Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZEWCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 46Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/46

Tytuł oryginału: Problemy pielęgnacyjne w opiece nad chorym ze stomią.
Tytuł angielski: Nursing problems with stoma patients.
Autorzy: Cierzniakowska Katarzyna, Szewczyk Maria T., Banaszkiewicz Zbigniew, Jawień Arkadiusz
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.20-24, bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • chirurgia
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W wyniku operacji jelita grubego w ok. 40 proc. przypadków wyłania się stomię jelitową. W całym procesie edukacji przed i pooperacyjnej oraz rehabilitacji bardzo istotną rolę pełni odpowiednio wykształcona pielęgniarka. Celem tej pracy było ustalenie najistotniejszych problemów pielęgnacyjnych, występujących w opiece nad chorym ze stomią. Kwestianariusz ankiety wypełniło 25 pielęgniarek z Kliniki Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy. 1. Wśród problemów zgłaszanych przez pacjentów, najczęściej powtarza się obawa że nie nuczą się zmieniać worka samodzielnie. 2. Właściwa edukacja chorego ma wpływ na obniżenie lęku przed powrotem do środowiska zamieszkania. 3. Największą trudność pielęgniarce opiekującej się pacjentem sprawia udzielanie odpowiedzi na pytania nawiązujące do podłoża nowotworowego jego choroby. Jedną z przyczyn występowania problemów w opiece nad chorym ze stomią jest brak dostatecznego przygotowania pielęgnairek (wyposażenia w wiedzę) przez szkołę medyczną do wykonywanej pracy, szczególnie z psychologii.

  Streszczenie angielskie: Around 40 p.c. of operations for colorectal indications end up with stomy creation. Once ostomy is createw the most important issue that rises before the nursing theam is both ostomy care and further education to prepare patients to be back in their social enuironment. The purpose of this study was to define the most important issues with a nursing of the stoma patients. The search has been done amongst 25 nurses in Dept. of General Surgery Clinic of the Dr J. Biziel Memorial Hospital in Bydgoszcz. A poll questionnaire has been used for the purpose. 1. The most important problem raised by the patients is a fear of lack of experience in unaided heandling with a sack. 2. A well educated patient with a large bowel stomy is not afraid to come back to his social environment. 3. The biggest nurse concern is how to deal with patient's queastions and fears cancerning with cancer. 4. The cause of nursing personnel problems in taking care of stoma patients starts in a medical school where student is not properaly educated and equipped with necessary knowledge, especially psychological one.


  2/46

  Tytuł oryginału: Różnorodność problemów pielęgnacyjnych u wybranych pacjentów ze stomią jelitową.
  Tytuł angielski: Variety of nursing problems concerned with selekted stoma patients.
  Autorzy: Stodolska Alina, Szewczyk Maria T., Banaszkiewicz Zbigniew, Jawień Arkadiusz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.25-29, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • chirurgia
 • onkologia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania było testowanie diagnoz pielęgniarskich chorego ze stomią. Ocena dotyczyła nasilenia problemów pielęgnacyjnych u losowo wybranych chorych. Badania prowadzono w Klinice Chirurgii Ogólnej Szpitla Wojewódzkiego im. dr J. Biziela w Bydgoszczy w 2002 roku. Ocenie poddano stopień realizacji standardu pielęgnowania chorych i problemów współistniejących. Analizowano historie pielęgnowania i karty obserwacyjne. Uzyskano następujące wnioski: Wszystkie standardowe diagnozy znalazły zastosowanie w rozwiązywaniu problemów pielęgnacyjnych w wybranej grupie chorych. Posługiwanie się standardem pielęgnowania chorego ze stomią, nie ogranicza zasady indywidulanego podejścia do pacjenta. Problemy współistniejące były nie mniej ważne i wymagały jednoczasowych rozwiązań z problemami związanymi ze stomią. W dostrzeganiu i rozwiązywaniu problemów pacjenta ze stomią istotna jest umiejętność analizowania zebranych danych (różne źródła wiedzy) i doświadczenie zawodowe pielęgniarki.

  Streszczenie angielskie: The aim of present study was to analyse and compare the standardised nursing diagnoses in stoma patients. Examinations were carried out in Department of General Surgery, Biziel Memorial Hospital in Bydgoszcz in 2002 year. Extent in fulfilling standarised scheme towards stoma related problems and management of non-stoma problems were basic part of analysis. Patient's history and nursing charts were evaluated. Conclusions: 1. All standarsised diagnoses were found useful in coping with nursing problems in ected group of patients. 2. Strict adherence to standardised scheme did not confine nursing practitioners to management of stoma related problems only. 3. Concomitant non-stoma problems were of same importance as stoma related ones and reacquired simultaneous treatment. In identifying and solving stoma related problems it is not to emphasise personal experience of nursing staff.


  3/46

  Tytuł oryginału: Irygacja.
  Tytuł angielski: Irrigation.
  Autorzy: Cierzniakowska Katarzyna, Szewczyk Maria T., Banaszkiewicz Zbigniew, Jawień Arkadiusz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.30-32, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • chirurgia
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Uzyskiwanie regularnych wypróżnień u chorych z kolostomią stałą zależy od przestrzegania zasad odżywiania się oraz od wykonywania irygacji. Irygacja jest zabiegiem polegającym na mechanicznym wypłukiwaniu zawartości jelita grubego wodą. Ten sposób kontroli nad oddawaniem stolca mogą stosować wszystkie osoby ze stałą kolostomią, które wyrażają chęć uczenia się irygacji, oraz u których nie występują medyczne przeciwwskazania. Irygacja ma zdecydowanie korzystny wpływ na readaptację chorego ze stomią, pozwala na zwiększenie jego aktywności fizycznej, poprawia samopoczucie psychiczne, niweluje lęk i obawy związane z noszeniem sprzętu stomijnego.

  Streszczenie angielskie: To get regular defecations by sick person with stoma depends on following obvious diet principles as well as irrigation. Irrigation is a procedure of washing away contents of a large intestine with water. This type of a defecation control may be used by every patient with stoma, who wants to learn how to do it, however he must not have any medical contraindication to do this. Irrigation favourably influences on adaptation of the stoma patient. It allows him to increase his physical activity, improve his good mood, reduces his anxiety and concern for carrying the stoma equipment.


  4/46

  Tytuł oryginału: Ocena stanu wiedzy chorych z przewlekłą niewydolnością żylną.
  Tytuł angielski: Assessment of patients' knowledge about chronic venous insufficiency.
  Autorzy: Szewczyk Maria T., Roszak Karolina, Jawień Arkadiusz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.37-43, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena stanu wiedzy pacjentów z przewleklą niewydolnością żylną (PŻN) w przebiegu występowania choroby, oraz profilaktyki żylaków kończyn dolnych. Materiał: 30 chorych leczonych w Klinice Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im. J. Biziela w Bydgoszczy, w okresie od 11.2001 - 03.2002. Metoda - badnia ankietowe. Wyniki: 1. Chorzy znają czynniki ryzyka PNŻ. 2. 45 proc. chorych wie jak minimalizować ryzyko powstania PNŻ. 3. Ćwiczenia gimnastyczne wykonuje 60 proc. chorych. 4. 40 proc. chorych uważa, że otyłość wpływa na powstawanie PNŻ. Wnioski: 1. Zakres wiedzy chorych jest niewystarcząjący. 2. Konieczne jest podjęcie dalszych działań edukacyjnych w zakresie terapii uciskowej.

  Streszczenie angielskie: Study purpose: The aim of present study was to asses the patients' state of knowledge about reasons of chronic venous insufficiency (CVI) and methods of its prevention. Material: A group of 30 patients treated in Dept. of General Surgery, Ludwik Rydygier Medical University School in Bydgoszcz between November 2001 and March 2002 was analysed. Method: Questonnaire; Results: 1. Patients recognise risk factors of CVI. 2. 45 p.c. of patients know how to minimise risk of CVI. 3. 60 p.c. of patients do gymnastic exercises. 4. 40 p.c. of patients think, that obesity influence acrising of CVI. Conclusions: 1. Patients' knowlegge about CVI isn't sufficient. 2. Further education about compression therapy for CVI is necessary.


  5/46

  Tytuł oryginału: Sytuacja zdrowotna chorych z owrzodzeniem żylnym.
  Tytuł angielski: Quality of life in chronic venous insufficiency (CVI) patients presenting with crural ulcers.
  Autorzy: Szewczyk Maria T., Jawień Arkadiusz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.44-49, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Owrzodzenie żylne jest najcięższą postacią przewleklej niewydolności żylnej, występuje zazwyczaj na przednio-bocznej, rzadziej tylnej, powierzchni na granicy między 1/3 dolną a środkową częścią goleni. Celem pracy była ocena sytuacji zdrowotnej chorych z owrzodzeniem żylnym. W badaniu uczestniczyło 40 chorych leczonych ambulatoryjnie z powodu owrzodzenia goleni. Badania prowadzono w oparciu o kwestionariusz Community Health Nursing (CHN). Analiza wykazała, że owrzodzenie żylne w znacznym zakresie utrudnia życie codzienne.

  Streszczenie angielskie: Crural ulcers, being the most severe manifestation of chronic venous insufficiency (CVI) usually locate in distal one third of cuff, most often on it's front or lateral surfaces. The purpose of this study was to analyse the quality of life in CVI patients presenting with crural ulcers. Examinations were carried out in a group of 40 outpatients CVI subjects, who received therapy for crural ulcers. The Community Health Nursing (CHN) questionnaire has been used for the purpose of the study. Analysis of over mentioned variables proves that crural ulcers higghly impede a daily life in CVI patients.


  6/46

  Tytuł oryginału: Znaczenie masażu w obrzękach kończyn dolnych w przewlekłej niewydolności żylnej.
  Tytuł angielski: The role of message in the treatment of leg's swelling in chronic venous insufficiency (CVI) patients.
  Autorzy: Szewczyk Maria T., Szymańska Monika, Jawień Arkadiusz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.50-54, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Obrzęk limfatyczny jest częstym objawem przewlekłej niewydolności żylnej. Spowodowany jest zaburzeniem równowagi pomiędzy filtracją włośniczkową, a odpływem chłonki. Celem badania była ocena wpływu masażu ręcznego na obrzek kończyn dolnych u chorych z przewleklą niewydolnością żylną. Badaniem objęto 15 chorych, 11 kobiet, 4 mężczyzn. Masaż ręczny wykonano 2 razy w tygodniu w okresie trzech tygodni. Dokonano pomiaru obwodu kończyny przed i po masażu. Średni pomiar obwodu kończyny przed masażem - kostka 25,6 cm; łydka 40,8 cm. Średni pomiar obwodu kończyny po masażu- kostka 24,7 cm; łydka 39,8 cm. Wniosek: Masaż ręczny zmnmiejsza obrzek kończyn dolnych.

  Streszczenie angielskie: Lymphatic swelling is a frequent symptom of chronic venous insufficiency (CVI). It's caused by misbalance between filtration in capillaries and efflux of lymph. The aim of this study was to estimate an impact of massage on decreasing of leg's swelling in CVI patients. Examinations were carried out among 15 patients aged 31-80 years (11 females and 4 males). Each patient received standardised mannual lower limb massage, according to same schedule (twice a week for three consecutive weeks. Intense of swelling was measured as a leg's circumference before and after the scheduled massage. Mean circumference before the procedure were as follows: ankle- 25,6 cm and claf-40,8 cm. Just after massage those were: 24,7 cm and 39,8 cm respectively. Findings show that scheduled massage reduces legs sweling.


  7/46

  Tytuł oryginału: Carvedilol does not modulate moderate exercise-induced hyperkalemia in hemodialysis patients.
  Autorzy: Nowicki M., Szewczyk-Seifert G., Klimek D., Kokot F[ranciszek]
  Źródło: Clin. Nephrol. 2002: 57 (5) s.352-358, il., tab., bibliogr. s. 357-358
  Sygnatura GBL: 312,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background and aim: Non-selective á-adrenergic blockers may cause yperkalemia in patients with end-stage renal failure. In contrast, ŕ-adrenergic blockade has been found to decrease the hyperkalemic effect of physical exercise in healthy subjects, although we were unable to confirm this effect in hemodialysis patients. In a crossover design, we studied the effect of carvedilol, a non-selective á-adrenergic blocker with an additional ŕ1-blocking activity, on exercise-induced hyperkalemia in 17 anuric hemodialysis patients. Methods: All subjects were hiven either carvedilol (25 mg/day) or placebo for 2 weeks in a random order with a 2-week wash-out period. At the end of each treatment period they underwent a 30-minute exercise test on a bicycle ergometer with a fixed load of 20 W. Results: The treatment with carvedilol caused a significant decrease in blood pressure. Serum potassium before exercise tests was similar (5.37 ń 0.2 and 5.24 ń 0.2 mmol/l on carvedilol and placebo, respectively; mean ń SE). During the exercise, serum postassium oncreased significantly (p 0.001 in both tests) and subsequently decreased during 30 minutes of recovery (p 0.05). The mean rate of potassium increment during the exercise was similar (23.3 ń 3.3 ćmol/min on carvedilol and 20.0 ń 3.6 ćmol/l/min on placebo). during recovery, the mean rate of potassium decrement was 5.0 ń 3.0 ćmol/l/min and 6.7 ń 2.7 ćmol/l/min, respectively. Serum sodium, ionized calcium, insulin and plasma renin activity were similar before the exercise tests and did not change during the exercise. Conclusion: Carvedilol does not enhance the hyperkalemic effect of moderate physical exercise in anuric hemodialysis patients.


  8/46

  Tytuł oryginału: Receptory sTNF-RI i sTNF-RII w zaawansowanej przewlekłej niewydolności serca. Donisienie wstępne.
  Tytuł angielski: Tumor necrosis factor receptors sTNF-RI and sTNF-RII in advanced chronic heart failure.
  Autorzy: Nowak Jolanta, Rozentryt Piotr, Szewczyk Marta, Gierlotka Marek, Duszańska Agata, Szyguła Bożena, Wojnicz Romuald, Hawranek Michał, Poloński Lech, Zembala Marian
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.223-229, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Proces zapalny w przebiegu przewlekłej niewydolnośći serca (CHF) jest wynikiem zachwiania równowagi pomiędzy czynnikami prozapalnymi i ich naturalnymi inhibitorami. Jednym z czynników prozapalnych, którego stężenie w CHF jest podwyższone jest czynnik martwicy nowotworów (TNF-ŕ). Jego naturalnymi inhibitorami są rozpuszczalne fragmenty receptorów dla TNF-ŕ: sTNF-RI i sTNF-RII. Celem naszej pracy było zbadanie stężenia sTNF-RI i sTNF-RII osoczu u chorych z zawansowaną niewydolnością serca i określenie związku między ich stężeniem a klinicznymi i laboratoryjnymi parametrami zaawansowania niewydolności serca. Badaniami objęto 41 chorych z CHF - 5 kobiet i 36 mężczyzn (średni wiek 46 lat) z zaawansowaną niewydolnością serca (28 chorych w klasie NYHA III i 13 w klasie NYHA IV). Grupę kontrolną stanowiło 18 zdrowych ochotników (3 kobiety i 15 mężczyzn) w średnim wieku 42 lat. Stężenie sTNF-RI i sTNF-RII oznaczono metodą immunoenzymatyczną (ELISA) z użyciem odczynników firmy R & D (Research and Diagnostics System). Wyniki: W badanej grupie chorych z CHF stężenie badanych receptorów było znamiennie wyższe niż w grupie kontrolnej (p 0,001). Nie wykazano różnicy w stężeniu receptorów między chorymi w klasie czynnościowej NYHA III i NYHA IV. Stężenie sTNF-RI i sTNF-RII ujemnie korelowało ze stężeniem sodu (p 0,001), a stężenie sTNF-RI dodatnio korelowało ze stężeniem kwasu moczowego (p 0,05). Nie wykazano innych korelacji między stężeniem badanych receptorów a wiekiem i płcią, etiologią CHF, masą ciała (BMI) oraz pozostałymi parametrami laboratoryjnymi, echokardiograficznymi, holterowskimii hemodynamicznymi. Wnioski: Stwierdzono, że stężenie receptorów sTNF-RI i sTNF-RII są podwyższone u chorych z zaawansowana niewydolnością serca.

  Streszczenie angielskie: The inflammatory process in chronic heart failure (CHF) is the result of disbalance between the function of inflammatory and natural antyinflammatory mediators. Tumor necrosis factor alpha (TNF-ŕ) is increased in patients with severe CHF. Two soluble proteins, the extracellular domains of the TNF receptors (sTNF-RI and sTNF-RII) inhibit the TNF-ŕ biological effect. The aim of the study was to examine the plasma levels of sTNF-RI and sTNF-RII in patients with CHF and its relation to clinical, biochemical parameters of CHF severity. 41 patietns with CHF (NYHA III and NYHA IV)and 18 control subjects were enrolled in this study. Plasma levels of sTNF-RI and sTNF-RII were analyzed by immunosorbent assay (ELISA) kits R & D (Research and Diagnostics Systems) (pg/ml). Results: CHF patients had significangly increased receptor plasma levels compared to controls (p 0,001). Soluble sTNF-RI and sTNF-RII receptors levels were similar in class NYHA III and NYHA IV. Receptor sTNF-RII correlated negatively with sodium plasma levels (p 0,001), and sTNF-RI positively correlated with urice acid plasma level (p 0,05). No statistically significant correlations were found between those receptors and age and gender etiology and severity of CHF, body weight (BMI) or other examined parameters (clinical, hemodynamic echocardiografic, holter). Conclusions: Plasma level of sTNF-RI and sTNF-RII are increased in patietns with CHF.


  9/46

  Tytuł oryginału: Poziom przeciwciał przeciwtarczycowych u dzieci z wolem guzkowym.
  Tytuł angielski: Thyroid autoantibodies levels in children with nodular goiter.
  Autorzy: Beń-Skowronek I., Szewczyk L.
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.91-95, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie poziomu przeciwciał tarczycowych w różnych formach wola guzkowego. Nasze badania dotyczyły 25 dzieci w wieku 10 - 18 lat, u których stwierdzono badaniem fizykalnym i ultrasonograficznym wole guzkowe i 15 zdrowych dzieci w tym samym wieku. Obserwacje kliniczne w połączeniu z badaniem ultrasonograficznym i scyntygraficznym, oznaczeniami poziomów hormonów tarczycy i badaniami histopatologicznymi (BC lub materiał pooperacyjny) prowadziły do rozpoznania: u 15 dzieci (60 proc.) choroby guzkowej tarczycy, u 6 dzieci postaci guzkowej choroby Hashimoto, u 3 dzieci gruczolaków tarczycy, u 1 dziecka raka tarczycy. U wszystkich dzieci oznaczano poziomy przeciwciał przeciw-tarczycowych TGAb i TPOAb (ALISA DIALAB). Wyniki oznaczeń analizowano przy pomocy testu Mann-Whitney. Poziomy przeciwciał przecwitarczycowych były patologicznie podwyższone u dzieci z guzkową formą choroby Hashimoto- TGAb 1585 ń 1545 IU/I, TPOAb 2140 ń 2054 IU/I. U dzieci z chorobą guzkową tarczycy (TGAb 44,1 ń 20,5 IU/I, TPOAb 335,9 ń 11,8 IU/I), z gruczolakami tarczycy (TGAb 64,4 ń 5,4 IU/I, TPOAb 22,4 ń 9,9 IU/I) poziomy autoprzeciwciał przeciwtarczycowych były istotnie wyższe (p 0,05) niż u zdrowych dzieci (TGAb 17,3 ń 16,8 IU/I, TPOAb 8,8 ń 7,9 IU/I). Wnioski: U dzieci z wolem guzkowym obserwowano podwyższone poziomy TGAb i TPOAb (zwłaszcza w guzkowej formie choroby Hashimoto). Badania poziomu przeciwciał tarczycowych ułatwiają rozpoznanie charakteru zmian w przypadku wola ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study: estimation of kind of nodular goiter by determination of thyroid autoantibodies. Our investigations concerned 25 children age 10 - 18, in whom nodular goiter was diagnosed by physical and ultrasound examination and 15 healthy children in the same age. Clinical observations combined with ultrasound and scintigraphy findings, determinations of thyroid hormone levels, and histopathological investigations. (FNAB or histopathology of post operative material) allow to diagnose: in 15 children (60 p.c.)- early nodular goiter, in 6 children - nodular form of Hashimoto thyreoiditis, in 3 children- thyroid adenomas, in 1 child - thyroid carcinoma. The levels of thyroid autoantibodies TG Ab, TPO Ab (ELISA DIALAB) were determined in all children. The results were analised by Mann-Whitney test. The TG Ab (1585 ń 1545 IU/I and TPO Ab (2140 ń 2054 IU/I) were pathological increased in children with nodular form of Hashimoto thyreoiditis. In children with early nodular goiter TGAb (44.1 ń 20.5 IU/I) adn TPOAb (35.9 ń 11.8 IU/(), and in children with thyroid adenomas TGAb (64 ń 5.4 IU/I) and TPOAb (2.4 ń9.9 IU/I) were significant higher (p 0.05) as in healthy children (TG Ab 17.3 ń 16.8 IU/I, TPO Ab 8.8 ń7.9 IU/I). Conclusions: In children with nodular goiter increase of TG Ab and TPO Ab was observed (especially in nodular form of Hashimoto thyroiditis). The determiantion of thyroid autoantibodies levels is essential for the assessment of the character of ...


  10/46

  Tytuł oryginału: A two step procedure to fractionate mouse testicular macrophages with different cytokine profiles.
  Autorzy: Bryniarski Krzysztof, Szewczyk Katarzyna, Ptak Maria, Bobek Małgorzata, Ptak Włodzimierz
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (3) s.225-229, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Cells isolated enzymatically from the interstitial tissue of mouse male gonads are composed of macrophages, Leydig cells, and myofibroblasts. They can be separated on density gradients, either by sedimentation (Ficoll) or flotation (Percoll) into several fractions according to the different buoyant densities of the different cells in the mixture. Macrophages (FcçR+, esterase+) present in cell mixtures can by highly enriched (to 95 p.c. purity) in a single step by rosetting with opsonized erythrocytes followed by sedimentation on Lymphoprep. Separate fractions of highly purified (over 95 p.c.) macrophages obtained by the successive use of density gradients and rosetting differ significantly in the production of cytokines, e.g. cells from fractions at lower density produce little IL-6, cells from fractions at higher density are poor producers TNF-ŕ, while testicular macrophages (TMf) in intermediate fractions produce significant amounts of both cytokines. These differences may suggest that particlar subpopulations of testicular macrophages play different biological roles in the testis.


  11/46

  Tytuł oryginału: Zdolność adhezji do komórek nabłonkowych i powierzchni tworzyw szczepów Staphylococcus cohnii zasiedlająch środowisko szpitalne.
  Tytuł angielski: Adhesion ability of Staphylococcus cohnii living in hospital environment to epithelial cell and solid surfaces.
  Autorzy: Waldon Edyta, Szewczyk Eligia M.
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (2) s.109-118, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Badano zdolność adhezji szczepów Staphylococcus cohnii do komórek nabłonkowych człowieka i do powierzchni tworzyw. Stwierdzono zdolność adhezji tych bakterii do komórek nabłonka, szczególnie wśród szczepów podgatunku S. cohnii ssp. cohnii oraz silnie wyrażoną właściwość większości badanych szczepów do wiązania się z powierzchnią tworzyw sztucznych i szkła. Oceniano związek tych cech z hydrofobowością i wytwarzaniem zewnątrzkomórkowego śluzu.

  Streszczenie angielskie: Presented study describes abilitie of staphylococci to adhere to exfoliated cheek and uroepithelial epithelium cells and to various surfaces such as plastics, glass and stel. The subject of the study were strains of Staphylococcus cohnii ssp. cohnii and Staphylococcus cohnii ssp. urealyticus isolated from Intensive Care Unit of Paediatric Hospital. Staphylococcus cohnii spp. cohnii adhered in great number to epithelial cells. However, the adhesion differd by individual strains. We did not find relationship between slime production and adherence to epithelial cell. Most of investigated strains adhered closely to surfaces - especially of plastics and glass. This phenomenon was stronger in the presence of culture medium and phosphate buffer.


  12/46

  Tytuł oryginału: Lekarz rodzinny wobec umierania i śmierci.
  Tytuł angielski: Family doctor attitudes to death and dying.
  Autorzy: Szewczyk Kazimierz
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.109-113, sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule uzasadniam tezę o kluczowej roli lekarzy rodzinnych w realizacji jednego z podstawowych celów współczesnej medycyny, jakim jest dążenie do spokojnej śmierci. Konieczny warunek spokojnego umierania stanowi edukacja tanatyczna, prowadząca do akceptacji przez jednostki i społeczeństwo człowieczej skończoności. Lekarz rodzinny pozostający w bezpośrednich i często długotrwałych kontaktach z pacjentami ma szczególnie dogodne możliwości zmieniania stosunku podopiecznych do umierania i śmierci własnej i bliskich.

  Streszczenie angielskie: In this paper, I argue that general practitioners play a key role in the fulfilament of one of the main goals of the contemporary medicine, i.e. pursuing, a peaceful death. I regard thanatological education helping an individual and social acceptance of human finiteness as a necessary condition of a peaceful dying. In the case of general practitioner, a direct and long-lasting doctor-patient relationship creates optimal oportunities for shaping the patient's attitude to death and dying.


  13/46

  Tytuł oryginału: Pomoce do ćwiczeń z biochemii
  Autorzy: Czuczejko Jolanta, Łęcka Joanna, Pawluk Hanna, Szewczyk-Golec Karolina, Szurlej Katarzyna, Trafikowska Anna, Wardak Cezary, Zachara Bronisław
  Opracowanie edytorskie: Zachara Bronisław A. (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 zm. i poszerz
  Źródło: - Bydgoszcz, Wydaw. Uczelniane AM 2002, 123 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,016


  14/46

  Tytuł oryginału: Rola cynku w mechanizmie działania leków antydepresyjnych.
  Tytuł angielski: The role of zinc in the mechanism of action of antidepressive drugs.
  Autorzy: Nowak Gabriel, Szewczyk Bernadeta
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (10) s.481-486, il., bibliogr. 22 poz., sum. - Sympozjum pt. Cynk w fizjologii oraz w patofizjologii i terapii depresji Kraków 06.12. 2000
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Zinc is a trace element, which is an important modulator of mammalian central nervous system. Its deficiency is related with human depresion. Our recent data indicate involvement of zinc in the mechanism of antidepressant treatment. Moreover, zinc exhibits antidepressant-like effects in animal models of depression in rodents. Since zinc enhances antidepressant effect in laboratory animals its potential therapeutic value in human depression is under evaluation. This paper reviews the alterations in brain zinc homeostasis in relation to pathophysiology and treatment of depression.


  15/46

  Tytuł oryginału: Effect of chronic imipramine or electroconvulsive shock on the expression of mGluR1a and mGluR5a immunoreactivity in rat brain hippocampus.
  Autorzy: Śmiałowska M., Szewczyk B., Brański P., Wierońska J. M., Pałucha A., Bajkowska M., Pilc A.
  Źródło: Neuropharmacology 2002: 42 (8) s.1016-1023, il., bibliogr. s. 1022-1023
  Sygnatura GBL: 305,141

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Previous studied showed that chronic electroconvulsive shock (ECS) or impiramine treatment induced a subsensitivity of group I metabotropic glutamate receptors (mGluR) in hippocampus. In the present study effects of antidepressant treatment on the expression og mGluR1a and mGluR5a, belonging to the group I mGluR, were investigated in rat brain hippocampus using immunohistochemical and Western blot methods, respectively. Male Wistar were treated singly or chronically for 21 days with imipramine, 10 mg/kg, twice daily; with ECS (90 mA, 50 Hz, 0.5 s) every second day; or with haloperidol, 1.2 mg/kg, once daily. Appropriate controls were injected with saline. Rats were sacrificed 24 h after last treatment and their hippocampi were taken out for analysis. It was found that the mGluR1a-immunoreactivity expression increased significantly in Ammon's horn (CA) regions after chronic ECS. The most pronounced effect was observed in the CA3. No significant effects were found after single treatment or after haloperidol. The expression of mGluR5a increased significantly after chronic impiramine in the CA1 and after chronic ECS in the CA3 region. The results obtained indicate an influence of antidepressant treatment on group I mGluR. This increase in the receptor protein level may be a compensatory mechanism developing after chronic treatment.


  16/46

  Tytuł oryginału: Multiple MPEP administrations evoke anxiolytic- and antidepressant-like effects in rats.
  Autorzy: Pilc A., Kłodzińska A., Brański P., Nowak G., Pałucha A., Szewczyk B., Tatarczyńska E., Chojnacka-Wójcik E., Wierońska J. M.
  Źródło: Neuropharmacology 2002: 43 (2) s.181-187, il., tab., bibliogr. s. 186-187
  Sygnatura GBL: 305,141

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Several lines of evidence suggest a crucial involvement of glutamate in the mechanism of action of anxiolytic and antidepressant drugs. The involvement of group I mGLu receptors in anxiety and depression has also been proposed. In view of the recent discovery of anxiolytic- or antidepressant-like effects of acute injections of 2-methyl-6-(phenylethyl)-pyridine (MPEP), a selective and brain penetrable mGlu5 receptor antagonist, we designed the present study to examine anxiolytic- and/or antidepressant-like effects of multiple administration of this drug. The anxiolytic-like effects of MPEP were evaluated in rats using the conflict drinking test. The antidepressant-like effect was estimated using the rat olfactory bulbectomy model of depression. Seven subsequent injections of MPEP (1 mg/kg) significantly (by 320 p.c.) increased the number of shock accepted during the experimental session in the Vogel test. MPEP given once daily at a dose of 10 mg/kg, restored the learning deficit of bulbectomized rats after 14 days of treatment, remaining without any effect in the sham-operated animals. N-methyl-D-aspartic acid (NMDA)-induced convulsions in mice were not affected by a single injection of MPEP (30 mg/kg) indicating that at this dose MPEP did not block NMDA receptors. The results indicate that the prolonged blockade of mGlu5 receptors exert anxiolytic- and antidepressant-like effects in rats. No tolerance to anxiolytic-like action occurs. The previously mentioned results further indicate that antagonists of group I mGlu receptors may play a role in the therapy of both anxiety and depression.


  17/46

  Tytuł oryginału: Mitochondrialne kanały jonowe.
  Tytuł angielski: Mitochondrial ion channels.
  Autorzy: Dębska Grażyna, Kicińska Anna, Skalska Jolanta, Berest Vladimir, Szewczyk Adam
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.315-321, il., bibliogr. [39] poz., sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie angielskie: Ion channels selective for potassium or chloride ions are present in inner mitochondrial membranes. They are probably important in cellular events such as regulation of organelle volume changes. Additionally, mitochondrial potassium channels are targets for potassium channel openers and antidiabetic sulfonylureas. This review describe properties, and current hypotheses concerning the functional role of mitochondrial ion channels.


  18/46

  Tytuł oryginału: Zachowanie się stężeń lipidów, lipoprotein i apolipoprotein w surowicy krwi u dzieci z cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Evaluation of lipids, lipoproteins in the blood serum of children with type 1 diabetes.
  Autorzy: Pac-Kożuchowska Elżbieta, Szewczyk Leszek, Witkowski Daniel
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (1) s.23-27, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dzieci i młodzież chorzy na cukrzycę typu 1 są osobami o zwiększonym zagrożeniu miażdżycą. Należy więc u nich wcześnie śledzić wszystkie czynniki ryzyka miażdżycy. Charakterystyczne są zaburzenia gospodarki lipidowej, przy czym nasilenie ich jest uzależnione od rodzaju cukrzycy i od stanu jej wyrównania. Celem pracy była ocena stężenia lipidów, lipoprotein i apolipoprotein w surowicy krwi u dzieci z cukrzycą typu 1. Badaniami objęto 53 dzieci (23 dziewcząt i 30 chłopców) chorych na cukrzycę typu 1 w wieku od 8 do 16 lat, chorujących na cukrzycę od 3 do 10 lat. Podczas badania dzieci były w stanie względnego wyrównania metabolicznego. U wszystkich badanych dzieci oznaczono w surowicy krwi stężenie triacylogliceroli, cholesterolu całkowitego i cholesterolu HDL oraz apolipoprotein (Apo-AI i Apo-B). Cholesterol we frakcjach LDL i VDL określono metodą pośrednią. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej i porównano z wcześniej opracowanymi normami własnymi dla dzieci zdrowych. W grupie dziewcząt z cukrzycą typu 1 stwierdzono wyższe wartości triacylogliceroli i cholesterolu całkowitego, cholesterolu we frakcji LDL, VLDL oraz Apo-B i niższe stężenie cholesterolu we frakcji HDL w porównaniu z grupą kontrolną. Natomiast u chłopców z cukrzycą stwierdzono wyższy poziom cholesterolu we frakcji LDL oraz niższy poziom cholesterolu we frakcji HDL w porównaniu z grupą kontrolną. 1) U dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 stwierdza się zaburzenia gospodarki lipidowej. 2) W ...

  Streszczenie angielskie: Children and youth with type 1 diabetes have a higher risk of atherosclerosis. Therefore all of the atherosclerosis risk factors should be observed in those children early. The disorders of lipid metabolism are characteristic and their intensification depends on the type of diabetes and its balance. The objective of the paper was to evaluate behaviour of lipids, lipoproteins and apolipoproteins behaviour in the blood serum of children with type 1 diabetes. The study included 53 children (23 girls and 30 boys) with type 1 diabetes aged 8-16 years suffering from diabetes for 3-10 years. During the study the children were in the state of relative metabolic balance. In all of the studies subjects concetration of triglicerides, total and HDL cholesterol, apolipoproteins (Apo-AI, Apo-B) were assayed in the blood serum. The level of LDL and VLDL cholesterol was determined with an direct method. The obtained results were statistically analysed and compared with the earlier developed own standards for the healthy children. In the girls with type 1 diabetes higher levels of triglicerides and of total cholesterol, LDL and VLDL cholesterol as well as of Apo-B were confirmed and a lower level of HDL cholesterol was noticed as compared with the control group. But in the boys with type 1 diabetes higher level of LDL cholesterol and lower level of HDL cholesterol were confirmed as compared with the healthy children. 1) In the children and youth with type 1 diabetes the disorders of ...


  19/46

  Tytuł oryginału: Diagnostyka hormonalna i ultrasonograficzna zespołu policystycznych jajników u dziewcząt.
  Tytuł angielski: Hormonal and ultrasound diagnostic of polycystic ovaries syndrom in adolescent girls.
  Autorzy: Beń-Skowronek Iwona, Wieczorek Paweł, Szewczyk Leszek, Brodzisz Agnieszka
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (4) s.35-37, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zespół policystycznych jajników jest to trwałe zaburzenie wydzielania LH i androgenów jajnikowych, prowadzące do torbielowatego zwyrodnienia jajników. Badania autorów dotyczą 20 dziewcząt z cechami PCOS w wieku 13-18 lat. Wszystkie pacjentki zgłosiły się do kliniki z powodu hirsutyzmu i zaburzeń miesiączkowania: u 4 stwierdzono wtórny brak miesiączki, u 16 wydłużone cykle miesięczne. Wydzielanie gonadotropin było nieprawidłowe - stwierdzono podwyższone wartości LH przy prawidłowych wartościach FSH. Współczynnik LH/FSH wynosił średnio 3,7 ń 2,1. Stężenia estrogenów i progesteronu były prawidłowe. Poziom testosteronu był podwyższony 3,6 ń 1,6 nmol/l. Wydzielanie kortyzolu i 17 OHP było prawidłowe. Badane przez nas pacjentki nie były otyłe (średnie BMI 23,2 ń 3,4 kg/mý), test OGTT był prawidłowy. Nieocenione usługi we wczesnej diagnostyce PCOS daje ultrasonograficzna ocena jajników, zwłaszcza gdy badanie to wykonane jest transrektalnie. U wszystkich pacjentek stwierdzono powiększenie jajników w porównaniu z grupą kontrolną, zwiększenie liczby pęcherzyków, brak pęcherzyków dominujących przy prawidłowej echostrukturze zrębu. Całość obserwacji klinicznych i badań laboratoryjnych wskazuje na to, że u młodocianych PCOS nie występuje w pełnej postaci. Niższe są wartości współczynnika LH/FSH niż u dorosłych, nie obserwuje się zaawansowanych zmian torbielowatych w jajnikach.

  Streszczenie angielskie: Polycystic ovaries syndrom is a permanent disorder in LH and ovaries androgens secretion resulting in cystic degeneration of the ovaries. The study was caried out in 20 adolescent girls with PCOS aged 13-18 years. All the patients were seen in our Department for hirsutism and menstrual disorders: in 4 girls amenorrhoea secundaria and in 16 oligomenorrhoea was observed. Gonadotropina secretion was abnormal - increased LH values were foun while FSH levels were normal. The mean ratio LH/FSH was 3.7 ń 2.1. Estrogens and progesteron levels were normal. Increased levels of testosterone 3.6 ń 1.6 nmol/l were noticed. Values of cortisol and 17 OHP did not exceeded the reference range for the adolescence period. The studied patients were not obese - their mean BMI was 23.2 ń 3.4 kg/mý, OGTT were normal. Ultrasound examinations of the ovaries is extremaly usefull in the early diagnosis of PCOS, especially when performed transrectally. A enlargement of the ovaries group was observed in all patients, increase of ovaries follocules, no dominant follicules while the structure of the stroma was normal. Findings from clinical observations and laboratory investigations indicate that adolescent girls with PCOS do not present with a complete clinical picture. The ratio LH/FSH is lower taht in adult women, there are no morphological chances in ovaries, such as cysts or thickened tunica externa.


  20/46

  Tytuł oryginału: Stężenia lipidów, lipoprotein i apolipoprotein w surowicy krwi u dziewcząt z nadczynnością tarczycy.
  Tytuł angielski: The level of lipids, lipoproteins and apolipoproteins in the blood serum of girls with hyperthyroidism.
  Autorzy: Pac-Kożuchowska Elżbieta, Szewczyk Leszek, Witkowski Daniel
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (10) s.837-840, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Występujące w nadczynności tarczycy zaburzenia syntezy i katabolizmu cholestrolu skłąniają do oceny zachowania się stężeń apolipoprotein (Apo-AI, Apo-B). Badania przeprowadzono u 37 dziewcząt w wieku od 8 do 18 lat z potwierdzoną na podstawie wyników badań hormonalnych nadczynnością tarczycy. U badanych dziewcząt przed rozpoczęciem leczenia oznaczono w surowicy krwi stężenia cholesterolu całkowitego. Cholesterolu we frakcji HDL, trójglicerydów i apolipoprotein AI i B. Cholesterol we frakcach LDL i VDL określono metodą pośrednią. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej i porównano z wcześniej opracowanymi normami u dziewcząt zdrowych. Stwierdzono charakterystyczne dla nadczynności tarczycy obniżone wartości cholesterolu całkowitego i jego frakcji, jak również stężenia trójglicerydów zbliżone do stężeń w grupie kontrolnej. Stwierdzono, że typowym dla nadczynności tarczycy zmianom stężeń cholesterolu towarzyszy obniżenie stężenia apolipoprotein AI i B.


  21/46

  Tytuł oryginału: Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa w diagnostyce guzów płuc.
  Tytuł angielski: Fine-needle aspiration biopsy in the diagnostic of lung tumours.
  Autorzy: Rojek Marek, Mesjasz Beata, Celej Zbigniew, Szewczyk-Kabat Danuta, Skolimowska Beata
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (3/4) s.118-120, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Seventy-one patients with focal pulmonary lesions, whose nature could not be established by other diagnostic approaches, were included in the study. Fine-needle biopsy through the chest wall was performed using roentgenoscopic and ultrasonographic visualisation of lesions. On cytological examination of specimens obtained by transthoracic biopsy, histological types of lung cancer were diagnosed in 29 male patients. In the female group (29 patients) lung cancers were diagnosed in 11 cases. In the female and male groups, the non-neoplastic lesions diagnosed included specific inflammatory lesions, non-specific inflammatory pseudotumors and fluid-filled cysts. In 4 cases (1 male and 3 females) metastatic neoplastic lesions diagnosed by biopsy (and clinically confirmed) proved to be metastatic renal carcinoma. In 3 females with nodular pulmonary lesions fine-needle biopsy revealed that the breast was the starting point of neoplasia. There were no false-positive diagnoses. However, there was one case of false-negative diagnosis.


  22/46

  Tytuł oryginału: Transmembrane segment M2 of glycine receptor as a model system for the pore-forming structure of ion channels.
  Autorzy: Bednarczyk Piotr, Szewczyk Adam, Dołowy Krzysztof
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (4) s.869-875, il., bibliogr. s. 874-875
  Sygnatura GBL: 303,116

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The glycine receptor belongs to the ligand-gated ion channel superfamily. It is a chloride conducting channel composed of four transmembrane domains. It was previously shown that the second transmembrane domain (M2) of the glycine receptor forms an ion conduction pathway throught lipid bilayers. The amino-acid sequence of the transmembrane segment M2 of the glycine receptor has a high homology to all receptors of the ligand-gated ion channel superfamily. In our report, we have used a synthetic M2 peptide. It was incorporated into a planar membrane of known lipid composition and currents induced by M2 were measured by the Black Lipid Membrane technique. When the planar lipid bilayer was composed of 75 p.c. phosphatidylethanolamine and 25 p.c. phosphatidylserine, the reversal potential measured in a 150/600 mM KCl (sic/trans) gradient was - 19 mV suggesting that the examined pore was preferential to anions, PK/PCl = 0.25. In contrast, when 75 p.c. phosphatidylserine and 25 p.c. phosphatidylethanolamine was used, the reversal potential was +20 mV and the pore was preferential to cations, PK/PCCl = 4.36. SIngle-channel currents were recorded with two predominant amplitudes corresponding to the main-conductance and sub-conductance states. Both conductance states (about 12 pS and 30 pS) were measured in a symmetric solution of 50 mM KCl. The observed single-channel properties suggest that the selectivity and conductance of the pore formed by the M2 peptide of the glycine receptor depend on the lipid composition of the planar bilayer.


  23/46

  Tytuł oryginału: Phenolic acids from Cydonia japonica Pers.
  Tytuł polski: Kwasy fenolowe w Cydonia japonica Pers.
  Autorzy: Sokołowska-Woźniak A[nna], Szewczyk K, Nowak R[enata]
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (4) s.214-218, tab., bibliogr. 11 poz., streszcz. - 3 Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne nt. produktów pochodzenia naturalnego Kazimierz Dolny 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: Metodą dwukierunkowej chromatografii cienkowarstwowej (2D-TLC) oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) analizowano zespółfenolokwasów z owocni, nasion i liści C. japonica. Zidentyfikowano czternaście fenolokwasów. Dominującymi kwasami w badanych surowcach były: kawowy, protokatechowy, galusowy, p-hydroksybenzoesowy, p-kumarowy, syryngowy i wanilinowy. Zawartość poszczególnych kwasów w badanych frakcjach była zróżnicowana. W liściach kwasy występowały w największej ilości, zwłaszcza kwas kawowy - 266,25 ćg/g, i kwas protokatechowy - 123,80 ćg/g.

  Streszczenie angielskie: Phenolic acids from pericarps, seeds and leaves in the C. japonica were analysed by means of two dimensional thin layer chromatography and RP-HPLC methods. The fourteen acids were identified. The following phenolic acids predominated in all the examined material: caffeic, protocatechnic, gallic, p-hydroxybenzoic, p-coumaric, ferulic, syringic, vanilic. The content of nine major phenolic acids was described. In leaves acids occurred in the greatest content, especially caffeic (266.25 ćg/g) and the protocatechuic acid (123.80 ćg/g).


  24/46

  Tytuł oryginału: Działania edukacyjne podejmowane przez pielęgniarkę wobec dziecka chorego na cukrzycę i jego rodziny.
  Tytuł angielski: Education in diabetes - the role of nurse and self-control.
  Autorzy: Szewczyk Alicja
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (4) supl.: Wybrane zagadnienia diabetologii dziecięcej s.47-59, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia etapy działań edukacyjnych pielęgniarki wobec dziecka chorego na cukrzycę i jego rodziny. Diagnoza pielęgniarska jest podstawą procesu uczenia się i samokontroli w cukrzycy. Program edukacji dziecka i jego rodziców przedstawiony jest według modelu samoopieki jako procesu pielęgnowania (cele, zadania, zakres edukacji, metody edukacji formalnej, metody kontroli edukacji). Właściwa edukacja połączona z profesjonalną i kreatywną postawą pielęgniarki ma za zadanie pomóc dziecku i rodzinie w rozwiązywaniu problemów dotyczących choroby i wpłynąć na zachowanie i poprawę jakości życia dziecka.


  25/46

  Tytuł oryginału: Profil sekrecji cytokinowej i obraz markerów powierzchniowych w makrofagach jądrowych u myszy : praca doktorska
  Autorzy: Szewczyk Katarzyna, Ptak Włodzimierz (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Immunologii w Krakowie
  Źródło: 2002, 65 k. : il., tab., bibliogr. 67 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20120

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  26/46

  Tytuł oryginału: Czy możliwe jest skuteczne leczenie farmakologiczne urazów czaszkowo-mózgowych?
  Tytuł angielski: Is the effective pharmacotherapy of traumatic brain injury possible?
  Autorzy: Białecka Monika, Myśliwiec Katarzyna, Szewczyk Małgorzata
  Źródło: Post. Farmakoter. 2002: 3 (1/2) s.31-36, il., bibliogr. 32., sum.
  Sygnatura GBL: 313,560

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono aktualne poglądy na temat leczenia zachowawczego urazów czaszkowo-mózgowych u ludzi. Większość wyników badań pochodzi z doświadczeń prowadzonych na modelu zwierzęcym. Fakt ten nie pozwala na jednoznaczną ocenę przydatności badanych leków w terapii czaszkowo-mózgowych u ludzi.

  Streszczenie angielskie: The article includs the recent thoights on non-invasiv methods of treatment in patients with traumatic brain injury. Most results of research derive from the experiments on the animal model. This fact does not allow to evaluate the effects of pharmacotherapy in patients with traumatic brain injury clearly.


  27/46

  Tytuł oryginału: Katastrofy przestrzeni : studia z filozofii biologii i medycyny
  Autorzy: Szewczyk Kazimierz; Uniwersytet Medyczny Zakład Etyki i Filozofii Medycyny w Łodzi
  Źródło: - Łódź, UM 2002, 310 s. : bibliogr. s. 297-307, 20 cm.
  Sygnatura GBL: 736,046


  28/46

  Tytuł oryginału: Test amitryptylinowy w diagnostyce rezerwy przysadkowej u dzieci z niedoborem wzrostu.
  Tytuł angielski: Amitryptyline test for diagnosis of pituitary reserve estimation.
  Autorzy: Szewczyk Leszek, Jaklińska Teresa, Szewczyk Anna, Tarkowska Anna
  Źródło: Endokrynol. Pediatr. 2002: 1 (1) s.17-19, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,652

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Własne obserwacje kliniczne wykazały obniżoną aktywność noradrenergiczną u dzieci z niedoborem wzrostu oraz przyspieszenie tempa wzrastania podczas podawania przed snem amitryptyliny - zwiększającej sympatykotonus. Materiał. Badania dotyczą 112 dzieci (75 chłopców i 37 dziewcząt0 w wieku 4,4 - 13,1 lat z niedoborem wzrostu 3 centyla, wolnym tempie wzrastania 5 cm/r., opóźnionym wiekiem kostymy (o 27 proc. w relacji do chronologicznego), u których stwierdzono sekrecję GH minimum 30 ćIU/ml w teście insulinowym lub klonidynowym. Metody. U badanych dzieci określano nocne wydzielanie GH (HGH RIA) podczas 3-godzinnego fizjologicznego snu i po amitryptylinie podanej przed snem. Wyniki. Częstość podwyższonej 20 ćIU/ml sekrecji GH we śnie fizjologicznym wynosiła 67 proc., weśnie po podaniu amitryptyliny 81 proc., w teście insulinowym 54 proc. i klonidynowym 49 proc. Średnia maksymalna sekrecja GH (ćIU/ml) wynosiła podczas snu fizjologicznego - 30,94, podczas snu po podaniu amitryptyliny 49,74, w teście insulinowym 26,82, w teście klonidynowym 29,46. Średnia sekrecja GH podczas snu fizjologicznego = 18,26 ćIU/ml, po podaniu zaś amitryptyliny przed snem była istotnie wyższa (p 0,001) = 33,95 ćIU/ml. Wnioski. U dzieci z niedoborem wzrostu stwierdza się wyraźne zwiększenie sekrecji GH w godzinach nocnych po podaniu amitryptyliny przed snem. Wydzielanie GH po amitryptylinie było istotnie wyższe niż podczas snu fizjologicznego. Test amitryptylinowy wydaje się wartościowym ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Our clinical observation showed decreased noradrenergic actaivity in children with short stature and their growth rate acceleration after administration of amitryptyline - a stimulator of the noradrenergic tonus. material and methods: The examination concerned 122 children (81 baoys adn 41 girls) in prepubertal phase, ranged in age 4;6 - 13;1 yr., with short stature 3 percentile, with abnormal growth rate, retarded bone age (about 27 p.c. in relation to chronological age) - in whom provocative tests with insulin and clonidine to establish daignosis were performed. In 12 children evident GH deficiency was determined. BOth night's GH secretion (HGH RIA) values during physiological sleep and after amitryptyline administration before sleep were determined (every 30 min., first 3 hours of sleep). Results: The freqeuncy of higher ( 20 ćIU/ml) GH spontaneous secaretion and after provocative tests were as follows: spontaneous GH - 70 p.c., secretion afte amitryptyline - 89 p.c., after insulin - 54 p.c., after clonidine - 49 p.c. There were significant (p 0.001) increment of mean GH levels after amitryptyline in the group of 98 children (80 p.c.) in comparison to values estimated during their physiological sleep. Mean GH levels (ćIU/ml) were as follows: during physiological sleep = 18.26; after amitryptyline administration = 33.95. Conclusion: Amitryptyline causes evident increment of GH secretion in 89 p.c. of children with short stature. Mean maximal peak ...


  29/46

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych parametrów gospodarki lipidowej u dzieci z mikrosomią.
  Tytuł angielski: Evaluation of selected lipid metabolism in children with microsomia.
  Autorzy: Pac-Kożuchowska Elżbieta, Kozłowska Maria, Jaklińska Teresa, Szewczyk Leszek
  Źródło: Endokrynol. Pediatr. 2002: 1 (1) s.21-25, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,652

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Niedobory wzrostu i masy ciała u dzieci skłoniły do oceny wybranych parametrów gospodarki lipidowej u dzieci i młodzieży z mikrosomią. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 48 dzieci (w wieku od 6 do 15): 27 dzieci z potwierdzoną somatotropinową niedoczynnością przysadki (SNP), 21 rówieśników z mikrosomią, ale z prawidłowym wydzielaniem GH. U wszystkich badanych dzieci wysokość ciała znajdowała się poniżej 3 centyla. Za punkt odniesienia przyjęto siatki centylowe opracowane dla dzieci warszawskich. U wszystkich dzieci oznaczono stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu we frakcjach: HDL, LDL, VLDL, triglicerydów oraz apolipoprotein (Apo-AI, apo-B) w surowicy krwi. U dzieci z potwierdzoną soatotropinową niedoczynnością przysadki w/w oznaczenia wykonano przed podjęciem leczenia hormonem wzrostu. Wyniki badań: W grupie dzieci z SNP stwierdzono średnio wyższe stężenie cholesterolu HDL, niż w grupie porównawczej, ale różnice te nie były istotne statystycznie. Natomiast stężenie apo-AI w surowicy krwi dzieci z SNP było istotnie niższe (p 0,05) niż u dzieci z prawidłowym wydzielaniem GH. Wnioski: Stwierdzoen różnice w stężeniach oznaczanych parametrów gospodarki lipidowej u dzieci z mikrosomią nie wydają się być obciążające dla aktualnego zdrowia badanych dzieci.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Defects in body height and weight in children made us evaluate some of the lipid metabolism parameters in children and youth with microsomia. Material and methods: 48 children (aged 6 - 15 years) were studied: 27 with growth hormone deficiency (GHD) adn 21 with microsomia but without GHD). The concentration of triglicerydes, total cholestserol, HDL-, LDL-, VLDL cholesterol and apolipoproteins: apo-AI adn apo-B was assayed in blood serum in studied children. Children were diagnosed before growth hormone treatment. Results: Significant lower mean values for Apo-AI in children with GHD (p 0,05) in relation to children with microsomia but without GHD was found. Conclusion: The confirmed differences in the concentrations of the assayed parameters of lipid metabolism in children with microsomia do not seem responsible for the present health condition of a child.


  30/46

  Tytuł oryginału: Zastosowanie nowego testu termometrycznego w ocenie późnych powikłań cukrzycy typu 1.
  Tytuł angielski: Application of the new thermometric test in the estimation of IDDM late complications.
  Autorzy: Kołłątaj Witold, Szewczyk Leszek
  Źródło: Endokrynol. Pediatr. 2002: 1 (1) s.27-35, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,652

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Metoda: Praca dotyczy zastosowania nowego testu termometrycznego - testu oziębieniowo-termometrycznego w diagnostyce mikroangiopatii w cukrzycy typu 1. Istotą testu jest ocena wybranych parametrów dystrybucji energii cieplnej w organiźmie prowadzona metodą termometrii ciągłej. Badanie wykorzystuje oryginalne oprzyrządowanie oraz oprogramowanie i nawiązuje do dobrze udokumentowanych spostrzeżeń klinicznych, łączących parametry dystrybucji ciepła ze stanem mikrokrążenia, a efekty wszelkich prób zachwiania miejscowej gospodarki cieplnej z reakcjami toczącymi się przede wszystkim na obszarze małych naczyń. Materiał: Badaniu poddaliśmy 32 pacjentów (w wieku 11 - 19 lat) z cukrzycą typu 1 trwającą 0 - 11 lat. Badani pacjenci charakteryzowali się odmiennymi i niekiedy skrajnie różnymi wynikami kontroli metabolicznej. Wyniki: Nasze obserwacje wskazują na to, iż złe wyrównanie cukrzycy prowadzi do stopniowego pogarszania parametrów przepływu naczyniowego w obrębie mikrokrążenia skórnego. Wyniki badań wskazują na statystycznie istotną zależność pomiędzy wieloma parametrami termometrycznymi a stopniem wyrównania cukrzycy. Wnioski: Uważamy, że nowy test może znaleźć zastosowanie we wczesnej diagnostyce angiopatii cukrzycowej, gdyż zmiany parametrów termometrycznych wyprzedzają pojawianie się innych oznak mikroangiopatii. Ponieważ nowa metoda pozwala na rozpoznanie mikroangiopatii na etapie zmian odwracalnych, a seryjnie ponawiane badania dają możliwość obserwacji narastania lub cofania się zaburzeń, wyniki testów mogą wywierać bardzo pozytywny i mobilizujący wpływ na pacjentów. Obecna praca stanowi doniesienie wstępne.

  Streszczenie angielskie: Method: The aim of this study was to present the possibility of application of the new thermometric test in diagnosis of microangiopathy in patients with IDDM. The test is based on continuous thermometry method, using original electronic equipment and innovative software. It refers to well-confirmed clinical observations referring to the relationships between parameters of heat distribution and function of local microcirculation. Material: We examined 32 children (aged 11 - 19 years) suffering from IDDM. This group of children consisted of patients with different IDDM duration (0 - 11 years) and different parameters of diabetic control. Results: The results of thermometric tests suggest the presenace of statistically significant relationship between some measured parameters adn glycaemic control. Our reseults suggest, that a not satisfied IDDM control leads to a progressive worsening of skin microcirculation parameters. Conclusions: We think, that the new thermometric test can be helpful in diagnosis of early stages of daibetic microangiopathy, baecause the fact, the thermometric changes precede other clinical signs of microangiopathy and makes possible observing the dynamics of growing and receding symptoms of microangiopathy. This fact can be used as a tool o stumulate diaabetic patients to achieve a better glycaemic control. This publication is the leading article.


  31/46

  Tytuł oryginału: Leczenie wielohormonalnej niedoczynności przysadki u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym.
  Tytuł angielski: Hypopituitarism in girl with cerebral palsy.
  Autorzy: Beń-Skowronek Iwana, Szewczyk Leszek
  Źródło: Endokrynol. Pediatr. 2002: 1 (1) s.67-72, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,652

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek wielohormonalnej niedoczynności przysadki u dziewczynki z mózgowym porażeniem dziecięcym, u której podjęto leczenie substytucyjne. Pacjentka zgłosiła się do Klinika w 14 roku życia z powodu znacznego opóźnienia tempa wzrostu od wczesnego dzieciństwa i braku postępu w rozwoju motorycznym pomimo wieloletniej rehabilitacji - nie mogła samodzielnie siadać ani stawać przy prawidłowym rozwoju umysłowym. Badaniem fizykalnym stwierdzono niskorosłość, diplegię kończyn dolnych, znacznie osłabienie siły mięśniowej, prawidłowy rozwój umysłowy. Wykonane badania hormonalne wskazywały na wtórną niedoczynność tarczycy i nadnerczy, niedobór hormonu wzrostu i skrajnie niskie poziomy gonadotropin, co pozwoliło rozpoznać wielohormonalną niedoczynność przysadki. Po włączeniu leczenia substytucyjnego uzyskano wzrost siły mięśniowej, zwiększenie aktywności dziecka i zwiększenie tempa wzrastania. Razem z leczeniem rehabilitacyjnym i operacyjnym przykurczów w zakresie kończyn dolnych terapia hormonalna doprowadziła do znacznego postępu w rozwoju motorycznym - po 6 miesiącach dziewczynka mogła siadać, a po 12 wstawać o własnych siłach i chodzić z oparciem. Pacjentka urosła w tym czasie 20 cm.

  Streszczenie angielskie: dThe girl with hypopituitarism and infantile cerebral palsy after substitution treatment will be presented. She was admitted in our Deaprtment in 14 year of her life because of growth retardation, and motor development retardation - in view of strong hypodynia, in spite of long physical rehabilitation, the sitting and walking was impossible. The mental development was normal. The hormonal investigations was hypopituitarism reacognized. After substitution was obtained the incrase of muscle power, the progress of growth (18 cm to 24 months) adn motor development - after 6 months the girl could be sitting, after 12 moths she could be standing and walking with support.


  32/46

  Tytuł oryginału: Mechanisms contributing to antidepressant zinc actions.
  Autorzy: Nowak Gabriel, Szewczyk Bernadeta
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.587-592, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Zinc is a trace element, which is an important modulator of mammalian nervous and immune systems. Its deficiency is related to human depression. Our recent data indicate involvement of zinc in the mechanism of antidepressant treatment. Moreover, zinc exhibits antidepressant-like effects in animal models of depression in rodents. Since zinc also enhances antidepressant effect in laboratory animals, its potential therapeutic value in human depression is under evaluation. This article reviews the alterations in central and peripheral zinc homeostasis in relation to pathophysiology and treatment of depression.


  33/46

  Tytuł oryginału: Działania edukacyjne podejmowane przez pielęgniarkę wobec dziecka chorego na cukrzycę i jego rodziny.
  Tytuł angielski: Education in diabetes - the role of nurse and self-control.
  Autorzy: Szewczyk Alicja
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (10) s.613-625, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pielęgniarstwo
 • prawo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia etapy działań edukacyjnych pielęgniarki wobec dziecka chorego na cukrzycę i jego rodziny. Diagnoza pielęgniarska jest podstawą procesu uczenia się i samokontroli w cukrzycy. Program edukacji dziecka i jego rodziców przedstawiony jest według modelu samoopieki jako procesu pielęgnowani (cele, zadania, zakres edukacji, metody edukacji formalnej, metody kontroli edukacji). Właściwa edukacja połączona z profesjonalną i krewatywną postawą pielęgniarki ma za zadanie wpomóc dzieci i rodzinie w rozwiązywaniu problemów dotyczących choroby i wpłynąć na zachowanie i poprawę jakości życia dziecka.

  Streszczenie angielskie: The study presents the stage of nurse's educational effects to a child suffering from diabetes mellitus and his family. The nurse's diagnose is the basis of teaching process and self-control teaching in diabetes. The child and his parets' educatin programme is introduced according self-care model as nursing process (aim task, eduactional range, formal eduactional methods, education efficacy control methods). As a matter of the fact the correctly carried out education combined with professional and creative nurse's attitude is able to help child and his family to solve the problems concerning the disease and also to affect the preservation and improvement quality of life.


  34/46

  Tytuł oryginału: Poczucie własnej wartości u dzieci z zaburzeniami psychosomatycznymi.
  Tytuł angielski: Self-esteem in children with psychosomatic disorders.
  Autorzy: Romaniuk Agnieszka, Szewczyk Leszek
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (3) s.49-54, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wśród różnorodnych zmian emocjonalnych obserwowanych u dzieci z zaburzeniami psychosomatycznymi mało uwagi poświęcono poczuciu włąsnej wartości. Celem badań była próba oceny nasilenia poczucia własnej wartości u 34 dzieci w wieku 11 - 15 lat, hospitalizowanych z powodu występowania psychogennych bólów głowy, bólów brzucha oraz dolegliwości sercowych, takich jak kłucie i kołatanie serca. W badaniach posłużono się Inwentarzem Własnej Wartości Coopersmitha-CSEI - w polskim tłumaczeniu Z. Juczyńskiego. Wyniki uzyskane w inwentarzu pozwalają określić poczucie własnej wartości w 4 wymiarach: 1. rodzinnym (R); 2. towarzyskim (T); 3. szkolnym (Sz), 4. osobistym (O) oraz ogólny wskaźnik poczucia własnej wartości. Wyniki badań dzieci z zaburzeniami psychosomatycznymi porównano z wynikami dzieci zdrowych. Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy z zaburzeniami psychosomatycznymi mają istotnie niższe poczucie własnej wartości w porównaniu do zdrowych równieśników; istotnie niższe poczucie własnej wartości występuje w aspekcie towarzyskim, szkolnym i osobistym.

  Streszczenie angielskie: Among various emotional changes in children with psychosomatic disorders, little attention has so far been devoted to the feeling of self-esteem. This research is an attempt to estimate intensity of self-esteem in a group of 34 children, age 11 - 15, who were hospitalised due to occurrence of psychogenic headaches, abdominal pains as well as heart problems such as shooting pains and heart palpitation. This research has been conducted with the use of the Polish version of Coopersmith Self-Esteem Inventory-CSEI, translated by Z. Juczyński. The results obtained thanks to the above inventory allow the determination of self-esteem in four dimensions: 1. home-parents (R); 2. social self-peers (T); 3. school-academic (Sz); 4. personal (O), as well as a general indicator of self-esteem. The results of the research conducted on children with psychosomatic disorders have been compared with the results obtained for healthy chidlren. Girls as well as boys with psychosomatic disorders a show substantially lower self-esteem in comparison to their healthy peers with regard to the following aspects: social self-peers, school-academic and personal.


  35/46

  Tytuł oryginału: Selen i niektóre antyoksydanty we krwi i w tkance nowotworowej chorych z łagodnym przerostem i z rakiem gruczołu krokowego : praca doktorska
  Autorzy: Szewczyk-Golec Karolina, Zachara Bronisław A. (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera Katedra i Zakład Biochemii w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, 117 k. : il., tab., bibliogr. 191 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20736

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska


  36/46

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Wczesne wykrywanie zaburzeń rozwoju i zachowania].
  Autorzy: Szewczyk Leszek
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (1) s.60 - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(1)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  37/46

  Tytuł oryginału: [Komentarze do artykułu pt. Arkusz oceny zachowania dzieci i inne sposoby badania problemów z zachowaniem i zaburzeń emocjonalnych].
  Autorzy: Dryga-Konarska Magdalena, Szewczyk Leszek
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (2) s.54-55 - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(2)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  38/46

  Tytuł oryginału: Interaction of zinc with antidepressants in the forced swimming test in mice.
  Autorzy: Szewczyk Bernadeta, Brański Piotr, Wierońska Joanna M., Pałucha Agnieszka, Pilc Andrzej, Nowak Gabriel
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.681-685, tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Recent preclinical data have suggested that glutamate NMDA receptor may be involved in the mechanism of action of antidepressant treatments. Functional antagonists of the NMDA receptor complex exhibit an antidepressan-like effect in animal tests that predict antidepressant activity and in animal models of depression. Zinc, a very potent inhibitor of the NMDA receptor, is active in the forced swimming test in rats and mice. The present study investigated the interaction of zinc with antidepressants in the forced swimming test in mice. Mice were injected with imipramine or citalopram alone and in combination with zinc. Low, ineffective per se doses of imipramine and citalopram administered together with low, ineffective doses of zinc were active in this test. The present data support the notion that inhibition of the NMDA receptor participates in an antidepressant action, and further demostrate particular role of zinc in this activity.


  39/46

  Tytuł oryginału: Anxiolytic- and antidepressant-like effects of group III metabotropic glutamate agonist (1S,3R,4S)-1-aminocyclopentane-1,3,4-tricarboxylic acid (ACPT-I) in rats.
  Autorzy: Tatarczyńska Ewa, Pałucha Agnieszka, Szewczyk Bernadeta, Chojnacka-Wójcik Ewa, Wierońska Joanna, Pilc Andrzej
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.707-710, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: We examined the anxiolytic-like activity of (1S,3R,4S)-1-aminocyclopentane-1,3,4-tricarboxylic acid (ACPT-I) using the Vogel conflict drinking test, while antidepressant-like effects of this compound were evaluated using Porsolt's test. ACPT-I, a selective group III mGlu receptor agonist, produced a dose-dependent anticonflict effect after intrahippocampal injections and antidepressant-like effect in rats after intraventricular injections. These data suggest that selective group III mGlu receptor agonists may become a new class of anxiolytics and/or antidepressants.


  40/46

  Tytuł oryginału: Effect of some iono- and metabotropic glutamatergic ligands on neuropeptide Y immunoreactivity in the rat hippocampus.
  Autorzy: Śmiałowska Maria, Wierońska Joanna M., Szewczyk Bernadeta, Obuchowicz Ewa
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.723-726, il., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The effect of some agonists and antagonists of glutamatergic receptors (GluR) on neuropeptide Y (NPY) level in the rat hippocampus was investigated using radioimmunoassay method. The compounds were injected intraperitoneally (NMDA, ACPC and MPEP) or intrahippocampally (L-CCG, L-SOP, AIDA). It was found that NMDA induced a decrease in NPY-IR in the hippocampus. No significant changes were found after ACPC (a functional NMDA receptor antagonist) and MPEP (mGlu5 receptor antagonist). NPY-IR was significantly increased after intrahippocampal injections of group II and III mGluR agonists (L-CCG-I and L-SOP, respectively) as well as after group I mGluR antagonist AIDA. The obtained results indicate that glutamatergic metabotropic and NMDA receptors may regulate NPY expression in the hippocampus. This regulation may have some connection with modulation of anxiety by the studied compounds.


  41/46

  Tytuł oryginału: Aktywność przeciwbakteryjna wybranych płynów do płukania jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Evaluation of antibacterial activity of mouthwases.
  Autorzy: Szewczyk Jarosław
  Źródło: Ann. Soc. Doctr. Stud. Acad. Med. Siles. 2002: 28 s.47-54, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 106,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  42/46

  Tytuł oryginału: Mnogie obrażenia ciała u dzieci w materiale Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Elblągu.
  Tytuł angielski: Multiple body injuries in children in the material of the Pediatric Surgery Department in Elbląg.
  Autorzy: Szewczyk Mieczysław
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.91-95, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono i poddano analizie przypadki mnogich obrażeń ciała zarejestrowane w Oddziale Chirurgii Dziecięcej w Elblągu na przestrzeni lat 1994-1999. Zwrócono uwagę na trudności w klasyfikacji oraz potrzebę wprowadzenia ujednoliconego nazewnictwa i standardów postępowania.

  Streszczenie angielskie: The paper presents analysis of cases og multiple body injuries registered in the Pediatric Surgery Department in Elbląg from 1994 to 1999. The author paid attention to difficulties in classification, necessity of introduction of standarized terminology and patterns of management.


  43/46

  Tytuł oryginału: Kortyzolemia a stan wyrównania metabolicznego u dzieci chorych na cukrzycę typu I : praca doktorska
  Autorzy: Yehia Azab, Szewczyk Leszek (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Neurologii w Lublinie
  Źródło: 2002, 87 k. : il., tab., bibliogr. 109 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21302

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  44/46

  Tytuł oryginału: Selen w profilaktyce i leczeniu raka stercza.
  Autorzy: Szewczyk-Golec Karolina, Zachara Bronisław A., Wolski Zbigniew
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (3) s.44-47, tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  45/46

  Tytuł oryginału: Rys historyczny opieki w Polsce.
  Tytuł angielski: History of care in Poland.
  Autorzy: Szewczyk Maria T.
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.170-172, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XV wieku
 • historia XVI wieku
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia kształtowanie się różnych form opieki w minionych wiekach, na rzecz człowieka chorego i potrzebującego. Tradycje opieki w Polsce sięgają początków XII wieku, związane były z działalnością zakonów i stowarzyszeń religijnych, a zwłaszcza z prowadzonymi przez nie szpitalami. Instytucje te, zapewniały schronienie, noclegi, wyżywienie i opiekę bezdomnym: dzieciom i kalekom.

  Streszczenie angielskie: The study presents the way in which different types of care for the ill people developed in the past. The traditions of care in Poland dates back to the 12th century. They were connected with the activities of monastic orders and other religious associations, especially wtih the hospitals run by them. Those institutions provided shelter, beds, food and care for homeless children and the crippled.


  46/46

  Tytuł oryginału: Stan wiedzy chorych z żylakami kończyn dolnych.
  Tytuł angielski: Patients' knowledge about leg's varixes.
  Autorzy: Szewczyk Maria T.
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.258-261, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Czy i w jakim stopniu chorzy z żylakami kończyn dolnych znają i minimalizują czynniki ryzyka choroby w życiu codziennym? Jaki jest stan wiedzy chorych w tym zakresie? Materiał i metoda. Badania prowadzono w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej AM w SP ZOZ Szpital Wojewódzki im. dr J. Biziela w Bydgoszczy w latach 1999-2001. Badaniami ankietowymi objęto 46 chorych leczonych operacyjnie, śr. wieku 42 lata. Wyniki. Stan wiedzy chorych w zakresie czynników ryzyka i samopielęgnacji jest wystarczający.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the research was to answer the following questions: Do patients know and minimize the risk factors in their daily life? To what degree do the patients know to minimize the risk factors in their daily life? How much do the patients know about the disease? Material and method: the research was conducted from 1999 till 2001 in the Department of Surgery of the Ludwik Rydygier Medical University in Bydgoszcz. The study included 46 patients treated by operation, the average age of the subjects was 42. Results: Patients' knowledge about the risk factors and taking care of themselves is not sufficient.

  stosując format: