Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZMITKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Markery nowotworowe przydatne w diagnostyce i monitorowaniu raka płuca.
Tytuł angielski: Tumour markers in the diagnosis and monitoring of lung cancer.
Autorzy: Ławicki Sławomir, Mroczko Barbara, Szmitkowski Maciej
Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (1) s.93-118, il., tab., bibliogr. s. 113-118, sum.
Sygnatura GBL: 301,727

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Serum tumour markers may be helpful in early diagnosis of lung cancer, in the initial assessment of the extent of the disease, and in monitoring of the tumour growth or tumour volume reduction, once cancer has been diagnosed and treatment a\started. Recent studies have focused especially - cytokines as a new group of tumour markers.


  2/9

  Tytuł oryginału: Wpływ stymulatora granulopoezy (G-CSF) na funkcje granulocytów u dzieci w przebiegu neutropenii.
  Tytuł angielski: The effect of granulocyte colony simulating factor (G-CSF) on neutrophil functions in children with neutropenia.
  Autorzy: Czygier Małgorzata, Dakowicz Łucja, Szmitkowski Maciej, Krawczuk-Rybak Maryna, Mroczko Barbara, Ławicki Sławomir
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (7) s.565-568, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: G-CSF - stymulator hematopoezy in vitro stymuluje proliferację komórek macierzystych ukierunkowanych i formowanie się kolonii granulocytarnych. Badania na zwierzętach wskazują, że czynnik ten w warunkach in vivo stymuluje także funkcje dojrzałych granulocytów. Podjęto więc próbę oceny wpływu G-CSF na zdolności fagocytarne i metabolizm tlenowy granulocytów u dzieci, którym podawano ten czynnik z powodu neutropenii wywołanej chemioterapią w przebiegu choroby nowotworowej. G-CSF podawano dzieciom podskórnie przez 5 dni w dawce 5-11 ćg/kg/d. Mierzono odsetek granulocytów fagocytujących oraz metabolizm tlenowy w teście NBT. Badania prowadzono w czasie 0 (przed podawaniem G-CSF) oraz 3, 6, 8 i 10 dnia. Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że G-CSF in vivo zwiększa odsetek komórek fagocytujących i pobudza metabolizm tlenowy granulocytów, prawdopodobnie zmniejszając możliwość występowania powikłań infekcyjnych.

  Streszczenie angielskie: G-CSF hematopoietic growth factor, stimulated in vitro the proliferation of granulocyte progenitors and formation of granulocyte colonies. It was found that in vivo in mice G-CSF also stimulates the function of mature granulocytes. The purpose of this investigation was to evaluate in vivo the effect of G-CSF on phagocytosis and NBT test in children with neutropenia after chemiotherapy for cancer. G-CSF (Neupogen) was given intramusculary to children for 5 consecutive days at a dose of 5-11 ćg/kg/d. The percent of phagocytic granulocytes was determined and NBT test performed days on 0, 3, 6, 8 and 10. On the basis of the obtained results we can conclude that in vivo G-CSF increases the number of phagocytic cells and stimulated the metabolism of granulocytes, probably diminishing the risk of infection.


  3/9

  Tytuł oryginału: Cytokiny prozapalne (IL-6, TNF-ŕ) i sercowa troponina I (cTnI) w surowicy młodych osób z komorowymi zaburzeniami rytmu serca.
  Tytuł angielski: Proinflammatory cytokines (IL-6, TNF-ŕ) and cardiac troponin I (cTnI) in serum of young people with ventricular arrhythmias.
  Autorzy: Kowalewski Marek, Urban Mirosława, Mroczko Barbara, Szmitkowski Maciej
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.647-651, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przyczyną powstawania komorowych zaburzeń rytmu serca może być ognisko martwicy, niedokrwienia lub obecność tkanki łącznej w mięściu sercowqym. Celem badania jest ocena troponiny I (cTnI), interleukiny 6 (IL-6) i czynnika martwicy nowotworów ŕ (TNF-ŕ) u młodych osób z komorowymi zaburzeniami rytmu serca. Do badania włączono pacjentów bez ograniczonych wad serca, bez zaburzeń elektrolitowych oraz z prawidłowym zapisem EKG, u których nie stwierdzono podwyższonych wartości CRP (55 osób). Grupę kontrolną stanowiło 22 zdrowych kilkunastolatków. Stężenia cTnI były poniżej wartości prawidłowych. Wartości TNF-ŕ były znacząco wyższee w grupie badanej (92 ń 232 pg/mL) w porównaniu z grupą kontrolną (2 ń 1 pg/mL - p 0,001 . Stężenie IL-6 było wyższe, aczkolwiek bez znamienności statystycznej (1,5 ń 4,5 pg/mL i ),1 ń 0,04 pg/mł, p = 0,06). Wnioski: U osób młodych z komorowymi zaburzeniami rytmu serca nie stwierdza się jawnych cech uszkodzenia mięśnia sercowego (poziom c TnI). Obserwuje się natomiast podwyższone wartości cytokin prozapalnych, co może świadczyć o zapalnym podłożu powstawania arytmii komorowej.

  Streszczenie angielskie: In the most cases the origin of ventricular arrhythmias is ischaemic, necrosis focus or presence of the connective tissue in cardiac muscle. The aim of the study was the evaluate troponin I (cTnI0, interleukin 6 (IL-6) and tumor necrosis factor ŕ (TNF-ŕ) vs in young subject with ventricular arrhythmias. Into the study group included young people without organic heart diseases, dyselectrolitemia, with normal ECG which has not elevated levels of C-reactive protein (55 persons). The control group consisted of 22 healthy persons. The valuess of cTnI were not increased. The TNF-ŕ concentrations were elevated in persons with ventricular arrythmias (92 ń 232 pg/mL vs. 2 ń 1 pg/mL, p 0,001). The IL-6 concentrations were slightly elevated without statistical significance (1,5 ń 4,5 pg/mL i 0,1 ń 0,04 pg/mL, p = 0,06). Conclusion. There was no evidence of myocardial injury in young people with ventricular arrythmias (cTnI). We noted increase levels of proinflammatory cytokines. It might suggest that the background of ventricular arrhythmias is inflammation.


  4/9

  Tytuł oryginału: Activity of class I, II, III, and IV alcohol dehydrogenase isoenzymes in human gastric mucosa.
  Autorzy: Jelski Wojciech, Chrostek Lech, Szmitkowski Maciej, Laszewicz Wiktor
  Źródło: Dig. Dis. Sci. 2002: 47 (7) s.1554-1557, tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 310,037

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The gastric alcohol dehydrogenase (ADH) plays an important role in the "first pass" metabolism of ethanol. Human ADH exists in multiple forms, grouped into six classes and located in different tissues. In present study we investigated the activity of our four classes (I, II, III, and IV) of alcohol dehydrogenase isoenzymes in the different parts of stomach (corpus and antrum) in patients with suspected gastric ulcer. The aim of the study was assess the particular role of different classes of ADH in the gastric dehydrogenase actvity. For the measurement of the activity of class I and class II isoenzymes, we employed new fluorometric methods with specific substrates. The activity of class III alcohol dehydrogenase was measured by the photometric method with n-octanol and class IV with m-nitrobenzaldehyde as a substrate, respectively. All biopsy specimens were taken from less changed areas of the antrum and body of the stomach pof 68 patients suspected of having gastric ulcer. It was found that ADH IV (gastric) activity was the highest (14.76 ń 0.68 in the corpus of the stomach in men; and 7.61 ń 0.68 in women, respectively). The activity of the ADH III isoenzyme was lower than that of ADH IV. The activities of class I and II ADH isoenzymes were barely detectable. All tested classes of ADH had higher activity in the corpus than in the antrum and in males than in females. In conclusion, the most important form of gastric ADH is isoenzyme of class IV, less important is the isoenzyme of class III. ADH classes I and II seem to have no role in the stomach.


  5/9

  Tytuł oryginału: Diagnostyczne testy konsumpcji alkoholu.
  Tytuł angielski: Diagnostic tests of alcohol consumption.
  Autorzy: Chrostek Lech, Szmitkowski Maciej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.154-157, tab., bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Alkoholizm jest najczęściej występującym uzależnieniem. W przypadkach jego nadużywania wyniki wielu testów laboratoryjnych są nieprawidłowe i dlatego mogą służyć do wykrywania przypadków uzależnienia od alkoholu. Przedstawiamy biologiczne wskaźniki ostatniego spożycia alkoholu (ostrej intooksydacji), takie jak etanol, metanol i 5-hydroksytryptofol, oraz najbardziej znane i swoiste testy przewleklego nadużywania alkoholu, do których zalicza się gamma-glutamylotransferazę, aminotransferazę alaninową i asparginianową, transferrynę ubogowęglowodanową, makrocytozę, á-heksozaminidazę, dehydrogenazę aldehydową erytrocytów.

  Streszczenie angielskie: Alcocholism is one of the most frequent dependences. In the cases of excessive alcohol consumption laboratory tests become abnormal and, therefore, may have ability to detect alcohol-dependent subjects. We present the biological markers for recent alcohol intake such as ethanol, methanol and 5-hydroxytryptophol and the most obvious and specific tests of chronic alcohol consumption including gamma-glutamyltransferase, asparate and alanine aminotransferase, carbohydrate-deficient transferin, macrocytosis, á-hexosaminidase and erythrocytic aldehyde dehydrogenase.


  6/9

  Tytuł oryginału: Wpływ czynnika wzrostowego granulopoezy (G-CSF) na aktywność enzymów granulocytarnych u dzieci w przebiegu neutropenii.
  Tytuł angielski: The effect of G-CSF on granulocyte enzyme activity in children in the cause of neutropenia.
  Autorzy: Czygier Małgorzata, Dakowicz Łucja, Szmitkowski Maciej, Ławicki Sławomir, Krawczuk-Rybak Maryna, Mroczko Barbara
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (9) s.767-771, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: G-CSF - stymualtor granulopoezy jest cytokiną hematopoetyczną szeroko stosowaną w leczeniu wrodzonych i nabytych neutropenii. Jednym z jej zastosowań klinicznych może być stymulacja odnowy układu granulocytarnego po chemioterapii z powodu choroby nowotworowej. Badania in vitro wskazują, że obok stymulacji proliferacji komórek macierzystych ukierunkowanych i formowania się kolonii granulocytarnych, zwiększa ona m.i. zdolność granulocytów do pochłaniania obcych cząstek. Pośrednim dowem tego może być wzrost aktywności enzymów granulocytarnych biorących udział w procesie fagocytozy. Podjęto zatem próbę oceny wpływu G-CSF in vivo na aktywność takich enzymów jak: AP, AcP, MPO i esteraza granulocytarna. Badania te przeprowadzono u dzieci, u których stosowano ten czynnik z powodu neuropenii wywołanej chemioterapią z powodu choroby nowotworowej. G-CSF podawano podskórnie przez 5 dni w dawce od 5 do 11 ćg/kg/d. Aktywność badanych enzymów oceniano w komórkach rozmazów krwi obwodowej, stosując metody cytochemiczne. Badania prowadzono w czasie 0 (przed podaniem G-CSF) oraz 3, 6, 8 i 10 dnia. Wykazano, że G-CSF in vivo zwiększa aktywność wewnątrzkomórkowych enzymów granulocytarnych odpowiedzialnych za bakteriobójcze funkcje granulocytów, co stwarza możliwość stymulacji odporności nieswoistej w przebiegu leczenia granulocytopenii.

  Streszczenie angielskie: G-CSF - hematopoietic growth factor is a cytokine widely used for congenital and acquired neutropenia therapy. One of the clinical applications might be the stimulation of the granulocyte system after chemiotherapy for cancer. In vitro G-CSF stimulates the proliferation of granulocyte precursors and enhances phagocytic functions of granulocytes. Indirect evidence of this might be the increase in the activity of granulocyte enzymes what participate in phagocytosis. An attempt has been made to evaluates the influence of G-CSF on the activity of the following enzymes in vivo: AP, AcP, MPO and estrase. The effect of G-CSF on granulocyte enzymes in the blood of children with neutropenia after chemiotherapy in the course of cancer was tested. G-CSF was given hypodermically during 5 consecutive days at a dose of 5-11 ćg/kg/d. The activities of these enzymes in granulocytes were evaluated by cytochemical methods. It was found that in vivo G-CSF increases the activities of the tested enzymes in granulocytes and we can speculate that G-CSF may stimulate non-specific immunity in the course of treating granulocytopenia.


  7/9

  Tytuł oryginału: Cytokiny. Rola cytokin w raku jelita grubego.
  Tytuł angielski: Cytokines. The role of cytokines in colorectal cancer.
  Autorzy: Mroczko Barbara, Ławicki Sławomir, Szmitkowski Maciej
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (4) s.1001-1009, il., tab., bibliogr. 54 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/9

  Tytuł oryginału: Markery nowotworowe przydatne w diagnostyce i monitorowaniu raka jelita grubego.
  Tytuł angielski: Tumour markers in the diagnostics and monitoring of colorectal cancer.
  Autorzy: Ławicki Sławomir, Mroczko Barbara, Szmitkowski Maciej
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (5) s.617-634, il., tab., bibliogr. [87] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Serum tumor markers: CEA, ca 19-9, AFP, TPS may be helpful in early diagnosis of colorectal cancer, in the initial assessment of the extent of the disease, and in monitoring of the tumor growth or tumor volume reduction once cancer has been diagnosed and treatment started. Recent studies have focused on a new substances (candidates for tumour markers) of colorectal cancer.


  9/9

  Tytuł oryginału: Aktywność dehydrogenazy alkoholowej i dehydrogenazy aldehydowej w narządach pierwszego etapu metabolizmu alkoholu etylowego u człowieka : praca doktorska
  Autorzy: Jelski Wojciech Józef, Szmitkowski Maciej (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Diagnostyki Biochemicznej w Białymstoku
  Źródło: 2002, [4], 69 k. : il., tab., bibliogr. 110 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20588

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: