Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZULC
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/26

Tytuł oryginału: Terapia manualna w modelu holistycznym sprzymierzeńcem metody Bobath w usprawnianiu osób z uszkodzeniem mózgu.
Autorzy: Szulc Hubert
Źródło: Ter. Manual. 2002 (3) s.45-48, il., bibliogr. 9 poz. - 7 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej Lubiatów k. Sławy 10-13.10. 2002
Sygnatura GBL: 313,757

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/26

  Tytuł oryginału: Usprawnianie autokontroli ekscentrycznej czynności mięśni tonicznych w postępowaniu z pacjentami w stanach ostrych, przewlekłych i w procesie terapii statycznej nierównowagi mięśniowej.
  Autorzy: Szulc Hubert
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (3) s.49-53, il., bibliogr. 4 poz., sum. - 7 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej Lubiatów k. Sławy 10-13.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,757

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Długotrwałe przeciążenie statyczne, dynamiczne lub psychogenne doprowadza nie tylko do nierównowagi mięśniowej i statycznej, ale również do zaburzenia koordynacji nerwowo-mięśniowej oraz wadliwego wykonywania czynności. Autor uważa za celowe uzupełnienie terapii o usprawnianie czynności ekscentrycznej mięśni tonicznych, gdyż przyspiesza to powrót do równowagi mięśniowej, a także przyczynia się do lepszego funkcjonowania jednostki ruchowej.

  Streszczenie angielskie: Prolonged statical, dynamic or mental overload going to not only to statical and muscular dysbalance but also causes neuro-muscular discoordination and abnormal activity. The author find usefull to improve in therapy eccentric control of tonic muscles. It restores faster muscle balance and also better work of motor unit.


  3/26

  Tytuł oryginału: Terapia manualna w modelu holistycznym sprzymierzeńcem metody Bobath w usprawnianiu osób z uszkodzeniem mózgu.
  Autorzy: Szulc Hubert
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (2) s.62-69, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,757

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono problematykę usprawniania pacjentów po uszkodzeniu mózgu, u których występuje nieprawidłowy odruch postawy. Niewystarczające hamowanie odruchów prowadzi do wzrostu napięcia mięśniowego i nieodpowiedniej koordynacji mięśni. Autor przedstawił zasady postępowania w przypadku hiperrefleksji w oparciu o metodę Bobath i terapię manualną w modelu holistycznym. Obie metody łączy podobny sposób rozumienia patologii oraz poszukiwania odpowiednich rozwiązań.

  Streszczenie angielskie: The article describes problems of treatment brain - damaged patients that have abnormal postural reflex. Insufficient inhibition guides to increase muscle tone and discoordination of muscles. The author performed principles of treatment in case of hyperreflexia based on Bobath Concept and Mannual Medicine in Holistic Concept. The both of concepts, have to same way understandin of pathology and seasearching the proper solutions.


  4/26

  Tytuł oryginału: Dyspersja odstępu QT a charakter przerostu lewej komory w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym.
  Tytuł angielski: QT dispersion and the character of left ventricular hypertrophy in primary hypertension.
  Autorzy: Szymański Leszek, Mandecki Tadeusz, Twardowski Romuald, Mizia-Stec Katarzyna, Szulc Andrzej, Jastrzębska-Maj Ewa
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (1) s.19-27, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie, jak zmienia się dyspersja QT u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym w zależności od asymetrii przerostu lewej komory oraz zbadanie, czy ma ona wpływ na występowanie zaburzeń rytmu serca. Badaniami objęto 47 chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym, w tym u 24 chorych (grupa I) stwierdzono przerost symetryczny, a u 23 przerost asymetryczny (grupa II) lewej komory. W celu oceny lewej komory analizowano jej grubość w 13 segmentach określając stosunek grubości między najgrubszym i najcieńszym segmentem (wskaźnik asymetrii - AI). Jako kryterium asymetrycznego przerostu przyjęto wartość tego wskaźnika równą lub większą niż 1,3. 20 osób zdrowych stanowiło grupę kontrolną (grupa III). U wszystkich osób wykonywano badanie podmiotowe, przedmiotowe, elektrokardiogram spoczynkowy, 24-godzinną rejestrację ekg metodą Holtera oraz badanie echokardiograficzne. Wszystkie badane parametry określające dyspersję odstępu QT (QTd, QTdc, QTdR) osiągnęły najwyższe wartości w grupie II, niższe charakteryzowały pacjentów z grupy I, zaś najniższe obserwowoano w grupie kontrolnej. Różnice wszystkich parametrów pomiędzy grupą I i II były istotne: dla QTd - p 0,01, QTdc - p 0,05, QTdR - p 0,05. Także w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej wszystkie badane wskaźniki dyspersji QT były istotnie większe. Stwierdzenie to dotyczy nie tylko istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupą II i III, lecz również pomiędzy grupą I i III (QTd - odpowiednio p ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the QT dispersion and the severity of arrhythmias in hypertensive patients according to the asymmetry of the left ventricular hypertrophy. The study group consisted of 47 hypertensive patients. In 24 of them the left ventricular hypertrophy was symmetrical (group I) and in 23 - asymmetrical (group II). For the evaluation of the left ventricular hypertrophy its thickness was analyzed in 13 segments. The ratio between the maximum and minimum thicknes from location was determined as the asymmetry index (AI). The value of this index 1,3 distinguished between patients with the symmetrical and asymmetrical left ventricular hypertrophy. 20 healthy subjects were examined as a control group (group III). All subjects underwent physical examination, the standard 12-lead electrocardiogram (ECG), twenty-four hour Holter recording and echocardiography. All the results for the QT dispersion (QTd, QTdc, QTdR) were highest in group II, lower in patients from group I and the lowest were observed in the control group. The differences in all parameters between group I and II were statistically significant: for QTd - V p 0,01, QTdc - p 0,05, QTdR - p 0,05. The differences between groups II and III as well as I and III were statistically significant for all QT dispersion parameters: for QTd - p 0,001 and p 0,01 respectively, QTdc - p 0,001, QTdR - p 0,001 for both groups. We have observed a very distinct positive correlation between the ...


  5/26

  Tytuł oryginału: Rola jelita w niewydolności wielonarządowej w mnogich obrażeniach ciała.
  Tytuł angielski: The role of the gut in inposttraumatic multiorgan failure.
  Autorzy: Szulc Roman
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (2) s.196-201, bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/26

  Tytuł oryginału: Pierwotny zespół hipereozynofilowy z zajęciem serca.
  Tytuł angielski: Cardiac involvement in idiopathic hypereozynofilic syndrome - a case report.
  Autorzy: Szulc Marcin, Zakrzewska-Pniewska Beata, Kostera-Pruszczyk Anna, Styczyński Grzegorz, Pruszczyk Piotr
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.460-461, il., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  7/26

  Tytuł oryginału: Liposomy - postęp terapeutyczny i problemy technologiczne.
  Tytuł angielski: Liposomes - therapeutic progression and technological problems.
  Autorzy: Szulc Janina, Dudzik Monika, Woyczikowski Brunon, Sznitowska Małgorzata, Janicki Stanisław
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.164-168, il., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Liposomy są kulistymi pęcherzykami zbudowanymi z mikrokropelki wody (stanowiącej rdzeń) i jednej lub kilku podwójnych błon fosfolipidowych. Mogą być nośnikami substancji hydrofilowych i lipofilowych stosowanych w diagnostyce oraz terapii. Dzięki ich użyciu możliwe staje się osiągnięcie ochrony sybstancji czynnych, przedłużonego lub kontrolowanego uwalniania, a nawet wybiórczego dostarczania substancji leczniczych do określonych komórek, tkanek, narządów. Ograniczeniem we wprowadzeniu liposomów do szerokiego zastosowania w lecznictwie jest podatność ich głównego składnika - lecytyny - na utlenianie. Ma to niekorzystny wpływ na substancje lecznicze znajdujące się w nośnikach fosfolipidowych. Może powodować ich wyciekanie lub rozkład. Przedstawiono stan wiedzy o zaletach wykorzystania różnych typów liposomów w medycynie oraz możliwości zwiększenia ich trwałości w czasie przechowywania.

  Streszczenie angielskie: Liposomes represent globular vesicles composed of an aqueous core and one or several phospholipid bilayers. They can encapsulate hydrophilic or lipophilic drugs used in therapy and diagnostic imaging. Liposomes provide protection of the active substances, sustained or controlled release and also targeted delivery of drugs to specific cells, tissues, organs. Easy oxydation of phosphatidylcholin (lecithin) - the main membrane component - is the limitation of the introduction of liposomes to the medicinal practice in a broader scale. Unsatisfying chemical stability of lecithin has an unfavourable influence on drug and liposome stability. Liposomes decompose during storage and leakage of the encapsulated drug occurs. A review of advantages of application of liposomes in medicine and methods of increasing their stability was presented.


  8/26

  Tytuł oryginału: Serum levels of selected adhesion molecules in patients with coronary artery disease.
  Autorzy: Mizia-Stec Katarzyna, Zahorska-Markiewicz Barbara, Mandecki Tadeusz, Janowska Joanna, Szulc Andrzej, Jastrzębska-Maj Ewa
  Źródło: Int. J. Cardiol. 2002: 83 (2) s.143-150, tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 305,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Adhesion molecules have been suggested as mediators of atherosclerotic inflammatory process. They may contribute to the pathogenesis of stable and unstable angina. Methods: The study group consisted of 59 patients with coronary artery disease: 27 patients with stable exertional angina (group A), 32 patients with unstable angina (group B). 20 healthy persons acted as controls (group C). Serum levels of soluble Intercellular Adhesion Molecule 1 (sICAM-1), Vascular Cell Adhesion Molecule 1 (sVCAM-1), sE-selectin, sP-selectin were measured both before and after the treadmill ECG stress test in groups A and C. In group B the measurements were carried out at 6, 24, and 48 hours following an episode of chest pain. Results: There were no differences between the baseline serum levels of adhesion molecules as determined in groups A and C. In patients with stable angina, the post-exercise concentrations of sE-selectin were significantly higher (68.8 ń 29 ng/ml) in comparison to both baseline- (38.7 ń 15 ng/ml), and group C-values (pre-exercise: 35.1 ń 16; post-exercise: 49.9 ń 15 ng/ml). In unstable patients, serum sP-selectin (190.1 ń 99 ng/ml) and sVCAM-1 levels (1359 ń 299 ng/ml) were higher when compared to those found in groups A (142.3 ń 24; 962 ń352 ng/ml, respectively) and C (136.4 ń 33; 851 ń 168 ng/ml, respectively). Conclusions: Serum levels of soluble adhesion molecules in patients with stable angina are comparable to those of healthy persons. Stress test-induced increase of sE-selectin concentration may reflect endothelial response to exercise. Unstable angina is characterized by significant elevation of sP-selectin and sVCAM-1 serum levels which seems to be related to enhanced platelets and leukocytes activation.


  9/26

  Tytuł oryginału: Brain Research
  Tytuł angielski: Expression and kinetic properties of Na+ currents in rat cardiac dorsal root ganglion neurons.
  Autorzy: Rola Rafał, Szulczyk Bartłomiej, Szulczyk Paweł, Witkowski Grzegorz
  Źródło: Brain Res. 2002: 947 (1) s.67-77, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 312,085

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The expression and properties of voltage-gated Na+ currents in cardiac dorsal root ganglion (DRG) neurons were assessed in this study. Cardiac DRG neurons were labelled by injecting the Fast Blue fluorescent tracer into the pericardium. Recordings were performed from 138 cells. Voltage-dependent Na+ currents were found in 115 neurons. There were 109 neurons in which both tetrodotoxin-sensitive (TTX-S, blocked by 1 ćM of TTX) and tetrodotoxin-resistant (TTX-R, insensitive to 1 ćM of TTX) Na+ currents were present. Five cells expressed TTX-R current only and one cell only the TTX-S current. The kinetic properties of Na+ currents and action potential waveform parameters were measured in neurons with cell membrane capacitance ranging from 15 to 75 pF. The densities of TTX-R (110.0 pA/pF) and TTX-S (126.1 pA/pF) currents were not significantly different. Current threshold was significantly higher for TTX-R (-34 mV) than for TTX-S (-40.4 mV) currents. V1/2 of activation for TTX-S current (-19.6 mV) was significantly more negative than for TTX-R current (-9.2 mV), but k factors did not differ significantly. V1/2 and the k constant for inactivation for TTX-S currents were -35.6 and -5.7 mV, respectively. These values were significantly lower than those recorded for TTX-R current for which V1/2 and k were -62.3 and -7.7 mV, respectively. The action potential threshold was lower, the 10-90 p.c. rise time and potential with were shorter before than after the application of TTX. Based on this we drew the conclusion that action potential recorded before adding tetrodotoxin was mainly...


  10/26

  Tytuł oryginału: Neuron czuciowy bólowy.
  Tytuł angielski: Nociceptive dorsal root ganglion neurons.
  Autorzy: Szulczyk Paweł, Rola Rafał, Szulczyk Bartłomiej, Witkowski Grzegorz
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.361-375, il., bibliogr. s. 373-375, sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie angielskie: Pain is generated by activation of specific dorsal root ganglion (DRG) neurons termed the nociceptive neurons. The nociceptive DRG neurons express 3 categories of ionic channels a. channels gated by pain stimuli, b. channels responsible for the transmission of information from sensory receptors to the spinal cord, c. channels responsible for the release of neurotransmitters in the spinal cord. There is evidence that kinetic properties, molecular structure and functional significance of the ionic channels expressed in nociceptive DRG neurons are different compared to the other types of DRG neurons. The ionic channels are strictly controlled by receptors for neurotransmitters expressed in the plasma membrane of nociceptive DRG neurons.


  11/26

  Tytuł oryginału: Zastosowanie rekombinowanego czynnika VIIa u pacjenta poddanego rekonstrukcji brzusznego odcinka aorty z powodu tętniaka z masywnym krwawieniem śród- i pooperacyjnym wskutek zaburzeń krzepnięcia.
  Tytuł angielski: Recombinant activated factor VII for the management of severe intraoperative and postoperative bleeding after abdominal aortic surgery.
  Autorzy: Nowicka Małgorzata, Wójtowicz-Sprada Barbara, Rozwadowska Emilia, Szulc Roman
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.121-123, tab., bibliogr. 6 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zastosowano rekombinowany aktywny czynnik VII (NovoSeven, Novo Nordisk, Dania) u pacjenta z utajonym zaburzeniem czynności układu krzepnięcia, u którego w okresie pooperacyjnym wystąpiło masywne krwawienie, nie reagujące na podawanie preparatów świeżo mrożonego osocza oraz koncentratu płytkowego. Po dwukrotnym podaniu rekombinowanego aktywnego czynnika VII w odstępach dwugodzinnych zaobserwowano wyraźne zmniejszenie krwawienia oraz poprawę wyników badań laboratoryjnych. Pacjent zmarł po dwóch tygodniach hospitalizacji z powodu niewydolności wielonarządowej. Od podania rekombinowanego czynnika VIIa do zgonu chorego zaburzeń układu krzepnięcia nie obserwowano. Wśród wielu powikłań, jakie mogą towarzyszyć zabiegom rekonstrukcyjnym aorty brzusznej do najgroźniejszych należą śród- i pooperacyjne krwawienia. Mogą one wynikać z przyczyn chirurgicznych, jak również często wiązą się z zaburzeniami czynności układu krzepnięcia, które występują zarówno u chorych z uprzednim upośledzeniem hemostazy, jak i u tych pacjentów, którzy wcześniej takich zaburzeń nie wykazywali. Tradycyjne leczenie substytucyjne nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. Korzystne może być wówczas zastosowanie kluczowego czynnika układu krzepnięcia jakim jest aktywny czynnik VII, który jest w stanie podtrzymać funkcjonowanie kaskady krzepnięcia mimo deficytu czynników VIII i IX.

  Streszczenie angielskie: We have administered the recombinant activated factor VII (RF VIIa, NovoSeven, Novo Nordisk, Denmark) to 76 yr-old patient, bleeding uncontrollably after abdominal aortic surgery. Two doses of RF VIIa, given over two hours, resulted in significant reduction of bleeding and improvement of INR and APTT. Despite vigorous treatment oatient developed multi organ failure and died two weeks later. RF VIIa offers a new approach to coagulation disturbances that cannot be managed with standard substitution therapy.


  12/26

  Tytuł oryginału: Przydatność śródoperacyjnej echokardiografii przezprzełykowej do oceny odwracalnych zaburzeń kurczliwości lewej komory.
  Tytuł angielski: The value of intraoperative transesophageal echocardiography for the assessment of reversible left ventricular wall motion abnormalities.
  Autorzy: Szulczyk Anna, Szwed Hanna, Pasierski Tomasz, Kasprzyk Zbigniew, Żelazny Piotr, Majstrak Franciszek, Kośmicki Marek, Kowalik Ilona
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.219-224, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Ocena żywotności mięśnia sercowego w przebiegu choroby wieńcowej umożliwia przewidywanie poprawy kurczliwości lewej komory (LK) po pomostowaniu aortalno-wieńcowym (CABG). Cel pracy: Porównanie oceny obszarów zamrożonego mięśnia LK za pomocą badania echokardiograficznego połączonego z wlewem małych dawek dobutaminy (EMD) i śródoperacyjnej echokardiografii przezprzełykowej (TEE) u chorych po zawale serca (ZS) poddawanych CABG i pooperacyjnej funkcji lewej komory w rocznej obserwacji. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 39 chorych (36 M) po przebytym pierwszym ZS. EMD było wykonywane 1 - 4 dni przed zabiegiem operacyjnym, TEE - przed i bezpośrednio po CABG. Grupa 34 spośród 39 prezentowanych chorych pozostawała w rocznej obserwacji, po 3 i 12 miesiącach od CABG oceniano funkcję LK. Zaburzenia kurczliwości LK określano wskaźnikiem zaburzeń kurczliwości (WZK). Wyniki: W EMD 24 proc. segmentów poprawiało swoją kurczliwość, w TEE - 37 proc. WZK uległ poprawie w czasie EMD (1,94 ń 0,37 vs. 1,8 ń 0,32, p 0,0001) i po CABG (2,15 ń 0,49 vs. 1,91 ń 0,48, p 0,0001). Kurczliwość LK oceniano po 3 miesiącach od CABG nie różniła się od badania przedoperacyjnego, dopiero po 12 miesiącach WZK uległ poprawie (1,91 ń 0,39 vs. 1,77 ń 0.4, p 0,01). U 19 chorych poprawa funkcji LK obserwowana w EMD i w TEE występowała w obszarze zaopatrywanym przez te same tętnice. Wnioski: Metoda TEE umożliwia wykazanie poprawy funkcji LK bezpośrednio po CABG, trwały powrót czynności ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The identification of hibernating myocardium in patients with coronary artery disease can be used to predict the improvement of left ventricular (LV) contractility after coronary artery bypass graftion (CABG). Aim of this study: The aim of the study was to compare the detection of hibernating myocardium by meas of low dose dobutamine echocardiography (LDE) and impraoperative transesophageal echocardiography (TEE) in patients after myocardial infraction (MI) and CABG remaining on 12-month observation period. Material and methods: The study group of 39 subjests (36 male) after the MI. Each subject underwent LDE 1 - 4 days before CABG, TEE was performed before and immediately after CABG. A group of 34 patients was on 12-month observation period, LV function was evaluated 3 and 12 months after CABG. The disorders of LV contractility were determined with wall motion score index (WMSI). Results: In LDE 24 p.c. of segments improved their contractility, in TEE - 37 p.c.. WMSI improved during LDE (1.94 ń 0.37 vs. 1.8 ń 0.32, p 0.0001) and after CABG (2.15 ń 0.49 vs. 1.91 ń 0.48, p 0.0001). The LV contractility evaluated 3 months after CABG was the same as before surgical revascularisation, WMSI improved 12 months after CABG (1.91 ń 0.39 v.s. 1.77 ń 0.4, p 0.01). In 19 patients improvement in LV function observed during LDE and TEE appeared in the region supplied by the same coronary arteries. Conclusions: TEE demonstrates an improvement in LV function ...


  13/26

  Tytuł oryginału: The effect of cryoprotectants on the physical properties of large liposomes containing sodium diclofenac.
  Autorzy: Janicki Stanisław, Jankowski Jacek, Szulc Janina, Woyczikowski Brunon, Sznitowska Małgorzata
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (3) s.187-191, il., tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Large liposomes (1-10 ćm) containing sodium diclofenac were prepared and lyophilized using lactose or mannitol (7.5 p.c. in respect to the lipid content) as cryoprotectants. The physical studies of liposomes were performed during 30 days of storage in a dry or resuspended form. Lyophilization of large liposomes and storage in the dry form at 5řC increases their physical stability. Lactose is a cryoprotectant which does not influence changes of properties of liposomes regarding their size, encapsulation efficacy and release rate. Large liposomes lyophilized in the presence of mannitol tend to increase in size and encapsulation efficacy, but the lipid bilayers are stabilized and less permeable to the drug.


  14/26

  Tytuł oryginału: Skrzywienia kręgosłupa u dzieci z porażeniem mózgowym.
  Tytuł angielski: Curvature of the spine in children with cerebral palsy.
  Autorzy: Kotwicki Tomasz, Szulc Andrzej
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.42-47, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Skrzywienia kręgosłupa występują u 25 proc. chorych z mpd i stwarzają problemy kliniczne odmienne od skrzywień idiopatycznych. Najczęściej występuje skolioza piersiowo-lędźwiowa. Z uwagi na ograniczone możliwości kompensacyjne i niesprawności układu kontroli postawy, dochodzi do pogorszenia stanu funkcjonalnego chorego poprzez utratę nabytych wcześniej umiejętności stania, chodzenia, siedzenia. W miejscowej ocenie klinicznej i radiologicznej należy kłaść nacisk na objawy skośnego ustawienia miednicy. Leczenie gorsetowe ma swoje miejsce u chorych rosnących, w korektywnych skrzywieniach o małych wartościach kątowch. Wymaga wyjątkowo dobrej współpracy z technikiem ortopedycznym. Leczenie operacyjne powinno mieć na względzie funkcjonalne korzyści i zagrożenia. Kwalifikacja przedoperacyjna przez znającego zagadnienie anestezjologa, wykonanie stabilnego zespolenia segmentarnego, wykorzystywanie możliwości operacji z dojścia tylnego i przedniego w celu korekcji skośnego ustawienia miednicy, wczesna pionizacja i opieka pooperacyjna uwzględniająca dodatkowe trudności typowe dla chorych z porażeniem mózgowym (oddechowe, żywieniowe) ułatwiają bezpieczne przeprowadzenie chorego przez trudne i zagrożone powikłaniami leczenie, dające jednak wymierny zysk morfologiczny i funkcjonalny.

  Streszczenie angielskie: Spinal defromities concern 25 p.c. of patients with cerebral palsy. Thoracolumbar scoliosis represents the most common pattern of deformity. The balance capacities and postural control are poor in cerebral palsy patients. Spinal curvature creates additional problems for cild's posture and locomotion. This can result in loss of functional capacities such as walking, standing or sitting. Pelvic obliquity is an important pathogenic factor. Brace treatment may be effective in small and flexible curves. Indications for surgery should balance the advantages and potential risks of operation. The typical procedure consists of stable segmental instrumentation from posterior approach. The pelvis is usually included in non-ambulatory patients or in case of important pelvic obliquity. The anterior approach may be necesary to improve the flexibility of the curve. Rapid verticalisation, stable fixation sparing the brac immobilisation, special nutrition program and respiratory exercises are used in postoperative period.


  15/26

  Tytuł oryginału: Is there a relationship between left ventricular systolic function and serum cytokines level in patients with coronary artery disease?
  Autorzy: Mizia-Stec Katarzyna, Mandecki Tadeusz, Zahorska-Markiewicz Barbara, Janowska Joanna, Szulc Andrzej, Jastrzębska-Maj Ewa, Szymański Leszek
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CR87-CR92, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: There is growing evidence that cytokines play a pathogenic role in both heart failure and atherosclerosis. The aim of our study was to assess serum levels of selected cytokines and soluble forms of receptors in patients with coronary artery disase (CAD), and the relation between these concentrations and left ventribular (LV) systolic function. Material/Metods: We measured serum levels of TNFŕ, sTNFR 1 and 2, IL-2, and IL-10 in 100 patients with CAD: 70 patients with LV regional wall motion disturbances (group A); and 30 patients with normal LV function (group B). The control group (group C) consisted of 20 healthy volunteers. Results: Mean serum TNFŕ and IL-10 concentrations were significantly higher in groups A (18.3 ń 3.5; 55.4 ń 118.5 pg/ml) and B (17.9 ń 4.9; 45.3 ń 76.8 pg/ml) than in controls (8.3 ń 1.4, p 0.001; 14.3 ń 28.5; p 0.05; respectively). Moreover, in group A serum levels of sTNFR 1 were higher (1367.4 ń 531.1 pg/ml) than in group C (1093,9 ń 456.9 pg/ml; p 0.05). No differences were found in the study groups between serum sTNFR 2 and IL-2 levels. In group A, both the LV ejection fraction and motion score index correlated with TNFŕ (r = -0.277; r = 0.282, p 0.05), and sTNFR 1 levels (r = -0.258; r = 0.280; p 0.05). Conclusion: The serum concentrations of TNFŕ and IL-10 are increased in patients with CAD. Additionally, patients with impaired LV contractility have higher sTNFR 1 concentrations. Serum cytokine activation may play a role in the development of heart failure in patients with CAD.


  16/26

  Tytuł oryginału: Dylematy etyczne intensywnej terapii.
  Autorzy: Szulc R.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.35-36, bibliogr. 4 poz. - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiegio Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  17/26

  Tytuł oryginału: 40 lat anestezjologii akademickiej w Poznaniu
  Autorzy: Jurczyk Witold
  Opracowanie edytorskie: Szulc Roman (red. i tł.), Sobczyński Paweł (tł.).
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 26, [8] s. : il., 21 cm. - Tyt. i tekst również w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 660,789

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia po r.1945

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu


  18/26

  Tytuł oryginału: Rola amiodaronu w utrzymaniu rytmu zatokowego po skutecznej kardiowersji elektrycznej u chorych z przetrwałym migotaniem przedsionków.
  Tytuł angielski: Role of amiodarone in sinus rhythm maintenance after successful carioversion in patients with persistent nonvalvular atrial fibrillation.
  Autorzy: Kosior Dariusz, Szulc Marcin, Zawadzka Maria, Pierścińska Magdalena, Stawicki Sławomir, Rabczenko Daniel, Torbicki Adam, Opolski Grzegorz
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1151-1160, tab., bibligor. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Stosowanie leków antyarytmicznych poprawia odległy efekt kardiowersji elektrycznej przetrwałego migotania przedsionków (MP). Celem naszego badania była ocena skuteczności sekwencyjengo stosowania leków antyarytmicznych prowadzonej w celu utrzymania rytmu zatokowego (RZ) u chorych po KE przetrwałego MP. Grupa badana i metodyka. U 104 pacjentów w wieku 60,4 ń 7,9 lat z przetrwałym niezastawkowym MP wykonano planową KE. Po uzyskaniu RZ dołączano do terapii jeden z następujących leków antyarytmicznych (Lek I): propafenon, sotalol lub dizopiramid. Lek antyarytmiczny wybierany był w sposób otwarty, w zależności od etiologi i czasu trwania MP oraz wieku chorego. W przypadku nieskuteczności stosowanego leczenia i nawrotu MP wykonywano kolejną KE, a następnie pacjent otrzymywał inny, spośród wymienionych lek antyarytmiczny (Lek II). W przypadku ponownego nawrotu MP, dołączano do terapii amiodaron (Lek III) i wykonwyano trzecią KE. Po uzyskaniu RZ kontynuowano przewlekłe podawanie amiodaronu w dawkach podtrzymujących 100-200 mg/d. W przypadku nieskuteczności pierwszej KE wykonywano kolejny zabieg po wcześniejszym przygotowaniu amiodaronem, a po przywróceniu RZ amiodaron podawano przewlekle celem prewencji nawrotu MP. Wyniki. Za pomocą pierwszej KE udało się przywrócić RZ u 53,8 proc. pacjentów. Po 12 miesiącach obserwacji RZ utrzymywało 48,2 proc. chorych leczonych pierwszym lekiem antyarytmicznym (Lek I) (mediana nie istnieje). Zastosowanie kolejnego preparatu (Lek II), ...

  Streszczenie angielskie: Antiarrhythmic drugs prophylaxis may improve late outcome of electrical cardioversion (CV) in persistent atrial fibrillation (AF). We conducted a prospective study of the efficacy of sequential antiarrhythmic drug therapy in sinus rhythm (SR) maintenance after a successful elective CV in patients (PTS) with persistent nonvalvular AF. Investigated group and methods 104 pts (60.4 ń 7.9 years old) with persistent AF underwent CV. Following SR restoration pts received one of these antiarrhythmic drugs (Drug I): propafenone, sotalol, disopryamide. In case of arrhythmia recurrence we performed a second CV and pts received another drug from the mentioned before (DrugII). If treatment proved to be unsuccessful pts received amiodarone (Drug III) and a third CV was attempted. Following an unsuccessful first CV pts received loading dose amiodarone and another CV was attempted. In case of SR restoration amiodaron was administered continuously. Results. First CV was successful in 53.8 p.c. pts. Following 1 year 27 pts 948.2 p.c.) presented with SR treated with Drug I (median not exist); Drug II proved to be effective in 2 pts (7.0 p.c.) (median 14 days). Amiodarone as the third antiarrhythmic agent (Drug III), adminsitered in pts who had previously AF recurrence during the first two antiarrhythmic agents, occurred effective in additional 13 pts (median 307 days) who remained free from AF for one year from the initiation of sequential antiarrhythmic therapy. 48 pts in whom the ...


  19/26

  Tytuł oryginału: Ostra zatorowość płucna z objawami uszkodzenia mięśnia sercowego.
  Tytuł angielski: Myocardial injury secondary to acute pulmonary embolism - a case report.
  Autorzy: Bochowicz Anna, Styczyński Grzegorz, Szulc Marcin, Gurba Hubert, Pruszczyk Piotr
  Opracowanie edytorskie: Wrabec Krzysztof (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.564-567, il., bibliogr. 7 poz. + biblogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: A case of a 37-year-old male admitted to the hospital due to dyspnea and chest pain is presented. Electrocardiogram showed negative T waves in V1 and V2 as well as subtle ST segment elevation in all precordial leads. Cardiac enzymes were moderately elevated. The initial diagnosis was myocarditis or acute coronary syndrome, however, transthoracic echocardiography showed a marked right ventricular overload which suggested acute pulmonary embolism. The latter diagnosis was confmed by transesophageal echocardiography which revealed thhrombosis of both left and right pulmonary arteries. The patient received thrombolysis and anticoagulants, and his condition improved. He was discharged home and the course of a sic-month follow-up was uneventful.


  20/26

  Tytuł oryginału: Postępowanie okołooperacyjne
  Autorzy: Andrys Bożena, Drobnik Leon, Hartmann-Sobczyńska Roma, Jałowiecki Przemysław, Jastrzębski Jacek, Jurczyk Witold, Karwowska Katarzyna, Kruszyński Zdzisław, Krzywańska Agnieszka, Kbler Andrzej, Kusza Krzysztof, Mayzner-Zawadzka Ewa, Płotast Hanna, Rybicki Zbigniew, Skalisz Hanna, Sobczyński Paweł, Sokół-Kobielska Elżbieta, Suchorzewska Janina, Szreter Tadeusz, Szulc Roman, Wierusz-Wysocka Bogna, Wordliczek Jerzy, Złotorowicz Małgorzata, Żaba Zbigniew
  Opracowanie edytorskie: Jurczyk Witold (red.), Szulc Roman (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 294, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Chirurga i Anestezjologa 48
  Sygnatura GBL: 735,976

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia


  21/26

  Tytuł oryginału: Wpływ składu substancji pomocniczych na właściwości tabletek z drożdżami selenowymi.
  Tytuł angielski: The influence of formulation on the properties of tablets with selenium yeast.
  Autorzy: Szulc Beata, Ryszka Florian
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (19) s.874-878, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie angielskie: The chemical composition for tables containing selenium yeast has been formulated according to the experiment-planning method. The effect of auxiliary substances upon selected properties of the obtained tablets has been evaluated. Selenium release rate has been determined for the tablets for which the requirements of FPV were fulfilled.


  22/26

  Tytuł oryginału: Gorset Chˆneau-Toulouse-Munster.
  Tytuł angielski: The Chˆneau-Toulouse-Munster brace.
  Autorzy: Kotwicki Tomasz, Szulc Andrzej, Czekalska Maria, Piskorski Zdzisław
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (3) s.95-108, il., bibliogr. 8 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie zasady działania i wskazań do leczenia skolioz gorsetem Chˆneau. Mechanizm działania gorsetu Chˆneau opiera się na systemie mnogich trójpunktowych układów sił korekcyjnych, przyłożonych do uwypuklonych okolic tułowia chorego ze skoliozą. Korekcja skrzywienia odbywa się dzięki przygotowaniu w gorsecie rozległych przestrzeni odciążających. Oryginalność koncepcji dotyczy kształtu i umiejscowienia pelot, rozwiązania osadzenia gorsetu na miednicy i działania trójpłaszczyznowego ortezy. Wskazania wiekowe, kątowe i lokalizacyjne odpowiadają innym gorsetom z wyłączeniem skrzywień szyjno-piersiowych. Celem leczenia jest osiągnięcie 50 proc. korekcji radiologicznej i 100 proc. korekcji klinicznej i utrzymanie wyniku w trakcie leczenia. Dotychczas publikowane wyniki przemawiają za skutecznością gorsetu, a wyniki osiągane w Klinice Ortopedii Dziecięcej AM w Poznaniu będą przedmiotem odrębnego doniesienia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to present the mode of Chˆneau's brace and indications for its use in the treatment of scolioses. The jackets exerts its action via a set of 3-point corrective forces applied to pads over the convex areas of patient's trunk, wiht simultaneously proved wide depressurised areas in the jackets. Novelty of that concept lies in the shape and positioning of the pads, in the mode of resting the jacket on pelvis, and in the three-planar (spatial) action of the ortesis. The indications by age, angle and position correspond to those for other types of jackets, excluding thoraco-cervical curvatures. The aim of applying Chˆneau's jacket is to achieve a correction as high as 50 p.c. by X-ray, a full clinical correction, and to maintain that result throughout the therapy. The results published so far speak for a good efficacy of the Chˆneau's jacket, and those achieved at the Paediatric Orthopaedics Clinic of the Medical University in Poznań will be reported elsewhere.


  23/26

  Tytuł oryginału: Patomechanizm progresji skolioz idiopatycznych - znaczenie fizjologicznej kifozy piersiowej.
  Tytuł angielski: The pathomechanism of idiopathic scoliosis: the importance of physiological thoracic kyphosis.
  Autorzy: Kotwicki Tomasz, Szulc Andrzej, Dobosiewicz Krystyna, Rąpała Kazimierz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.758-765, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Postępy w badaniach nad patogenezą skolioz idiopatycznych doprowadziły do zrozumienia przestrzennego charakteru tego zniekształcenia, w tym deformacji kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej ciała. Obecnie uważa się, że zmniejszenie fizjologicznej kifozy piersiowej, a w dalszym etapie lordozy piersiowej jest nieodłączną składową skoliozy piersiowej. W pracy przedstawiono koncepcję wewnątrzpiersiowego skoliotycznego garbu kręgosłupowego. Korygowanie skolioz sposobami nieoperacyjnymi i operacyjnymi powinno być trójpłaszczyznowe i uwzględniać odtworzenie fizjologicznej kifozy piersiowej.

  Streszczenie angielskie: Progress in research on the pathogenesis of idiopathic scoliosis has brought about a better understanding of the spatial character of this deformity, including spinal deformation on the sagittal plane. It is now generally thought that the reduction of physiological thoracic kyphosis, followed at a letter stage by thoracic lordosis, is a constant component of thoracic scoliosis. The authors present the concept of intrathoracic scoliotic vertebral hump. Both consevative and surgical treatment should consist in three-dimensional correction of scoliosis, with particular attention paid to the restoration of normal thoracic kyphosis.


  24/26

  Tytuł oryginału: Rozwarstwienie aorty u chorej z zespołem Marfana.
  Autorzy: Szulc Marcin, Styczyński Grzegorz, Pruszczyk Piotr, Abramczyk Piotr
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (3) s.62-63, il., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  25/26

  Tytuł oryginału: Błonowe prądy jonowe w anatomicznie zidentyfikowanych neuronach układu współczulnego : praca doktorska
  Autorzy: Rola Rafał, Szulczyk Paweł (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej w Warszawie
  Źródło: 2002, [3], 124 k., : il., tab., bibliogr. 150 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20893

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  26/26

  Tytuł oryginału: Muzyka w medycynie a muzykoterapia.
  Autorzy: Szulc Wita, Woźniak Jakub, Opala Tomasz, Rzymski Paweł
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (8) s.99-103, tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  stosując format: