Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZUKALSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Flunitrazepam - benzodiazepina wykorzystywana w celach przestępczych. Identyfikacja metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC/MS).
Tytuł angielski: Flunitrazepam - a drug used for criminal purposes. Identification in urine by GC/MS.
Autorzy: Szukalski Bogdan, Bykas-Strękowska Marta, Błachut Dariusz, Taracha Ewa
Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (3) s.355-365, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 306,374

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opracowano warunki rozdziału i identyfikacji flunitrazepamu oraz jego głównego metabolitu 7-aminoflunitrazepamu i zastosowano je do analizy moczu pacjenta uzależnionego od opiatów, który w toku kuracji odtruwającej otrzymywał metadon i klorazepat, a z powodu zaburzeń snu - flunitrazepam. Poza flunitrazepamem i 7-aminoflunitrazepamem w moczu wykryto metadon, jego metabolit EDDP, metabolit leku o nazwie aminofenazon lub metamizol oraz nordiazepam (metabolit klorazepatu). Mocz zawierał również nikotynę i jej trzy metabolity: nornikotynę, kotyninę i 3-hydroksykotyninę, ponieważ pacjent palił tytoń. Zadowalający rozdział flunitrazepamu i 7-aminoflunitrazepamu uzyskano po przeprowadzeniu 7-aminoflunitrazepamu w pochodną pentafluoropropionową. Zastosowane w pracy warunki ekstrakcji moczu oraz rozdziału i identyfikacji składników ekstraktu metodą chromatografii gazowej z detekcją mas w opcji jonizacji elektronowej (EI) pozwalają potwierdzić obecność flunitrazepamu w przypadku podejrzenia, że był on podany w celach przestępczych.

  Streszczenie angielskie: Conditions for separation and identification of flunitrazepam and its main metabolite 7-aminoflunitrazepam were developed, and applied to the analysis of urine obtained from a patient undergoing detoxification from opioid dependence, who was receiving methadone and clorazepate, as well as flunitrazepam for sleep disturbances. Aside from flunitrazepam and 7-aminoflunitrazepam, the urine was found to contain methadone and its metabolite EDDP, a metabolite of the drug called aminophenazone or metamizol, and nordiazepam (a metabolite of clorazepate). Nicotine and its three metabolites: nornicotine, 3-hydroxynicotine, and cotinine were also present, because the patient was a tobacco smoker. Satisfactory separation of flunitrazepam and 7-aminoflunitrazepam was obtained after transformation of 7-aminoflunitrazepam into a pentafluoropropionate derivative. The conditions used for urine extraction and for separation and identification of the urine extract components by gas chromatography with mass detection by electron ionisation (EI) allow to confirm the presence of flunitrazepam in cases of suspicions that it was administered for criminal purposes.


  2/3

  Tytuł oryginału: Zastosowanie metody immunofluorescencji w świetle spolaryzowanym (FPIA) i metod chromatograficznych do analizy p-metoksyamfetaminy (PMA) i p-metoksymetamfetaminy (PMMA) w moczu i materiale niebiologicznym.
  Tytuł angielski: Application of the fluorescence polarization immunoassay and chromatographic methods for determination of p-methoxyamphetamine (PMA) and p-methoxymethamphetamine (PMMA) in urine and non-biological material.
  Autorzy: Błachut Dariusz, Szukalski Bogdan, Siwińska-Ziółkowska Agnieszka, Widecka Emilia
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (1) s.13-27, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badano przydatność testu amfetaminowego TDx do wykrywania narkotyków, tj. zmodyfikowanych pochodnych amfetaminy. Reaktywność krzyżowa przeciwciał testu wobec PMMA i MDA jest duża (ponad 100 proc. dla stężenia 500 ng/ml), co stwarza możliwość użycia metody FPIA do skryningowego badania moczu na obecność tych narkotyków, jeśli mocz nie zawiera innych związków reagujących z przeciwciałami. Przy spełnieniu tego warunku możliwe jest również wykrycie hydroksylowych metabolitów - p-OH-A i p-OH-MA, chociaż reaktywność przeciwciał jest w tym przypadku znacznie niższa (dla stężenia 500 ng/ml odpowiednio 40 proc. i 60 proc.). Natomiast reaktywność krzyżowa PMA i MDE jest znikoma i ich wykrycie przy użyciu testu TDx jest praktycznie niemożliwe. Metodą chromatografii gazowej z detekcją mas (GC-MS) i zastosowaniem derywatyzacji rozdzielono i zidentyfikowano PMA, PMMA i ich hydroksylowe metabolity w obecności innych psychoaktywnych związków występujących na polskim rynku narkotykowym: amfetaminy, metamfetaminy, ŕ-fenyloetyloaminy, MDMA, MDA i MDE. W moczu 23-letniego mężczyzny, zmarłego nagle prawdopodobnie w wyniku przedawkowania narkotyków, oraz we fragmencie tabletki znalezionej przy denacie wykryto PMA, PMMA, endorfinę i amfetaminę. Oznaczona zawartość tych narkotyków we fragmencie tabletki wynosiła: PMA - 16 proc., PMMA - 13 proc., efedryna - 4 proc., amfetamina - 1 proc. Stwierdzono również, że badany materiał zawiera śladowe ilości p-metoksyetyloamfetaminy, ...

  Streszczenie angielskie: Suitability of the TDx amphetamine test in detection of amphetamine-related drugs of abuse was tested. It was found that cross reactivity of the test antibodies is very high for PMMA and MDA (over 100 p.c. at the concentration of 500 ng/ml), which makes it possible to use the FPIA method in screening of urine samples for the presence of these drugs, providing the urine does not contain other cross reactive substances. This condition being fulfilled, it is also possible to detect the hydroxylated metabolites - p-OH-A and p-OH-MA, although the cross reactivity of the antibodies is in this case much lower (at 500 ng/ml 40 and 60 p.c. respectively). However, cross reactivity for PMA and MDE is negligible, and their detection with the TDx test is practically impossible. Following derivatization, PMA, PMMA and their hydroxylated metabolites were separated and identified by gas chromatography - mass spectrometry (GC-MS) in the presence of other psychoactive substances, which abound on Polish illicit drug market, i.e.: amphetamine, methamphetamine, ŕ-phenylethylamine, MDMA, MDA and MDE. Analysis of the urine of a 23 year old man, who died suddenly, presumably due to an overdose of drugs, and of the tablet fragment found near the body, revealed the presence of PMA, PMMA, ephedrine and amphetamine. The composition of drugs in the tablet fragment was: PMA - 16 p.c.; PMMA - 13 p.c.; ephedrine - 4 p.c.; amphetamine 1 p.c. Trace amounts of p-methoxyethylamphetamine, ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Zagrożenia związane z nielegalną produkcją narkotyków zmodyfikowanych (designer drugs).
  Tytuł angielski: Risks connected with illegal production of designer drugs.
  Autorzy: Szukalski Bogdan
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (4) s.292-299, il., bibliogr. 7 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Streszczenie polskie: W ciągu ostatnich kilkunastu lat wzrosła znaczenie liczba niebezpiecznych substancji psychoaktywnych, które powstają w nielegalnych laboratoriach w wyniku chemicznych modyfikacji struktury znanych narkotyków, takich jak amfetamina i metamfetamina. Są to tzw. narkotyki zmodyfikowane (designer drugs), które często odznaczają się silniejszym działaniem psychotropowym i wyższą toksycznością niż narkotyki macierzyste. Dużą "popularnością" wśród narkomanów cieszą się tzw. entaktogeny - narkotyki zmodyfikowane wykazujące jednocześnie działanie stymulujące i halucynogenne. Ich najbardziej znanym przedstawicielem jest 3,4-metylenodioksymetamfetamina (MDMA), występująca na rynku narkotykowym pod nazwą "ecstasy". Narkotyk ten stosują często młodzi ludzie uczestniczący w całonocnych imprezach tanecznych (tzw. raving parties) jako środek poprawiający samopoczucie i maskujący zmęczenie. Nie wiedzą oni jednak, albo nie chcą wiedzieć, że ecstasy to narkotyk, który wywiera silne i wielokierunkowe działanie toksyczne i był wielokrotnie przyczyną śmierci stosujących go osób. Ostatnio (2001 r.) na terenie Polski pojawiły się dwa inne narkotyki zmodyfikowane: p-metyksyamfetamina (PMA) i p-metoksymetamfetamina (PMMA), które spowodowały kilkanaście śmiertelnych zatruć w różnych regionach kraju (woj. gdańskie, małopolskie, mazowieckie). Narkotyki te były (i prawdopodobnie są nadal) sprzedawane jako ecstasy (niższa cena, bo łatwiejsza synteza), a ponieważ ich toksyczność jest wyższa, łatwo dochodzi do śmiertelnego przedawkowania.

  Streszczenie angielskie: In recent years the quantity of dangerous psychoactive substances produced in illegal laboratories in result of chemical modifications of the structure of known drugs, such as amphetamine and methamphetamine, has considerably increased. These are the so called designer drugs which are often characterised by stronger psychotropic effects and higher toxicity than parent drugs. Quite "popular" among drug addicts are entactogens, i.e. designer drugs simultaneously exhibiting stimulating and hallucinogenic effects. Their best know representative is 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMD) know at the drug market as "ecstasy". This drug is often used by adolescents participating in all night long dances (so called raving parties), as an agent improving general condition and masking fatigue. The do not know, however, or do not want to know, that ecstasy exhibits a strong multidirectional toxicity and repeatedly caused deaths of those who used it. Recetly (in 2001) two other designer drugs appeared in Poland: p-methoxyamphetamine (PMA_ and p-methoxymethamphetamine (PMMA), which caused a dozen or so lethal intoxications in various regions of the country (provinces of Gdańsk, Małopolska, Mazowsze). These drugs were (and probably still are) sold as ecstasy (lower price due easier synthesis), and as their toxicity is higher, lethal overdosage occurs.

  stosując format: