Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZKODNY
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Morfologia, histochemia oraz zaawansowanie apoptozy w łożyskach ciąż prawidłowych i powikłanych nadciśnieniem tętniczym : praca doktorska
Autorzy: Szkodny Ewa, Kamiński Marcin (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii w Katowicach
Źródło: 2002, 93 k : il., tab., bibliogr. 109 poz., streszcz., sum., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/20194

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/6

  Tytuł oryginału: Rola nieinwazyjnych badań diagnostycznych w ocenie przeszkody podpęcherzowej u mężczyzn z powiększonym gruczołem krokowym : praca doktorska
  Autorzy: Szkodny Marcin, Prajsner Andrzej (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, [Oddział Kliniczny Urologii] w Katowicach
  Źródło: 2002, 102 k. : il., tab., bibliogr. 148 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska


  3/6

  Tytuł oryginału: Techniki wentylacji wysokimi częstotliwościami.
  Tytuł angielski: Techniques of high frequency ventilation.
  Autorzy: Drwiła Rafał, Szkodny Paweł, Wąsowicz Marcin
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.22-24, il., bibliogr. 8 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Skuteczne leczenie pacjentów w stanach ostrego zgarożenia życia nie jest możliwa bez stosowania technik wentylacji sztucznej. Wprowadzone w latach 60-tych XX wieku i oparte o fizjologiczne parametry oddechowe techniki prowadzenia wentylacji kontrolowanej, nie zawsze pozwalają na uzyskanie prawidłowych parametrów natlenienia krwi tętniczej. Duże nadzieje wiąże się obecnie z wynalezioną przez Sj”stranda Szwecja) w połowie lat 70-tych XX wieku techniki wentylacji wysokomi częstotliwościami. W chwili obecnej sposoby te podzielone są na grupy: 1. HFO - oscylacje o wysokiej częstotliwości. 2. HFPPV - wentylacja wysokich częstotliwości dodatnim ciśnieniem. 3. HFJV - wentylacja wysokich częstotliwości metodą jet. Każdy ze sposobów ma swoje wskazania i przeciwskazania przyczyniające się do poprawy wyników leczenia.

  Streszczenie angielskie: A successful treatment of critically ill patients is partially possible due to use of mechanical ventilation. Techniques of mechanical ventilation introduced in the early sixities and based on physiologically derived respiratory parameters sometimes failed to improve arterial oxygenation. Big hopes was brought by Sj”strand who developed in the 70-ties techniques of high frequency ventilation. Nowadays, there are three main groups of this mode of mechanical ventilation: 11. HFO-high frequency oscillation 2. HFPPV - high frequency positive pressure ventilation. 3. HFJV - high frequency jet ventilation. Each of the above mentioned modes has its own indications and contraindication for clinical use.


  4/6

  Tytuł oryginału: Ocena mikroskopowa in vitro szczelności brzeżnej cementów szklanojonomerowych tradycyjnych, modyfikowanych żywicą oraz kompomerów zastosowanych do wypełnień ubytków w zębach mlecznych.
  Tytuł angielski: Microscope in vitro examination of marginal seal of glass ionomers - traditional cements, resin modified and compomers used in restoration of deciduous teeth.
  Autorzy: Mangold Dorota, Postek-Stefańska Lidia, Koziarz Aleksandra, Szkodny Karolina
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (11) s.20-24, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena jakości połączenia cementu szklanojonowego Ketac Molar, cementu szklanojonomerowego modyfikowanego żywicą Vitremer i komponentu Hytac ze szkliwem i zębiną zębów mlecznych. Badania in vitro wykonano na zgładach 15 zębów trzonowych mlecznych w skaningowym mikroskopie elektronowym. Zęby usunięto w okresie ich wymiany fizjologicznej. Założono łącznie 30 wypełnień kl. II wg Blacka. Przygotowane zgłady poddano ocenie w powiększeniach 250, 500, 1000 i 5000 x. ŻAdnwego z zastosowanych meyteriałów do wypełnień nie cechowała bardzo dobra adhezja do szkliwa i zębiny zębów mlecznych. Największy odsetek pozytywnych ocen zyskał materiał kompomerowy, który zastosowano z użyciem wytrawiacza.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the quality of the union to deciduous enamel and dentine with the following glass ionomers: Ketac Molar, resin modified Vitremer and Hytac compomer. The in vitro examinations were carried out on ground sections of 15 deciduous molars under the scanning electron microscope. The teeth were removed during the process of exfoliation. In total 30 Black Class II restorations were placed. The prepared sections were examined at mognifications of 250, 500, 1000 and 5000x. Non of the restorative materials used showed very good adhesion to enamel and dentine of deciduous teeth. The highest percentage of good assessments was with the compomer material which was used with etchant.


  5/6

  Tytuł oryginału: Możliwości zastosowania mięśni szkieletowych do biowspomagania.
  Tytuł angielski: Application possibilities of skeletal muscles for cardiac accistance.
  Autorzy: Kopacz Michał, Szkodny Paweł, Rumian Stanisław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.40-42, il., bibliogr. 13 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie polskie: Idea użycia mięśnia szkieletowego do wspomagania serca została zaproponowana przez Leriche'a i Fontaine'a już w 1933 r. Jednakże, wszystkie wstępne badania eksperymentalne nad stymulacją mięśnia szkieletowego dla wspomagania serca zostały ograniczone do wyznaczania charakterystyki zmęczeniowej mięśnia szkieletowego w odniesieniu do mięśnia sercowego. Późniejsze eksperymenty pokazały, że stymulacja mięśnia szkieletowego impulsami elektrycznymi po niskiej częstotliwości powodowały transformację szybkokurczliwych włókien mięśniowych (typu II, o wysokiej wartości pracy anaerobowej i szybkim zmęczeniu) w typ I lub wolnokurczliwy (niska wartość pracy anaerobowej i opornych na zmęczenie), podobnych w charakterze pracy do włókien mięśnia sercowego. Obecnie dynamiczna kardiomioplastyka - stała się techniką operacyjną postrzeganą jako alternataywa dla przeszczepów serca, w przypadku znacznego stopnia uszkodzenia mięśnia sercowego.

  Streszczenie angielskie: The idea of using skeletal muscle for repair of the heart was reported by Leriche and Fontaine in 1933. However, all initial experimental studies of stimulated skeletal muscle flaps for cardiac assistance were limited by the fatigue characteristic of skeletal muscle in contrast with cardiac muscle. Later experiments showed that slow - rate electrical stimulation of skeletal muscle, specifically, iunduces the transformation of type II or fast - twitch muscle fibers (highly anerobic and fatigable) into type I or slow - twitch muscle fibers (highly anerobic and resistant to fatigue), myocardial fibers. In present dynamic cardiomyoplasty (CMP) is a surgical technique that conceived either to provide a substitute for myocardium or to assist ventricular function in dilated ischemic cardiomyopathies.


  6/6

  Tytuł oryginału: Porównanie szczelności brzeżnej wypełnień kanałowych wykonanych metodą kondensacji bocznej i z użyciem systemu Soft-Core. Badanie w SEM.
  Tytuł angielski: Comparison of marginal seal in root fillings using lateral condensation and the Soft-Core System. Scanning Electron microscope examination.
  Autorzy: Szkodny Karolina, Postek-Stefańska Lidia, Michlewicz Marcin, Mangold Dorota, Koziarz Aleksandra
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (12) s.68-72, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena w mikroskopie skaningowym szczelności brzeżnej w kanałach wypełnianych metodą kondensacji bocznej gutaperki oraz z użyciem systemu termoplastycznego Soft-Core. Badania przeprowadzono na 10 usuniętych zębach jednokorzeniowych. Każdą z wymienionych metod zastosowano, wypełniając po 5 z nich. Podłużne przełomy zębów oceniano w powiększeniach 25x, 50x, 100x, 500x, 2500x. Wyniki uzyskanych badań poddano analizie statystycznej. Badania wykazały, iż średnia szerokość szpar brzeżnych była istotnie mniejsza w kanałach wypełnionych metodą kondensacji bocznej gutaperki. Powierzchnia wypełnień kanałowych wykonanych metodą kondensascji bocznej była gładka i jednolita w przeciwieństwie do struktury wypełnień z Soft-Care, w których obserwowano pęcherzyki powietrza.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine with SEM the marginal seal in root canals using lateral condensation of gutta percha and the thermoplastic Soft-Care System. Examination was mode of 10 extracted single rooted teeth. Each of the named methods was used each for 5 fillings. Longitudinal sections of teeth were assessed at 25x, 50x, 100x, 500x and 2500x magnifications. The obtained results showed that the average with of marginal gaps was significantly lower in canals filled using lateral condensation of gutta percha. The surfaces of the root fillings using lateral condensation were smooth and uniform in contrast to the Soft-Care fillings in which air bubbles were observed.

  stosując format: