Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZYBER
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Udział enzymów leukocytarnych w procesie wgajania się syntetycznej protezy naczyniowej.
Tytuł angielski: Leukocytic enzymes during the synthetic vascular prosthesis healing process.
Autorzy: Skóra Jan, Patrzałek Dariusz, Janczak Dariusz, Barć Piotr, Stępiński Piotr, Szyber Piotr
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (2) s.126-135, il., tab., bibliogr. 25 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena reakcji na wszczepienie protezy naczyniowej z PTFE. Materiał i metodyka. Wszczepiono przęsło aortalno-udowe 16 psom. Oznaczano następujące wskaźniki: leukocytozę i elastazę leukocytarną przed zabiegiem, po 2 tyg. i 1, 3, 6 mies. po nim. Po 6 mies. zwierzęta selekcjonowano, pobierano protezę wraz z tętnicą i aortą celem przeprowadzenia badania immunohistochemicznego. Wyniki. Po zabiegu następował istotny statystycznie spadek liczby krwinek białych w 2 tyg. pooperacyjnym. Następnie miał miejsce znamienny statystycznie wzrost liczby leukocytów. W dwa tygodnie po zabiegu notowano znamienny statystycznie wzrost poziomu elastazy leukocytarnej. Następnie obserwowano stały spadek aktywności elastazy aż do 6 mies. po zabiegu. Obecność enzymów proteolitycznych: kolagenazy i dysmutazy w macierzy pozakomórkowej stwierdzono w obrębie zespoleń we wszystkich warstwach tętnicy oraz w powstającej warstwie wewnętrznej i zewnętrznej protezy naczyniowej. W zespoleniu dystalnym liczba złogów znacznika kolagenazy i dysmutazy oraz stopień infiltracji macierzy pozakomorkowej były zdecydowanie większe od analogicznych zmian w zespoleniu proksymalnym. Zestawienie otrzymanych wyników potwierdza zjawisko zwiększonej ekspresji enzymów leukocytarnych: kolagenazy i dysmutazy w obrębie zespolenia dystalnego w stosunku do zespolenia proksymalnego. Wniosek. Wykazano cechy przewlekłej reakcji zapalnej uogólnionej i miejscowej, szczególnie nasilonej w obrębie zespolenia dystalnego.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to determine local and general reactions following PTFE vascular prostheses implantation in dog models. Material and methods. We performed an aortofemoral bypass in 16 animals. Estimated parameters included: WBC and PMN elastase levels (before surgery and 2 weeks, 1, 3, 6 months after). Six months after surgery all dogs underwent autopsy, the prothesis with anastomosed arteries being closely examined, microscopically (immunohistochemistry, morphology). Results. Two weeks after surgery WBC and PMN elastase statistically decreased. During further follow-up they have slowly reached preoperative values (six months). Leukocytic enzymes: collagenase and dimutase were detected in the matrix of arteries and neointimae, especially close to the anastomoses. Distal anastomoses presented a greater amount of leukocytic enzymes, in comparison to proximal ines. Conclusion. We noted a chronic inflammatory reaction, both general and local, especially in distal prosthetic-arterial anastomoses.


  2/10

  Tytuł oryginału: Problemy proktologiczne w praktyce lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: Proctological problems in general practice.
  Autorzy: Szyber Piotr
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (1) s.11-14, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroby okolicy odbytu są częstą dolegliwością zgłasaną przez chorych w praktyce lekarza rodzinnego. Najczęściej związane to jest z żylakami odbytu, rzadziej ze szczeliną lub przetokami okołoodbytniczymi. Artykuł krótko omawia zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u tych chorych. W szczególności przedstawia leczenie zachowawcze możliwe do stosowania przez lekarzy rodzinnych.

  Streszczenie angielskie: Disease of the anal region are situated among the most common complaints between patients visiting general practicioner. The most often they are hemorrhoidal varices, anal fissure and perianal fistual. The rules of diagnostic and therapeutic management for those patients are shortly discussed in the article. The conservative treatment, possible for the general practinioner is presented in details.


  3/10

  Tytuł oryginału: Wyniki kompleksowej terapii obrzęku chłonnego kończyn dolnych.
  Tytuł angielski: Results of complex lower limb lymphoedema therapy.
  Autorzy: Ruciński Artur, Janczak Dariusz, Szyber Piotr
  Opracowanie edytorskie: Olszewski Waldemar L. (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (5) s.430-435, tab., bibliogr. 10 poz. - Tekst. równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie wyników kompleksowej terapii obrzęku chłonnego kończyn dolnych. Materiał i metodyka. Materiał obejmuje 16 chorych (13 kobiet i 3 mężczyzn) w wieku od 22 do 74 r.ż., leczonych w klinice od 1.04.2000 do 30.06.2001 r. Kompleksowa terapia obrzęku chłonnego polegała na stosowaniu ręcznego drenażu chłonnego, presoterapii sekwencyjnej, bandażowaniu, stosowania leków limfotropowych oraz kompresoterapii. Wyniki. U wszystkich leczonych chorych, bez względu na stopień zaawansowania i czas trwania obrzęku, uzyskano zdecydowaną poprawę objawiającą się zmniejszeniem obwodu kończyny, poprawą jej czynności, ustąpieniu przetok chłonnych. Wniosek. Wprowadzona w 2000 r. kompleksowa terapia obrzęku chłonnego stosowana zarówno we wczesnych, jak i zaawansowanych postaciach daje dobre wyniki.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was presentation of lower limb complex lymphoedema treatment results. Material and methods. Material comprised 16 patients (13 female, 3 male), aged between 22 and 74 years treated at the Department from 1.04.2000 to 30.06.2001. Complex lymphoedema therapy included lymphatic, air sequential pressotherapy, bandaging, lymphothropic drugs and compressotherapy. Results. All patients, regardless the stage and duration of oedema, achieved significant improvement displayed through the decrease of limb girth, improvement of its functionality, recession of lymph fistulae. Conclusion. Complex lymphoedema therapy introduced in 2000, applied during both early and advanced stages of oedema, brought about positive results.


  4/10

  Tytuł oryginału: Wartość pooperacyjnej profilaktyki kompresoterapią u chorych na przewlekłą niewydolność żylną kończyn dolnych.
  Tytuł angielski: A value of compression therapy prophylaxis following surgery in patients suffering from chronic venous insufficiency.
  Autorzy: Dorobisz Andrzej T., Rybak Zbigniew, Hepp Wolfgang, Szyber Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.36-38, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Choroba żylakowa kończyn dolnych należy w dziejach ludzkości do najczęstszych i najbardziej znanych schorzeń. Ze względu na swoje konsekwencje stale pozostaje przedmiotem badań i zainteresowania zarówno ze strony państwa, jak i firm ubezpieczeniowych. Współczesne metody lecznicze mogą w dużym stopniu uchronić pacjentów przed konsekwencjami choroby, jednak często dopiero stosowanie połączonych sposobów leczniczych przynosi pożądany efekt. W pracy poddano anlizie grupę 120 chorych leczonych operacyjnie w obu ośrodkach (po 60 chorych) z powodu choroby żylakowej kończyn dolnych, będących w stadium niewydolności C2, 3, 4 wg klasyfikacji CEAP. Połowa chorych po zabiegu operacyjnym stosowała wyroby uciskowe (podkolanówki, rajstopy 1. i 2. klasy ucisku), druga nie używała tych produktów z powodu braku ich akceptacji. W grupie pierwszej objawy subiektywne były zminimalizowane, a obiektywne były mniej nasilone niż w grupie drugiej (p 0001).

  Streszczenie angielskie: THe varices of the lower limbs and its complications are very common Surgical procedure which consists of ligatur of the venous tranks or strippping of them, ligationof perforating veins are basic methods of the treatment. After surgery, veins compression prevents secondary bleeding and above all, the development or recurrence of thrombosis. The purpose of this study was the assessment of graduated compression stockings in prophylaxis of varicose vein disease recurrency. The study included 120 patietns who underwent phlebectomy due to varicose veins. The period of follow up lasts 3 years and has been carried out in two groups. The first one was agreed to use compression therapy following surgery. The second group did not get any physical support to their legs. Compression class I and II: calf, thigh, panty medical stocking and were used. The first group of 60 patients (102 legs) wearing medical stockings following surgery have no either subjective or objective sighs of venous insufficiency in long period of time after suregery. Statistical analysis ponted out marked significance between both groups of patients p 0.001.


  5/10

  Tytuł oryginału: Zespół cieśni tętnicy podkolanowej u studenta AWF.
  Tytuł angielski: Popliteal artery entrapment syndrome - case report.
  Autorzy: Małek Andrzej K., Lewandowski Krzysztof, Tworus Robert, Szostek Mieczysław
  Opracowanie edytorskie: Szyber Piotr (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.832-836, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 21-letniego chorego, u którego wystąpił nagły ból i ostre niedokrwienie goleni i stopy prawej po okresie kilkumiesięcznego chromania przestankowego. Niedokrwienie spowodowane było anomalią anatomiczną tętnicy podkolanowej znaną pod nazwą zespołu ucisku tętnicy podkolanowej. Niedokrwienie kończyny dolnej nastąpiło wskutek ostrej zakrzepicy chorobowo zmienionej tętnicy podkolanowej, której ściana była poddawana przewlekle urazom przez otaczające ścięgna . Leczenie chir. polegało na wycięciu zmienionego chorobowo odcinka tętnicy podkolanowej i zastąpienia ubytku wstawką z własnej, odwróconej żyły odpiszczelowej. Odległy wynik operacji wykazał prawidłowe ukrwienie kończyny.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a case of 21-year-old man with an acute pain and ischemia of the calf and foot. For a few months before admission the patient suffered from moderate intermittent claudication. Acute calf and foot ischemia was caused by popliteal artery thrombosis in the course of popliteal artery entrapment syndrome. The patient was operated on. Resection of the occluded segment of the popliteal artery with venous graft reconstruction was performed. Longf-term follow-up revealed good clinical result.


  6/10

  Tytuł oryginału: Intimal hyperplasia in vascular anastomosis.
  Tytuł polski: Zmiany przerostowe neointimy w zespoleniach naczyniowych.
  Autorzy: Skóra Jan, Barć Piotr, Janczak Dariusz, Korta Krzysztof, Ruciński Artur, Pawłowski Stanisław, Pupka Artur, Kałuża Grzegorz, Szyber Piotr
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (2) s.45-53, il., tab., bibliogr. 47 poz. - Tekst również w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie polskie: Wstęp. Cele pracy była próba lepszego poznania procsów wgajania się protezy naczyniowej w układ tętniczy i powstawanie neointimy. Materiał i metody. Badania prowadzono na 16 psach, którym wszczepiono protezę z PTFE w odcinku aortalno-udowym o średnicy 6 mm. Po upływie 6 miesięcy zwierzęta sekcjonowano, a protezę wraz z aortą i tętnicą udową pobierano i wykonywano badania okolicy zespolenia naczyniowego proksymalnego i dustalnego w mikroskopie świetlnym i transmisyjnym mikroskopie elektronowym. Wyniki: Stwierdzono, że błona wewnętrzna zespolenia dystalnego była grubsza. Wyniki były wysoce znamiennie statystycznie (p = 0,0000000002824). W oberębie zespolenia dystalnego w porównaniu z proksymalnym stwierdzono makrofagi i granulocyty - wykazano cechy czynnej reakcji zapalnej. Liczniejsze były miofibroblasty i większe złogi kolagenu. Wnioski. Różnice w zespoleniu proksymalny, są wynikiem oddziaływań hemodynamicznych, bardziej nasilonych w zespoleniu dystalnym naprężeń stycznych (tangential stress), działających prostopadle do naczynia. Przerost neointimy w obrębie zespolenia dystalnego jest więc spowodowany przez czynniki hemodynamiczne, biologiczną niezgodność protezy i tętnicy (compliance mismath). Wydłużenie podudzia procesów zapalnych wywołuje powstanie neointimy, ale także wzmożoną produkcję kolagenu, przerost, pogrubienie błony wewnętrznej. Wywołuje to zaburzenia hemodynamiczne, wzrost oporu naczyniowego, turbulentny przepływ, co może powodować powikłania kliniczne - zakrzepicę protezy, infekcję protezy późną, tętniak zespolenia.


  7/10

  Tytuł oryginału: Ocena jakości życia u chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych hemodializą i przeszczepem nerki : praca doktorska
  Autorzy: Wesołowski Tomasz, Szyber Piotr (promot.).; [Akademia Medyczna Katedra i Klinika Nefrologii we Wrocławiu, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Chorób Zakaźnych Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii we Wrocławiu, Międzynarodowe Centrum Dializ we Wrocławiu]
  Źródło: 2002, 82 k. : il., tab., bibliogr. 82 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/10

  Tytuł oryginału: Zastosowanie homograftu tętniczego w leczeniu ograniczonego zakażenia protezy naczyniowej - opis dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: The use of the arterial homograft in treatment of local prosthetic graft infection - report of two cases.
  Autorzy: Pupka Artur, Skóra Jan, Dawiskiba Tomasz, Szyber Piotr
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (4) s.183-186, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Infekcja po wszczepieniu protez z materiałów sztucznych stanowi ogrommny problem w chirurgii naczyniowej. W pracy przedstawiono 2 przypadki zakażenia protezy naczyniowej aortalno-dwuudowej, ograniczone do dystalnej części ramienia. Ze względu na brak efektu leczenia przy zastosowaniu metod klasycznych chorych operowano, wymieniając zakażony odcinek na homograft tętniczy. Kontrola pooperacyjna wykazała ustąpienie infekcji.

  Streszczenie angielskie: Infection after vascular operations, particularly after synthetic prosthetic graft implantation, remains a serious complication of reconstructive vascular surgery. In this paper there are presented two cases of bifurcated graft infection limited to the distal part of one of the branches. Because of the unsatisfactory results of conventional treatment, the patients underwent in situ replacement of the infected prosthesis with an artetrial homograft. The postoperative check-up revealed the complete remission of infection.


  9/10

  Tytuł oryginału: Rola ozonoterapii w skojarzonym leczeniu owrzodzeń żylnych kończyn dolnych : praca doktorska
  Autorzy: Kałuża Grzegorz, Szyber Piotr (promot.).; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 96 k. : il., tab., bibliogr. 85 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/10

  Tytuł oryginału: Przydatność przezczaszkowego badania przepływu (TCD) w diagnostyce i monitorowaniu wyników leczenia zespołu podkradania tętnicy podobojczykowej
  Autorzy: Dorobisz Andrzej T., Barć Piotr, Szyber Piotr, Rybak Zbigniew
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.298-303, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: