Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZESZENIA-DĄBROWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Mortality study of workers compensated for asbestosis in Poland, 1970-1997.
Autorzy: Szeszenia-Dąbrowska Neonila, Wilczyńska Urszula, Szymczak Wiesław, Strzelecka Alicja
Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (3) s.267-278, tab., bibliogr. 21 poz.
Sygnatura GBL: 306,313

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the risk of asbestos-related malignancies among persons with diagnosed asbestosis. The study covered a cohort composed of 907 men and 490 women afficted by asbestosis, diagnosed in 1970-1997. The follow-up of the cohort continued until 31 December 1999. In all, 421 deaths were registered and causes of death were retrieved for 93.3 p.c. of the deceased. A significantly increased mortality was observed both in the male (300 deaths; SMR = 127; 95 p.c. CI: 113-142) and female (121 deaths, SMR = 150; 95 p.c. CI: 124-179) cohorts. The elevated number of deaths in the male and female cohorts were noted mainly due to respiratory diseases (men: 42 deaths; SMR = 344; 95 p.c. CI: 248-465 women: 20 deaths, SMR = 789; 95 p.c. CI: 482-1219) malignant neoplasms (men: 91 deaths, SMR = 146; 95 p.c. CI: 118-179; women: 34 deaths, SMR = 159; 95 p.c. CI: 110-222), including lung cancer (men: 39 deaths, SMR = 168; 95 p.c. CI: 119-230; women: 13 deaths, SMR = 621; 95 p.c. CI: 331-1062) and pleural mesothelioma (men: 3 deaths, SMR = 2680; 95 p.c. CI: 553-7832; women: 3 deaths, SMR - 7207; 95 p.c. CI: 1031-14612). Taking into account a cumulative dose of fibres, it was found that a significantly increased mortality from lung cancer and pleural mesothelioma applied to persons exposed to a dose above 25 f-y/ml. The results indicate that persons with asbestosis are at higher risk of developing malignant neoplasms, especially lung cancer and mesothelioma.


  2/7

  Tytuł oryginału: Choroby zawodowe - epidemiologiczna ocena sytuacji w Polsce.
  Tytuł angielski: Occupational diseases - epidemiological situation in Poland.
  Autorzy: Hanke Wojciech, Szeszenia-Dąbrowska Neonila, Szymczak Wiesław
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (1) : VIII Sympozjum "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy" s.23-28, il., tab., bibliogr. 3 poz., sum. - 8 Sympozjum pt. Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy Łódź 30.05-01.06. 2001
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zapadalność na choroby zawodowe, jest jedną z podstawowych miar skuteczności wdrażanych programów profilaktycznych w medycynie pracy. Pozwala ona na identyfikację stanowisk pracy, zakładów, sektorów gospodarki narodowej, w której występują warunki pracy mogące sprzyjać tej patologii zawodowej. Pamiętać jednak należy, że wiele z aktualnie rozpoznawanych chorób zawodowych jest skutkiem wieloletniego działania czynników szkodliwych, które zwykle miały swój początek w odległej przeszłości. Liczba chorób zawodowych w Polsce po okresie istotnego wzrostu w latach 1980-1998 (8305 - 12017 przypadków rocznie), w ostatnich 2 latach zaczęła się powoli zmniejszać (9982 przypadków w 1999 r. i 7339 przypadków w 2000 r.). W okresie 1998-2000 istotnemu zmniejszeniu uległa rownież wartość współczynnika zapadalności (z 117,3 do 73,9 na 100 tysięcy zatrudnionych), co przemawia za faktem, że trend ten nie wynika jedynie ze zmian w wielkości populacji pracującej. Wśród stwierdzonych chorób zawodowych w 2000 r., podobnie jak w latach poprzednich, dominowały choroby narządu głosu wywołane nadmiernym wysiłkiem głosowym, uszkodzenia słuchu, pylice płuc, choroby zakaźne i inwazyjne, choroby skóry, przewlekłe choroby oskrzeli, zespół wibracyjny oraz zatrucia ostre i przewlekłe. Wymienione grupy obejmowały w 2000 r. 6626 przypadkow czyli, 90,3 proc. wszystkich chorób zawodowych. W przypadku każdej z tych chorób w latach 1998-2000 obserwujemy spadek zapadalności. Szczególnie wyraźnie zaznaczony ...

  Streszczenie angielskie: The incidence of occupational disease is one of the basis indices of the effectiveness of prevention in the area of occupational health. It allows for the identification of jobs, plants and branches of the national economy with potentially increased risks for pathologies induced by working conditins. However, we should be aware of the fact that many of the recently diagnosed disease results from long-term exposure experienced at work sites which are no longer under operation. The analysis was based on data included in occupational disease certificates. All sanitary and epidemiological stations throughout the country are committed to notify cases of occupational diseases to National Register of Occupational Diseases at the Nofer Institute of Occupational Medicine in Łódź. After a significant increase in the number of occupational disease (8305 - 12017 cases per year) observed in 1980-1998, its decrease has been noted in Poland over the recent two years (9982 cases in 1999 and 7339 in 2000). In 1998 - 2000, a substantial decrease in the decreasing rate was also found (from 117.3 t 73.9 per 100 000 employed), which means that the decreasing trend does not result only from the increasing size of the working population in Poland. In 2000 like in previous years, among occupational diseases the following ones were often diagnosed: diseases of vocal organ due to excessive voice effort most common in teachers, occupational hearing loss, pneumoconiosis, contagious and invasive ...


  3/7

  Tytuł oryginału: Choroby zawodowe pracowników szpitali, 2001.
  Tytuł angielski: Registered occupational diseases among personnel of Polish hospitals, 2001.
  Autorzy: Pepłońska Beata, Szeszenia-Dąbrowska Neonila
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (5) s.369-374, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono dane Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych o zapadalności na choroby zawodowe wśród pracowników szpitali w Polsce, w roku 2001. Zawarto także ocenę sytuacji epidemiologicznej w zakresie tych chorób za lata 1994-2001. Ogółem w 2001 r. w "Szpitalnictwie" stwierdzono 394 przypadki chorób zawodowych, co stanowiło 52,1 proc. wszystkich chorób zawodowych stwierdzonych w tym roku w "Ochronie zdrowia i opiece społecznej". Wśród osób ze stwierdzoną chorobą zawodową personelu szpitali przeważały kobiety, stanowiące 84,4 proc. tej grupy. Choroby zawodowe, stwierdzone w szpitalnictwie w 47 proc. przypadków wystąpiły u pielęgniarek, 15 proc. wśród lekarzy, 11 proc. wśród pracowników laboratoriów analitycznych, 11,5 u sanitariuszy i salowych, 3 proc. u dentystów. Choroby zawodowe pracowników zatrudnionych w szpitalach kształtowały choroby zakaźne i inwazyjne, stanowiąc 73,9 ogólnej ilości stwierdzonych chorób zawodowych w tej grupie pracowniczej. W większości przypadków były to wirusowe zapalenia wątroby (72,5 proc.). Zakażenia wirusem typu B stanowiły 46 proc. wszystkich stwierdzonych w tym roku wzw, wzw typu C - 50,2 proc., wzw B i C - 1,8 proc. Choroby skóry stanowiły 11,4 stwierdzonych przypadków dominowały wypryski uczuleniowe, których przyczyną w 73 proc. przypadków był lateks, tiuraminy, merkaptobenzotiazol lub nieokreślone składniki gumy. Wśród pozostałych chorób zawodowych, w badanej populacji stwierdzono choroby narządu ruchu, choroby obwodowego układu nerwowego, przewlekłe choroby oskrzeli, przewlekle nieżyty błon śluzowych nosa, gardła, krtani...


  4/7

  Tytuł oryginału: Występowanie pylicy azbestowej w Polsce.
  Tytuł angielski: The incidence of asbestosis in Poland.
  Autorzy: Wilczyńska Urszula, Szeszenia-Dąbrowska Neonila
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (5) s.375-379, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie częstości występowania azbestozy stwierdzanej jako choroba zawodowa. Podstawą analizy były wszystkie przypadki tej choroby, jakie zgłoszono do Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych w latach 1970-2001. Zostały one scharakteryzowane pod względem płci i wieku osób chorych, ich miejsca pracy, okresu i wielkości narażenia na pył azbestu. Ogółem odnotowano 1779 przypadków azbestozy, w tym 1200 u mężczyzn. W omawianym okresie zaznaczyła się rosnąca tendencja liczby rozpoznawanych przypadków, od kilku rocznie na początku lat siedemdziesiątych do kilkudziesięciu w latach dziewięćdziesiątych. Przeciętna zapadalność w okresie 32-letnim wynosiła 0,5 na 100 tys. zatrudnionych, a udział azbestozy wśród wszystkich pylic zawodowych wynosił 5,4 proc. Większość rozpoznań dotyczyła pracowników zakładów przetwórstwa azbestu, w tym różnych wyrobów azbestowych (38,3 proc.) i materiałów azbestowo-cementowych (30,0 proc.), a następnie hut (13,1 proc.) i stoczni (10,5 proc.). Przeciętny wiek pacjenta, u którego stwierdzano azbestozę wynosił 55 lat, a przeciętny okres zatrudniernia w ekspozycji na azbest około 21 lat. Na podstawie danych z kart stwierdzenia choroby zawodowej wynika, że stężenie pyłu azbestu na stanowiskach pracy zawierało się w granicach 1,4 - 38,3 mg/m3, a jego mediana wynosiłą 3,8 mg/m3. Na najwyższe stężenia narażeń byli stoczniowcy (Me = 8,0 mg/m3), a na najniższe pracowniocy zajkładów azbestowo-cementowych (me = 2,8 mg/m3).


  5/7

  Tytuł oryginału: Podstawy epidemiologii : podręcznik dla słuchaczy studiów przed- i podyplomowych oraz słuchaczy Szkoły Zdrowia Publicznego
  Autorzy: Beaglehole R., Bonita R., Kjellstr”m T.
  Opracowanie edytorskie: Hanke Wojciech (tł.), Starzyński Zygmunt (tł.), Szadkowska-Stańczyk Irena (tł.), Szeszenia-Dąbrowska Neonila (tł.), Wilczyńska Urszula (tł.).; Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr J. Nofera w Łodzi
  Źródło: - Łódź, Oficyna Wydaw. IMP 2002, 204 s. : il., tab., bibliogr. s. 199-204, 24 cm. - Tyt. oryg. Basic epidemiology
  Sygnatura GBL: 735,562

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna


  6/7

  Tytuł oryginału: Program badań profilaktycznych byłych pracowników zakładów przetwórstwa azbestu - Amiantus.
  Tytuł angielski: Prophylactic examinations of the former workers of the asbestos probessing plants: the Amiantus project.
  Autorzy: Szeszenia-Dąbrowska Neonila, Szubert Zuzanna
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (6) wyd. spec. s.452-456, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum. - Świętokrzyskie Dni Medycyny Pracy - ogólnopolskie sympozjum naukowe Kielce 05-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obowiązek przeprowadzania okresowych badań profilaktycznych byłych pracowników zakładów wyrobów azbestowych wynika z ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zaweirających azbest. Badania okrsowe pozwalają na ujawnianie zmian chorobowych w okresie przedobjawowym lub wczesnoobjawowym, co umożliwia podjęcie odpowiedniego leczenia i prowadzi do znacznego spowolnienia procesów chorobowych. Główne cele nadzoru i koordynacji to: zapewnienie dobrej jakości badań profilaktycznych poprzez wdrożenie ujednoliconej metodyki badania lekarskiego i rozpoznawanie patologii będącej skutekiem narażenia na pył azbestu zgodnie z międzynarodowymi kryteriami diagnozowania chorób azbestozależnych (Kryteria Helsińskie, 1997), monitorowanie skutków zdrowotnych w zakresie układu oddechowego wśród osób zawodowo narażonych na pył azbestu, prowadzenie bazy danych o osobach przebadanych oraz podlegających badaniom profilaktycznym na terenie całego kraju. Podjęty w Polsce program badań profilaktycznych osób narażonych zawodowo na azbestu ma charakter przeesiewowego badania masowego (screening). Dla potrzeb programu wypracowana została ujednolicona strategia masowych badań profilaktycznych osób narażonych zawodowo w zakładach wyrobów azbestowych w Polsce, dokumentacja badania (kwestionariusze badania klinicznego, radiologicznego, spirometrycznego) oraz instrukcje dla osób przeprowadzających badanie. Wszystkie ośrodki prowadzące badanie otrzymały aktualnie obowiązujące wg standardów światowych kryteria kliniczne, radiologiczne, spirometryczne, histologiczne rozpoznawania chorób azbestozależnych: azbestozy, międzybłoniaka opłucnej, raka płuca, wg ustaleń helsińskich z 1997 r. Uzyskane w programie dane będą podstawą do oceny zapadalności i chorobowości na choroby azbestozależne wśród osób zawodowo narażonych na pył azbestu w zakładach przetwórstwa tego surowca.


  7/7

  Tytuł oryginału: Occupational diseases in Poland, 2001.
  Autorzy: Pepłońska Beata, Szeszenia-Dąbrowska Neonila
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (4) s.337-345, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The Central Register of Occupational Diseases keeps the records of all reported and certified occupational diseases in Poland. In this paper the incidence of occupational diseases in Poland in 2001 is discussed on the basis of the data provided by the Register. The changes in the incidence pattern over the recent 30 years are also shown IN 2001, 6007 cases of occupational diseases were registered, with the incidence rate of 63.2 per 100 000 employees. The highest incidence rates were noted for seven categories of diseases: the vocal organ diseases, noise-induced hearing loss, pneumoconioses, contagious and invasive diseases, dermatoses, chronic diseases of bronchi, and vibration syndrome. Altogether these diseases covered 5239 cases (87.2 p.c. of all registered cases). Mining and quarrying, agriculture, hunting and forestry, education, health and social works were the economy activities with the highest incidence of occupational diseases. The majority of occupational diseases (93.9 p.c.) have developed after a long-term (over 10 years) exposure to particular harmful factors. As much as 58.5 p.c. of cases were recorded in males. The predominant occupaitonal diseases in males were occupational hearing lesions, while in females chronic vocal organ diseases, most common in teachers, were most frequently recognized. In Poland, the diseases of the vocal organ poses a serious problem from the medical and socio-economic points of view. These pathologies show the highest dynamics of the incidence among all registered occupational diseases. Over the last five years the vocal organ diseases have moved upwards to the top in the ranking, bot with respect to the number of cases and the incidence rate...

  stosując format: