Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZYDŁOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Wpływ leczenia małymi dawkami wielonienasyconych kwasów tłuszczowych typu omega-3 na rezerwę nerkową i zaburzenia metaboliczne u pacjentów z pierwotnymi kłębuszkowymi zapaleniami nerek typu nefropatii IgA.
Tytuł angielski: An effect of therapy with small doses of omega-3 polyunsaturated acids on renal reserve and metabolic disturbances in patients with primary IgA glomerulopathy.
Autorzy: Sulikowska Beata, Manitius Jacek, Niewęgłowski Tomasz, Szydłowska-Łysiak Wiesława, Rutkowski Bolesław
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.753-760, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rezerwa nerkowa jest stosunkowo wiarygodna czynnościową metodą pomiaru do rozpoznawania wczesnych postaci upośledzenia funkcji nerek. Tematem naszego badania był pomiar rezerwy nerkowej przed i po leczeniu 12-miesięcznym 20 pacjentów z nefropatią IgA za pomocą wielonienasyconych kwasów tłuszczowych typu omega-3 (WKT omegaa-3). Preparat był podawany doustnie, sumaryczna dobowa dawka wynosiła 540 mg kwasu eikozapentaenowego oraz 810 mg kwasu dokozaheksenowego. Rezerwa była mierzona przerostem klirensu kreatyniny przed i po infuzji dopaminy w dawce 2 ug/min/kg m.c. 12-miesięczna terapia spowodowała w tej grupie pacjentów znamienny wzrost rezerwy nerkowej (14,86 ń 16,35 vs 30,25 ń 14,27 proc.) i cholesterolu HDL (47,55 ń 11,49 vs 58,05 ń 7,89 mg/dl) oraz znamienny spadek białkomoczu dobowego (3,31 ń 2,01 vs 1,31 ń 1,37 g/dobę), cholesterolu całkowitego (251,15 ń 50,91 vs 214,15 ń 24,09 mg/dl), cholesterolu LDL (170,0 ń 47,22 vs 124,15 ń 17,93 mg/dl), stężenia kwasu moczowego w surowicy (7,53 ń 1,01 vs 5,59 ń 0,88 mg/dl i insulinemii na czczo (11,27 ń 5,28 vs 9,20 ń 4,80 U/ml). W grupie badanej obserwowano również znamienne korelacje pomiędzy rezerwą nerkową a stężeniem insuliny przed badaniem (r = -0,55, p 0,005), średnim obniżeniem dobowego białkomoczu a średnim obniżeniem cholesterolu całkowitego (r = 0,69, p 0,05) oraz średnim obniżeniem stężenia cholesterolu frakcji LDL (r = 0,51, p 0.05). Wyniki naszych badań sugerują, że terapia wielonienasyconymi kwasami ...

  Streszczenie angielskie: Renal reserve is believed to be diagnostic dynamic method for accessing both early renal failure and renal vascular reactivity. The aim of our study was to follow renal reserve during 12 month therapy with omega-3 polyunsaturated fatty acids. Omega-3 was given oraly of a: 540 mg of eicosapentaenic acid and 810 mg of docosaheksenic acid daily. Before and after 12 month of therapy renal reserve (expressed as p.c. change of basal creatinine clearance) was estimated during iv. dopamine infusion in dose 2 ug/min/b.w. Twelve month therapy was associated with increase of renal reserve (respectively (14,86 ń 16,35 vs 30,25 ń 14,27 p.c.), HDL cholesterol (respectively 47,55 ń 11,49 vs 58,05 ń 7,89 mg/dl) and decrease 24 hrs proteinuria (respectively 3,31 ń 2,01 vs 1,31 ń 1,37 g/24h), total cholesterol TCH (respectively (251,15 ń 50,91 vs 214,15 ń 24,09 mg/dl), LDL cholesterol (respectively 170,0 ń 47,22 vs 124,15 ń 17,93 mg/dl), serum uric acid (respectively 7,53 ń 1,01 vs 5,59 ń 0,88 mg/dl), fasting insulinemia (respectively (11,27 ń 5,28 vs 9,20 ń 4,80 U/ml) for p , 0,05. The statistically significant correlation coeficient were found only between following parameters: p.c. renal reserve vs insulin (r = -0,55, p 0,05), delta 24 h proteinuria vs delta TCH (r = 0,69, p 0,05), delta 24 h proteinuria vs delta LDL (r = 0,51, p 0,05). Our study suggest that omega-3 therapy improves renal reserve and its effect is to some extend related to improvement of some metabolic ...


  2/6

  Tytuł oryginału: Drugie oblicze statyn.
  Tytuł angielski: The second face of statins.
  Autorzy: Kaletha Krystian, Chodorowski Zygmunt, Sein-Anand Jacek, Szydłowska Magdalena, Rybakowska Iwona, Nagel-Starczynowska Gabriela
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.364-366, il., bibliogr. 21 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przeprowadzone badania kliniczne wskazują na istotne zmniejszenie zagrożenia możliwością występowania incydentów wieńcowych u osób leczoncyh statynami. Dobroczynny wpływ podawanych statyn dotyczy w dużej mierze śródbłonka naczyniowego i nie ma związku ze znanym, hipolipemicznym oddziaływaniem tych leków. W niniejszym artykule przedstawiono aktualne poglądy na temat roli statyn w normalizacji funkcji rozkurczoej miażdżycowo zmienionego śródbłonka naczyniowego.

  Streszczenie angielskie: Clinical studies indicate that treatment with statins significantly reduces the incidence of myocardial infarction and death from cardiovascular diseases. Quite recently statins were found to exert a direct cardiovascular effect, which is independent on their well-known cholesterol lowering action. In this article current views on the role of statins in improvement of function of vascular endothelium are presented.


  3/6

  Tytuł oryginału: Wpływ polimorfizmów w genie MTHFR na rozwój nefropatii cukrzycowej u pacjentów z cukrzycą typu 2.
  Tytuł angielski: The effect of polymorphisms in the MTHFR gene on the progression to diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes.
  Autorzy: Fojcik Hanna, Moczulski Dariusz, Żukowska-Szczechowska Ewa, Szydłowska Ilona, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (3) s.211-216, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Polimorfizmy C677T i A1298C w genie MTHFR wpływają na podwyższenie stężenia homocysteiny, szczególnie podczas niedoborów kwasu foliowego. Podwyższone stężenie homocysteiny może być czynnikiem wzrostu ryzyka rozwinięcia nefropatii cukrzycowej. Celem pracy było zbadanie wpływu polimorfizmów C677T i A1298C w genie MTHFR na rozwój nefropatii cukrzycowej u chorych na cukrzycę typu 2. Materiał i metody. Chorych na cukrzycę typu 2 (429 osób) podzielono ze względu na stan nerek na grupy pacjentów: z normoalbuminurią (159), z mikroalbuminurią (149) i z proteinurią (121). U każdej osoby oznaczono polimorfizmy C677T i A1298C, korzystając z metody opartej na PCR i RLFP. Oznaczono także stężenie homocysteiny w osoczu krwi. Wyniki. Częstość występowania podwójnych heterozygot 677CT/1298C wzrastała z każdym stopniem rozwoju nefropatii cukrzycowej. Zjawisko to dotyczyło tylko mężczyzn. Spośród pacjentów płci męskiej podwójne heterozygoty to: 13 proc. osób z normoalbuminurią, 19 proc. z mikroalbuminurią i 32 proc. z proteinurią (OR = 3,04, 95 proc. Cl 1,15-8,07). Wnioski. Występowanie podwójnych heterozygot 677CT/1298AC w genie MTHFR wiąże się z podwyższonym stopniem ryzyka rozwoju nefropatii cukrzycowej. Zjawisko to dotyczy pacjentów płci męskiej z cukrzycą typu 2.

  Streszczenie angielskie: Introduction. The C677T and A1298C polymorphism of methylenetetrahydrofolate gene (MTHFR) have been reported to be associated with elevated plasma level of homocysteine in patients with low folic acid intake. Elevated level of plasma homocysteine may be a risk factor for development of diabetic nephropathy. The aim of the study was to examine the association between the C677T and A1298C polymorphism in the MTHFR gene and diabetic nephropathy. Material and methods. 429 patients with type 2 diabetes were divided into three groups based on renal status: 159 with normoalbuminuria, 149 with microalbuminuria and 121 with proteinuria. In each patient the C677T and A1298C polymorphisms were genotyped using PCR-based protocol and plasma homocysteine was determined. The C677T and A1298C genotype frequency was compared among the subgroups. Results: The frequency of double heterozygotes for the C677T and A1298C genotype increased with each stage of diabetic nephropathy but only in male patients with type 2 diabetes. 13 p.c. male patients with normoalbuminuria were double heterozygotes, 19 p.c. with microalbuminuria, and 32 p.c. with proteinuria (OR = 3.04, 95 p.c. Cl 1.15-8.07). Conclusions: The study indicates that being a double heterozygote for the C677T and A1298C in the MTHFR gene is a risk factor of diabetic nephropathy but only in male patients with type 2 diabetes.


  4/6

  Tytuł oryginału: Znaczenie jajowodów w rozrodzie.
  Tytuł angielski: The role of oviduct in a reproduction.
  Autorzy: Starczewski Andrzej, Kurzawa Rafał, Szydłowska Iwona
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 supl. 20: Wybrane zagadnienia z regulacji rozrodu s.1-12, bibliogr. 50 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jajowód jest środowiskiem, w którym następuje kapacytacja plemników, zapłodnienie, rozwój i transport zarodka. Jego ścianę budują: błona surowicza, mięśnie gładkie i błona śluzowa, pokryta nabłonkiem cylindrycznym. Wyróżniono w nim trzy typy komórek. Ich odsetek zmienia się w różnych częściach jajowodu. Pierwszy to komórki migawkowe, które warunkują między innymi przenoszenie gonad i zarodka w świetle jajowodu. Drugi typ to komórki wydzielnicze, produkujące i wydzielające specyficzne glikoproteiny. Trzecim są komórki przypodstawne. Błona śluzowa podlega cyklicznym przemianom, związanym ze zmianą stężenia steroidowych hormonów płciowych w przebiegu cyklu miesięcznego. W jej monografii zidentyfikowano 8 faz: 1) preciliogenna, 2) ciliogenna, 3) urzęsienia z przewagą komórek urzesiających się nad urzęsionymi, 4) urzęsienia z przewagą komórek urzęsionych nad urzęsiającymi się, 5) komórek urzęsionych z aktywnością wydzielniczą komórek sekrecyjnych, 6) wczesnej regresji, 7) późnej regresji, 8) całkowitej regresji. Ważnym dla prawidłowej czynności jajowodu w procesie rozrodu jest też płyn jajowodowy, składający się z wydzieliny komórek nabłonka jajowodu, płynu otrzewnowego i przesączu naczyń krwionośnych. Jego skład i ilość zależą od ilości hormonów płciowych. Błona śluzowa i mięśniowa odgrywają ważną rolę w transporcie komórki jajowej i zarodka. Poza urzęsieniem komórek migawkowych duże znaczenie mają skurcze mięśni gładkich jajowodu, które zależne są od pobudzenia receptorów ŕ i á, ich liczba natomiast od stężenia estrogenów i progesteronu. Znajomość roli jajowodu w procesie rozrodu, a także jego prawidłowej budowy anatomicznej, jest ważne w ocenie znaczenia stwierdzanych zmian morfologicznych przed planowanym leczeniem niepłodności pochodzenia jajowodowego.


  5/6

  Tytuł oryginału: Azotany(III) i azotany(V) w wybranych lekach ziołowych.
  Tytuł angielski: Nitrate(III) and nitrate(V) content of selected herbal drugs.
  Autorzy: Szydłowska Elżbieta, Zaręba Stanisław, Szydłowski Wojciech
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (4) s.357-360, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Oznaczono poziomy azotanów(III) i (V) metodą Griessa-Ilosvay'a w ziołach i preparatach ziołowych stosowanych w chorobach serca i naczyń krwionośnych, w ziołach o działaniu uspokajającym oraz stosowanych w leczeniu niemowląt. We wszystkich badanych ziołach i preparatach złożonych stwierdzono obecność azotanów(III) i azotanów(V).

  Streszczenie angielskie: Content of nitrates III and V in herbs used for treatment of infants (from 2 months old) and geriatric patients was determined by the Griess and Jlosvay method with cadmium column. Herbal infusions were tested for inorganic nitrogen forms content and percentage of nitrate III and V extraction. For herbal infusions, the percentage of extraction was from 59.49 p.c. to 129.97 p.c. (nitrates III) and from 81.25 p.c. to 90.55 p.c. (nitrates V).


  6/6

  Tytuł oryginału: Ocena stanu uzębienia i potrzeb leczniczych dzieci objętych programem profilaktycznym "Radosny uśmiech, radosna przyszłość".
  Tytuł angielski: Evaluation of dentition and treatment needs in children participating in the "Happy Smile, Happy Future" prophylactic program.
  Autorzy: Daszkowska Małgorzata, Lubowiedzka Beata, Szydłowska Beata, Wochna-Sobańska Magdalena
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (4) s.168-171, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The article presents the results of the four-year carried out in the group of 190 children from Łódź schools included in the prophylactic program - "Happy Smile, Happy Future". The state of dentition, treatment needs and habits concerning oral hygiene and health were evaluated.

  stosując format: