Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZCZUDRAWA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Znaczenie kolposkopii i kolposkopii skomputeryzowanej w postępowaniu diagnostycznym, obserwacji klinicznej i kwalifikacji terapeutycznej śródnabłonkowej neoplazji i raka szyjki macicy z wczesną inwazją u kobiet ciężarnych.
Tytuł angielski: The value of colposcopy and computerised colposcopy in diagnosis and therapeutic management of cin and early invasive cervical cancer in pregnant women.
Autorzy: Basta Antoni, Szczudrawa Andrzej, Pityński Kazimierz, Kolawa Wojciech
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.307-313, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Ogolnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest określenie wartości kolposkopii, szczególnie kolposkopii z komputerową dokumentacją seryjnych obrazów kolposkopowych w postępowaniu diagnostycznym oraz kwalifikacji terapeutycznej zmian o charakterze CIN i raka wczesnoinwazyjnego szyjki macicy u kobiet ciężarnych. Materiał i metody. Materiał pracy stanowi 96 kobiet ciężarnych w wieku 26 - 45 lat z rozpoznaniem CIN i Ca IA. Pacjentki były diagnozowane i leczone w latach 1990 - 1999. Wykonywano badanie kolposkopowe, cytologiczne i histopatologiczne wycinka celowanego. W ostatnim czasie rejestrowano obrazy kolposkopowe komputerowo za pomocą kamery zespolonej z kolposkopem. Wyniki: W całym badanym materiale stwierdzono zgodność badania kolposkopowego z badaniem histologicznym wycinka celowanego u 86 kobiet (89,6 proc.) oraz zgodność badania cytologicznego z badaniem histologicznym u 76 kobiet (79,2 proc.). Progresja CIN i Ca IA wystąpiła u 8 kobiet (8,3 proc.). Wnioski: Koloskopia a w szczególności kolposkopia skomputeryzowana pozwala na precyzyjną ocenę zmian szyjki macicy u kobiet ciężarnych i w ten sposób umożliwia odpowiednią kwalifikację terapeutyczną.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of the study was determining the value of colposcopy, especially with computerised documentation of serial colposcopic pictures in diagnosis and therapeutic management of CIN and early cervical cancer in pregnant women. Material and methods: Material consisted of 96 pregnant women aged 26 - 45 with CIN and Ca IA. Patients were diagnosed and treated between 1990 - 1999. There were performed colposcopic examinations, cytology and histological evaluation of colposcopy directed specimen. Lately colposcopic pictures were stored as graphic files by camera connected to PC. Results: The positive correlation between colposcopy and histology was established in 86 women (89.9 p.c.) and between cytology and histology in 76 women (79.2 p.c.). Progression of CIN and Ca IA was noted in 8 women (8.3 p.c.). Conclusions: Colposcopy, especailly computerised colposcopy enebles cervical lesion evaluation in pregnant women and thus enables proper therapeutic management.


  2/3

  Tytuł oryginału: Stany przedrakowe i rak inwazyjny szyjki macicy oraz infekcja HPV u kobiet ciężarnych w materiale cytologicznym.
  Tytuł angielski: Precancerous lesions and cervical cancer vs HPV infection in pregnant women in cytology stuff.
  Autorzy: Szczudrawa Andrzej, Adamek Katarzyna, Pityński Kazimierz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.331-336, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Autorzy podjęli próbę ustalenia wzajemnej korelacji pomiędzy infekcją HPV, śródnabłonkową neoplazją i rakiem szyjki macicy, próbując jednocześnie stworzyć wiarygodny algorytm postępowania profilaktycznego, dotyczącego zmian przednowotworowych i raka szyjki macicy. Przebadano 2243 pacjentki ciężarne, u których wykonano cytologię, kolposkopię oraz, w wybranych przypadkach, badanie rozmazu szyjkowego przy użyciu technik hybrydyzacji wirusowego DNA, a także weryfikację histopatologiczną nieprawidłowego rozmazu. Wyniki badań wskazują na znaczną wydolność diagnostyczną wymienionych metod w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w wybranej grupie pacjentek.

  Streszczenie angielskie: An effort has been made in order to estimate the relationship between HPV, cervical intraepithelial neoplasia and cervical carcinoma. The authors have been trying also to create a reliable prophylactic schemie as far as precancerous lesions and cervical carcinoma are concerned. 2243 pregnant women have been subjected to cytology and colposcopy examination. In selected cases HPV DNA hybridisation technique examination of cervical smear as well as colposcopy directd punch biopsy have been performed. The results of the study indicate of high efficiency of these methods in cervical cancer prophylaxis.


  3/3

  Tytuł oryginału: Guzy jajnika u kobiet w ciąży w materiale Kliniki Ginekologii i Onkologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
  Tytuł angielski: Ovarian tumors in pregnancy in the material of Department of Gynecology and Oncology Collegium Medicum of Jagiellonian University in Cracow.
  Autorzy: Pityński Kazimierz, Basta Antoni, Szczudrawa Andrzej, Opławski Marcin
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.371-375, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Pomimo, że guzy jajnika rzadko wikłają ciążę to jednak stanowią istotny problem kliniczny, przede wszystkim diagnostyczny i terapeutyczny. Dodatkowo ich stosunkowo rzadkie występowanie utrudnia uzyskanie odpowiedniego, własnego doświadczenia w postępowaniu w tych przypadkach. Celem pracy było przedstawienie charakterystyki kliniczno-morfologicznej guzów jajnika w ciąży oraz ocena efektów postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. Materiał pracy stanowiło 76 kobiet w ciąży, leczonych w Klinice Ginekologii i Onkologii CM UJ w Krakowie z powodu guzów jajnika. Wiek pacjentek wynosił od 18 do 41 lat, średnio 26 lat. W każdym przypadku średnica guza była większa niż 5 cm. Objawy guza jajnika wystąpiły w 25 proc. przypadków, większość guzów występowała jednocześnie (96,05 proc.), a ich średnica nie przekraczała 10 cm (88,16 proc.). W 75,05 proc. guz został wykryty w pierwszym trymestrze ciąży. Ponad 50 proc. torbielowatych guzów jajnika, które nie były leczone operacyjnie w momencie rozpoznania, uległo zanikowi w trakcie obserwacji. Najczęstszą postacią histologiczną operowanych guzów był potworniak dojrzały (50 proc.) i torbiel ciałka żółtego (28,13 proc.). Nowotwory złośliwe jajnika stanowiły 3,12 proc. Samoistne poronienie ciąży po leczeniu operacyjnym wystąpiło u jednej pacjentki po doraźnym zabiegu z powodu skrętu guza.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Although ovarian tumors are rare in pregnancy, they constitute a real diagnostic and therapeutic challenge. Design: The aim of the study was to describe pathomorfological and clinical characteristic of ovarian tumor in pregnancy and to review the effects of diagnostic and treatment. Material and methods: The study included 76 pregnant women treated due to ovarian tumors at Department of Gynaecology and Oncology, Collegium Medicum of Jagiellonian University. The age of patients range from 18 to 41 years (mean age 26 years). Diameter of each tumor was more then 5 cm. Results: The symptoms of the tumors occurred in 25 p.c. of patients. Most of them were unilateral (96.05 p.c. cases). In 88.16 p.c. of cases the tumor diameter did not exceeded 10 cm. 71.05 p.c. of tumors were detected in first trimester of pregnancy. More then 50 p.c. of cystic tumors, that had not been surgically treated directly after detection disappeared during observation. Most common histological type of operated tumors were teratoma adultum (50 p.c.) and corpus luteum cyst. The malignant tumor of ovary was detected in 3.12 p.c. of cases. Spontaneous abortion after surgical treatment occurred in one patient after, emergency operation due to tumor torsion. Conclusions: Most of the ovarian tumors in pregnancy were benign. Incidence of ovarian malignancies in pregnancy did not exceed 4 p.c. More then 50 p.c. of tumors that had not been removed directly after detection disappeared in the course of observation. Spontaneous abortion after operation rarely complicated surgical treatment.

  stosując format: