Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZCZUDLIK
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: Zaburzenia nastroju i napędu po udarze mózgu : związek ze zmianami w płatach czołowych ocenianymi metodą protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego : praca doktorska
Autorzy: Głodzik-Sobańska Lidia, Szczudlik Andrzej (promot.).; [Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Klinika Neurologii, Oddział Udarowy w Krakowie]
Źródło: [2002], 104 k. : il., tab., bibliogr. 200 poz., streszcz., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/20430

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/14

  Tytuł oryginału: Fenotyp A i B LDL w niedokrwiennym udarze mózgu.
  Tytuł angielski: LDL phenotpe A and B in ischemic stroke.
  Autorzy: Iskra Tomasz, Turaj Wojciech, Hartwich Jadwiga, Słowik Agnieszka, Pankiewicz Joanna, Dembińska-Kieć Aldona, Szczudlik Andrzej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.7-10, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Kontrowersje związane z udziałem zaburzeń lipidowych w patogenezie udaru niedokrwiennego mózgu wynikają z oceniania jedynie podstawowych frakcji lipidów i z braku dokładnego różnicowania przyczyny zawału mózgu. Fenotyp B LDL promuje postęp miażdżycy i jest uznawany za czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca, ale jego występowanie w udarach mózgu o określonej etiologii jest nieznane. Stąd celem pracy była ocena częstości występowania fenotypu A i B w udarze niedokrwiennym spowodowanym chorobą dużych lub małych naczyń. Ponadto oceniono związek fenotypów A i B LDL z podstawowymi frakcjami lipoprotein w tej grupie chorych. W badaniu wzięło udział 59 chorych po przebytym zawale mózgu, w tym 24 osoby z chorobą dużych naczyń i 35 z chorobą małych naczyń. Grupę kontrolną stanowiło 30 osób. We krwi pacjentów badano stężenia cholesterolu całkowitego, LDL, HDL i triglicerydów, a także określono fenotyp LDL za pomocą ultrawirowania w gradiencie gęstości bromku potasu. Fenotyp B frakcji LDL stwierdzono u 2/3 (67 proc., p 0,05) chorych z chorobą dużych naczyń, a zatem istotnie częściej w porównaniu z grupą osób z chorych małych naczyń i z grupą kontrolną. Fenotyp B LDL stwierdzono również znacznie częściej w grupie chorych z chorobą małych naczyń (40 proc.) i wśród wszystkich chorych z udarem (51 proc.) w porównaniu z grupą kontrolną (17 proc.; p 0,05; test chikwadrat). U osób z fenotype B LDL w grupie chorych po udarze, w grupie kontrolnej jak i u wszystkich pacjentów z ...

  Streszczenie angielskie: The role of the lipid abnormalities as a risk factor for stroke remains controversial; very likely because only the standard lipid fractions are measured and because different causes of stroke are not considered. LDL phenotype B promotes atherogenesis and is recognized as a risk factor for ischemic heart disease, but its prevalence in ischemic stroke of distinct causes is unknown. Therefore we designed the study to investigate the prevalence of LDL phenotype B in stroke survivors with large vessel disease (LVD) or small vessel diseases (SVD) and to establish the relationship between LDL phenotypes and basic lipid fractions in this group of patients. 59 patients (24 patients with LVD and 35 patients with SVD) being at least 3 months after ischemic stroke were included into the study. 30 sex - and age-matched subject served as controls. The concentrations of total cholesterol, HDL- and LDL-cholesterol, as well as triglycerides were measured and the LDL phenotype was determined using the potassium bromide density gradient ultracentrifugation. The LDL phenotype B was more frequent in patients with LVD (67 p.c., p 0.05) compared to patients with SVD and with controls. LDL phenotype B was also more frequent in patients with SVD (40 p.c.) and in all stroke survivors combined (51 p.c.), when compared with control group (17 p.c., p 0.05; chi-square test). Among stroke survivors, controls and studied subjects as a whole, those with LDL phenotype B revealed the lower ...


  3/14

  Tytuł oryginału: Technika i wyniki przezskórnej endoskopowej gastrostomii.
  Tytuł angielski: The technique and results of percutaneous endoscopic gastrostomy.
  Autorzy: Bobrzyński Andrzej, Rembiasz Kazimierz, Tomik Barabara, Budzyński Andrzej, Szczudlik Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Grzebieniak Zygmunt (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (5) s.371-378, bibliogr. 13 poz. + bibliogr. 2 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie techniki zakładania endoskopowej gastrostomii odżywczej, wskazań do zabiegu oraz wstępnej analizy własnych wyników i powikłań. Materiał i metodyka. W latach 1999-2001 założono 17 przezskórnych endoskopowych gastrostomii. U 12 z nich wskazaniem było stwardnienie boczne zanikowe, u 3 następstwa ciężkich obrażeń czaszkowo-mózgowych, u 2 zaburzenia połykania w przebiegu zaawansowanych nowotworów szyi. Wyniki. U dwóch chorych zanotowano dość masywne ropienie wokół mankietu, które opanowano jego zwolnieniem i sączkowaniem okolicy. Wśród chorych ze stwardnieniem bocznym zanikowym pięciu zmarło w okresie 9 dni do 14 miesięcy, siedmiu pozostaje w obserwacji. Trzech z pozostałych 5 chorych zmarło w okresie do 6 tygodni. Wniosek. Gastrostomia przezskórna jest małoinwazyjną procedurą skutecznie przywracającą drogę pokarmową. Przyczynia się do przedłużenia życia chorych ze stwardnieniem bocznym zanikowym.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present method of endoscopic gastrostomy (PEG) insertion, procedure indications and initial analysis of its results and complications, based upon oun experience. Material and methods. During the period 1999-2001 we performed 17 PEG tube insertions, in 12 patients with SLA, 3 with head injuries, and 2 with inability to swallow resulting from advanced neck cancer. Results. In two patients we noticed an important infection surrounding the gastrostomy tube that was treated by means of drainage. Among patients with SLA 5 died between 9 days and 14 months, 7 remain under follow-up. Ther out of the remaining 5 patients died within 6 weeks. Conclusion. Percutaneous gastrostomy is a safe minimally invasive procedure that enables enteral feeding in selected cases It prolongs the life span of SLA patients.


  4/14

  Tytuł oryginału: Zaburzenia oddawania moczu w chorobie Parkinsona: ocena kliniczna i urodynamiczna.
  Tytuł angielski: Micturition disturbances in Parkinson's disease. Clinical and urodynamic evaluation.
  Autorzy: Krygowska-Wajs Anna, Węglarz Wiesław, Dobrowolski Zygmunt, Szczudlik Andrzej
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.25-32, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia oddawania moczu w idioipatycznej chorobie Parkinsona (ChP) były już opisywane, ale częstość ich występowania, rodzaj zaburzeń urodynamicznych oraz zależność od nasilenia parkinsonizmu i leczenia nie są dokładnie poznane. Celem badania była ocena częstości występowania zaburzeń w oddawaniu moczu, nieprawidłowości w badaniu urodynamicznym u chorych z IChP oraz ich zależności od stopnia zaawansowania choroby i leczenia lewodopą. Badanie przeprowadzono u 41 chorych w wieku od 37-84 lat (średnia 61.6). Badanie neurologiczne obejmujące ocenę nasilenia parkinsonizmu wg skali UPDRS było przeprowadzone łącznie z badaniem urologicznym, które zawierało urofluorometrię i cystometrię. Wykluczono chorych ze stanem zapalnym dróg moczowych i przerostem gruczołu krokowego. Zaburzenia w oddawaniu moczu stwierdzono u 32 chorych (78 proc.). Były to: częstomocz u 27 (65 proc.) chorych naglące parcia u 9 (21 proc.) chorych, nietrzymanie moczu u 1 chorego i trudności w rozpoczęciu mikcji u 1 chorego. Nieprawidłowości w badaniu urodynamicznych stwierdzono u 26 (63 proc.) chorych, w tym: nadaktywność wypieracza u 21 (51 proc.) chorych, przedłużony czas mikcji u 18 chorych (44 proc.) chorych i spadek maksymalnej szybkości przepływu cewkowego u 19 (46 proc.) chorych. Nadaktywność wypieracza występowała częściej u osób z większym nasileniem objawów ruchowych parkinsonizmu. Wyniki przeprowadzonego badania wskazuja na częste (70 proc. chorych) występowanie zaburzeń oddawania moczu w IChP, które zmniejszają się w czasie leczenia zwiększoną dawką lewodopy.

  Streszczenie angielskie: Urinary dysfunction in idiopathic Parkinson's disease (IPD) has already been described, howerver its incidence, urodynamic pattern, dependence on the severity of parkinsonism as well as improvement with levodopa treatment are not excatly known. The aim of the study was to evaluate the frequency of urinary disturbances in patients with idiopathic Parkinson's disease and their relationship to treatment with levodopa. The investigation was carried out 41 IPD patients aged 37-84 (mean 61.6) years. The neurological examination, including evaluation of parkinsonism according to UP-DRS scale was calculated together with the urological tests, including uroflowmetry and cystometry. Patients with infection of the urinary thact and with prostate hyprerthophy were excluded from the study. 32 (78 p.c.) patients had urinary symptoms: frequency in 27 cases (65 p.c.), urgency in 9 cases (21 p.c.), urge incontinence in 1 case and dysuria in 1 case. Disorders in urodynamic examination were found in 26 cases (63 p.c.); they were: detrusor hyperactivity in 21 cases (51 p.c.), prolonged time of micturition in 18 cases (44 p.c.) and decrease of maximum flow rate in 19 cases (46 p.c). Detrusor hyperactivity was more frequent in patients with extended parkinsonian motor signs. The results of the examination indicate frequent urinary disturbances (70 p.c.) in IPD, which improve during treatment with increased dosee of levodopa.


  5/14

  Tytuł oryginału: Choroba Whipple'a - rzadka przyczyna objawów i zespołów neurologicznych.
  Tytuł angielski: Whipple's disease - a rare cause of neurological symptoms and disorders.
  Autorzy: Słowik Agnieszka, Szczudlik Andrzej
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (5) s.959-970, bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroba Whipple'a to przewlekłe schorzenie infekcyjne wywołane przez Gram-dodatnią laseczkę Throphetryma Whippelii, manifestujące się różnorodnymi objawami klinicznymi, zarówno ogólnymi jak i neurologicznymi. Seronegatywne zapalenie stawów może być jedynym objawem wyprzedzającycm na wiele lat objawy z przewodu pokarmowego, płucne, sercowe, nerkowe i neurologiczne. Diagnozę choroby potwierdzają charakterystyczne cechy histopatologiczne stwierdzane w biopsji zajętego narządu (piankowate makrofagi z ziarnistą cytoplazmą, barwiące się PAS dodatnio) i w badanie PCR stwierdzające obecność fragmentu 16S rybosomalnego RNA bakterii Tropheryna Whippelii. Uszkodzenie układu nerwowego charakteryzuje się bogatą symptomatologią: zaburzeniami pamięci, świadomości, podwzgórzowymi, psychiatrycznymi i zachowania, a także objawami, które są typowe dla chorób zwyrodnieniowych, neuroinfekcji, udaru i guza mózgu. W pracy przedstawiono szczegółową symptomatologię neurologiczną choroby Whipple'a, jej diagnostykę różnicową oraz zmiany stwierdzane w badaniach laboratoryjnych, neurofizjologicznych i radiologicznych. Choroba Whipple'a w naturalnym przebiegu prowadzi do zgonu, ale leczenie antybiotykami zmienia rokowanie. W pracy podano aktualne rekomendacje leczenia choroby.


  6/14

  Tytuł oryginału: An attempt at evaluating borderline conditions of Parkinson's disease and its preclinical stage on the basis of clincial and morphological correlation.
  Autorzy: Krygowska-Wajs Anna, Adamek Dariusz, Szczudlik Andrzej, Kałuża Józef
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (2) s.57-66, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the investigations was to find to what extent neurodegenerative changes develop in the brains of patients with no clinical symptoms of dementia, parkinsonism and other neurodegenerative diseases. It has been found that neurodegenerative pathology, as evaluated using immunohistochemical methods with monoclonal antibodies (Mab) against ubiquitin, tau protein, ŕ-synuclein, and á-amyloid, occurs more frequently than the presence of Lewy bodies. The degenerative changes involved the neurones of cerebral and cerebellar cortex, basal ganglia and medulla oblongata, where neurofibrillary tangles were found. Mab positive materials have been found in the cytoplasm of the cell body and the cell processes (axons) of the neurones and glial cells. Senile plaques, á-amyloid positive, were frequently noted.


  7/14

  Tytuł oryginału: Wartość badania różnicy latencji ruchowej między drugim mięśniem glistowatym i drugim mięśniem międzykostnym w diagnostyce zespołu cieśni kanału nadgarstka.
  Tytuł angielski: The value of motor latency difference measurement between the second lumbrical muscle and the second interosseous muscle in carpal tunnel syndrome diagnosis.
  Autorzy: Banach Marta, Słowik Agnieszka, Szczudlik Andrzej
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.657-667, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena czułości nowego testu elektrofizjologicznego, oceniającego różnicę latencji ruchowej między drugim mięśniem glistowatym a drugim mięśniem międzykostnym (test 2LI-DML) u chorych z zespołem cieśni kanału nadgarstka (ZCN). Badanie przeprowadzono na materiale 161 nerwów u 100 chorych z objawami klinicznymi ZCN, w tym u 68 kobiet i 32 miężczyzn, w wieku od 20 do 84 lat. Grupę kontrolną stanowiło 60 nerwów osób zdrowych. Wyniki badania za pomocą testu 2LI-DML porównano z wynikami testów standardowych oraz testu dodatkowego D4M-D4U. Test 2LI-DML opiera się na porównaniu latencji końcowej we włóknach ruchowych między nerwem pośrodkowym na odcinku nadgarstek - drugi mięsień glistowaty a nerwem łokciowym na odcinku nadgarstek - drugi mięsień międzykostny, przy zachowaniu takiej samej odległości podczas stymulacji tych nerwów i umieszczeniu elektrody odbiorczej między drugą a trzecią kością śródręcza. Średnia różnica latencji w teście 2LI-DML w grupie kontrolnej była 0,15 ms + 0,12 (x ń SD), a górną granicę normy ustalono na 0,4 ms (średnia + 2SD). Nieprawidłowy wynik testu 2LI-DML stwierdzono u 89 proc. chorych, testu D4M-D4U u 88 proc. chorych, a testów standardowych u 74 proc. chorych. Wynik oceny dowodzi, że test 2LI-DML jest metodą bardzo czułą i przydatną do oceny niewielkiego oraz bardzo znacznego uszkodzenia nerwu pośrodkowego, kiedy zastosowanie standardowych metod nie pozwala na uzyskanie odpowiedzi czuciowej i ruchowej.


  8/14

  Tytuł oryginału: Wczesna diagnostyka niedociśnienia ortostatycznego w idiopatycznej chorobie Parkinsona.
  Tytuł angielski: The early diagnosis of the orthostatic hypotension in patients with idiopathic Parkinson's disease.
  Autorzy: Krygowska-Wajs Anna, Furgała Agata, Laskiewicz Janusz, Szczudlik Andrzej, Thor Piotr J.
  Źródło: Folia Med. Crac. 2002: 43 (1/2) s.59-67, il., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia funkcji autonomicznych w idiopatycznej chorobie Parkinsona występują w różnym stopniu nasilenia u ponad 70 p.c. chorych. Celem pracy była ocena mechanizmów regulacji ciśnienia tętniczego krwi i akcji serca w teście pionizacji u chorych z chP bez objawów klinicznych niedociśnienia tętniczego i innych zaburzeń sercowo-naczyniowych. Badanie przeprowadzono u 35 chorych z idiopatyczną chorobą Parkinsona (26 mężczyzn, 9 kobiet, średni wiek 60 ń 9) i 35 zdrowych osób (26 mężczyzn i 9 kobiet w wieku 58 - 64 lat) stanowiących grupę kontrolną. Pacjentów podzielono na dwie grupy: grupa I - wczesne stadium choroby (n = 20) i grupa II zaawansowane stadium choroby (n = 15). Próba pionizacyjna u chorych z chP i w grupie kontrolnej trwała 3 min. Pozycja stołu wynosiła 60 stopni (stół pionizacyjny Manumed, Sweden). Obserwowano w grupach chorych (I i II) niższy niż w grupie kontrolnej wskaźnik 30;15, odpowiednio 1,03 ń 0,08, 0,97 ń 0,09 vs 1,23 ń 0,1 (p = 0,001). W grupie II zmiana częstości serca po teście była niższa 6,2 ń 4/min niż w grupie kontrolnej 10,2 ń 1,9/min w grupie I 8,8 ń 4/min (p = 0,01). Rejestrowano największy spadek ciśnienia skurczowego po teście w grupie II o 16 ń 14 mmHg, w grupie kontrolnej 4 ń 7 mmHg, w grupie I 13 ń 11 mmHg (p = 0,001). Niedociśnienie ortostatyczne w idiopatycznej chorobie Parkinsona wystąpiło u 36 proc. chorych we wczesnym okresie choroby i u 47 proc. chorych w zaawansowanym okresie choroby. Zastosowanie testu pionizacji pozwala na wczesne rozpoznanie zaburzeń sercowo-naczyniowych w tej chorobie, przed wystąpoieniem objawó klinicznych.

  Streszczenie angielskie: Autonomic dysfunction in idiopathic Parkinson's disease (IPD) is common and occurs in 70 p.c. of patients. The aim of the study was to evaluate autonomic mechanisms regulating cardiovascular system during tilt up test in IPD patients. The examination was performed in 35 patients with IPD (26 male and 9 female, mean age 60 ń 9) and matched with gender and age 35 controls subjects (healthy volunteers, mean age 59 9). Patients were divided into two groups: group I - early stage of disease (n - 20) and group II - advanced stage of the disease (n = 15). The tilt test in IPD patients and in the control group lasted 3 minutes. In both groups tilt test was performed with a head-up tilt position of 60 degrees (tilt table Manumed, Netherlands). In both groups 30:15 ratio were lower than in the control group 1.03 ń 0.08, 0.97 ń 0.09 v 1.23 ń 0.1 resepectively (p = 0.001). In the second group the heart-rate variability after the tilt test was lower 6.2 ń 4/min than in the control group 10.2 ń 1.9/min and group I 8,8 ń 4/min (p = 0.01). The decrease of the systolic pressure in response to the tilt test was the highest in group II (16 ń 14 mmHg), in the control group 4 ń 7 mmHg, in group I 13 ń 11 mmHg (p = 0.001). Ortostatic hypotension in IPD occurs in 36 p.c. of patients in an early stage and in 47 p.c. of patients in an advanced stage of the disease. The use of the tilt test enables the early diagnosis of cardiovascular disturbacnes in IPD.


  9/14

  Tytuł oryginału: Przezskórna gastrostomia endoskopowa u chorych ze stwardnieniem bocznym zanikowym i dysfagią. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Percutaneous endoscopic gastrostomy in amyotrophic lateral sclerosis patients with dysphagia. A preliminary report.
  Autorzy: Tomik Barbara, Szczudlik Andrzej, Bobrzyński Andrzej, Budzyński Andrzej, Rembiasz Kazimierz, Banach Marta, Pichór Anna, Partyka Dorota
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (5) s.891-901, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • komunikat

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przezskórna gastrostomia endoskopowa (PEG) jest polecana metodą leczenia objawowego dysfagii u chorych ze stwardnieniem bocznym zanikowym (SLA). Celem badania była ocena bezpieczeństwa, powikłań oraz przeżywalności i po założeniu PEG u 13 chorych z SLA. W pracy dyskutowane są czynniki związane z przeżywalnością chorych po założeniu PEG w dwóch grupach chorych: zmarłych po założeniu PEG (6 z 13) i nadal żyjących (7 z 13). Praca wskazuje, że w naszym materiale procedura związana z założeniem PEG jest bezpieczna oraz, że należna pojemność życiowa (FVC) jest czynnikiem istotnie związanym z przeżywalnością chorych po założeniu PEG.


  10/14

  Tytuł oryginału: The heterogeneity of neuropathological changes in amyotrophic lateral sclerosis. A review of own autopsy material.
  Autorzy: Adamek Dariusz, Tomik Barbara, Pichór Anna, Kałuża Józef, Szczudlik Andrzej
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (3) s.119-124, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: As an approach to the validation of different pathological findings in ALS, we have reviewed the histopathological slides of 24 cases (12 men, 12 women) of autopsy-confirmed ALS which had been treated in our centre (18 definite, 3 probable and 3 possible ALS). The mean age and survival was 57.1 years and 23.5 months respectively. The slides (from motor cortex, basal ganglia, brain stem and spinal cord) were reviewed with special attention paid to the severity of motor cortex and corticospinal tract degeneration, infiltrations of macorphages, atrophy of lower motor neurones, accumulation of lipofuscin, chromatolysis and gliosis. We also searched for the occurrence of axonal spheroids and various kinds of inclusions, like Bunina bodies, large hyaline, Lewy-body-like inclusions and even larger "hyaline balls", and ubiquitinated inclusions. The histological examination revealed considerable differences between particular cases. Different kinds of inclusions were found in 19 out of 24 cases. A shorter duration of the disease was found in the cases with numerous macrophages. The apparent histological degeneration of the motor cortex was found in cases with longer duration of the disease. However, the differences were not significant and no correlation between the occurrence of any type of inclusion or any other pathological finding and the duration of the disease was found. Whether apparent pathomorphological "heterogeneity" reflects some true differences in the pathogenesis of ALS is disputable.


  11/14

  Tytuł oryginału: Influence of chronic Helicobacter pylori infection on ischemic cerebral stroke risk factors.
  Autorzy: Majka Jolanta, Róg Teresa, Konturek Peter C., Konturek Stanisław J., Bielański Władysław, Kowalsky Marek, Szczudlik Andrzej
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (10) s.CR675-CR684, il., tab., bibliogr. 100 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Infection by Helicobacter pylori (Hp) has been linked to extradigestive pathologies including ischemic cerebral disease. The aim of our study was to assess the relationship between chronic Hp infection and ischemic stroke risk factors. Material/Methods: 80 patients (pts) aged 60 - 75 years with ischemic stroke confirmed by CT scans (group I) and 80 age- and gender-matched healthy controls (group II) were included into trial. Atherosclerotic plaques from 20 Hp positive pts were obtained at carotid endarterectomy for Hp DNA assessment by PCR. In all groups following parameters were determiend; 1) the prevalence of Hp infection using 13C-Urea Breath Test (UBT), 2) plasma anti-Hp and anti-CagA IgG and interleukin-8 (IL-8), and 3) palsma lipids and fibrinogen. Hp positive pts and controls received one-week anti-Hp therapy and after six months total cholesterol, low-density lipoprotein (LDL)-cholesterol, fibrinogen and IL-8 levels were re-examined. Results: Hp infection was detected by UBT in 83.75 p.c. of stroke pts but only in 65 p.c. of controls. DagA seropositivity was also significantly higher in stroke pts (57.5 p.c.) than in controls (33.75 p.c.). Plasma levels of cholesterol, LDL-cholesterol and fibrinogen as well as IL-8 were significantly higher in Hp positive subjects, especially in pats with ischemic stroke. Six months following successful anti-Hp therapy, the plasma levels of total cholesterol, LDL-cholesterol, fibrinogen and IL-8 were significantly lower than those in Hp positive stroke pts and contorls. Conclusions: Hp infection represents risk factor of ischemic stroke via an interaction of Hp cytotoxings of cytokines with atherosclerotic plaques in carotic arteries.


  12/14

  Tytuł oryginału: Hyperthermia is not an independent predictor of greater mortality in patients with primary intracerebral hemorrhage.
  Autorzy: Szczudlik Andrzej, Turaj Wojciech, Słowik Agnieszka, Strojny Jacek
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (10) s.CR702-CR707, tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Our goal was to identify independent early predictors of 30-day mortality in patients with medically treated primary intracerebral hemorrhage (PICH), and to assess the prognostic significance of hyerpthermia in these cases. Material/Methods: We prospectively studied 152 patients wtih supratentorial PICH confirmed by CT on admission. We recorded gender, age, severity of neurological deficit on admission (Scandinavian Stroke Scale), level of consciousness at admission and one day later, and maximum body temperature for the first three days after onset. Hematoma size and midline shift were assessed by CT scans. Outcome was measured by either mortality or Barthel Index functional status 30 days after stroke. Results: 59 patietns (38.8 p.c.) died within 30 days. Patients who died had greater neurological deficit on admission and higher maximum temperature within the first 24 hours after admission, and were more likely to have impaired consciousness on admission and after 24 hours, as well as large hematoma and midline shift (p 0.05 for all differences). However, statistically only severity of neurological deficit was an independent predictor of 30-day mortality. The functional status of survivors who had hyperthermia was much worse than those who wer normothermic on Day 1. Conslusions: The severity of neurologcal deficit predicts greater 30-day mortality in patients with primary intracerebral hemorrhage. Patients with hyperthermia on the first day of hospitalization have greater 30-day mortality and worse functional status 30 days after stroke, but increased body temperature is not an independent predictor of 30-day mortality after PICH.


  13/14

  Tytuł oryginału: Lipoproteina (a) u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu spowodowanym chorobą dużych i małych naczyń.
  Tytuł angielski: Lipoprotein (a) in stroke patients with large- and small vessel disease.
  Autorzy: Iskra Tomasz, Turaj Wojciech, Słowik Agnieszka, Szczudlik Andrzej, Dembińska-Kieć Aldona
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.877-880, tab, bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Znaczenie zaburzeń lipidowych jako czynnika ryzyka udaru mózgu pozostaje niepewne. Celem pracy było porównanie stężeń lipoproteiny (a) [lp(a)] u osób z udarem mózgu spowodowanym chorobą dużych naczyń oraz chorobą małych naczyń. Do badania włączono 71 osób po udarze mózgu (30 z chorobą dużych naczyń i 41 z chorobą małych naczyń) oraz 30 osób tworzących grupę kontrolną. Z badania wykluczono chorych z udarem o etiologii sercowo-zatorowej, rzadkiej lub niejasnej, chorych na cukrzycę, z przebytym zawałem serca, zaburzeniami rytmu serca, wadami serca, nadczynnością lub niedoczynnością tarczycy, niewydolnością wątroby lub nerek, aloholizmem oraz leczonych statynami lub fibratami. Mierzono stężenie podstawowych frakcji lipidów. Stężenie lp(a) w surowicy mierzono metodą nefelometryczną. Nie stwierdzono różnic między badanymi grupami w zakresie średnich stężeń cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL. W grupie chorych z chorobą dużych naczyń w porównaniu z chorymi z chorobą małych naczyń jak i z osobami z grupy kontrolnej stwierdzono niższe stężenie cholesterolu HDL oraz wyższe stężenia triglicerydów. W grupie wszystkich badanych chorych po przebytym udarze mózgu w porównaniu z grupą kontrolną stwierdzono niższe stężenie cholesterolu HDL oraz wyższe stężenia triglcerydów. Mediana stężenia lp(a) w surowicy była zbliżona we wszystkich badanych grupach i wynosiła 8,4 mg/dl w grupie wszystkich chorych z udarem, 10,85 mg/dl w grupie chorych z chorobą dużych naczyń, 7,7 mg/dl w ...

  Streszczenie angielskie: The significance of lipid abnormalities as the risk factor for stroke remains uncertain. The aim of this study was to compare the concentrations of lipoprotein (a) [lp(a)] in stroke patients with large and small vessel disease. We studied 71 patients being 3 to 12 months after ischemic stroke (including 30 subjects with large vessel disease and 41 subjects with small vessel disease) and 30 controls. We excluded patients with stroke of cardioembolic, rare or uncertain etiology, subjects with diabetes, with history of myocardial infarction, arrhytmia, valvular heart disease, hypoor hyperthyreoidism, hepatic or renal insufficiency, and treated with statins or fibrates. We assessed basal lipid fractions and nephelometrically measured the concentration of lp(a). The concentrations of total and LDL-cholesterol were similar in studied groups. Patients with large vessel disease had lower levels of HDL-cholesterol and higher levels of triglycerides than patients with small vessel disease and than controls. Median concentrations of lp(a) were similar in all studied groups (8.4 mg/dl in all stroke patients; 10.85 mg/dl in large vessel disease; 7.7 mg/dl in small vessel disease and 6.3 mg/dl in controls; p = n.s.). The percentage of subjects with increased lp(a) concentrations (i.e. 30 mg/dl) was greater in large vessel disease (36,7 pc) than in small vessel disease (12.2 p.c.; p 0.05) and in controls (10 p.c.; p 0.05). The concentrations of basal lipid fractions were ...


  14/14

  Tytuł oryginału: Czynniki predykcyjne neuropatii cukrzycowej w zależności od przyjętych kryteriów jej rozpoznawania.
  Tytuł angielski: Predictors for diabetic neuropathy according to applied criteria of its diagnosis.
  Autorzy: Gryz Elżbieta A., Szermer Paweł, Galicka-Latała Danuta, Sieradzki Jacek, Szczudlik Andrzej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.881-884, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Z powodu braku powszechnie stsowanych kryteriów rozpoznawania neuropatii cukrzycowej trudne jest sprecyzowanie czynników sprzyjająych powstawaniu neuropatii cukrzycowej. W dotychczasowych badaniach profile czynników ryzyka neuropatii znacznie się różnią. Celem niniejszego badania było określenie czynników predykcyjnych w zależności od różnych, przyjętych kryteriów jej rozpoznaia. Do badania włączono 95 pacjentów z cukrzycą. Kryteria wykluczenia obejmowały mocznicę, alkoholizm oraz radikulopatię. Grupę kontrolną stanowiły 43 zdrowe osoby. U wszystkich pacjentów przeprowadzono badanie kliniczne, instrumentalną ocenę czucia powierzchniowego i głębokiego, testy oceniające sercowo-naczyniowy układ autonomiczny oraz badania przewodnictwa nerwowego. Na podstawie przeprowadzonej oceny pacjentów zakwalifikowano do następujących grup: bez neuropatii, podejrzenie neuropatii, neuropatia potwierdzona w badaniu klinicznym, neuropatia potwierdzona w badaniu elektrofizjologicznym, neuropatia autonomiczna. Analiza wykazała, że najważniejszymi czynnikami predykcyjnymi u pacjentów z objawami podmiotowymi był typ 2 cukrzycy, czas trwania cukrzycy oraz starszy wiek. W przypadku neuropatii rozpoznanej w oparciu o badanie kliniczne czynniki predykcyjne obejmowały typ 2 cukrzycy oraz czas trwania choroby. U pacjentów z neuropatią potwiedzoną w badaniach elektrofizjologicznych oraz z neuropatią autonomiczną jedynie czas trwania cukrzycy wciąż okazał się być istotnym czynnikiem predykcyjnym ...

  Streszczenie angielskie: It is difficult to estabilish predictors for diabetic neuropathy because no generally accepted criteria of its diagnosis exist. In previous investigations risk factors profiles for neuropathy differ markedly. The aim of this study was to assess risk predictors for diabetic neuropathy in relation to difefrent criteria of its diagnosis. Ninety-five diabetic patients entered the study. The exclusion criteria included uremia, alcohol abuse and radiculopathy. Control group consisted of 43 healthy volunteers. All patients underwent the clinical assessment, instrumental evaluation of superficial and deep sensation, tests of cardivascular autonomic function and nerve conduction studies. According to the performed assessment patients were classified into following groups: without neuropathy, suspicion of neuropathy, neuropathy confirmed in clinical examination, neuropathy confirmed in electrophysiological testing, autonomic neuropathy. Analysis showed that the most important predictors in patients with subjective symptoms were type 2 diabetes mellitus, diabetes duration and age of patients. When neuropathy was diagnosed according to the clinical examination, predictors included type 2 diabetesmellitus and duration of the disease. In the cases of neuropathy confirmed by electrophysiological studies and autonomic neuropathy, only diabetes duration appeared to be a significant predictor. Our study demonstrated that predictors for diabetic neuropathy varied in relation to ...

  stosując format: