Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZCZUREK
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Problem przemocy w rodzinie w opinii pracowników służby zdrowia.
Tytuł angielski: Problem of violence in family in the opinion of health service workers.
Autorzy: Witanowska Jolanta, Warmuz Aneta, Szczurek Urszula, Lasok Sabina, Duczek Agnieszka
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.958-966, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, naruszające jego prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Ofiarami przemocy domowej często stają się dzieci. Pomoc dziecku wymaga zintegrowanych wysiłków wielu specjalistów oraz ciągłego uwrażliwiania społeczństwa na problemy dzieci. Celem pracy było przedstawienie opinii i postaw społecznych pracowników służby zdrowia wobec problemu krzywdzenia dzieci. Autorki podejmują problem krzywdzenia dzieci, aby poznać opinie ludzi pracujących z dziećmi, ich doświadczenia i poglądy na bardzo złożony aspekt, jakim jest traktowanie dzieci przez rodziców. Relacje wewnątrzrodzinne badano przy użyciu ankiety, szukając odpowiedzi na pytanie: czy powinno się iterweniować i pomagać ofiarom przemocy, czy w polskich rodzinach stosuje się surowe kary wobec dzieci, czy krzywdzenie dzieci to zjawisko powszechne, czy bicie dzieci uznawane jest za metodę wychowawczą. Badaniem objęto pracowników służby zdrowia - pielęgniarki i lekarzy oraz nauczycieli akademickich i studentów Śląskiej Akademii Medycznej. Wyniki i wnioski - badania trwają nadal.

  Streszczenie angielskie: Violence in family is an intentional physical abuse of a family member, frequently a child, violating the victim's rights and causing suffering and damages. Helping the child demands integrated efforts of many experts as well as making the society more sensitive to the problems of children. The aim of this work is to present the opinions and social attitudes of Health Service workers concerning the problem of child abuse. The authors habe undertaken the problem of abusing children, to become acquainted with opinions of people working with children on different aspects of treating children by their parents. A questionnaire was used to study the interfamily relations and to answer the following questions: - should we intervene and help the victims of violence, - do we use too severe punishment in Polish families, - is child abuse common in Polish families, - is beating a child recognized as an educational method. The study group included Health Service workers - nurses and doctors as well as academic teachers and students of the Medical University of Silesia. Results and conclusions - investigations are continued.


  2/6

  Tytuł oryginału: Wpływ palenia papierosów na gojenie ran błony śluzowej - badania doświadczalne.
  Tytuł angielski: The effect of cigarette smoking on the healing of wounds of the mucosa - experimental studies.
  Autorzy: Cieślik Tadeusz, Wróbel Jacek, Szczurek Zbigniew, Sabat Daniel, Zappa Joanna, Cieślik Agata
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.115-122, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnki morskie

  Streszczenie polskie: Wykonane badania wykazały, iż dym papierosowy wpływa na wydłużenie okresu gojenia ran błony śluzowej jamy gębowej zwierząt doświadczalnych. Wydaje się, że główną przyczyną była obecność przewlekłego odczynu zapalnego, który opóźniał proces bliznowacenia i wpływał na powstanie niepełnowartościowej blizny. Dym papierosowy niekorzystnie wpływał również na nerki i wątrobę powodując występowanie patologicznych zmian w tych narządach.

  Streszczenie angielskie: The investigations showed that cigarette smoke lengthens the healing period of wounds of the oral mucosa in experimental animals. It seems that the main cause of this was the presence of a chronic inflammatory response, which delayed the process of scar formation and caused the development of a defective scar. Cigarette smoke also had an unfavourable effect on the kidneys and liver, causing pathological changes in these organs.


  3/6

  Tytuł oryginału: Przewodnik do ćwiczeń z patomorfologii
  Autorzy: Bardadin Krzysztof, Dąbrówka Krzysztof, Drozdzowska-Pluskiewicz Bogna, Gabriel Andrzej, Holewa Bernard, Konecka-Mrówka Dominika, Nożyński Jerzy, Panasiewicz-Kwiatkowska Małgorzata, Rzempołuch Ewa, Sabat Daniel, Stęplewska Katarzyna, Szczurek Zbigniew, Zajęcki Wojciech, Zembala-Nożyńska Ewa, Ziółkowski Adam
  Opracowanie edytorskie: Sabat Daniel (red.), Gabriel Andrzej (red.), Szczurek Zbigniew (red.).; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
  Wydanie: - Wyd. 2 popr. i rozszerz
  Źródło: - Katowice, AM 2002, 276 s. : il., tab., bibliogr. s. 272-276, 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,391


  4/6

  Tytuł oryginału: Analiza średniego stopnia szarości w procesie biodegradacji włóknin węglowych.
  Tytuł angielski: The mean greyness level analysis in the assessment of the biodegradation process of carbon cloths.
  Autorzy: Zembala-Nożyńska Ewa, Nożyński Jerzy, Sabat Daniel, Dąbrówka Krzysztof, Cieślik Tadeusz, Szczurek Zbigniew
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (20) s.15-21, tab., bibliogr. 34 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,500

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Badania biomateriałów obejmują trzy główne kierunki: tolerancję tkankową, biozgodność i biodegradację. Celem badania była ocena biodegradacji trzech rodzajów chemicznie modyfikowanej włókniny węglowej z użyciem średniego stopnia szarości jako obiektywnego wskaźnika procesu biodegradacji. Materiał i metodyka. Wykorzystano fragmenty tkankowe pobrane od 48 królików, którym wykonano ubytki kostne o średnicy 6 mm w bocznej powierzchni żuchwy. Ubytki wypełniano: 1. włókniną węglową z grupami kwasowymi i zasadowymi na powierzchni, 2. włókniną węglową z grupami kwasowymi na powierzchni, 3. włókniną pokrytą pirowęglem i zawierającą grupy zasadowe na powierzchni. Tkanki pobierano w 1, 2, 3, 6, 9, 12, 24 i 52 tygodniu od wszczepienia. Średni stopień szarości mierzono w preparatach histologicznych wykorzystując system analizy obrazu (QUANTIMET 500+). Wyniki. Największe zmiany średniego stopnia szarości wykazano w przypadku włókniny z grupami kwasowymi i zasadowymi (39 proc. wzrost średniej szarości), następnie dla włókniny pokrytej pirowęglem (9.7 proc. spadek średniej szarości) zaś włóknina zawierająca grupy kwasowe na powierzchni wykazywała wzrost (około 13,5 proc. wartości początkowych). Średni stopień szarości korelował znamiennie dodatnio z czasem obserwacji. Wnioski. 1. Biodegradacja różnych rodzajów włókniny węglowej wskazuje wahania średniego stopnia szarości, zależy to od chemicznej modyfikacji jej powierzchni. 2. Włóknina węglowa z kwasowymi i zasadowymi grupami posiada najwyższy stopień biodegradacji.


  5/6

  Tytuł oryginału: Statystyczna analiza parametrów geometrycznych włóknin węglowych użytych do wypełnienia ubytków tkanki kostnej królików.
  Tytuł angielski: Statistical analysis of geometrical parameters of carbon cloths used for hard tissue filling in rabbitst.
  Autorzy: Zembala-Nożyńska Ewa, Nożyński Jerzy, Sabat Daniel, Dąbrówka Krzysztof, Cieślik Tadeusz, Szczurek Zbigniew
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (20) s.21-29, tab., bibliogr. 26 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,500

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania było morfometryczne porównanie zmian wartości geometrycznych włóknin węglowych takich jak wymiar najkrótszy, szerokość pasma/obliczona szerokość, współczynnik wypełnienia przyjętych za wskaźniki procesu biodegradacji włókniny węglowej użytej jako wypełnienie doświadczalnie wykonanych kostnych ubytków żuchwy u królików. Wykorzystano 48 wycinków tkanek. Ubytki kostne o średnicy 6 mm wykonywano w podstawie żuchwy, po czym wypełniano je trzema rodzajami włókniny węglowej. 1. włókniną z grupami kwasowymi i zasadowymi na powierzchni, 2. włókniną węglową z grupami kwasowymi na powierzchni, 3. włókniną pokrytą pirowęglem i zawierającą grupy zasadowe na powierzchni. Parametry morfometryczne oceniano przy użyciu systemu analizy obrazu QUANTIMET 500 po czym przeprowadzono analizę statystyczną. Najwyższą dynamikę zmian parametrów morfometrycznych wykazywała włóknina typu I pokryta grupami zasadowymi wykazując spadek wymiaru najkrótszego o 70 proc. wartości początkowej, obliczonej szerokości o 71 proc. zaś wzrost współczynnika wypełnienia o 5,81 proc. Włóknina typu II wykazywała spadek wymiaru najkrótszego o 48 proc. wartości początkowej, obliczonej szerokości włókien o 20 proc., i wzrost współczynnika wypełnienia o około 2,6 proc. Włóknina węglowa typu III wykazała spadek wymiaru najkrótszego i obliczonej szerokości o 58 proc., współczynnik wypełnienia wykazał wzrost o 7,3 proc. Należy wskazać, że pomiary dokonane w drugim tygodniu obserwacji nie ujawniały różnic pomiędzy grupami, z kolei pomiary dokonane w trzecim tygodniu obserwacji ujawniły najbardziej istotne różnice międzygrupowe. Nasze wyniki wskazują na fakt zwiększenia odporności na biodegradację włókniny węglowej poddanej modyfikacji chemicznej.


  6/6

  Tytuł oryginału: Biomorfoza blizny po implantacji nici węglowej.
  Tytuł angielski: The biomorphosis of the scar after the implantation of carbon thread.
  Autorzy: Dąbrówka Krzysztof, Zembala-Nożyńska Ewa, Nożyński Jerzy, Błażewicz Stanisław, Szczurek Zbigniew
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (21) s.10-14, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum. - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,500

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena powstawania blizny w tkankach podśluzówkowych po implantacji nici węglowej. Nić węglowa będąca szwem chirurgicznym implantowano królikom w okolice podśluzówkowa żuchwy. Badanie histopatologiczne tkanek okolicy implantacji przeprowadzono w I, II, III, IV, VI, VIII, XII i XVI tygodniu. We wczesnym tygodniu pozabiegowym stwierdzano obecność mieszanego nacieku zapalnego, zanikającego w II tygodniu. Następnie obserwowano cechy zapalenia przewlekłego z cechami resorpcji (skąpe nacieki limfocytarne i limfoplazmocytarne, makrofagi). Powstawanie blizny łącznotkankowej zauważono w II tygodniu po zabiegu, równolegle z wytwarzaniem skolagenizowanej łącznotkankowej torebki wokół włókien węglowych. Torebka łącznotkankowa grubiała na skutek zwiększenia ilości luźnych włókien kolagenu. Kolejnym etapem przebudowy blizny była waskularyzacja torebki łącznotkankowej. Począwszy od IV tygodnia następowało stopniowe przegrupowywanie układu włókiem łącznotkankowych tworzących grube równoległe układy pasm blisko włókien węglowych zaś luźne układy w oddaleniu od okolicy szycia. Ostatecznie wytwarzała się zwarta struktura blizny łącznotkankowej obejmująca elementy włókien węglowych.

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was the study of the scar formation after the carbon thread implantation in submucosal tissue. A carbon thread surgical suture was implanted in submondibular region in rabbits. The histopathological studies of the tissues around the carbon threads were taken at I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVI week after the implantation. In the early postoperative period, mixed inflammatory infiltrations were present, vanished at week II. Then the chronic resorptive inflammation was observed (lymphocytic infiltrations, plasma cells and macrophages). The cicatrisation process started at the week II, paralelly to the production of the collagenized capsule around the carbon fibres. This capsule became thicker because of the increasing of the collagen fibres. The next phase of the scar remodelling was the vascularization of the collagen capsule. From the IV week the gradual reorganization of the connective tissue fibres was took place, the thicker fibres were closer to the carbon fibres and the loose fibre structure was at the periphery of the scar. Finally, the compact scar structure involved carbon fibres has been created.

  stosując format: