Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZERMER
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Nowe poglądy na cukrzycę i jej leczenie
Opracowanie edytorskie: Belifiore Francesco (red.), Mogensen Carl Erik (red.), Sieradzki Jacek (red. wyd. pol.), Kozek Elżbieta (red. wyd. pol.), Frej Jakub (tł.), Galicka-Latała Danuta (tł.), Gryz Elżbieta (tł.), Idzior-Waluś Barbara (tł.), Katra Barbara (tł.), Solnica Bogdan (tł.), Szymczakiewicz-Multanowska Agnieszka (tł.), Szermer Paweł (tł.), Wanic Krzysztof (tł.), Waluś Małgorzata (tł.).
Źródło: - Kraków, Wydaw. Przegląd Lekarski 2002, [10], 202 s. : il., tab., 24 cm. - Tyt. oryg. New concepts in diabetes and its treatment
Sygnatura GBL: 744,733

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/3

  Tytuł oryginału: Czynniki predykcyjne neuropatii cukrzycowej w zależności od przyjętych kryteriów jej rozpoznawania.
  Tytuł angielski: Predictors for diabetic neuropathy according to applied criteria of its diagnosis.
  Autorzy: Gryz Elżbieta A., Szermer Paweł, Galicka-Latała Danuta, Sieradzki Jacek, Szczudlik Andrzej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.881-884, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Z powodu braku powszechnie stsowanych kryteriów rozpoznawania neuropatii cukrzycowej trudne jest sprecyzowanie czynników sprzyjająych powstawaniu neuropatii cukrzycowej. W dotychczasowych badaniach profile czynników ryzyka neuropatii znacznie się różnią. Celem niniejszego badania było określenie czynników predykcyjnych w zależności od różnych, przyjętych kryteriów jej rozpoznaia. Do badania włączono 95 pacjentów z cukrzycą. Kryteria wykluczenia obejmowały mocznicę, alkoholizm oraz radikulopatię. Grupę kontrolną stanowiły 43 zdrowe osoby. U wszystkich pacjentów przeprowadzono badanie kliniczne, instrumentalną ocenę czucia powierzchniowego i głębokiego, testy oceniające sercowo-naczyniowy układ autonomiczny oraz badania przewodnictwa nerwowego. Na podstawie przeprowadzonej oceny pacjentów zakwalifikowano do następujących grup: bez neuropatii, podejrzenie neuropatii, neuropatia potwierdzona w badaniu klinicznym, neuropatia potwierdzona w badaniu elektrofizjologicznym, neuropatia autonomiczna. Analiza wykazała, że najważniejszymi czynnikami predykcyjnymi u pacjentów z objawami podmiotowymi był typ 2 cukrzycy, czas trwania cukrzycy oraz starszy wiek. W przypadku neuropatii rozpoznanej w oparciu o badanie kliniczne czynniki predykcyjne obejmowały typ 2 cukrzycy oraz czas trwania choroby. U pacjentów z neuropatią potwiedzoną w badaniach elektrofizjologicznych oraz z neuropatią autonomiczną jedynie czas trwania cukrzycy wciąż okazał się być istotnym czynnikiem predykcyjnym ...

  Streszczenie angielskie: It is difficult to estabilish predictors for diabetic neuropathy because no generally accepted criteria of its diagnosis exist. In previous investigations risk factors profiles for neuropathy differ markedly. The aim of this study was to assess risk predictors for diabetic neuropathy in relation to difefrent criteria of its diagnosis. Ninety-five diabetic patients entered the study. The exclusion criteria included uremia, alcohol abuse and radiculopathy. Control group consisted of 43 healthy volunteers. All patients underwent the clinical assessment, instrumental evaluation of superficial and deep sensation, tests of cardivascular autonomic function and nerve conduction studies. According to the performed assessment patients were classified into following groups: without neuropathy, suspicion of neuropathy, neuropathy confirmed in clinical examination, neuropathy confirmed in electrophysiological testing, autonomic neuropathy. Analysis showed that the most important predictors in patients with subjective symptoms were type 2 diabetes mellitus, diabetes duration and age of patients. When neuropathy was diagnosed according to the clinical examination, predictors included type 2 diabetesmellitus and duration of the disease. In the cases of neuropathy confirmed by electrophysiological studies and autonomic neuropathy, only diabetes duration appeared to be a significant predictor. Our study demonstrated that predictors for diabetic neuropathy varied in relation to ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Leczenie objawowe w stanach terminalnych
  Opracowanie edytorskie: Walden-Gałuszko Krystyna de (przedm.), Szermer Paweł (tł.).
  Źródło: - Kraków, ELIPSA-JAIM s.c. 2002, 101 s. : tab., 23 cm. - Tyt. oryg. Symptom relief in terminal illness
  Sygnatura GBL: 736,298

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: