Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZTABA-KANIA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Zastosowanie tehnik immunofluorescencyjnych w diagnostyce autoimmunologicznych podnaskórkowych dermatoz pęcherzowych.
Tytuł angielski: Application of immunofluorescence techniques in the diagnostics of subepidermal autoimmune bullous dermatoses.
Autorzy: Sztaba-Kania Magdalena, Sobieszek-Kundro Anna, Gleń Jolanta, Krutysza Mirosława
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.132-135, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W rozpoznaniu podnaskórkowych chorób pęcherzowych o podłożu autoimmunizacyjnym decydujących kryteriów diagnostycznych dostarczają badania immunopatologiczne. W rutynowej diagnostyce powszechnie stosowane są techniki immunofluorescencyjne. W naszym materiale, zastosowanie tych metod umożliwiło rozpoznanie 27 przypadków pemfigoidu, 2-EBA, 5-LABD, 3 pemfigoidu ciężarnych oraz 31 opryszczkowatego zapalenia skóry. Przeprowadzono także interpretację wyników badań w oparciu o dane z zakresu autoimmunologicznej etiopatogenezy poszczególnych jednostek chorobowych.

  Streszczenie angielskie: In the diagnostics of subepidermal autoimmune diseases, the crucial role is played by immunopathological studies. Immunofluorescence techniques are extensively usecd in routine investigations. In our research work, the application of these methods enabled us to establish the following disorders: pemphigoid (27 cases), EBA (2), LABD (5), pemphigoid gestations (3) and dermatitis herpetiformis (31). The results were successively disscused while analysing the data on autoimmunological etiopathogenesis disease.


  2/2

  Tytuł oryginału: Krążące kompleksy immunologiczne i układ dopełniacza (C3) w przebiegu gruźlicy płuc.
  Tytuł angielski: Circulating immune complexes and complement (C3) in a course of pulmonary tuberculosis.
  Autorzy: Dubaniewicz Anna, Sztaba-Kania Magdalena
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.491-495, il., tab., bibliogr. 47 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest analiza stężenia i występowania krążących kompleksów immunologicznych (KI) oraz fragmentu C3 układu dopełniacza w surowicy 150 zdrowych ochotników oraz 29 chorych na gruźlicę płuc (TB) przed wprowadzeniem terapii i 27 osób z nieczynną postacią TB. W badaniach stwierdzono większe stężenia KI od wartości prawidłowych (p 0,001), ocenianych metodami RI EA i RI EAC, we wszystkich badanych grupach pacjentów, przy czym nie wykazano istotnych różnic między grupami. Odsetki KI EA (erythrocyte-antibody) i KI EAC (erythrocyte-antibody-complement) we wszystkich grupach chorych są większe od kontroli (p 0,001). W aktywnej TB przed i po 2 miesiącach leczenia zaobserwowano zbliżony odsetek wyników dodatnich uzyskanych testem RI EA oraz nieznamiennie niższy procent wyników dodatnich w nieczynnej fazie TB. W tej grupie większy procent wyników dodatnich stwierdzono testem RI EAC niż RI EA (p 0,01), a w czynnej TB większe odsetki wykazano testem RI EA (p 0,05). Odsetek występowania KI EAC po 2 miesięcznej terapii jest większy niż przed leczeniem (p 0,01). Stężenie C3 oceniono metodą nefelometrii. W czynnej TB średnie stężenie C3 było zwiększone (p 0,05), podczas gdy w nieczynnej fazie TB było w zakresie normy. Po 2-miesięcznej terapii stężenie C3 okazało się istotnie mniejsze w pozostałych grupach. Otrzymane dane sugerują, że w grupie chorych na gruźlicę przed leczeniem, po 2 miesiącach terapii, a także u osób po przechorowaniu występują czynniki blokujące ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the current study was to investigate plasma levels of Erythrocyte-Antibody (EA) and Erythrocyte-Antibody-Complement (EAC) circulating immune complexes (CIC) and C3 component of complement in 150 healthy volunteers and 29 patietns with active tuberculosis before the treatment and 27 persons with inactive tuberculosis persons with pulmonary tuberculosis. The study showed the occurrence both of types CIC was higher in all groups of patients in comparison with the control (p 0,001), while there was no significant differences in the patient's groups. The occurrence of CIC EA and EAC in tested groups was significantly greater than in the control (p 0.001). The analysis of frquency of positive results obtained by RI EA test was showed an approximate percentage in the groups of patients both before antituberculous therapy and after two months treatment and was not significantly lower in inactive TB. The appearance of CIC EAC after two months treatment were significantly greater than in group with active TB (p 0.01). In inactive TB, the higher occurrence of CIC were obtianed by RI EAC test comparing with RI EA method (p 0.01). On the contrary, in the patietns with active TB the greater percentage was revealed usign RI EA test (p 0.05). In this group the examination of concentration of C3 was found higher mean (p 0.05), whereas the values in patietns with inactive TB were in the normal range. In patietns after short therapy the level of C3 were decreased ...

  stosując format: