-673, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rozwój mowy dziecka stanowi złożony, wieloletni proces o nieliniowym przebiegu. Celem pracy była ocena postępów w rozwoju słuchowej percepcji mowy u dzieci w różnych grupcah wiekowych zaimplantowanych wszczepem ślimakowym. W ramach poznańskiego programu leczenia głuchoty wykonano dotychczas 141 zabiegów wszczepienia implantu ślimakowego, w tym 20 dzieci poniżej 3 roku życia oraz 36 dzieci pomiędzy 3 a 6 rokiem życia. Do oceny różnic w rozwoju słuchowej percepcji mowy u zaimplanotwanych dzieci wykorzystano trzy z grupy 7 testów wykonywanych w odstępach sześciomiesięcznych: TAPS, test polisensoryczny i test 7 dźwięków. Przeprowadzone przez nas badania wykazały szybsze tempo rozwoju percepcji słuchowej w grupie dzieci zaimplantowanych przed ukończeniem 3 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Development of a child's speech is complex and long; the main period called the "gold" period lasts from 6 months to 3 years of age. The aim of the study was to assess the development of auditory speech perception in children who received cochlear implants at different ages. Among 141 cochlear implantations performed in Poznań, there is a group of 20 children aged below the 3rd year of life and 36 children between the 3rd and 6th years of life. Every 6 months all children were tested and progress of speech was estimated. The first test was performed during the 1st month after speech processor switch-on. The clinical observation period was 6 years. To assess the progress of auditory speech perception development in children with cochlear implants 3 tests were used: the TAPS, polysensoric, and seven sounds tests. Our reslts show that speech development of children implanted earlier is faster than in children implanted after the 3rd year of life.


  19/20

  Tytuł oryginału: Differences between rats and mice in induction of 4S á-naphthoflavone-binding protein expression by treatment with á-naphthoflavone.
  Autorzy: Brauze Damian, Januchowski Radosław, Szyfter Krzysztof
  Źródło: J. Appl. Genet. 2002: 43 (3) s.371-376, il., tab., bibliogr. [16] poz.
  Sygnatura GBL: 305,055

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Sprague-Dawley rats and several inbred strains of mice were compared with respect to the induction of 4S á-naphthoflavone-binding protein expression by treatment with á-naphthoflavone (BNF), an aryl hydrocarbon receptor (AhR) ligand. Inbred strains of mice chosen for the study encompassed 3 allelic forms of AhR found in Mus musculus so far. As it was reported by us earlier, treating rats with BNF caused a significant induction of BNF-binding protein expression. By contrast, no BNF-binding protein was detected in mice treated with BNF in corn oil as a vehicle or with corn oil itself.


  20/20

  Tytuł oryginału: Rola czynnika genetycznego w powstawaniu i przebiegu płaskonabłonkowego raka krtani.
  Tytuł angielski: A significance of genetic factor in initiation and progression of squamous cell carcinoma of larynx.
  Autorzy: Szyfter Krzysztof
  Źródło: Post. Chir. Głowy Szyi 2002: 1 (1) s.5-19, il., bibliogr. 98 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,656

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Znaczenie czynników genetycznych w etiologii nowotworów krtani widać wyraźnie już w osobniczej zmienności podatności na działąnie czynników kancerogennych. Treścią artykułu jest przedstawienie genów kodujacych enzymy uczestniczące w kancerogenezie z podziałem na onkogeny, geny supresorowe oraz odpowiedzialne za metabolizm kancerogenów. Wobec ostatniej grupy omówino ich genetycznie uwarunkowany, polimorficzny charakter, warunkujacy indywidualnie zmienną podatność na działąnei kancerogenów obecnych w dymie tytoniowym. Wskazania udziału omawianych genów w procesie kancerogenezy przedyskutowano na tle uszkodzeń materiału genetycznego na poziomie DNA i chromosomów.

  Streszczenie angielskie: A significance of genetic factor in etiology of laryngeal cancer emerges when analysing a variable individual susceptibility to carcinogens. Genes coding enzymes taking part in carcinogenesis, dividedon oncogenes, tumour suprressor genes and genes responsible for carcinogen metabolism are reviewed. The latter group is discussed in relation to their genetically determined polymorphic character responsible for an individually variable response to carcinogens present in tobacco smoke. A role of particular reviewed genes is discussed further in connection with a pattern of DNA lesions and chromosome aberrations.

  stosując format: