Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZMIGIEL
Liczba odnalezionych rekordów: 27Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/27

Tytuł oryginału: Samoistne pęknięcie śledziony w przebiegu malarii.
Tytuł angielski: Spontaneous splenic rupture in malaria.
Autorzy: Szmigielski Wojciech, Kiliyanni Abdul Salim
Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.65-66, il., bibliogr. 5 poz., sum.
Sygnatura GBL: 300,038

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • hematologia
 • radiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek samoistnego pęknięcia śledziony w przebiegu malarii, wymagający leczenia splenektomią. Zwrócono uwagę na konieczność wnikliwego badania chorych z gorączką o nieustalonej przyczynie, którzy wcześniej podróżowali do rejonów endemicznych malarii. Podkreślono wagę USG i TK we wczesnym wykryciu tego zagrażającego życiu powikłania malarii.

  Streszczenie angielskie: A case of spontaneous splenic rupture in the course of malaria, requiring splenectomy is reported. The authors stress the necessity of a through examination of patients who travelled to regions where malaria is endemic and present with pyrexia of unknown origin. The role of ultrasonography and compurized tomography in the early diagnosis of this life-threatenig complication is discussed.


  2/27

  Tytuł oryginału: Lokalna fibrynoliza przy użyciu rekombinowanego tkankowego aktywatora plazminogenu w leczeniu ostrej niedrożności tętnicy środkowej siatkówki.
  Tytuł angielski: Local fibrinolysis using recombinant tissue plasminogen activator in the treatment of acute central retinal artery occlusion.
  Autorzy: Szmigielski Wojciech, Nawaiseh Ibrahim Al
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.67-69, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ostra niedrożność tętnicy środkowej siatkówki bardzo często kończy się całkowitą ślepotą jednego oka. Konwencjonalne zabiegi lecznicze są mało skuteczne. Przyjmuje się, że fibrynoliza może być skuteczna jeśli jest zastosowana w ciągu kilku godzin od wystąpienia objawów. Opisano przypadek ostrej niedrożności tętnicy środkowej leczonej w 25 godzin od wystąpienia objawów poprzez lokalną dotętniczą fibrynolizę przy użyciu rekombinowanego tkankowego aktywatora plazminogenu, w wyniku której uzyskano rekanalizację niedrożnych tętnic. Klinicznie stwierdzono częściowe przywrócenie widzenia. Autorzy uważają, że lokalna fibrynoliza może przynieść poprawę i jej próba może być podjęta nawet po 20 godzinach od wystąpienia nagłej utraty wzroku.

  Streszczenie angielskie: Acute central retinal artery occlusion frequently results in permanent unilateral blindness. Conventional therapeutic procedures are ineffective. It is assumed that fibrinolysis may be effective, if instituted within a few hours from the onset of symptoms. We report a case of acute ophtalmic and central retinal artery occlusion treated by local intraarterial recombinant tissue plasminogen activator twenty five hours after the onset of symptoms. This resulted in recanalisation of the occluded vessels. Clinically, there was partial recovery of vision. The authors believe that local fibrinolysis may be beneficial and could be attempted even more than twenty hours after acute loss of vision.


  3/27

  Tytuł oryginału: Physical and mathematical model of human hip joint load.
  Autorzy: Włodarski Jerzy, Szmigiel Andrzej, Żołtyński Krystian, Kaczmarek Jan
  Źródło: Biocybern. Biomed. Eng. 2002: 22 (1) s.95-102, il., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 306,224

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Analysing human gait cyclogram and reactions of the foundation, kinematics and dynamics of loads realised on a test stand were tried to be brought closer to real object. To reconstruct hip joint load digram, basic loads resulting from physiology of movement were isolated. Physical model conditioned on gait cyclogram is designed to describe physical load of human hip joint and may be presented in the form of characteristic "double peak". Mathematical model of human hip joint load approximates with good accuracy time serious of five harmonics. This model has been adapted for the realisation of the design for a test stand - human hip joint simulator enabling to perform static and dynamic testing of an artificial hip joint.


  4/27

  Tytuł oryginału: Relacja ze zjazdu "Respiratory Syncytial Viruses after 45 years from bedside to bench", Segovia 1-3 października 2001.
  Autorzy: Szmigielska Agnieszka, Frącka Beata
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.356 - Zjazd nt. wirusa RS (Respiratory Syncytial Virus) Segovia 01-03.10. 2001
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  5/27

  Tytuł oryginału: Zespół wad wrodzonych u dziecka z ciąży powikłanej przyjmowaniem kwasu walproinowego i cukrzycą.
  Tytuł angielski: Valproate embryopathy in a child born from epileptic and diabetic mother.
  Autorzy: Zajączek Stanisław, Hnatyszyn Grażyna, Szmigiel Olimpia, Karpińska Katarzyna, Czeszyńska Maria Beata, Goldin Margarita
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (21) s.85-93, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono dziecko wykazujace cechy embriopatii walproinowej, urodzone przez matkę przyjmującą kwas walproinowy z powodu padaczki pod postacią napadów typu grand mal oraz chorujacą na cukrzycę ciężarnych typu G2. Pomimo względnej kontroli napadów w okresie poprzedzającym ciążę wieloletniego monitorowania poziomu kwasu walproinowego w surowicy krwi, matka w trakcie ciąży miała zalecane bardzo duże dawki kwasu walproinowego 3g/d z powodu znacznego nasilenia się liczby napadów przy utrzymujących się przez całą ciążę zbyt niskich poziomach kwasu walproinowego w surowicy krwi. W obrazie klinicznym u dziecka dominowały cechy embriopatii walproinowej. Stwierdzono m.in. charakterystyczne cechy twarzoczaszki, długie palce z nadmiernie uwypuklonymi paznokciami, przepuklinę pępkową, spodziectwo, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, deficyty neurologiczne. Mimo jednoczesnego rozpoznania cukrzycy ciężarnych, jedynymi cechami embriopatii cukrzycowej były cechy histopatologiczne łożyska.

  Streszczenie angielskie: We present a child exhibiting features of the valproate embryopath born from am epileptic and diabetes mother. The embryo was exposed on the maternal dose of 3.0 g of Valproate. The high dose of Valproate was recommended due to increasing of the frequency of epileptic attaks and peristent low serum Valproate levels. The child was characterised mainly by features of Valproate pathology: psychineurological deficit, typical craniofacial signs, umbilical hernia, hypospadias, long fingers with hyperconvex nails. Despite maternal diabetes, features of diabetic embryopathy were visible only in histopathological placental signs.


  6/27

  Tytuł oryginału: Znaczenie scyntygrafii statycznej nerek z użyciem 99mTc-DMSA w ostrej fazie zakażenia układu moczowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Significance of the acute 99mTc-DMSA renal scintigraphy in children with urinary tract infection.
  Autorzy: Krzemień Grażyna, Roszkowska-Blaim Maria, Kostro Izabella, Szmigielska Agnieszka, Karpińska Monika, Frącka Beata
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.402-404, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • urologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 72 dzieci w wieku 1-24 miesięcy (śr. 6,93 ń 4,84) z pierwszym epizodem zakażenia układu moczowego (ZUM). Chorych podzielono na 2 grupy : I - ZUM z gorączką 38,5řC, II - ZUM bez gorączki. W obu grupach analizowano wskaźniki stanu zapalnego, scyntygrafię statyczną nerek z użyciem 99mTc-DMSA i obecność wady układu moczowego (UM). W grupie I w porównaniu z grupą II stwierdzono znamiennie wyższe srednie wartości leukocytozy, CRP i OB oraz znamiennie częstsze występowanie zmian zapalnych w badaniu 99mTc-DMSA 75 proc. vs 47,2 proc. Częstość występowania wady UM była identyczna w obu grupach - 47,2 proc., natomiast zmiany zapalen nieznacznie częściej obserwowano w nerkach z odpływem pęcherzowo-moczowodowym lub wadą budowy niż prawidłowych: grupa I - 68 proc. vs 42,5 proc., grupa II - 42,3 proc. vs 34,8 proc.

  Streszczenie angielskie: We investigated 72 children aged 1-24 months (mean age 6.93 ń 4.84 months) with a first episode of urinary tract infection (UTI). Patients were divided in two groups: I - UTI with fever 38.50 C, II - UTI without fever. Inflammation markers, 99mTc-DMSA scintigraphy and congenital abnormalities of the urinary tract were evaluated in all children. We found significantly higer WBC, CRP and ESR as well as more frequent inflammatory changes in 99mTc-DMSA (75 p.c. vs 47.2 p.c.) in group I vs grup II. The frequency of congenital abnormalities of the urinary tract was the same in both groups (47.2 p.c.). Inflammatory changes in 99mTc-DMSA were detected slightly more often in kidneys with vesicoureteral reflux than in normal kidneys (group I - 68 p.c. vs 42.5 p.c., group II - 42.3 p.c. vs 34.8 p.c. respectively).


  7/27

  Tytuł oryginału: Porównanie badania ultrasonograficznego nerek z użyciem "Dopplera mocy"z badaniem scyntygraficznym 99mTc-DMSA w rozpoznawaniu ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek.
  Tytuł angielski: Comparison of power Doppler ultrasonography with 99mTc-DMSA renal scintigraphy in the diagnosis of acute pyelonephritis.
  Autorzy: Krzemień Grażyna, Roszkowska-Blaim Maria, Brzewski Michał, Kostro Izabella, Szmigielska Agnieszka, Karpińska Monika, Marciński Andrzej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.405-407, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • nefrologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 29 dzieci w wieku 1 - 24 miesiące (śr. 8,24 ń 5,49) z pierwszym epizodem zakażenia układu moczowego (ZUM) przebiegającym z gorączką i podwyższonymi wskaźnikami stanu zapalnego. U wszystkich dzieci wykonywano badania ultrasonograficzne nerek z użyciem "Dopplera mocy" (PD), badanie scyntygraficzne nerek z użyciem 99mTc-DMSA oraz oceniano obecność wady układu moczowego (UM) na podstawie badania USG i cystouretrografii mikcyjnej. Zmiany zapalne w nerkach obserwowano znamiennie częściej w badaniu izotopowym 99mTc-DMSA - 55,2 proc. niż w PD - 29,3 proc. Zgodny wynik badania PDi 99mTc-DMSA stwierdzono w 67,2 proc. nerek, niezgodny w 32,8 proc. Wadę UM rozpoznano u 51,7 proc. dzieci. Zmiany zapalne w badaniu PD rozpoznawano znamiennie częściej w nerkach z odpływem pęcherzowo-moczowodowym lub wadą budowy niż prawidłowych - 52,2 proc. vs 8,6 proc., czego nie potwierdzono w badaniu 99mTc-DMSA - 69,6 proc. vs 45,7 proc. Czułość PD w stosunku do badania 99mTc-DMSA, w rozpoznawaniu OOZN oceniono na 47 proc. swoistość na 92 proc.

  Streszczenie angielskie: We investigated 29 children aged 1-24 months (mean age 8.24 ń 5.49 months) with a first episode of urinary tract infection (UTI) with fever and elevated inflammation markers. Power Doppler ultrasonography (PD), 99mTc-DMSA scintigraphy and congenital abnormalities of the urinary tract detected by ultrasonography and cystouretrography were evaluated in all children. Inflammatory changes in kidneys were significantly more common in 99mTc-DMSA study (55.2 p.c.) compared to PD (29.3 p.c.). Evaluation using PD and 99mTc-DMSA gave compatible results in 67.2 p.c. of kidneys and incompatible ones in 32.8 p.c. of kidneys. Congenital abnormalities of the urinary tract were detected in 51.7 p.c. of children. Inflammatory changes in PD were found significantly more frequently in kidneys with vesicoureteral reflux or other abnormalities than in normal kidneys (52.2 p.c. vs 8.6 p.c.) but this difference was not evident with 99mTc-DMSA (69.6 p.c. vs 45.75, respectively). Sensitivity of PD vs 99mTc-DMSA in the diagnosis of acute pyelonephritis was 47 p.c. and specificity was 92 p.c.


  8/27

  Tytuł oryginału: Optymalny czas wykonania cystouretrografii mikcyjnej po przebytym zakażeniu układu moczowego.
  Tytuł angielski: The optimal time of voiding cystourethrogram after urinary tract infection.
  Autorzy: Kostro Izabella, Roszkowska-Blaim maria, Krzemień Grażyna, Szmigielska Agnieszka, Potocka Krystyna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.410-412, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie optymalnego czasu wykonania cystouretrografii mikcyjnej (CUM) po przebytym zakażeniu układu moczowego (ZUM) u dzieci w pierwszych dwóch latach życia. Retrospektywnymi badaniami objęto 234 dzieci w wieku od 1 doby do 24 miesiąca życia (śr. 5,4 ń 5,61 miesięcy), hospitalizowanych z powodu pierwszego epizodu ZUM. Dzieci podzielono na 4 grupy w zależności od czasu wykonania CUM: grupa I - CUM wykonano po 15-21 dniach od rozpoznanian ZUM, grupa II - po 22-28 dniach, grupa III - po 29-42 dniach i grupa IV - po 43-70 dniach. Odpływy pęcherzowo-moczowodowe (OPM) rozpoznano u 81 dzieci (34,61 proc.), w tym u 34 (41,97 proc.) obustronne. Nie stwierdzono znamiennych różnic w częśtości występowania odpływów pęcherzowo-moczowodowych w poszczególnych grupach dzieci. Również częstość rozpoznaania stopni OPM nie różniła się istotnie między grupami. Nie stwierdzono wpływu wcześniejszego terminu wykonania cystografii o przebytym zakażeniu układu moczowego na częstość i stopień rozpoznawanych odpływów pęcherzowo-moczowodowych. Cystouretrografię mikcyjną można wykonać nawet już po 2 tygodniach od rozpoznania ZUM.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the optiaml time for performing the voiding cystourethrogram (VCUG) after urinary tract infection (UTI) in children in the first two yeras of life. We conduceted a retrospective case review of 234 children in age from 1 to 24 months (mean 5.4 ń 5.61 months), admitted with the first episode of UTI. Children were divided into four groups according to the time of voiding cystourethrogram: I - the VCUG was performed 15-21 days after diagnosis, II - after 22-28 days, III - after 29-42 days and IV - after 43-70 days. The vesicoureteral reflux (VUR) was diagnosed in 81 children (34.61 p.c.). In 34 cases (41.97 p.c.) bilateral. The rate of detection of the VUR was similar in all four groups. No significant difference was found for the grade of VUR in the particular groups of children. Early VCUG performing after UTI does not influence the frequency and grade of detected vesicoureteral reflux. Voiding cystourethrogram can be arranged even 2 weeks after diagnosis of UTI.


  9/27

  Tytuł oryginału: Ciśnienie tętnicze i urodzeniowa masa ciała.
  Autorzy: Styczyński Grzegorz, Abramczyk Piotr, Szmigielski Cezary, Gaciong Zbigniew
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 supl. 1: 5 Sympozjum Sekcji Kardiologii Doświadczalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Nadciśnienie tętnicze" s.I-26 - I-29, bibliogr. 40 poz. - 5 Sympozjum Sekcji Kardiologii Doświadczalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pt. Nadciśnienie tętnicze Konstancin 12. 2000
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  10/27

  Tytuł oryginału: Wybrane wskaźniki zapalenia u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi.
  Tytuł angielski: Seleted inflammatory markers in patients with acute coronary syndromes.
  Autorzy: Kubik Leszek, Gajewski Marek, Stankiewicz Wanda, Płocharski Adam, Skolimowska Barbara, Karpiński Marek, Dąbrowski Marek, Szmigielski Stanisław, Kosior Jarosław, Pęcak Remigiusz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.32-35, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wybranych wskaźników zapalenia u chorych ze stabilną i niestabilną chorobą wieńcową w porównaniu z grupą chorych z dyslipidemią, bez choroby wieńcowej. Zbadano 61 chorych (wiek 37-79 lat). Wyróżniono trzy grupy: grupa I - 26 (43 proc.) chorych z niestabilną chorobą wieńcową, grupa II - 19 (26 proc.) chorych ze stabilną chorobą wieńcową, grupa III - 16 (26 proc.) chorych z dyslipidemią, bez choroby wieńcowej. Oznaczano stężenie cytokin (IL-1á, IL-1Ra, IL-2, IL-6. TNF-ŕ), immunoglobulin (IgG, IgE, IgM), fibrynogenu. CRP, subpopulacje limfocytów T CD4 i T CD8 w surowicy. W grupach stabilnej i niestabilnej choroby wieńcowej stwierdzono niższy odsetek limfocytów CD4 i CD8, wyższe stężenie TNF-ŕ, w grupie z niestabilną chorobą wieńcową niższe stężenie IL-1á, wyższe stężenia fibrynogenu, CRP i IgE w stosunku do chorych bez choroby wieńcowej. Stwierdzone zaburzenia immunoregulacyjne potwierdzają udział mechanizmów immunologicznych w powstawaniu niestabilnej choroby wieńcowej.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the assessment of selected inflammatory markers in patients with stable and unstable angina pectoris, in comparison to patients with dislipidemia without coronary artery disease. The study group included 61 patients (37-79 years old), divided into three subgroups: group I. 26 (43 p.c.) with unstable angina, group II. 19 (26 p.c.) with stable angina, group III. 16 (26 p.c.) dyslipidemia without coronary artery disease. We measured serum levels of cytokines (IL-1á, IL-1Ra, IL-2, IL-6, TNF-ŕ), immunoglobulins (IgG, IgE, IgM), fibrinogen, C-reactive protein and subclass of lymphocytes T CD4 and T CD8. In stable and unstable angina pectoris group we found lower percentage of T CD4, T CD8 and higher level of TNF-ŕ. In unstable angina group the level of IL-1á was lower and the concentration of C-reactive protein, IgE was higher in comparison group without coronary artery disease. Observed immunoregulatory disorders confirm immune mechanism in the origin of unstable angina pectoris.


  11/27

  Tytuł oryginału: Anthracyclines potentiate activity against murine leukemias L 1210 and P388 in vivo and in vitro.
  Autorzy: Szmigielska-Kapłon Anna, Ciesielska Ewa, Szmigiero Leszek, Robak Tadusz
  Źródło: Eur. J. Haematol. 2002: 68 (6) s.370-375, il., tab., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 304,912

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Abstract: The interactions of 2-chlorodeoxyadenosine (2-CdA, cladribine) and three anthracyclines: doxorubicin (DOX), idarubicin (IDA) and mitoxantrone (MIT) were evaluated on murine leukemias P 388 adn L 1210. Prolongation of survival time of animals receiving drugs in combination compared to mice tereated with drugs in monotherapy was tested. We have also evaluated interactions of the cytostatics on murine leukemias in vitro by measuring their inhibitory effects on P 388 and L 1210 cell proliferation. We have observed a synergistic effect of MIT and IDA in combination with 2-CdA on P 388 leukemia resulting in an increase of life span (ILS) = 226 p.c in case of MIT + 2-CdA and ILS = 126 p.c. in the case of IDA + 2-CdA, whereas 2-CdA used as a sole drug resulted in an ILS = 47 p.c. The survival time of animals inoculated with P 388 leukemic cells and treated with DOX + 2-CdA was similar to ILS gained by DOX monotherapy (178 p.c. and 200 p.c. respectively). The mice bearing L 1210 leukemia receiving combined chamotherapy lived significantly longer than the animals on single agent regiments. The animals treated with schedule 2-CdA + MIT lived significantly longer (P = 0.004) as compard to the groups receiving drugs in monotherapy (ILS of 2-CdA + MIT group = 60 p.c., ILS of MIT groups 33 p.c., and 2-CdA group 33 p.c.). Finally, combination of DOX or IDA with 2-CdA resulted in ILS = 73 p.c. (2-CdA + DOX regimen), and ILS = 60 p.c. in case of 2-CdA + IDA regimen, which is significantly higher than ILS gained on monotherapy schedules. In vitro tests revealed that all tested anthracyclines enhance the antiproliferative activity of 2-CdA against L 1210 and P 388 leukemic cells (p 0.05)...


  12/27

  Tytuł oryginału: Wpływ antocyjanin z aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa Elliot) na odczyn skórnej angiogenezy u myszy.
  Tytuł angielski: Effect of anthocyanins from Aronia melanocarpa Elliot on skin angiogenesis reaction in mice.
  Autorzy: Krzesiński Paweł, Kura Marcin, Stefaniak Wojciech, Szmigiel Bartosz
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (2) s.123-127, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Angiogeneza jest złożonym procesem niezbędnym dla rozwoju guzów nowotworowych. Stopień unaczynienia guza warunkuje w istotnym stopniu skuteczność stosowania terapii. Celem pracy było zbadanie działania antocyjanin zawartych w soku aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa Elliot) na proces angiogenezy indukowanej limfocytami ludzkimi u myszy. W przeprowadzonych badaniach obserwowano antyangiogenne działanie antocyjanin, które podawane dożołądkowo w znacznym stopniu zahamowały nowotworzenie naczyń.

  Streszczenie angielskie: Angiogenesis is a comlex process essential for the development of neoplastic tumours. The degree of the tumour vascularization conditions to a significant degree the effectiveness of the applied therapy. The aim of the study was to investigate the effect of anthocyanins found in Aronia melanocarpa Elliot juice on the process of human lymphocytes - induced angiogenesis in mice. Antiangiogenic effect of anthocyanins which administered intragastrically inhibited significantly vessels neoplasia, was observed in the carried out investigations.


  13/27

  Tytuł oryginału: Investigations on the role of immunological factors in aseptic loosening of total cemented and uncemented hip prosthesis. [P.] 3: Morphological investigations.
  Tytuł polski: Badania nad rolą czynników immunologicznych w obluzowaniu aseptycznym całkowitej cementowej i bezcementowej protezy stawu biodrowego.
  Autorzy: Denys P[aweł], Szmigiel A., Żołyński A.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (1) s.44-49, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dokumentacja morfologiczna obejmuje wyniki badań histopatologicznych uzyskanych w mikroskopie świetlnym, wyniki badań immunohistochemicznych i mikroskopowo-elektronowych. Potwierdzono opisywane w piśmiennictwie aktywacje i proliferacje makrofagów wokół mas martwiczych i fragmentów polietylenu. Znaleziono także dane potwierdzające udział komórkowych reakcji immunologicznych w procesie obluzowania protezy: obecność komórek limfocytarnych i plazmocytów w tkankach strefy styku protezy.


  14/27

  Tytuł oryginału: Dostępność biologiczna nicergoliny z preparatu NILOGRIN 30 mg tabletki.
  Tytuł angielski: Bioavailability of nicergoline from Nilogrin 30 mg tablets.
  Autorzy: Czarnecka Elżbieta, Szmigielska Halina, Szymańska Jadwiga, Kamińska Anna, Wejman Irena, Orszulak-Michalak Daria
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (1) s.45-47, il., tab., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Bioavailability of nicergoline from NILOGRIN ("Polfa" Pabianice) was compared with the bioavailability of the drugs from SERMION ("Pharmacia") in 18 healthy volunteers in cross-over, randomized design. Serum concentration of nicergoline were measured by means of HPLC. Our results indicate that bioavailability of nicergoline from NILOGRIN and from SERMION do not differ significantly.


  15/27

  Tytuł oryginału: RET proto-oncogene germline mutation in pheochromocytoma patients - incidence and clinical consequences.
  Tytuł polski: Częstość występowania i znaczenie kliniczne mutacji protoonkogenu RET u chorych z guzem chromochłonnym.
  Autorzy: Pęczkowska Mariola, Januszewicz Andrzej, Franke Gerlind, Hoegerle Stefan, Szmigielski Cezary, Łoń Izabella, Cieśla Magdalena, Janas Jadwiga, Januszewicz Magdalena, Cybulska Idalia, Wocial Bożenna, Łapiński Mariusz, Cieśla Witold, Szostek Mieczysław, Januszewicz Włodzimierz, Neumann Hartmut P. H.
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (4) s.279-284, tab., bibliogr. 22 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Dotychczasowe badania wskazują, że częstość zespołu mnogiej gruczolakowatości (MEN 2), w skład którego wchodzi guz chromochłonny, jest większa niż dotychczas sądzono. Zespół ten dziedziczony jest w sposób autosomalny dominujący i wywołuje go mutacja protoonkogenu RET. Celem pracy jest ocena częstości występowania oraz kliniczne znaczenie mutacji protoonkogenu RET u chorych z guzem chromochłonnym. Materiał i metody: Badania genetyczne w kierunku mutacji protoonkogenu RET przeprowadzono u 106 chorcyh (średni wiek: 49 ń 14,1 roku 26M, 80K) z rozpoznanym i potwierdzonym histopatologicznie guzem chromochłonnym. Pacjenci ci byli uprzednio hospitalizowani i leczeni w Klinice Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Akademii Med. w Warszawie w latach 1957 - 1998 oraz w Klinice Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie od roku 1980 do 2001. Oceniano również stężenie kalcytoniny (CT), zarówno w warunkach podstawowych, jak i po stymulacji pentagastryną, oraz stężenie parathormonu. Wyniki: Obecność mutacji protoonkogenu RET wykazano u 8 chorych (7,4 proc.) - w eksonie 11, w kodonie 634,TGC na CGC u 5 chorych, u pozostałych 3 odpowiednio - w eksonie 11, kodonie 634, TGC na GGC, w eksonie 11, kodonie 634, TGC na TGG oraz w eksonie 13, kodonie 791, TAT na CGC. Nadczynność komórek C potwierdzona testem pentagastrynowym stwierdzono u 5 nosicieli, u 2 chorych wynik testu był wątpliwy, jedynie u 1 chorego stężenie kalcytoniny było prawidłowe. Prawidłowe stężenie CT obserwowano u chorego z mutacją w eksonie ...


  16/27

  Tytuł oryginału: Częstość występowania zakażeń rotawirusowych u dzieci hospitalizowanych na Oddziale Niemowlęcym w sezonie epidemicznym 2000-2001.
  Tytuł angielski: Frequency of rotavirus infections in children hospitalized in Pediatric Department in epidemic season 2000-2001.
  Autorzy: Frącka Beata, Szmigielska Agnieszka, Roszkowska-Blaim Maria, Mielczarczyk Joanna
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (11) s.945-949, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Spośród 321 dzieci w wieku do 3 lat hospitalizowanych na Oddziale Niemowlęcym Katedry i Kliniki Pediatrii i Nefrologii w okresie od 1.01 do 30.06.2001 r., u których wykonano test lateksowy w kierunku obecności rotawirusów w kale (Slidex Rota Kit2), zakażenie rozpoznano u 24,9 proc. dzieci. Największe nasilenie zachorowań obserwowano w styczniu i marcu 2001 r. oraz w pierwszym półroczu życia. Objawy zakażenia ze strony przewodu pokarmowego stwierdzono u 81.5 proc. badanych. Bezobjawowy przebieg zakażenia obserwowano aż u 26,3 proc. dzieci, które nie ukończyły 3 miesiąca życia. Zakażenie szpitalne rozpoznano u 8,9 proc. niemowląt.


  17/27

  Tytuł oryginału: Aktualne poglądy, techniki operacyjne oraz trendy w leczeniu niezborności stawu biodrowego
  Autorzy: Szmigiel Andrzej, Żołyński Krystian, Karaś Marek
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.76-82, il. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/27

  Tytuł oryginału: Nieinwazyjne metody oceny układu naczyniowego i czynności śródbłonka.
  Autorzy: Kostrubiec Maciej, Szmigielski Cezary, Gaciong Zbigniew, Pruszczyk Piotr
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (6) s.12, 14-16
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia


  19/27

  Tytuł oryginału: Nowe leki hipotensyjne wpływające na aktywność układu renina - angiotensyna - aldosteron.
  Autorzy: Szmigielski Cezary
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (13 zjazdowy) s.13061-13065, tab., bibliogr. 21 poz. - 5 Jubileuszowa Szkoła Interny Warszawa-Miedzeszyn 04-06.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/27

  Tytuł oryginału: Cytotxic effect of cyclosporin A alone and in combination with 2-chlorodeoxyadenosine against P388 murine leukemia in vivo.
  Autorzy: Józefowicz-Okonkwo Grażyna, Szmigielska-Kapłon Anna, Robak Tadeusz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (9) s.BR373-BR377, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: THe purpose of our study was to determine the antileukemic effects of cyclosporin A (CsA0 and its interaction with a new purine analogue, -chlorodeoxyadenosine (2-CdA, cladribine) on P388 murine leukemia in vivo. Material/methods: Mice were engrafted intraperitoneally (i.p.) with 10**6 P388 leukemia cells on day 0 of each step of the two-step experiment. ALl treatments were initiated on teh next day (day 1) as daily i.p. injections and lasted for five consecutive days. In the first part of the experiment, designed to establish the antileukemic effect of CsA, the mice received 10, 15, 20, 25 or 30 mg/kg of CsA. In the second part, where the interaction between CsA and 2-CdA was examined, the animals were administered CsA at a dose of 15 mg/gk, or 2-CdA at a dose of 20 mg/kg, or CsA combined with 2-CdA at the same doses as in monotherpay. Results: CsA did not influence the survival time of mice with P388 leukemia at any dose. ScA was used for the interaction study at a dosage of 15 mg/kg, as this was best tolerated by the animals. The mice treated with combination therapy using CsA and 2-CdA survived longer than those treated with 2-CdA monotehrapy (p = 0.00015). Conclusion: Our study revealed that CsA alone does not increase the survival time of mice with P388 leukemia, but it augments the antileukemic effect of 2CdA.


  21/27

  Tytuł oryginału: Wpływ oczyszczania drzewa oskrzelowego przy użyciu przyrządu flutter VRP1 na poprawę funkcji oddechowych u chorych na mukowiscydozę.
  Tytuł angielski: Influence of the bronchial tree clearance wit the use of flutter VRP1 on lung function improvement in children with cystic fibrosis.
  Autorzy: Szmigiel Czesław, Sztaba Piotr, Prusak Jarosław
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (2) s.17-21, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące pomiarów wskaźników oddechowych: VC, FEV1, FEV1 proc., FEV1/VC, MIP - maksymalnego ciśnienia wdechowego i MEP - maksymalnego ciśnienia wydechowego u 30 chorych na mukowiscydozę, chłopców i dziewcząt w wieku 7-24 lat, przed i po zastosowaniu przyrządu do rehabilitacji oddechowej typu flutter. Stwierdzono statystycznie znamienną poprawę FEV1 proc., FEV1/VC, MIP i MEP po zastosowaniu fluttera.


  22/27

  Tytuł oryginału: Hiperhomocysteinemia a zaawansowanie miażdżycy tętnic u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializami.
  Tytuł angielski: Hyperhomocysteinemia and advancement of atherosclerosis in patients with chronic renal failure on maintenance hemodialysis.
  Autorzy: Sydor Antoni, Drożdż Maciej, Kraśniak Andrzej, Miłkowski Andrzej, Chmiel Grzegorz, Małczak Jan, Zabawa-Hołyś Stanisława, Moskal Krystyna, Podwysocki Andrzej, Szmigielski Michał, Czarnecka Danuta, Gozdecka Halina, Kowalczyk-Michałek Martyna, Szczeklik Andrzej, Więcek Andrzej, Sułowicz Władysław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.962-967, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Choroby układu sercowo-naczyniowego związane z miażdżycą tętnic są główną przyczyną zachorowalności i śmiertelności chorych z mocznicą. Hiperhomocysteinemia jest uznanymi i niezależnym czynnikiem ryzyka miażdżycy, który występuje u 85-95 proc. chorych leczonych hemodializami. Celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy stężeniem homocysteiny a wybranymi wskaźnikami rozwoju miażdżycy oraz, ocenianymi retrospektywnie, powikłaniami sercowo-naczyniowymi u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializami. Badania przeprowadzono u 100 chorych przewlekle hemodializowanych podzielonych na dwie grupy: 72 chorych z łagodną (20,74 ćmol/l ń 3,75) i 28 umiarkowaną (38,81 ćmol/l ń 9,81) hiperhomocysteinemią. Ultrasonograficznie mierzono grubość intimy i medii tętnicy szyjnej (IMT), oceniano parametry echokardiograficzne oraz oznaczano wskaźnik kostka-ramię (AAMI). Wykonywano również badania biochemiczne takie jak: poziom PTH, kwasu foliowego i wit. B12, białka całkowitego, albuminy, fibrynogenu, glukozy, cholesterolu całkowitego i frakcji HDL i LDL, triglicerydów, apolipoproteiny B, lipoproteiny (a), sodu, potasu, wapnia, fosforu, magnezu, żelaza, ferrytyny, mocznika, kreatnyniny i kwasu moczowego oraz wartosci Hb, Ht, całkowitą zdolność wiążania żelaza i saturację transferyny. Chorych z nadciśnieniem tętniczym podzielono na grupy w zależności od liczby stosowanych leków hipotensyjnych. Hiperhomocysteinemię stwierdzono u 96 proc. badanych. Częstość i rodzaj ...

  Streszczenie angielskie: Cardiovascular diseases connected with atherosclerosis are the main factor of morbidity and mortality in patients with end-stage renal failure Hyperhomocysteinemia is a knwn and independent risk factor of atherosclerosis, occuring in 85 - 95 p.c. patietns treated with hemodialysis. The aim of this study was to analyse relation between plasma level of homocysteine and chosen indicators of atherosclerosis development and also examined retrospectively cardiovascular complications in these patients. The study was carried out in 100 patients on hemodialysis who were divided into two groups: 72 patietns with mild (20.74 ćmol ń 3.75) and 28 patietns with moderate hyperhomocysteinemia (38.81 ćmol ń 9.81). Ultrasonographic examinations of Carotid Communis Artery Intima -Media Thickness (IMT), Ankle-Arm Blood Pressure Index (AABPI), echocardiographic parameters and biochemical examinations such as: PTH, folic acid and Vitamin B12, total protein, albumin fibrinogen, glucose, total protein, albumin fibrinogen, glucose, total, LDL and HDL cholesterol, triglicyeryde apolipoprotein B, lipoprotein (a), sodium potasium, calcium, phosphate magnesium, iron, ferritin, urea, creatinine, uric acid and value of Hb, Ht, total iron binding capacity and transferin saturation, were performed. Patients with hypertension were divided into groups according to the number of taken anti-hypertensive drugs. Hyperhomocystinemia was confirmed in 96 p.c. of patietns. Frequency and type of acute ...


  23/27

  Tytuł oryginału: Investigations on the role of immunological factors in aseptic loosening of cemented and uncemented hip prosthesis. [P.] 4: Discussion.
  Tytuł polski: Badania nad rolą czynników immunologicznych w obluzowaniu aseptycznym całkowitej cementowej i bezcementowej protezy stawu biodrowego.
  Autorzy: Denys P., Szmigiel A., Dudkiewicz Z.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (3) s.198-203, bibliogr. 33 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omowiono przyczyny jałowego obluzowania endoprotezy stawu biodrowego zarówno w oparciu o przegląd piśmiennictwa, jak i badania własne. Mają znaczenie nie tylko wybór endoprotezy i zastosowanie techniki operacyjnej, ale także czynniki immunologiczne. Wydaje się, że strukturą docelową w planowanej interwencji immunologicznej jest TNF-ŕ, cytokina, która stymuluje proces osteolizy.

  Streszczenie angielskie: The paper, based on literature and the author's own investigations, presents the causes of aseptic loosening of hip prosthesis. Not only the choice of prosthesis and operational techniques but also immunological factors are important in the process of aseptic loosening. TNFŕ, the cytokine which stimulates osteolysis, seems to be the target structure in the planned immunological intervention.


  24/27

  Tytuł oryginału: Acute lymphoblastic leukemia in adult first manifested as severe aplastic anemia - role of molecular analysis in correct diagnosis.
  Autorzy: Robak Tadeusz, Bartkowiak Jacek, Urbańska-Ryś Halina, Szmigielska-Kapłon Anna, Strzelecka Bogusława, Chojnowski Krzysztof
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (5) s.1147-1152, il., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Aplastic anemia (AA) may sometimes precede the diagnosis of acute lymphoblastic leukemia (ALL) in children. Such presentation of ALL is externally rare in adults and until now only few such cases have been reported. We present a 40-year-old male with ALL common type, which developed 14 months after the diagnosis of severe AA, successfully treated with corticosteroids. ALL was treated with standard induction chemotherapy but remission has not been achieved. The patient died 6 weeks after the diagnosis of ALL because of central nervous system bleeding. The pattern of IgH gene rearrangement analyzed with PCR method in bone marrow from the period of AA diagnosis and in peripheral blood mononuclear cells from ALL diagnosis showed two different monoclonal IgH configurations as the results of biallelic monoclonal rearrangement of IgH genes. The observed bands in both specimens were identical and indicated that leukemic cells originated from B-cell progenitor were also present in the bone marrow when AA was diagnosed. We suggest that molecular analysis of monoclonality in patients with AA may be important for proper selection of the rare cases of ALL first presenting as marrow aplasia.


  25/27

  Tytuł oryginału: Zaburzenia funkcji śródbłonka naczyniowego oraz powikłania narządowe u chorych z cukrzycą.
  Autorzy: Szmigielski Cezary, Gaciong Zbigniew
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 supl. 4 s.IV-46 - IV-50, bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  26/27

  Tytuł oryginału: Współczesne poglądy na immunologiczne aspekty aseptycznego obluzowania endoprotez cementowych stawów biodrowych.
  Autorzy: Szmigiel Andrzej
  Źródło: Radom. Rocz. Lek. 2002: 7 s.109-125, bibliogr. 75 poz.
  Sygnatura GBL: 728,022

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  27/27

  Tytuł oryginału: Patogeneza nadciśnienia tętniczego : znaczenie małej urodzeniowej masy ciała
  Autorzy: Gaciong Zbigniew, Styczyński Grzegorz, Abramczyk Piotr, Szmigielski Cezary
  Źródło: W: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. T. 1 - Kraków, 2002 s.91-94, tab., bibliogr. 28 poz. - 1 Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 08-10.11. 2001
  Sygnatura GBL: 802,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.

  stosując format: