Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZMEJA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Wpływ ultarasonografii na zmianę postępowania chirurgicznego w leczeniu układu chłonnego szyi i poprawę wyników odległych u chorych z nowotworami krtani.
Tytuł angielski: The influence of ultrasound neck diagnostics on treatment options and results in patietns operated for larynx cancer.
Autorzy: Wierzbicka Małgorzata, Szyfter Witold, Kaczmarek Jolanta, Szmeja Zygmunt
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.31-38, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ultrasonografia jest powszechnie znaną i przydatną metoda diagnostyczną stosowaną do oceny układu chłonnego szyi. Jest szeroko stosowana w ocenie przedoperacyjnej i w monitorowaniu po zakończeniu leczenia u chorych z nowotworami głowy i szyi. Celem badania było porównanie chorych z rakiem krtani z dwóch okresów: lat 80. i 90. oraz ocena wpływu diagnostyki ultrasonograficznej na kwalifikowanie i wyniki odległe leczenia chirurgicznego szyi. Spośród chorych leczonych w Klinice Otolaryngologii AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dobrano 2 grupy: 737 chorych leczonych w latach 1981 - 1985 (przed wprowadzeniem ultrasonografii) i 840 w latach 1991 - 1995 (rutynowo badanych za pomocą ultrasonografii). W obu grpach analizie poddano odsetki przerzutów na szyi przy leczeniu pierwotnym, odsetki wznów węzłowych, stopień ich zaawansowania w chwili rozpoznania i metodę reoperacji szyi. Przeanalizowano czas przeżycia u chorych z wznową w układzie chłonnym szyi. Nie stwierdzono w obu grupach istotnych różnic w danych epidemiologicznych, stopniu zaawansowania nowotworu i w metodzie leczenia krtani. Przerzuty w układzi chłonnym podczas leczenia pierwotnego stwierdzono odpowiednio u 34 proc. i 42 proc. chorych. Odsetki wznów na szyi wynosiły 12,9 proc. i 12,6 proc. Liczba elektywnych zabiegów na szyi zmniejszyła się, radykalnych operacji węzłowych utrzymywała się na stałym poziomie. Liczba reopreacji, które udało się przeprowadzić radykalnie się zwiększyła, a odsetek chorych ...

  Streszczenie angielskie: Ultrasonography (US) is a well-known and valuable method of detecting lymph nodes in the neck. It is widely used in the properative neck assessment and in follow-up patietns treated for head and neck cancer. The aim of the study was to compare the larynx cancer patients in two decades: the 80-ies and the 90-ies and the influence of a single diagnostic tool, i.e. ultrasonography, on therapeutic decisions and final results. Two groups of patients were selected: 737 patients treated between 1981 - 1985 (before the introduction of US) and 840 patietns treated between 1991 - 1995 (routinely examined with the help of US) in ENT Dept. of Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań. We aimed at analysing the percentages of neck metastases at the moment of diagnosis, the frequency of particular types of primary neck treatment, the percentages of neck recurrences, their advancememtn at the time of diagnosis and the methods of secondary treatment. Particular attention to feasibility of salvage was paid. Mean survival time in the group of patietns with recurrence and the overall 5-year-long survival rates were analysed. No marked differences were stated between both groups as to epidemiological data, primary tumor advancement and types of the performed larynx surgery. Neck metastases occured in both groups, 34 p.c. and 42 p.c., respectively. Relapse rates were 12,9 p.c. and 12,6 p.c., respectively. It was found that the number of elective neck dissections over ...


  2/5

  Tytuł oryginału: Mnogie pierwotne nowotwory w obrębie twarzy.
  Tytuł angielski: Multiple primary neoplasms on the face.
  Autorzy: Nowak Katarzyna, Szmeja Zygmunt, Kaczmarek Janusz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.89-93, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Omówiono przypadek 74-letniej chorej, u której wystąpiło 6 odrębnych pierwotnych złośliwych ognisk nowotworowych w ciągu 4 lat, w tym 3 jednocześnie w obrębie twarzy: na czole, policzku oraz w lewej śliniance przyusznej. Wszystkie guzy usunięto radykalnie na drodze operacyjnej, okolice po operowanej śliniance dodatkowo napromieniowano. Podkreślono niezwykłą rzadkość występowania mnogich pierwotnych nowotworów złośliwych oraz ich nie do końca poznaną etiologię, biologię i patogenezę.

  Streszczenie angielskie: A case of 74-year old woman with six separate cancers is presented. Four of them were nonmelanoma skin cancers (2 basal-cell carcinomas and 2 squamous-cell carcinomas), the remaining two were noncuteaneous malignancies (invasive lobular carcinoma of the breast and squamous cell carcinoma of the parotid gland). Three lesions were present simultaneously on the head and neck region; basal-cell carcinoma on the cheek, squamous-cell carcinomas on the forehead, and in the parotid gland. All neoplasms were surgically removed, the region of affected parotid gland was additionally radioated. Extreme rarity of the multifocal primary malignancies is emphasized and the non-completely clear etiology, biology and pathology of these tumors is discussed.


  3/5

  Tytuł oryginału: Badanie ultrasonograficzne w diagnostyce guzów szyi.
  Tytuł angielski: Ultrasound examination in diagnostics of the neck tumors.
  Autorzy: Nowak Katarzyna, Wierzbicka Małgorzata, Kordylewska Magdalena, Szmeja Zygmunt
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.339-344, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Guzy szyi stanowią jeden z najtrudniejszych problemów diagnostyczno-terapeutycznych współczesnej laryngologii. Sukces terapeutyczny w głównej mierze zależy od odpowiednio wczesnego i trafnie ustalonego rozpoznania. Celem pracy jest określenie przydatności badania USG we wczesnej diagnostyce i wstęnym różnicowaniu guzów szyi. Badaniem objęto 200 chorych leczonych w Klinice Otolaryngologii w Poznaniu z rozpoznaniem guza szyi. U wszystkich chorych wywiad i badanie laryngologiczne uzupełniono badaniem USG. Wszyscy pacjenci poddani byli następnie leczeniu operacyjnemu, a wynik badania histopatologicznego pooperacyjnego konfrontowano z wynikiem wykonanego uprzednio badania USG. Autorzy brali pod uwagę echogenność zmian, echostrukturę wewnętrzną, ich odgraniczenie - grubość torebki oraz zarys. W badanej grupie stwierdzono 159 (78,5 proc.) guzów niezłośliwych oraz 41 (21,5 proc.) guzow złośliwych. Guzy złośliwe posiadały w większości charakter lity lub litorbielowaty, nieostre zarysy, brak wyraźnego odgraniczenia, zatartą torebkę lub jej brak. Guzy niezłośliwe charakteryzowały się najczęściej jednorodnym charakterem czysto torbielowatym, wyraźnym odgraniczeniem, wyraźną torebką. Analizowane cechy obrazów USG omawianych guzów pozwoliły wstępnie ocenić charakter morfologicznych zmian. W przypadku ultrasonograficznego stwierdzenia charakteru torbielowatego zmian, lokalizacja większości z nich była czynnikiem ułatwiającym diagnistyę różnicową.

  Streszczenie angielskie: Tumours of the neck are very important problem of the contemporary otolaryngology. In the study the use of sonography in evaluation of expansions of the neck was studied in 200 patients with histologically proven diagnosis. To carry out a detail evaluation of the individual character of particular types of tumours, all basic features were analysed using the following criteria: echogenicity, echostructure, separation and contour. In this group developed 159 (78,5 p.c.) bening tumours and 41 (21,5 p.c.) malignant tumours. Malignant tumours were mainly: cystic or solid-cystic, with irregular contour, thickened separation and high echogenicity. Bening tumours were regular, smooth, with low echogenicity and clear separation.


  4/5

  Tytuł oryginału: Ocena funkcji głosowej krtani u chorych po chordektomii laserowej : praca doktorska
  Autorzy: Obrębowska-Karsznia Zofia, Szmeja Zygmunt (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Klinika Otolaryngologii w Poznaniu
  Źródło: 2002, [2], 56 k., [2] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 82 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20263

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/5

  Tytuł oryginału: Ciała obce ucha, nosa, gardła, krtani, dolnych dróg oddechowych i przełyku.
  Autorzy: Szmeja Zygmunt
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (9) s.94-96, il., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: