Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZTUK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Angiografia TK z rekonstrukcją trójwymiarową i angioskopią wirtualną.
Tytuł angielski: CT angiography with 3D reconstruction and virtual angioscopy.
Autorzy: Urbanik Andrzej, Chrzan Robert, Popiela Tadeusz J., Wojciechowski Wadim, Podsiadło-Kleinrok Beata, Sztuk Stanisław, Grotyńska Małgorzata
Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.50-54, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 300,038

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie spiralnej tomografii komputerowej umożliwiło stworzenie metody angiografii TK (aTK). Technika ta odgrywa coraz większą rolę w diagnostyce układu naczyniowego skutecznie konkurując z angiografią. Aby uzyskać odpowiedniej jakości obrazy aTK, konieczny jest dobór odpowiednich parametrów; w szczególności dotyczy to szerokości wiązki, skoku, nakładki oraz opóźnienia skanowania. Autorzy omawiają parametry techniczne, których znajomość warunkuje wykonanie badania oraz zastosowania kliniczne aTK w badaniach tętnic mózgowych, szyjnych, nerkowych, trzewnych, płucnych i kończyn dolnych. Szczególną uwagę poświęcono użyciu metod postprocesingu umożliwiających otrzymywanie obrazów w rekonstrukcji trójwymiarowej (3D) oraz endoskopii wirtualnej. Porównano także aTK z aniografią, usg dopplerowską i anigoMR.

  Streszczenie angielskie: The introduction of helical CT allowed for creation of the computed tomography angiography method (CTA). The technique plays an increasingly larger role in the diagnostics of the vascular system, successfully competing with angiography. In order to achieve CTA images of an appropriate quality, it is necessary to select the right perimeters. It especially refers to collimation, pitch, increment and scan delay. The authors discuss technical perimeters, the konwledge of which is a condition for performing the examination. They present clinical applications of CTA as refers to intracranial vessels, carotid arteries, renal arteries, visceral arteries, arteries of lower extremities and pulmonary arteries. Special attention has been to the application of post-processing methods wich allow for obtaining images such as 3D reconstructions and virtual endoscopy. CTA has also been compared with angiography, US Doppler and MRA.


  2/4

  Tytuł oryginału: Sytuacja epidemiologiczna niektórych ostrych chorób zakaźnych w Polsce w okresie międzywojennym XX wieku.
  Tytuł angielski: Epidemiological situation of the selected infectious diseases in Poland in 1918-1939.
  Autorzy: Sztuka-Polińska Urszula
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.137-149, bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Artykuł przedstawia zmieniającą się sytuację epidemiologiczną niektórych ostrych chorób zakaźnych występujących w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym. Dzięki zaangażowania państwowej służby zdrowia pod koniec lat 30-tych dwudziestego wieku choroby takie jak: ospa prawdziwa, dur plamisty i dur brzuszny przestały zagrażać bytowi biologicznemu narodu, a zapadalność na nie była porównywalna z zapadalnością w krajach europejskich.

  Streszczenie angielskie: In Poland, during twenty years between the first and the second world war modern methods and remedies were created and applied to save the society from biological extermination caused by the epidemics of acute infectious diseases that existed in the larger areas of the country and other diseases that could threaten the society when brought from abroad. Poland regained its independence in 1918 as a country comletely destroyed by war and encompassed three partitioned sectors that differed in wealth, class consciousness, various infrastructure, legislation, epidemiological situation of infectious diseases and threats spreading from abroad. Infectious diseases such as typhus fever, typhoid fever, cholera, smallpox, dysentery and other diseases spreading by alimentary tracts caused the greatest epidemiological problem. The considerable number of smallpox cases was noted in 1920-1922. In the thirties only individual cases occurred. Since 1934 no fatal cases of smallpox were registered. In 1919, in Poland 219 688 cases and 18 641 typhus fever deaths were registered. Between 1930 and 1939 the annual number of cases ranged from 2000 to 4000. In Poland each year between the first and the second world war typhoid fever was a serious sanitary problem. The largest outbreak of dysentery occurred in Poland in 1920-1921 and comprised 64 000 cases, among them 10 000 deaths. Acute childhood diseases such as scarlet fever and diphteria were in Poland endemic. Number of registered cases was variable.


  3/4

  Tytuł oryginału: Zwalczanie chorób zakaźnych w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym.
  Tytuł angielski: Eradication of communicable diseases in Poland between the World Wars.
  Autorzy: Sztuka-Polińska Urszula
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.411-416, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Spośród krajów europejskich, w wyniku I wojny światowej najbardziej ucierpiała Polska. Bytowi biologicznemu narodu zagrażały głód i choroby zakaźne, które przybrały rozmiar epidemii. W trudnych, wymagajacych szybkiego działania, warunkach władze państwowe tworzyły publiczną służbę zdrowia i administrację sanitarną, której zadaniem była walka z epidemiami i chorobami zakaźnymi. Umiejętna organizacja opieki zdrowotnej pozwalała na rejestracje ostrych przypadków chorób zakaźnych. Po zakończeniu dochodzenia epidemiologicznego i rozpoznaniu choroby, zarządzano odosobnienie chorych. Zorganizowano graniczny kordon sanitarny. Powracające do kraju osoby chore zakaźnie poddawano kwarantannom. Skutecznie funkcjonował system dezynfekcji i dezynsekcji. Szczepienia ochronne stanowiły istotną broń w walce z chorobami zakaźnymi. Wprowadzono ustawowy obowiązek szczepień przeciwko ospie prawdziwej i przeciwko błonicy. Mieszkańców terenów endemicznych szczepiono przeciwko cholerze, durowi plamistemu, durowi brzusznemu, płonicy, czerwonce. Podjęte w dwudziestoleciu miedzywojennym działania przeciwepidemiczne doprowadziły do zwalczenia epidemii i osiągnięcia względnie stabilnej sytuacji epidemicznej w Polsce.

  Streszczenie angielskie: Poland was the European country which experienced the greatest losses as a result of World War I. Biological existence of the Polish nation was threatened by hunger and contagious diseases which assumed an epidemic character. In difficult conditions, requiring quick reaction, national authorities created a public health care system and a sanitary administration with the purpose of epidemics' and communicable diseases' control. Skilful organisation of health care enabled registration of the cases of contagious diseases. After an epidemiological examination and diagnosis, segregation of the infected was ordered. A frontier sanitary cordon was organised. People with contagious disease returning to Poland were subject to quarantines. An effective system of disinfection and insects control functioned in the country. Preventive vaccination was a significant weapon in the control of contagious dieseases. A legal vaccination obligation against black smallpox and diphtheria was introduced. People living in endemic areas were vaccinated against typhus, typhoid fever, cholera, scarlet fever, and dysentery. Antiepidemic actions, undertaken in the 20-year period between the wars, led to the control of epidemic and a stable epidemiological situation in Poland.


  4/4

  Tytuł oryginału: Spiralna tomografia komputerowa - nowoczesna technika radiologiczna w diagnostyce zębów zatrzymanych.
  Autorzy: Siegel Renata, Stós Wojciech, Dyras Marta, Urbanik Andrzej, Sztuk Stanksław, Siegiel Wiktor, Wojciechowski Wadim
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (3) s.22-25, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono nowoczesną technikę obrazowania - tomografię komputerową i jej zastosowanie w diagnostyce zębów zatrzymanych. Jako przykład wykorzystania tej techniki przedstawiono dwa przypadki zatrzymanych kłów w szczęce.

  stosując format: