Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZEPIETOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Częstość występowania zakażeń HPV u kobiet ciężarnych.
Tytuł angielski: Evaluation of frequency of human papillomavirus infections during pregnancy.
Autorzy: Szepietowska Magdalena, Słodziński Hubert, Polz-Dacewicz Małgorzata, Oleszczuk Jan
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.662-665, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Oceniono częstość występowania infekcji ludzkim wirusem brodawczaka (HPV) u pacjentek ciężarnych hospitalizowanych w 2000 r. w Katedrze i Klinice Położnictwa i Perinatol. AM w Lublinie. Do wykrycia infekcji zastosowano metodę Digene Hybrid Capture. Przebdano 50 kobiet będących w różnych tygodniach ciąży. Obecność infekcji HPV stwierdzono u 4 pacjentek (8 proc.). W jednym przypadku wykryto HPV DNA zaróno typów wysokiego jak i niskiego ryzyka onkogennego, w pozostałych trzech - HPV DNA typów wysokiego ryzyka onkogennego.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The frequency of human papillomavirus (HPV) infection was estimated among pregnant women. Materials and Methods: Cervical smears were obtained from 50 patients treated in the Chair and Department of Obstetrics and Perinatology, University Medical School of Lublin. They were investigated for the presence of HPV DNA. For the above purpose Digene Hybrid Capture method was used. Results: HPV DNA was detected in the 4 (8 p.c.) of 50 patients. One of them had mixed infection low and high risk types of HPV, the other - high risk types of HPV infections. Conclusions: 1. HPV DNA was detected in 8 p.c. of the patients, in all cases high risk types of HPV was found. 2. The diabetic patients seem to be more vulnerable to HPV infevction during pregnancy.


  2/5

  Tytuł oryginału: Kliniczne, biochemiczne i immunologiczne parametry w różnicowaniu cukrzycy typu 1, LADA, typu 2 oraz MODY.
  Tytuł angielski: Clinical, biochemical and immunological characteristic of diabetes type 1, LADA, diabetes type 2 and MODY patients.
  Autorzy: Szepietowska Barbara, Szelachowska Małgorzata, Górska Maria, Stępień Agnieszka, Kinalska Ida
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1177-1184, il., tab., bibliogr 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena parametrów klinicznych, biochemicznych i immunologicznych neizbędnych do różnicowania pomiędzy cukrzycą typu 1, LADA, typu 2 oraz MODY. Badania przeprowadzono w grupie 97 nieotyłych pacjentów (średni wskaźnimik masy ciałą: 26,3 ń 4,9 kg/mý), w wieku od 14 do 70 lat, (średni wiek 43 ń 11,7). 53 kobiet, 44 mężczyzn. Czas trwania cukrzycy wynosił 2,3 ń 4,3 lata. U wszystkich pacjentów oznaczono stężenie peptydu C (ELISA) na czczo i w 6 minucie po dożylnej stymulacji 1 miligramem glukagonu oraz miano przeciwciał przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego (antyGAD65), przeciwinsulinowych (IAA) i przeciwko fosfatazie tyrozyny białkowej (antyIA2) - (RIA). Autoimmunologiczną postać cukrzycy (typ1, LADA) rozpoznawano na podstawie obecności dodatniego miana jednego z autoprzeciwciał skierowanych przeciwko antygenom wysp trzustkowych. Wśród badanej grupy najczęściej stweirdzano dodatnie miano przeciwciał anty-GAD 33/97 (34 proc.). Wykazano, że BMI, współwystępowanie chorób autoimmunologicznych oraz stężenia peptydu C zarówno na czczo, jak i po dożylnej stymulacji glukagonem są przydatne w różnicowaniu pomiędzy cukrzycą typu LADA a cukrzycą typu 2. W cukrzycy typu MODY zaobserwowano istotnie mniejsze stężenie peptydu C na czczo, w 6 min, jak i niższy wzrost ponad poziom podstawowy w porównaniu z osobami z typem 2. U 5 pacjentów stwierdzono typ 2 z otyłością w młodym wieku, a u 1 ciemnoskórego pacjenta ustalono rozponanie: ADM (atypical diabetes ...

  Streszczenie angielskie: Right classification of diabetes is important clinical issue. The aim of present study was to compare clinical, biochemical and immunological features, to analyze their practical use and to establish new decision tree which make te distinction between diabetes type 1, LADA, diabetes type 2 and MODY. We studied 97 not obese (mean BMI 26,3 ń 4,9 kg/mý) patietns aged 14 to 70 years, mean age 43 ń 11,7 yeras, 53 women, 44 men. Mean duration of diabetes - 2,3 ń 4,3 years. We measured basal and stimulated C-peptide (6 minutes after 1 mg i.v. glucaton) (ELISA) and antibodies titers to glutamic acid decarboxylase - antiGAD65, tyrosine phosphatase-like molecule - IA2 and insulin - IAA (RIA). Autoimmune diabetes (LADA, type 1) was diagnosed with presence of one or more islet antigen antibodies. The highest frequenceis had anti-GAD antibodies 33/97 (34 p.c.). The most complicated was to sort out group of patietns with LADA. Comparison between this group and patietns with diabetes type 2 have shown that BMI, co-existence of autoimmune disease, autoimmune markers and basal and stimulated C-peptide level measured at entry for the classification were useful in differentiation. Moreover we observed significantly lower C-peptide basal, stimulated and over basal level in group with MODY diabetes in comparison to diabetes type 2 patietns. In the studied gorup were 5 patietns with diabetes type 2 and obesity, in relatively young age. At the end there was one case of ADM (atypical ...


  3/5

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych objawów klinicznych i parametrów immunologicznej odpowiedzi humoralnej u nie otyłych dorosłych pacjentów z nowo rozpoznaną cukrzycą.
  Tytuł angielski: Clinical and immunological profile of newly diagnosed non obese adult patients with diabetes.
  Autorzy: Szelachowska Małgorzata, Szepietowska Barbara, Popławska Anna, Jakubczyk Danuta, Górska Maria, Kinalska Ida
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.885-887, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Właściwa klasyfikacja cukrzycy w grupie wiekowej pomiędzy 25 a 55 rokiem życia szczególnie wśród nie otyłych pacjentów, może sprawiać trudności diagnostyczne. Celem pracy była ocena kliniczna badanej grupy, jak również charakterystyka wybranych parametrów biochemicznych w zależności od obecności immunologicznych markerów występowania cukrzycy. Badania przeprowadzono u 31 nie otyłych pacjentów (średnie BMI 26 kg/mý), w wieku od 25 do 55 lat (średni wiek - 41,6 ń 11,1 lat), z cukrzycą trwającą średnio 11,4 ń 21,8 m-cy. U około 50 proc. badanych osób wykazano obecność markerów immunologicznej odpowiedzi humoralnej skierowanej przeciwko antygenom trzustkowym, co sugeruje wysoką częstość występowania autoimmunologicznej postaci cukrzycy w badanej grupie. Osoby z dodatnim mianem przeciwciał mają mniejszą rezerwę wydzielania endogennej insuliny. Dlatego też w celu właściwej klasyfikacji cukrzycy wskazanajest ocena funkcji wydzielniczej komórek B jak i miana przeciwciał antyGAD65.

  Streszczenie angielskie: It is well known that classification of diabetes in the group of patients aged 25-55 years, particularly not obese, is a difficult clinical problem. The aim of the study was to estimate clinical status of the investigated group and evaluate biochemical features based on positive titers of humoral immunological markers in the development of diabetes mellitus. We studied 31 non obese, newly diagnosed patients (means BMI 26 kg/mý), mean age - 41.6 ń 11.1 years, mean duration of diabetes mellitus was 11.4 ń 21.8 months. Nearly 50 p.c. of the patients aged 25-55 years showed presence of humoral immunological markers, which suggests high prevalence of autoimmunological diabetes. These patients have a lower reserve of endogen insulin secretion. The evaluation at both B-cell secretory capacity and markers of autoimmunity is recomended to provide a proper classification.


  4/5

  Tytuł oryginału: Migotanie przedsionków - problem interdyscyplinarny - retrospektywna analiza etiologii ze szczególnym uwzględnieniem chorób tarczycy.
  Tytuł angielski: Atrial fibrillation - still an important problem - retrospective etiology analysis, including thyroid diseases and hyperthyroidism.
  Autorzy: Szepietowska Barbara, Zonenberg Anna, Szelachowska Małgorzata, Mazuruk Elżbieta, Modzelewska Anna, Rybaczuk Mikołaj, Kinalska Ida
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.285-292, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Migotanie przedsionków (AF) jest najpowszechniej występującym zaburzeniem rytmu. Pojawia się w przebieg wielu różnych chorób zarówno dotyczących serca jak też ogólnoustrojowych zaburzeń, a jego leczenie i profilaktyka powikłań jest poważnym problemem klinicznym. Celem pracy była analiza przyczyn oraz chorób współistnniejących z migotaniem przedsionków leczonych w Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnątrznych AM w Białymstoku. Analizowano dokumentację medyczną 450 pacjentów, co stanowi 86 proc. osób hospitalizowanych z tym zaburzeniem rytmu serca w latach 1993-2001. Materiał badany stanowiły osoby w wieku od 22 do 98 lat, średnio: 67,6 ń 11,1 lat. W kolejnych latach zaobserwowano wzrost liczby pacjentów hispotalizowanych z AF z jednoczesnym, niewielkim obniżeniem się średniej wieku pacjentów, natomiast w podgrupie osób z chorobami tarczycy średnia wieku była niższa o 4,5 roku. Analizowano występowanie schorzeń u pacjentow z AF i tak: nadciśnienie tętnicze wykazano u 58,6 proc. badanych, chorobę niedokrwienną serca u 53,3 proc., wadę zastawkową serca u 17,3 proc. Choroby tarczycy stwierdzono u 45,5 proc. badanych, w tym 51 proc. osób posiadało jawną lub utajoną nadczynność tarczycy. Porównując ilość pacjentów z chorobą Graves-Basedowa i towarzyszącym migotaniem przedsionków stwierdzono znamienny wzrost hospitalizowanych z tych powodów po 1997 roku (0,8 p.c. vs. 4,6 p.c. 0,05). Obserwowano zmianę profilu chorób towarzyszących migotaniu przedsionków. Od 1997 roku, w kolejnych latach stwierdzono istotny wzrost zaburzeń funkcji tarczycy...

  Streszczenie angielskie: Atrial fibrillation is common arrythmia, resulting in increased cardiovascular morbidity and mortality. The incidence of AF increase with age. After the age of 65, AF concerns of 4 p.c. of population. We report the baseline characteristics of 450 patients, admitted to the Department of Endocrinology, Diabetology, and Internal Medicine with atrial as either the main or a co-existing cause of hospitalization in 1993-2001 years. That group stood for 86 p.c. of patients with this type of arrythmia at our Department. The mean of age of those patients was 67 ń 11.1 (from 22 to 98 with 41.3 p.c.) of males. We observed an increase in the number of patients with AF in subsequent years, especially in the elderly. Hypertension was present in 58.6 p.c. Coronary artery disease was present in 53.3, vulvular heart disease - 17.3 p.c. Thyroid disease was in 45.5 of patients and 51 p.c. of them presented with clinical or subclinical hyperthyroidism. In the subsequent years, the profile of co-existing disease changed. From 1997, we observed an increased number of patients with thryoid disease and hyperthyroidism. It could have been an effect of either iodine prophylaxis, started in Poland at the begining of 1997 or of widespread medical treatment, consisting in iodine administration. In the investigated group, thyroid disease and hyperthyroidism were important causes of AF, demomnstrating a rising tendency in consecutive years.


  5/5

  Tytuł oryginału: Relationship between HPV 16 DNA presence in invasive squamous cell carcinomata of the uterine cervix and their metastases.
  Autorzy: Słodziński Hubert, Szepietowska Magdalena, Polz-Dacewicz Małgorzata, Putowski Lechosław, Ćwierz Edward
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.97-100, tab., bibliogr. 9 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • genetyka
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Paraffin-embedded specimens of primary cervical carcinomata and their nodal metastases were obtained from eight patients. They were analyzed for the presence of human pappilomavirus (HPV) type 16 using the polymerase chain reaction (PCR). HPV DNA was detected in seven of the eight patients and was present in both primary and metastatic tumours in five of these seven cases. These results suggest that HPV 16 does not continue to confer and selective advantage on the meatastaic cells which carry it.

  stosując format: