Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZOPIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Trzy lata doświadczeń w leczeniu tętniaków aorty brzusznej przy użyciu rozwidlonych protez wewnątrznaczyniowych - stentgraftów.
Tytuł angielski: Endovascular repair of abdominal aortic aneurysms with bifurcated stentgrafts, three years experience.
Autorzy: Szczerbo-Trojanowska Małgorzata, Michalak Jerzy, Jargiełło Tomasz, Brakowiecki Franciszek, Pietura Radosław, Zubilewicz Tomasz
Opracowanie edytorskie: Rowiński Olgierd (koment.), Szopiński Piotr (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.209-220, il., bibliogr. 18 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena 3-letnich doświadczeń w leczeniu chorych z tętniakami aorty brzusznej przy użyciu stentgraftów. Materiał i metodyka. W latach 1998 - 2001 leczeniem przeznaczyniowym objęto 44 chorych z tętniakami aorty brzuszenj z dużym ryzykiem zabiegu chirurgicznego, którzy spełniali ściśle określone naczyniowe warunki anatomiczne. U 4 chorych zastosowano stentgfraft typu Vanguard, u 14 typu Powerlink i u 26 typu Zenith. Wyniki. U wszystkich 44 chorych zabieg wszczepienia stentgraftu zakończył się powodzeniem. Średni czas pobytu chorego w szpitalu po zabiegu wynosił 4,2 dnia. Powikłania wczesne do 30 dni po zabiegu zanotowano u 4 chorych. Przeciek typu I zanotowano u jednego chorego, typu II u dwóch chorych. Przecieki ustąpiły samoistnie. U 4 chorego doszło do zakrzepu odnogi stentu, którą udrożniono drogą przeznaczyniową. Powikłania późne wystąpiły u 2 chorych w postaci zamknięcia biodrowej odnogi stentu. Jeden chory zmarł z powodu niewydolności krążenia. Wnioski. Doraźne wyniki leczenia chorych z tętniakami aorty brzusznej metodą przeznaczyniową przy użyciu stentgraftów rozwidlonych są bardzo dobre, konieczna jest dłuższa obserwacja chorych dla oceny wyników odległych.

  Streszczenie angielskie: Aim ot the study was to evaluate the three-year experience in the treatment of abdominal aortic aneurysms by means of stentgrafts. Material and methods. During the period: 1998 - 2001, 44 patients with abdominal aortic aneurysms in whom the risk associated with surgery was high and who fulfilled strictly defined vascular anatomical conditions were subject to endovascular repair. A Vanguard stentgraft was used in 4 patients, Powerlink in 14 and Zenith in 26. Results. Stentgraft implantation procedures proved successful in all 44 cases. Mean hospitalization following treatment amounted to 4.2 days. Early complications (up to 30 days) were observed in 4 patients. A type in I endoleak was found in 1 and II endoleak in 2 patients. All endoleaks sealed spontaneously. One patient developed stentgraft limb thromosis and was subject to endovascular recanalization. Late complications - thrombosis of a stentgraft were observed in 2 patients. One patient died due to circulatory insufficiency. Conclusions. Early results of endovascular abdominal aortic aneurysm repair with bifurcated stentgrafts are very promising, however further observations are required in order to assess long-term results.


  2/16

  Tytuł oryginału: Podstawowe techniki prezentacji trójwymiarowej stosowane w diagnostyce obrazowej.
  Tytuł angielski: Basic three-dimensional rendering techniques used in diagnostic imaging.
  Autorzy: Szopiński Kazimierz, Rakoczy Andrzej, Słapa Rafał Z.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.5-10, il., bibliogr. 57 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przegląd technik trójwymiarowej prezentacji obrazów sotsowanych w tomografii komputerowej, rezonansie magnetycznym, medycynie nuklearnej i ultrasonografii. Omówiono sposoby zbierania danych, tworzenie prezentacji trójwymiarowych, obecne zastosowania i perspektywy rozwoju.

  Streszczenie angielskie: The paper presents an overview of basic three-dimensional techniques used in computed tomography, magnetic resonance imaging, nuclear medicine, and ultrasound. Data aquisition and processing methods, current applications, and development trends are discussed.


  3/16

  Tytuł oryginału: Inwazyjna aspergiloza w materiale autopsyjnym u chorych leczonych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w latach 1993-2000.
  Tytuł angielski: Invasive aspergillosis in autopsy material in patients treated in the Institute of Tuberculosis and Chest Disease in the years 1993-2000.
  Autorzy: Remiszewski P., Langfort R., Podsiadło B., Kuś J., Płodziszewska M., Radzikowska E., Roszkowska B., Szopiński J., Tomkowski W., Wawrzyńska L., Wiatr E., Wierzbicka M., Załęska J., Załęska M., Zych J., Rowińska-Zakrzewska E.
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.251-257, [2] s. tabl., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper is an analysis of clinical documentation and results of autopsy of 21 patients (pts) who died of invasive aspergillosis (IA) in the Institute of Tuberculosis and Chest Diseases in years 1993-2000 and the assessment of predisposing factors for IA. In 17 pts IA was the main and in other 4 only an accessoru cause of death. All pts were treated with corticosteroids and/or cytostatic drugs - because of lung cancer (11 pts), cancer in other site (2 pts), haematologic disorders (2 pts), Wegener's granulomatosis (1 pts), polymyositis (1 pts), idiopathic pulmonary fibrosis (1 pts) and other diseases (3 pts). In 15 out of 21 pts granulocytopenia was revealed (from 0,008 x 10**9/L) on an average one month death. In 15 pts IA was limited to the lungs, in 6 others there were also fungal lesions in brain, kidneys, liver, spleen and heart. Pts with disseminated form of IA had significantly lower granulocyte count and were treated with higher doses of corticosteroids than others. Immunosupressive drugs and granulocytopenia can be regarded as predisposing factors. Fatal course of IA depended also on the late diagnosis.


  4/16

  Tytuł oryginału: Nowotwory i torbiele nerek
  Autorzy: Adadyński Leszek, Borkowski Andrzej, Borkowski Tomasz, Czaplicki Maciej, Cybulski Cezary, Dembowska-Bagińska Bożenna, Dobroński Piotr, Gołębiewski Janusz, Górecka-Szyld Barbara, Hadaczek Piotr, Hanecki Ryszard, Jakubowska Anna, Judycki Jacek, Kładny Józef, Kandel-Mizerska Teresa, Koźmińska Ewa M., Krzystolik Karol, Lubiński Jan, Malanowska Sylwia, Michalec Jędrzej, PachoPerek Ryszard A. Danuta, Polański Jerzy A., Pych Krzysztof, Pykało Roman, Radziszewski Piotr, Senatorski Grzegorz, Sikorski Andrzej, Sprogis Jan, Szopiński Kazimierz, Szopińska Małgorzata, Tołoczko-Grabarek Aleksandra, Torz Cezary, Trypens Piotr, Wasiutyński Aleksander, Wyzgał Jan, Zajączek Stanisław
  Opracowanie edytorskie: Borkowski Andrzej (red.), Czaplicki Maciej (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 461, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Chirurga i Anestezjologa 47
  Sygnatura GBL: 735,272

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/16

  Tytuł oryginału: Przydatność fosfomycyny do zapobiegania zakażeniu dróg moczowych u chorych leczonych metodami endourologicznymi.
  Tytuł angielski: The prophylactic use of phosphomycin in endoscopic procedures associated urinary tract infections (UTI).
  Autorzy: Szopiński Tomasz, Antoniewicz Artur A., Borówka Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.35-39, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • toksykologia
 • chirurgia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Stosowanie chemioprofilaktyki u chorych poddanych zabiegom endoskopowym jest przedmiotem kontrowersji, niemniej większość autorów podziela opinię, że postępowanie to jest uzasadnione między innymi w przypadku TURP oraz endskopowego leczenia kamicy górnych dróg moczowych metodą PCNL i URSL. Celem pracy jest okreśelenie skuteczności i bezpieczeństwa sotsowania fosfomycyny w postaci leku Monural**R do zapobiegania zakażeniu układu moczowego u chorych poddanych TURP ora PCNL i URSL. Materiał i metoda. Badaniem objęto 60 chorych podzielonych na dwi grupy: grupę I stnaowiło 30 mężczyzn, poddanych TURP z powodu łagodnego rozrostu stercza; grupę II - 30 chorych (11 mężczyzn i 19 kobiet), leczonych z powodu kamicy górnych dróg moczowych. U 12 z nich wykonano PCNL, u 18 - URSL. Wyniki. Badania bakteriologiczne bezpośrednio po usunięciu cewników drenujących drogi moczowe oraz po upływie 3-5 dni wykonano u wszystkich chorych. Do badań kontrolnych po 2-3 tygodniach od zabiegu zgłosiło się 53 chorych (88,5 proc.). Ujemne wyniki badań bakteriologicznych moczu, wykonanych bezpośrednio po usunięciu cewnika oraz po 3-5 dniach, uzyskano u 57 (95 proc.) chorych. Ujemne wyniki posiewu moczu po upływie 2-3 tygodni od zabiegu uzyskano u 85 proc. pacjentów. Objawy niepożądane w postaci biegunki wystąpiły u 13,3 proc. chorych. Wnioski. 1. Skuteczność Monuralu**R w zapobieganiu zakażeniu dróg moczowych, u chorych poddanych leczeniu metodami endourologicznymi, jest duża, bowiem ...

  Streszczenie angielskie: Objective. The chemotherapy in patients undergoing endoscopic procedures remains a subject for discussion. However, many authors share the opinion prophylactic use of chemotherapeutic agents is recommended in TURP, PCNL and URSL. The study is aimed at evaluating the efficacy and safety of Monural**R (phosphomycin) use in prevention of UTI among subjects qualified for endoscopic procedures. Patietns and methods. Sixty patients were involved and splited into two groups: 30 men undergone TURP due to BPH (group I) and 30 individuals (11 males and 19 females) treated because of upper tract urolithiasis (group II). PCNL and URSL were carried out in 12 and 18 patietns of group II, respectively. Results. Microbiological examination was performed in all patients immediately after all drainage catheter removal and in next 3-5 days. The follow-up in 2-3 weeks following procedure was completed in 53 (88,5 p.c.) individuals. Negative urine cultures were observed in 57 (95 p.c.) patients immediately after procedure and in 85 p.c. 2-3 weeks later. Adverse effects (diarrhoea) occurred in 13,3 p.c. Conclusions. 1. The clinical efficacy of Monural**R in prevention of UTI in endoscopically treated patients is high, because the risk of secondary infection caused by hosptial bacterial strains accounts for only 5 p.c. 2. Moural**R is safe. The only adverse effect produced by Monural**R (in 13,3 p.c. of patients) was clinically insignigicant diarrhoes. 3. Dose and administration of oral ...


  6/16

  Tytuł oryginału: Zastosowanie obrazowania harmonicznego w ultrasonograficznej diagnostyce zmian ogniskowych sutka : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Szopiński Kazimierz; Akademia Medyczna II Wydział Lekarski, Zakład Diagnostyki Obrazowej w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, Dział Wydaw. AM 2002, [10], 128 s. : il., tab., bibliogr. 274 poz., powiel., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,769

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/16

  Tytuł oryginału: Występowanie przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych w wybranej losowo populacji miejskiej.
  Tytuł angielski: Chronic venous insufficiency of the lower limb in selected urban population.
  Autorzy: Kielar Maciej, Porzycki Piotr, Myrcha Piotr, Szopiński Piotr, Sobański Paweł, Noszczyk Wojciech
  Opracowanie edytorskie: Mackiewicz Zygmunt (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (12) s.1229-1242, tab., bibliogr. 33 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości występowania przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych. Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono w okresie od 1.03.1998 do 30.12.2000 r. Do badań zaproszono 500 osób wybranych losowo z list mieszkańców jednej z dzielnic Warszawy. Badanie składało sie z wywiadu, badania przedmiotowego i szczegółowego badania układu żylnego, uzupełnione badaniami obrazowymi. Wyniki. Do badania zgłosiło się 3656 (73,1 proc.) osób w wieku od 35 do 75 lat. Przewlekłą niewydolność żylną (PNŻ) stwierdzono u 36 proc. badanych. Najczęściej stwierdzanym objawem PNŻ były żylaki kończyn dolnych, które stwierdzono u 13.7 proc. ogółu badanych. Żylaki występowały dwukrotnie częściej u kobiet, 62 proc. chorych podawało pozytywny wywiad rodzinny. Wśród osób z potwierdzoną PNŻ leczenie podjęło tylko 58.4 proc. chorych. Najpopularniejszym sposobem postępowania było leczenie zachowawcze. Leczeniu chirurgicznemu poddało się tylko 10 proc. chorych. Wyniki leczenia były dobrze oceniane przez chorych. Wnioski. 1. Przewlekła niewydolność żylna jest jedną z najczęściej występujących chorób w populacji miejskiej w Polsce. 2. Występuje znamiennie częściej u kobiet niż u mężczyzn. 3. Odsetek chorych leczonych jest niski, szczególnie wśród mężczyzn. 4. Zarówno wyniki leczenia zachowawczego, jak i chirurgicznego są dobrze oceniane przez chorych. 5. Wysoki odsetek nieleczonych chorych, a szczególnie niski odsetek operacji, świadczy o niedostatecznym rozpowszechnieniu wiedzy o konieczności i wynikach leczenia przewlekłej niewydolności żylnej.


  8/16

  Tytuł oryginału: Skuteczność Monuralu.
  Autorzy: Szopiński Tomasz
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.78-80
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • urologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leczenie niepowikłanego zakażenia dolnych dróg moczowych u kobiet pojedynczą dawką Monuralu jest bardzo skuteczne. Ryzyko wystapienia działań niepożądanych i zniszczenia naturalnej flory jelitowej oraz flory bakteryjnej pochwy poz astosowaniu jednej dawki Monuralu jest znacznie mniejsze od ryzyka związanego z klasycznym leczeniem farmakologicznym zakażenia dróg moczowych.


  9/16

  Tytuł oryginału: Kurs Rzymski. [O kursach dla adeptów przygotowujących się do europejskiego egzaminu specjalizacyjnego z urologii].
  Autorzy: Szopiński Tomasz
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.109, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Streszczenie polskie: Metody elektrostymulacji elektromodulacji mają wiele zastosowań i przynoszą dobre wyniki. Niestety, leczenie zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych tymi metodami nie jest jeszcze popularne w Polsce.


  10/16

  Tytuł oryginału: Współczesne poglądy na diagnostykę obrazową i biopsję zmian ogniskowych sutka.
  Tytuł angielski: Current opinion on imaging and biopsy of breast masses.
  Autorzy: Szopiński Kazimierz, Szopińska Małgorzata
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (3) s.273-294, tab., bibliogr. 165 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rozwój metod diagnostyki obrazowej i minimalnie inwazyjnej biopsji sutka umożliwił poprawę wyników leczenia i przedłużył czas przeżycia pacjentek cierpiących na raka sutka. W pracy omówiono współczesne poglądy na diagnostykę chorób sutka, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki obrazowej (mammografia, ultrasonografia, scyntygrafia, rezonans magnetyczny) oraz biopsji sutka.

  Streszczenie angielskie: The development of diagnostic imaging and minimally invasive breast biopsy has led to improvement of treatment outcome and survival of patients with breast cancer. This paper presents the current opinion of breast diagnosis with special focus on diagnostic imaging (mammography, ultrasound, scintigraphy, magnetic resonance) and breast biopsy.


  11/16

  Tytuł oryginału: Występowanie i leczenie wczesnych powikłań po zabiegach wewnątrznaczyniowych.
  Autorzy: Szopiński Piotr, Kielar Maciej, Myrcha Piotr, Michalak Jacek, Marianowska Agnieszka, Iwanowski Jarosław
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (2) s.74-79, tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Obserwujemy gwałtowny postęp w wewnątrznaczyniowym leczeniu niedokrwienia kończyn dolnych. Wykorzystanie tych metod wiąże się jednak z możliwością występowania różnorakich powikłań. Poszukuje się sposobów ograniczających ich liczbę, oraz metod ich właściwego leczenia. Cel pracy: Ocena występowania wczesnych powikłań po zabiegach wewnątrznaczyniowych w materiale własnym, oraz przedstawienie sposobów postępowania w przypadku ich wystąpienia. Materiał i metoda: W latach 1990-2000 z powodu patologii naczyniowych w naszej klinice hospitalizowano 3267 chorych. Spośród tych chorych do leczenia wewnątrznaczyniowego zakwalifikowano 222 (6,8 proc.) W grupie tej znalazło się 153 mężczyzn i 69 kobiet w wieku od 43 do 78 lat (śr. 65,3 lat). W sumie wykonano 256 procedur wewnątrznaczyniowych. Było to 189 zabiegów angioplastyki, 41 udrożnień, 21 zabiegów trombolizy miejscowej, 2 zamknięcia przetok tętniczożylnych i 3 zaopatrzenia tętniaków obwodowych. W 64 przypadkach zabieg uzupełniono założeniem stentu lub stentgraftu. W przypadku wystąpienia powikłań związanych z zastosowanym leczeniem w odpowiednim formularzu notowano rodzaj powikłania, sposób jego leczenia oraz jego wynik. Wyniki: Po zabiegach wewnątrznaczyniowych zanotowano 36 (14,06 proc.) powikłań. Leczenia operacyjnego wymagało 15 (5,8 proc.) chorych, 8 (3,1 proc.) chorych leczono wewnątrznaczyniowo, w 13 (5,1 proc.) przypadkach zastosowano leczenie zachowawcze. W 34 przypadkach uzyskano wyleczenie powikłań, amputowano kończyny 2 chorym. Nie notowano zgonów...


  12/16

  Tytuł oryginału: Diagnostyka różnicowa nowotworów jąder z zastosowaniem ultrasonograficznego środka kontrastującego Levovist.
  Tytuł angielski: Improved differentiation of testicular tumors with the use of contrast medium Levovist.
  Autorzy: Pajk Anna, Jakubowski Wiesław, Szopiński Kazimierz, Mlosek R. Krzysztof, Słapa Rafał
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (7) s.19-23, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności ultrasonograficznego środka kontrastującego Levovist (Schering AG, Berlin) w diagnostyce różnicowej nowotworów jąder. Grupę osób badanych stanowiło 65 mężczyzn w wieku 23-67 lat, u których stwierdzono w wyjściowym badaniu ultrasonograficznym jąder guz o wymiarach 7-36 mm (średni wymiar 24 mm). Badania ultrasonograficzne wykonywano aparatami Philips ATL 3000 i Philips ATL 5000 z zastosowaniem liniowych głowic szerokopasmowych 5-10 MHz i 5-12 MHz. Levovist podawano w dawce 2,5 g (zawiesina 300 mg/mL) w postaci bolusa 2 mL/sek. W grupie nasieniaków/seminoma/ (39 pacjentów) największa ilość guzów (36 - 92,3 proc.) uzyskała wzmocnienie, które zakwalifikowano na poniżej 2 punkty i we wszystkich guzach o typie nasieniaka maksymalne wzmocnienie następowało w czasie poniżej 120 sekund. W grupie guzów z komórek rozrodczych /embryonal cell carcinoma/ (17 pacjentów) największa ilość guzów (15 - 88,2 proc.) uzyskała wzmocnienie, które zakwalifikowano na powyżej 2 punkty i w 16 guzach z komórek rozrodczych (94,1 proc.) maksymalne wzmocnienie następowało w czasie poniżej 120 sekund. W grupie potworniaków /teratocarcinoma/ (6 pacjentów) wszystkie guzy uzyskały wzmocnienie, które zakwalifikowano na powyżej 2 punkty i również we wszystkich tych guzach maksymalne wzmocnienie następowało w czasie powyżej 121 sekund. W grupie guzów o characterze przerzutów (3 pacjentów) wszystkie guzy uzyskału wzmocnienie, które zakwalifikowano na poniżej 2 punkty i ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was improved detection and differentation between various types of testicular tumors with the use of contrast medium Levovist (Schering AG, Berlin). Levovist was administered in 65 men aged 23-67 with testicular tumors 7-36 mm in diameter, mean diameter 24 mm. Ultrasound examinations were performed with ATL Philips 3000 and ATL Philips 5000 linear wideband transducers 5-10 MHz and 5-12 MHz. Levovist was administered in dosis 2,5 g (suspension 300 mg/mL), speed of infusion 2 mL/sec. In the group of seminomas (39 patients) the largest number of lesions (36 - 92,3 p.c.) were enhanced for under 2 points and all seminomas presented peak enhancement in the time of under 120 seconds. In the group of embryonal cell carcinomas (17 patients) the largest number of lesions (15 - 88,2 p.c.) were enhanced for 2 points and over. 16 embryonal cell carcinomas (94,1 p.c.) presented peak enhancement in the time of under 120 seconds. In the group of teratocarcinomas (6 patients) all lesions were enhanced for 2 points and over and all of them presented peak enhancement in the time of over 121 seconds. In the group of metastatic lesions (3 patients) all lesions were enhanced for under 2 points and all of them showed peak enhancement in the time of under 120 seconds. Average contrast enhancement obtained after Levovist administration: teratocarcinomas 3,16, embryonal cell carcinomas 2,11, metastatic lesions 0,66, seminomas 0,64 points. Marked increase in vascular ...


  13/16

  Tytuł oryginału: Ultrasonografia w diagnostyce zaburzeń erekcji.
  Tytuł angielski: Ultrasound evaluation of erection disorders.
  Autorzy: Pajk Anna, Mlosek R. Krzysztof, Szopiński Kazimierz, Jakubowski Wiesław, Słapa Rafał
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (7) s.74-76, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono przydatność ultrasonografii w diagnostyce zaburzeń erekcji. Przedstawiono anatomię prawidową prącia w obrazach B-mode, a także pomiary spektrum dopplerowskiego podczas oceny stopnia upośledzenia erekcji z zastosowaniem testu farmakologicznego.

  Streszczenie angielskie: This paper presents ultrasound evaluation of erection disorders. B-mode images of normal penile anatomy were presented, as well as Doppler waveforms obrained during administration of pharmacologic agents.


  14/16

  Tytuł oryginału: Rola ultrasonografii we wczesnej diagnostyce ostrego skrętu jądra.
  Tytuł angielski: Ultrasound in early detection of acute testicular torsion.
  Autorzy: Pajk Anna, Mlosek R. Krzysztof, Szopiński Kazimierz, Jakubowski Wiesław, Słapa Rafał
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (10) s.49-52, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wczesne rozpoznanie ostrego skrętu jądra ma istotne znaczenie ze względu na konieczność natychmiastowego wdrożenia leczenia operacyjnego. Badanie ultrasonograficzne w skali szarości, a także USG z zastosowaniem Dopplera kodowanego kolorem i Dopplera mocy ułatwi postawienie trafnego rozpoznania ostrego skrętu jądra. W artykule omówiono obraz kliniczny ostrego skrętu jądra, a także obrazy ultrasonograficzne spotykane w różnych okresach trwania skrętu jądra. W drugiej części artykułu omówiono skręt przyczepków jądra i przyczepków najądrza, jego obraz kliniczny, ultrasonograficzny oraz implikacje kliniczne.

  Streszczenie angielskie: Early detection of acute testicular torsion is important due to its immediate surgical treatment. Grey-scale ultrasound together with Color Doppler and Power Doppler imaging facilitaties early diagnosis of acute testicular torsion. This paper presents clinical and ultrasound image of testicular torsion according to the time of onset. The paper concludes with the description of appendix tests and appendix epidydimis acute torsion, its clinical and ultrasound image together with its clinical implications.


  15/16

  Tytuł oryginału: Ultrasonografia w diagnostyce zapaleń narządów moszny.
  Tytuł angielski: Ultrasound in epididymo-orchitis.
  Autorzy: Pajk Anna, Mlosek R. Krzysztof, Szopiński Kazimierz, Jakubowski Wiesław, Słapa Rafał
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (10) s.53-59, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono ostre oraz przewlekłe stany zapalne narządów moszny, ich etiologię, obraz kliniczny i ultrasonograficzny w skali szarości oraz z zastosowaniem Dopplera kodowanego kolorem, Dopplera mocy oraz po podaniu ultrasonograficznego środka kontrastującego.

  Streszczenie angielskie: This paper presents acute and chronic epididymo-orchitis, its etiology, clinical demonstration, ultrasound images obtained in gray - scale, color Doppler and Powe Doppler, also after administration of echo-enhanced contrast agent.


  16/16

  Tytuł oryginału: XXIX Sympozjum Endourologiczne.
  Autorzy: Szopiński Tomasz, Koziarski Mieczysław, Jardanowski Radosław
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (1) s.116, il. - 29 Sympozjum Endourologiczne Monachium 11-12.10. 2001
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: