Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZPRINGER
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Znaczenie apoptozy w wybranych chorobach w dermatologii.
Tytuł angielski: The important role of apoptosis in dermatopathology.
Autorzy: Szpringer Ewa, Lutnicki Krzysztof
Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (3) s.24-32, bibliogr. 77 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,229

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Apoptosis is a kind of cell death which is essential for the normal functioning and survival of most muticellular orgniasms Apoptosis plays the important role in physiological processes and in pathophysiology of some of the chronic diseases including autoimmunity, cancer, lymphoma, AIDS, neurodegeneration and others. In this paper we described the futures of a programmed cell death, mechanisms leading to induction of apoptosis and the role of apoptosis in some physiological phenomena and in dermatopathology.


  2/2

  Tytuł oryginału: Promocja profilaktyki uzależnień w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowaczych.
  Tytuł angielski: Promotion of addictions prevention at schools and in welfare-educational institutions.
  Autorzy: Szpringer Monika, Błaszczyk Barbara
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.501-505, tab., bibliogr. 8 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W opracowaniu przedstawiono wyniki badań nad funkcjonowaniem profilaktyki uzależnień w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ankietą objęto 861 nauczycieli i wychowawców placówek z całej Polski. W analizach wykorzystano również wyniki badanych dokumentów. W ostatnich latach stwierdzono systematyczny wzrost patologii społecznej w grupach dzieci i młodzieży szkolnej. Za główną przyczynę uznaje się patologie życia rodzinnego, na co wskazują wypowiedzi 79,2 proc. badanych, oraz negatywny wpływ przemocy w programach emitowanych przez mass media (23,7 proc.). Aż 68,1 proc. wskazuje na inne przyczyny, w tym na demoralizujący wpływ środowiska w miejscach zamieszkania, kolegów, brak możliwości zagospodarowania czasu wolnego. Bardzo dużą rolę w zapobieganiu szerzącej się patologii społecznej przypisuje się profilaktyce, w tym profilaktyce prowadzonej w szkołach. 35,7 proc. badanych uważa, że skuteczność profilaktyki prowadzonej w szkołach jest znikoma, ponieważ ma charakter niesystematyczny. W praktyce w działaniach profilaktycznych w zbyt małym zakresie wykorzystuje się treści programowe z różnych przedmiotów. Stwierdza się pilną potrzebę promocji programów profilaktycznych, opracowywanych przez odpowiednie instytucje centralne, wojewódzkie i samorządowe oraz szkoły.

  Streszczenie angielskie: Results of research on the functioning of addictions prevention at schools, as well as in welfare-educational institutions have been presented in the study. The survey covered 861 teachers and from tutors from institutions situated all over Poland. The results of studied documents have been also used in the analyses. During last years, systematic growth of social pathology among groups of children and school children has been observed. Pathologies of family life are considered to be the main reason. 79,2 proc. of those participating in the survey bear it out. Negative influence of violence in programmes presented in mass media appears to be another reason (23.7 p.c.). As many as 68.1 p.c. of being surveyed point to other cause: among them demoralizing influence of a place of residence, acquaintances, lack of possibilities to spend leisure time. A huge role in averting the social pathology growth is attributed to prevention, also to prevention carried out at schools. 35.7 p.c. of those under the survey think that prevention is carried out at Polish schools. However, its efficiency is low because it is done on irregular basis, mainly during so called weekly class meetings. In practice, programme contents included in different subjects are used to the limited extent during prevention actions. Thus, there appears an urgent need to promote prevention programmes designed by central, provincial and council institutions, as well as schools.

  stosując format: