Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZCZERBO-TROJANOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/20

Tytuł oryginału: Przydatność trójwymiarowej angiografii kontrastowej rezonansu magnetycznego w obrazowaniu tętnic nerkowych : praca doktorska
Autorzy: Więckowski Jarosław, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata (promot.).; Akademia Medyczna w Lublinie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej w Radomiu
Źródło: 2002, 72 k. : il., tab., bibliogr. 91 poz., streszcz., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/21702

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/20

  Tytuł oryginału: Ocena wyników przeznaczyniowego leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych przy użyciu elektroodczepialnych spiral GDC.
  Tytuł angielski: Evaluation of the results of endovascular treatment of intracranial aneurysms using electrically detachable GDC coils.
  Autorzy: Szajner Maciej, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.10-14, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeztętnicza emoblizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych z początku stosowana była w leczeniu tętniaków o wysokim ryzyku operacyjnym, obecnie jest traktowana jako "leczenie z wyboru'. 93 chorych z 97 tętniakami wewnątrzczaszkowymi o różnym umiejscowieniu poddano przeznaczyniowemu leczeniu na drodze embolizacji przy użyciu spiral odczepialnych elektrycznie GDC. Całkowite wyłączenie z krążenia stwierdzono w 74 (76 proc.) przypadkach, niecałkowite w 18 (19 proc.) przypadkach. U 5 (5 proc.) chorych warunki anatomiczne lub skurcz naczyniowy uniemożliwiły przeprowadzenie zabiegu. Odsetek powikłańa wyniósł 17 proc., śmiertelności 3 proc.

  Streszczenie angielskie: Endovascular treatment of intracranial aneurysm was initially introduced as a method to occlude aneurysms considered not suitable for surgical clipping. At the moment it is regarded as the treatment of choice for unclippable aneurysms. Endovascular treatment by embolisation with GDC coils was carried out in 93 atients with 97 aneurysms regardless their location. Total occlusion was achieved in 74 (76 p.c.) aneurysms, subtotal occlusion in 18 (19 p.c.) aneurysms, technical failure due to anatomical conditions or vasospasm was noted in 5 (5 p.c.) cases. Complication rate was 17 p.c., mortality rate was 3 p.c.


  3/20

  Tytuł oryginału: Przezskórna angioplastyka balonowa tętnic łuku aorty, ocena wyników wczesnych i odległych.
  Tytuł angielski: Percutaneous balloon angioplasty of supra-aortic vessels; assessment of short- and long-term results.
  Autorzy: Jargiełło Tomasz, Rzeszowska-Sieczka Małgorzata, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.19-23, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zabiegi angioplastyki wykonano u 103 chorych. Wszystkim wykonano na wstępie badanie duplex Doppler, aby potwierdzić podejrzenie kliniczne. Pozytywny wynik badania dopplerowskiego był wskazaniem do angiografii. Kontrolne badania duplex Doppler wykonywano 1, 3, 6 i 12 miesięcy po angioplastyce, a następnie raz do roku. Dobre wczesne wyniki osiągnięto u 91 ze 103 chorych (88,4 proc.). Implantowano 8 wstawek (stentów). Najdłuższa obserwacja po angioplastyce sięga 84 miesięcy (średnio 32). Powtórne zabiegi wykonano u 3 chorych po 1 i 2 latach od pierwszej angiopastyki. Nie stwierdzono nawrotów zwężeń u chorych monitorowanych dłużej niż 2 lata. Angioplastyka wewnątrznaczyniowa zapewnia mało inwazyjne i skuteczne leczenie ograniczeń drożności tętnic łuku aorty. Sprężysty typ histologiczny budowy ścian dużych tętnic łuku aory warunkuje dobre wyniki angioplastyki i długotrwałe utrzymywanie się poszerzeń. Badania duplex Dopller są dokładną i łatwo dostępną metodą monitorowania chorych po zabiegach.

  Streszczenie angielskie: We did supra-aortic PTA procedures in 103 patients. All patietns had duplex Doppler examinations first to confirm clincal diagnosis. Positive outcome of Doppler study was the indication for angiography. Doppler control was done after 1, 3, 6, 12 months and once every year. Initial success was achieved in 91 of 103 patietns (88,4 p.c.). 8 stents were implanted. The maximum follo-up was 84 months (average 32). Reintervention was necessary in 3 patients after 1 and 2 years after PTA. We found no restenosis in patients followed up longer than 2 years. PTA offers much in minimally invasive, successful treatment of supra-aortic occlusive disease. Elastic type of morphology of supra-aortic arteries walls is friendly to dilatation persistence. Long-term follow up with duplex Doppler US is effective and easy.


  4/20

  Tytuł oryginału: Porównanie angiograficznej i ultrasonograficznej oceny wyników zabiegów angioplastyki balonowej zwężeń w przetokach dializacyjnych.
  Tytuł angielski: Outcome of percutaneous angioplasty of venous stenosis in dialysis fistula - the angiographic and ultrasound Doppler assessment.
  Autorzy: Pietura Radosław, Krzyżanowski Wojciech, Szymańska Anna, Janczarek Marzena, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.24-28, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • chirurgia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest porównanie angiograficznej i dopplerowskiej oceny wyników zabiegów angioplastyki balonowej zwężeń w przetokach dializacyjnych oraz ich wartości prognostycznej. Ultrasonogrfaii dopplerowskiej i zabiegowi PTA poddanych zostało 45 chorych z niewydolną przetoką dializacyjną (objętość przepływu krwi - OPK 800 ml/min). Bezpośrednio po PTA, po 2 dniach oraz 6 miesiącach powtórzono badanie dopplerowskie. Chorych podzielono na trzy rowne 15-osobowe grupy w zależności od lokalizacji zwężenia: I - w okolicy zespolenia na przedramieniu, II - w żyle podobojczykowej lub ramienno-głowowej, III - w innych odcinkach żyły poza okolicą zespolenia i żyłami klatki piersiowej (9 chorych miało przetoki na ramieniu ze zwężeniami umiejscowionymi na ramieniu). Po zabiegu PTA obserwowano wzrost OPK: grup I - z 482 do 708 i 745 ml/min, II - z 795 do 311 i 310 ml/min, III - z 524 do 613 i 695 ml/min. W 21 badaniach angiograficznych nie ustalono precyzyjnie stopnia zwężenia z powodu trudności w jednoznacznym określeniu prawidłowej (referencyjnej) średnicy żyły. U 19 chorych wykonano powtórnie zabieg PTA. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy zmianą w przepływie krwi przed i po zabiegu PTA a nawrotem zwężenia (powtórne zabiegi PTA) w okresie do 6 miesięcy oraz zmianą stopnia zwężenia i wzrostem w OPK. Ultrasonografia dopplerowska pozwala na skuteczniejszą niż angiografa ocenę wydolności przetoki po udanym zabiegu angioplastyka balonowej zwężenia na ramieniu lub przedramieniu. Ani angiografia ani ultrasonografia dopllerowska nie pozwala na prognozowanie wystąpienia zakrzepicy w okresie 6 miesięcy.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was an evaluation of the angiography and US Doppler as a method of assessing outcome of PTA in dialysis fistula and their predictive value. Successful PTA was performed in 45 hemodialized patients with fistula failure blood flow (BF) 800 mL/min). US Doppler examination, than. After PTA, 2 days later and after 6 months control US Doppler was performed. BF was calculated during US Doppler examination. Patietns were divided into three equal groups. I - stenosis close to anastomosis, II - stenosis in central veins, III - stenosis in other places (9 in arm). The mean BF before PTA was I - 482 mL/min, II - 795 mL/min, III - 524 mL/min. The changes in BF after PTA included: I - 708 and 745 mL/min, II - 311 and 310 mL/min, III - 613 and 695 mL/min. In 21 angiographies we couldn't assess precisely a degree of stenosis (reference diameter?). PTA was repeated in 19 cases within 6 months. No significant correlation between the change in BF and restenosis (repeated PTA) and between degree of stenosis before- and after dilation and BF was found. US Doppler examination is more precise than angiography in evaluation of BF improvement as an outcome of PTA in dialysis fistula, except stenosis in central veins. Neither angiography nor US Doppler are able to predict a long-term patency of fistula.


  5/20

  Tytuł oryginału: Wyniki przeznaczyniowego leczenia chorych z tętniakami aorty brzusznej przy użyciu rozwidlonych stent-graftów aortalnych.
  Tytuł angielski: Results of endovascular treatment with bifurcated stent-grafts in patients with abdominal aortic aneurysm.
  Autorzy: Szczerbo-Trojanowska Małgorzata, Jargiełło Tomasz, Pietura Radosław, Michalak Jerzy, Brakowiecki Franciszek, Zubilewicz Tomasz
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.29-34, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniono wyniki leczenia 46 chorych z tętniakami aorty brzusznej, które przeprowadzono przy użyciu rozwidlonych stent-graftów aortalnych. Zabieg polegał na przeznaczyniowym wprowadzeniu do aorty brzusznej stent-graftu, by wyłączyć z krążenia worek tętniaka. Do leczenia kierowano chorych z dużym ryzykiem zabiegu chirurgicznego, którzy spełniali ściśle określone naczyniowe warunki anatomiczne. Skuteczność leczenia oceniano w oparciu o badania kontrolne: ultrasonografię doplerowską, TK i zdjęcia przeglądowe. U wszystkich chorych zabieg zakończył się powodzeniem. Powikłania w postaci przecieku do worka tętniaka wystąpiły u 5 chorych, zamknięcia odnogi u 4, z czego trwałe następstwa pozostały u 2. Jeden chory zmarł z powodu niewydolności krążenia. Po 6 miesiącach stwierdzono zmniejszenie średnicy worka tętniaka o 11 proc., a po 12 miesiącach o 18 proc. Nie stwierdzono istotnego poszerzenia szyi tętniaka. Doraźne wyniki leczenia chorych z tętniakami aorty brzusznej metodą przeznaczyniową są bardzo dobre, konieczna jest jednak dłuższa obserwacja dla oceny wyników odległych.

  Streszczenie angielskie: Results of endovascular treatment with bifurcated stent-grafts in 46 patietns with aortic abdominal aneurysms were evaluated. Exclusion of the aneurysmal sac from the circulation was the main aim of the stent-graft treatment. Only patients with high surgical risk and those with well defined vascular anatmocal conditions were referred to treatment. Aortic stent-grafts were successfully inserted in all patients. Colour duplex scan, computed tomography and plain abdominal x-rays were employed in follow-yp of endovascular repair. Endoleaks occurred in 5 patients, graft limb thrombosis in 4 patients. Consequences of those complications remain permanent in 2 patients. One patient died because of cardiac insufficiency. The maximum transverse diameter of the aneurysmal sac diminish on average by 11 p.c. after 6 months and 18 p.c. after one year. There was no substantial increase in the proximal aneurysmal neck diameter. Early and mid-term results of endovascular treatment of abdominal aneurysms are very good. Longer follow-up is needed for the evaluation of late results.


  6/20

  Tytuł oryginału: Kliniczna ocena porównawcza niskoosmotycznych środków cieniujących: lodixanol 320 mgl/ml i lohexol 350 mgl/ml w arteriografii tętnic obwodowych.
  Tytuł angielski: Clinical comparative study of the low osmolar contrast media: lodixanol 320 mgl/ml and lohexol 350 mgJ/ml in peripheral arteriography.
  Autorzy: Szajner Maciej, Szymańska Anna, Osuchowski Jacek, Mączka Alicja, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.57-60, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Porównano lodixanol 320 mgl/ml i lohexol 350 mgl/ml pod kątem ich wartości diagnostycznej i występowania objawów nietolerancji. Ocenę przeprowadzono na podstawie arteriografii tętnic kończyn dolnych w dwóch 30-osobowych grupach mężczyzn. U pacjentów w pierwszej grupie zastosowano lodixanol, w drugiej - lohexol. Odczucia bólu i gorąca są mniej nasilone po podaniu lodixanolu, niż po podaniu lohexolu. Oba preparaty nie wywołują niepożądanych objawów ubocznych. Zanotowano poprawę filtracyjności krwi pełnej po zastosowaniu lodixanolu. Pomimo mniejszej zawartości jodu, lodixanol cechuje taka sama wartość diagnostyczna, co lohexol. Wartość kliniczną lodixanolu oceniono jako większą niż lohexolu, ze względu na mniejsze nasilenie nieprzyjemnych doznań wywoływanych przez ten środek i korzystny wpływ na właściwości reologiczne krwi.

  Streszczenie angielskie: Lodixanol 320 mgl/ml was compared with lohexol 350 mgl/ml for evaluation of safety and efficacy in peripheral arteriography in two groups of 30 men. Patients from te first group received lodixanol, and patients from the second group - lohexol. Pain and heat sensations following lodixanol were milder than after lohexol. No adverse events occurred in either lodixanol, or lohexol group. An improvement of blood filtrability was recorded in patients receiving lodixanol. Both contrast agents provided good visualisation. Lodixanol was of equal diagnostic efficacy as lohexol despite it's reduced iodine content. The clinical value of lodixanol was judged to be better than lohexol on basis of reduced pain and heat sensations and better blood filtrability.


  7/20

  Tytuł oryginału: Trzy lata doświadczeń w leczeniu tętniaków aorty brzusznej przy użyciu rozwidlonych protez wewnątrznaczyniowych - stentgraftów.
  Tytuł angielski: Endovascular repair of abdominal aortic aneurysms with bifurcated stentgrafts, three years experience.
  Autorzy: Szczerbo-Trojanowska Małgorzata, Michalak Jerzy, Jargiełło Tomasz, Brakowiecki Franciszek, Pietura Radosław, Zubilewicz Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Rowiński Olgierd (koment.), Szopiński Piotr (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.209-220, il., bibliogr. 18 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena 3-letnich doświadczeń w leczeniu chorych z tętniakami aorty brzusznej przy użyciu stentgraftów. Materiał i metodyka. W latach 1998 - 2001 leczeniem przeznaczyniowym objęto 44 chorych z tętniakami aorty brzuszenj z dużym ryzykiem zabiegu chirurgicznego, którzy spełniali ściśle określone naczyniowe warunki anatomiczne. U 4 chorych zastosowano stentgfraft typu Vanguard, u 14 typu Powerlink i u 26 typu Zenith. Wyniki. U wszystkich 44 chorych zabieg wszczepienia stentgraftu zakończył się powodzeniem. Średni czas pobytu chorego w szpitalu po zabiegu wynosił 4,2 dnia. Powikłania wczesne do 30 dni po zabiegu zanotowano u 4 chorych. Przeciek typu I zanotowano u jednego chorego, typu II u dwóch chorych. Przecieki ustąpiły samoistnie. U 4 chorego doszło do zakrzepu odnogi stentu, którą udrożniono drogą przeznaczyniową. Powikłania późne wystąpiły u 2 chorych w postaci zamknięcia biodrowej odnogi stentu. Jeden chory zmarł z powodu niewydolności krążenia. Wnioski. Doraźne wyniki leczenia chorych z tętniakami aorty brzusznej metodą przeznaczyniową przy użyciu stentgraftów rozwidlonych są bardzo dobre, konieczna jest dłuższa obserwacja chorych dla oceny wyników odległych.

  Streszczenie angielskie: Aim ot the study was to evaluate the three-year experience in the treatment of abdominal aortic aneurysms by means of stentgrafts. Material and methods. During the period: 1998 - 2001, 44 patients with abdominal aortic aneurysms in whom the risk associated with surgery was high and who fulfilled strictly defined vascular anatomical conditions were subject to endovascular repair. A Vanguard stentgraft was used in 4 patients, Powerlink in 14 and Zenith in 26. Results. Stentgraft implantation procedures proved successful in all 44 cases. Mean hospitalization following treatment amounted to 4.2 days. Early complications (up to 30 days) were observed in 4 patients. A type in I endoleak was found in 1 and II endoleak in 2 patients. All endoleaks sealed spontaneously. One patient developed stentgraft limb thromosis and was subject to endovascular recanalization. Late complications - thrombosis of a stentgraft were observed in 2 patients. One patient died due to circulatory insufficiency. Conclusions. Early results of endovascular abdominal aortic aneurysm repair with bifurcated stentgrafts are very promising, however further observations are required in order to assess long-term results.


  8/20

  Tytuł oryginału: Chronic mesenteric ischemia: diagnosis and treatment with balloon angioplasty and stenting.
  Autorzy: Pietura Radosław, Szymańska Anna, El Furah Majda, Drelich-Zbroja Anna, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.PR8-PR12, il., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The goal of our research was to evaluate the efficacy of endovascular treatment in stenosis of the superior mesenteric artery and the celiac trunk. Material/Methods: During the period 1996-2001, 6 pateints (1 woman, 5 men, ages 46 to 73) were referred to our department with abdominal angina. Angiograms were performed in order to establish the reasons. All these patients presentedd with postprandial abdominal pain and weight loss. Angiography showed stenosis in the superior mesenteric artery in 2 patients, in the celiac trunk in 1 patient, and in both vessels in 3 patients. Typical balloon angioplasty (PTA) was performed with a balloon catheter, 5 - 8 mm in diameter, inflated up to 18 atm. If more than 30 p.c. stenosis remained after PTA, the patient was refered for stenting. Results: In 5 of the 6 patients (83 p.c.) PTA was successful. In one patient (17 p.c.) with poor results from PTA, a Perflex stent (diameter 7 mm) was inplanted in the superior mesenteric artery. The follow-up protocol included clinical and Doppelr ultrasonographic examination at 6, 12, and 18 months after surgery. A good clinical and ultrasound outcome was found in 6 patients at 6 and 12 months, and in 4 patients at 18 months. Conclusions: Balloon angioplasty and stent placement sem to be efficient and safe methods of treatment for abdominal angina in stenosis of the superior mesenteric artery and celiac trunk.


  9/20

  Tytuł oryginału: Przezskórna angioplastyka balonowa zwężenia tętnicy kręgowej w odcinku zewnątrzczaszkowym - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Percutaneous transluminal angioplasty of extracranial vertebral artery stenosis - a case report.
  Autorzy: Pietura Radosław, Szymańska Anna, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.821-829, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: POstęp w zakresie metod leczenia wewnątrznaczyniowego sprawił, że przezskórna angioplastyka balonowa (PTA) może być obecnie stosowana w leczeniu zwężeń tętnic kręgowych i podstawnej. Prezentujemy przypadek 34-letniego chorego z objawowym zwężeniem początkowego odcinka lewej tętnicy kręgowej i towarzyszącą hipoplazją prawej tętnicy kręgowej. Chorego poddano zabiegowi PTA, uzyskując zadowalające poszerzenie światła tętnicy. W trakcie zabiegu, ani po jego zakończeniu nie wystąpiły żadne powikłania. Badania kontrolne, prowadzone przy użyciu ultrasonografii dopplerowskiej, po upływie roku wykazały drożność i prawidłowe spektrum przepływu krwi w obu tętnicach kręgowych. PTA może być korzystną metodą leczenia zwężeń tętnic kręgowych u chorych z objawami niewydolności kręgowo-podstawnej.


  10/20

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z I Warsztatów Radiologii Zabiegowej w Lublinie "Angioplastyka tętnic kończyn dolnych".
  Autorzy: Szczerbo-Trojanowska Małgorzata
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.108-109 - 1 Warsztaty Radiologii Zabiegowej pt. Angioplastyka tętnic kończyn dolnych Lublin 25-26.10. 2002
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  11/20

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Międzynarodowego Zjazdu Radiologii Zabiegowej w Polsce - czerwiec 2002 r.
  Autorzy: Szczerbo-Trojanowska Małgorzata
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.109-110 - Międzynarodowy zjazd radiologii zabiegowej Jelenia Góra 16-18.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  12/20

  Tytuł oryginału: Protokół Eurostar : polskie wyniki
  Autorzy: Zubilewicz Tomasz, Wroński Jacek, Jargiełło Tomasz, Kobusiewicz Wojciech, Żywicki Witold, Stępień Adam, Kęsik Jakub, Brakowiecki Franciszek, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata, Michalak Jerzy
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.129-133, il., tab., bibliogr. 11 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/20

  Tytuł oryginału: Ocena ultrasonograficzna zwężeń w prawidłowo działających przetokach dializacyjnych.
  Tytuł angielski: Stenoses in well functioning arteriovenous fistulae - Doppler ultrasound assessment.
  Autorzy: Pietura Radosław, Szymańska Anna, Janicki Krzysztof, Janicka Lucyna, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.230-233, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Przetoki tętniczo-żylne są szeroko stosowanym typem dostępu naczyniowego. Najczęstszą przyczyną zaburzeń działania przetok jest obecność zwężenia w żyle odprowadzającej. Metodą z wyboru w ocenie morfologii naczyń i przepływu krwi w ich obrębie jest kolorowa ultrasonografia dopplerowska. Jest ona bardzo pomocna w wykrywaniu zwężeń w naczyniach krwionośnych. Celem pracy była ocena częstości występowania zwężeń w prawidłowo działających przetokach dializacyjncyh za pomocą tej motedy diagnostycznej. Materiał i metoda: W okresie od lipca 1998 do lutego 2001 poddano badaniu ultarsonograficznemu z wykorzystaniem opcji kolorowego Dopplera 161 przetok tętniczo-żylnych u 150 pacjentów. Wyniki: W badanej grupie obecność zwężenia wykryto w 103 (64 proc.) przetokach. Około 60 proc. zwężeń było umiejscowionych w żyle odprowadzającej, w obrębie 5 cm od jej zespolenia z tętnicą. W 20 proc. przypadków zwężenie sąsiadowało z poszerzeniem żylnym. U 9 proc. chorych zwężenie zlokalizowane było w miejscu zespolenia protezy z żyłą, a u 11 proc. chorych - w pozostałym odcinku żyły odprowadzającej. Maksymalna prędkość przepływu krwi wynosiła średnio 4 m/s. Średni przepłwy krwi w tętnicy ramiennej wynosił 1210 ml/min i był istotnie niższy w przetokach z obecnością zwężenia (p 0,035) niż w przetokach prawidłowych. Średnica tętnicy ramiennej wynosiła 6,1 mm. Wnioski: W wielu przypadkach w badaniu ultrasonograficznym możemy stwierdzić obecność zwężeń w prawidłowo działających przetokach dializacyjnych. U tych pacjentów zwężenie nie upośledza przepływu krwi przez przetokę w stopniu utrudniającym przebieg dializy.

  Streszczenie angielskie: Background: The arteriovenous fistula is a common modality for a vascular access. The main reason for fistual's failure is a stenosis in the efferent vein. Color duplex sonography is widely used in the assessment of anatomic features and blood flow in vascular structures. It is very effective in detection of stenoses in blood vessels. In this study we have evaluated the presence of stenoses in clinically well functioning fistulae by means of color duplex sonography. Methods: From 1998 to 2001 150 patients with 161 arteriovenous fistulae have been studied using color Doppler sonography. Results: In the studied group a presence of stenosis was stated in 103 of the fistulae (64 p.c.). About 60 p.c. of the stenoses were located in the efferent vein within 5 cm from the anastomosis. In 9 p.c. of the cases the stenosis was situated at the venous anastomosis of the graft, in 20 p.c. - beside the aneurysm, and in 11 p.c. of patients it was in the remaining region of the efferent vein. The mean flow rate in the brachial artery was 1210 ml/min, and the mean diameter of the brachial artery was 6,1 mm. The flow rate was significantly lower in fistulae with stenoses (p 0,035). The maximum velocity in the point of stenosis was 4 m/s. No correlation was found between the presence of the stenosis and fistula age. There was also no correlation between: patient's age and fistula age, localization of the fistula and fistula age for the group...


  14/20

  Tytuł oryginału: The quality of life in patients treated for abdominal aortic aneurysms by classical and endovascular methods.
  Tytuł polski: Jakość życia chorych leczonych z powodu tętniaka aorty brzusznej metodą klasyczną i wewnątrznaczyniową.
  Autorzy: Michalak Jerzy, Zubilewicz Tomasz, Wroński Jacek, Jargiełło Tomasz, Kęsik Jan Jakub, Kobusiewicz Wojciech, Żywicki Witold, Dudek Wojciech, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata, Brakowiecki Franciszek
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (3) s.105-112, il., tab., bibliogr. 7 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Porównanie wyników leczenia tętniaków aorty brzusznej metodą operacyjną w trybie planowym oraz leczonych za pomocą endoprotez rozwidlonych. Ocena jakości życia przy użyciu skróconego formularza 36-punktowego SF-36 (Short Form 36-Item Health Survey) oraz ankiety specyficznej opracowanej specjalnie dla potrzeb tej pracy. Zestawienie wyników obu metod leczenia i ich porównanie. Materiał i metody. W okresie od stycznia 1998 roku do grudnia 2001 roku leczono 384 chorych z AAA. W trybie nagłym operowano 39 chorych, w trybie planowym - 301 chorych, natomiast 44 chorych leczono techniką endowaskularną za pomocą endoprotez rozwidlonych. Pacjentów poproszono o wypełnienie formularzy przed zabiegiem i 30 dni po operacji podczas wizyty kontrolnej. Pytania dotyczyły: samooceny aktualnego stanu zdrowia pacjenta, dolegliwości bólowych, kłopotów z poruszaniem się, możliwości wykonywania codziennych czynności, kłopotów ze snem, dolegliwości ze strony ran pooperacyjnych. Wynik. W grupie chorych operowanych planowo z powodu AAA na 301 przypadków wystąpiło 7 zgonów, wykonano 5 reoperacji w tym samym dniu z powodu ostrego niedokrwienia kończyny dolnej oraz 3 relaparotomię z cięcia pośrodkowego. Wszczepiono 187 protez prostych i 114 rozwidlonych. W powyższej grupie było 38 kobiet i 263 mężczyzn. W drugiej grupie założono 44 endoprotezy z dostępu chirurgicznego do tętnicy udowej w pachwinie po jednej lub obu stronach. Wszystkich 44 chorych zakwalifikowanych do założenia ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. A comparison of the results of treatment of patients with abdominal aortic aneurysms (AAA) in the planned procedure by means of operation method and treated by use of Y-grafts; an evaluation of the quality of life by the use of the Short Form 36-Item Health Survey and a specific survey conducted especially for this work; a specification of the results for both methods and a comparison of them. Material and methods. From january 1998 to december 2001, 384 patients suffering from AAA were treated. 39 of them were operated in the acute procedure, 301 in the planned one whereas 44 patients were treated by means of endovascular technique using Y-grafts. The patients were asked to fill in questionnaires before the surgical intervention and 30 days after it, during the control visit. The question from the survey concerned: patients' opinion of their actual health status, aches, troubles with moving, the ability to perform everyday activities, sleeping problems and indispositions resulting from postoperative wounds. Results. In the group of patients operated due to AAA according to the plan there were noted: 7 deaths per 301 cases, 5 reoperations because of critical leg ischaemia on the same day and 3 relaparotomies were performed due to bleeding into the abdominal cavity. All of the operations were conducted under general anaesthesia by laparotomy from the abdominal cavity. All of the operations were conducted under general anaesthesia by laparotomy from ...


  15/20

  Tytuł oryginału: Zastosowanie by-passu żylnego ICA-MCA w przypadku pourazowej przetoki szyjno-jamistej.
  Tytuł angielski: Venous by-pass ICA-MCA used in a case of traumatic carotido-cavernous fistula.
  Autorzy: Słoniewski Paweł, Smida Karina, Zieliński Piotr
  Opracowanie edytorskie: Szczerbo-Trojanowska Małgorzata (koment.).
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1157-1162, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przypadek przetoki szyjno-jamistej po urazie twarzoczaszki u 13-letniego chłopca. Pacjent został przyjęty do Kliniki z wytrzeszczem prawej gałki ocznej, niedowładem nerwu odwodzącego prawego. Po dwókrotnej próbie nieudanego endowaskularnego zamknięcia przetoki, zdecydowano się na leczenie operacyjne za pomocą by-passu żylnego ICA-MCA (Tętnica szyjna wewnętrzna w odcinku zewnątrzczaszkowym, odcinek M1 tętynicy środkowej mózgu), omijającego przetokę. Zastosowanym leczeniem uzyskano zamkniecie przetoki i doprowadzono do ustąpienia objawów neurologicznych.

  Streszczenie angielskie: The reported case was a boy aged 13 with, traumatic carotido-cavernous fistula admitted to hospital with right exophthalmos and paresis of right abducens nerve. After two failed trials of endo-vascular closure of the fistula it was decided to use venous bypass ICA-MCA (internal cartoid artery in its extracranial part - M1 segment of middle cerebral artery) for bypassing the fistula. This made possible closure of the fistula with regression of neurological symptoms.


  16/20

  Tytuł oryginału: Przezskórana angioplastyka tętnic podobojczykowych.
  Tytuł angielski: Percutaneous transluminal angioplasty of subclavian arteries.
  Autorzy: Szczerbo-Trojanowska M[ałgorzata], Jargiełło T., Janczarek M.
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (4) s.190-196, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przezskórna angioplastyka (PTA), jest uznaną metodą leczenia zwężeń i niedrożności w obrębie tętnic odchodzących od łuku aorty. Angioplastyka jako metoda mało inwazyjna stanowi alternatywę dla leczeania chirurgicznego. Kwalifikacja chorych, właściwy sprzęt oraz doświadczenie zespołu wykonującego zabieg mają istotny wpływ na powodzenie zabiegów angiopalstyki. PTA tętnic podobojczykowych jest skuteczna w blisko 100 proc. przypadków. Wyniki odległe po 3 latach potwierdzaja drożność tętnic w 80 proc. przypadków. Przedstawiono wskazania, technikę, wyniki i powikłania PTA tętnic podobojczykowych.

  Streszczenie angielskie: Percutaneous transluminal angioplasty (PTA) is a well established method for reconalization of obstructive lesions localized in supra-aortic arteries. Minimally invasive therapy by means of interventional radiology is alternative to vascular surgery. Proper qualification of patients, appropriate equipment and professional team are clue of high success rate and low risk of complication. PTA of proximal parts of subclavian arteries is successful in almost 100 p.c. of cases. Good long term results after 3 years exceed 80 p.c. Indications, technique, results and complications of the PTA of subclavian arteries are presented.


  17/20

  Tytuł oryginału: Ultrasonografia duplex Doppler w ocenie przyzwojaków podziału tętnicy szyjnej wspólnej.
  Tytuł angielski: Duplex Doppler sonography in evaluation of carotid body tumors.
  Autorzy: Szymańska Anna, Jargiełło Tomasz, Drelich-Zbroja Anna, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (7) s.26-31, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena obrazu przyzwojaka tętnicy szyjnej w ultrasonograficznym badaniu dopplerowskim. Dokonano oceny sonograficznej 16 chorych (12 kobiet i 4 mężczyzn, średni wiek 42,5). W badaniu zwracano uwagę na morfologię guza, jego stosunek do tętnic szyjnych oraz stopień unaczynienia zmiany. U 13 chorych dokonano pomiarów wskaźnika pulsacyjności (PI), wskaźnika oporowego (RI) i prędkości przepłwu krwi w naczyniach guza oraz obu tętnicach szyjnych zewnętrznych. Angiografia tętnic szyjnych została wykonana u 15 chorych. Badanie tomografii komputerowej przeprowadzono u 8 chorych, a rezonansu magnetycznego u 5 chorych. Czternastu chorych poddano operacji. W obrazie ultrasonograficznym przyzwojaki miały charakter litej, niejednorodnej, nieznacznie hipogenicznej struktury położonej w rozwidleniu tętnicy szyjnej wspólnej. Wielkość guzów wynosiła od 2,5 do 5,0 cm. W badaniu z użyciem kolorowego Dopplera widoczna była bogato unaczyniona zmiana powodująca rozsunięcie początkowych odcinków tętnic szyjnych wewnętrznej i zewnętrznej. Badanie dopplerowskie ujawniło u wszystkich chorych niskooporowe spektrum przepływu krwi w naczyniach guza, a u 12 chorych (75 proc.) także w tętnicy szyjnej zewnętrznej po stronie zmiany. Badanie ultrasonograficzne powinno być pierwszym wykonywanym badaniem diagnostycznym u chorych z podejrzeniem przyzwojaka podziału tętnicy szyjnej wspólnej. Badanie dopplerowskie z wykorzystaniem kolorowego Dopplera umożliwia uwidocznienia naczyniwego charakteru przyzwojaka i różnicowanie go z innymi, słabiej unaczynionymi zmianami o podobnej lokalizacji.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate characteristic features of carotid body tumors in color duplex Doppler scanning. A group of 16 patients (12 women and 4 men, mean age 42,5) underwent sonographic investigation. We assessed the morphology of the tumor, its relation to carotid arteries and the contribution of the vascular component. Additionally, in 13 patietns velocity, pulsatility index (PI) and resistance index (RI) in tumor vessels and both external carotid arteries were evaluated. Arteriography was performed in 15 patients. CT was performed in 8 cases and MR imaging in 5. Fourteen patients underwent surgical operation. In sonographic evaluation the lesions were solid, heterogenous, slightly hypoechogenic masses located at the carotid bifurcation. They ranged in size from 2,0 to 5,0 cm. Color Doppler findings demonstrated a wide splaying of the carotid bifurcation by a hypervascular mass. Duplex Doppler analysis revealed low-resistance blood flow in tumor vessels and in 12 patients (75 p.c.) also in external carotid artery on the side of the lesion. Ultrasound examination is the noninvasive modality of choice in primary diagnosis of carotid body tumor. Color duplex scanning is helpful in evaluation of the vascular nature of the lesion and, thereby, in differentiating carotid body tumors from other nonhypervascualr masses of similar location.


  18/20

  Tytuł oryginału: Czy badanie ultrasonograficzne z zastosowaniem środków wzmacniających sygnał Dopplerowski może zastępować badanie angiograficzne w diagnostyce gałęzi brzusznych aorty? : praca doktorska
  Autorzy: Drelich-Zbroja Anna, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii w Lublinie
  Źródło: 2002, [5], 142 k. : il., tab., bibliogr. 133 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  19/20

  Tytuł oryginału: Ultrasonografia duplex Doppler w ocenie jatrogennych uszkodzeń tętnic po nakłuciach do badań angiograficznych i zabiegów wewnątrznaczyniowych.
  Tytuł angielski: Duplex Doppler ultrasound in the evaluation of iatrogenic arterial trauma after punctures for diagnostic and interventional intravascular procedures.
  Autorzy: Antoń-Jóźwiakowska Monika, Jargiełło Tomasz, Drelich-Zbroja Anna, Szajner Maciej, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.11-16, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wraz ze wzrostem liczby śródnaczyniowych zabiegów naprawczych tętnic, a szczególnie angioplastyki tętnic wieńcowych (PTCA) obserwuje się zwiększenie liczby powikłań w miejscu dostępu tętniczego. Celem pracy było ustalenie modelu postępowania diagnostycznego w przypadku powikłań po nakłuciach do badań diagnostycznych i zabiegów leczniczych. Zbadano 72 chorych, u których podejrzewano jatrogenne uszkodzenie tętnicy udowej. Badaniu USG metodą duplex Doppler (B-mode, Colour i PW Doppler) poddano okolicę nakłucia oraz odcinki tętnic udowych powyżej i poniżej miejsca nakłucia. Stwierdzono 29 krwiaków, 34 pseudotętniaki oraz 7 przetoki tętniczo-żylne. Ultrasonografia duplex Doppler w większości przypadków pozwala prawidłowo ustalić rozpoznanie. Przy rozpoznaniu pseudotętniaka należy podjąć próbę leczenia uciskiem sondą. Czasami jednak, gdy nie można jednoznacznie odnaleźć miejsca uszkodzenia, a ucisk sondą jest nieskuteczny wskazane jest wykonanie angiografii. Rozpoznanie przetoki tętniczo-żylnej wymaga z reguły potwierdzenia angiograficznego przed zabiegiem operacyjnym.

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to establish criteria od duplex Doppler diagnosis in iatrogenic arterial trauma after punctures for diagnostic and interventional intravascular procedures. We examined 72 patients suspected of iatrogenic femoral artery injury. B-mode, Colour and PW Doppler ultrasound were used for evaluation of common, superficial and deep femoral arterires. Complications following the femoral artery punctures were: 29 haematomas, 34 pseudoaneurysms and 7 arterio-venous fistulas. Duplex Doppler US provides satisfactory diagnosis in most cases. When pseudoaneurysm is diagnosed, US-guided compression should be applied. Sometimes, when arterial injury is hard to assess or compression therapy is not effective, angiography is needed. Duplex Doppler diagnosis of a-v fistula is to be confirmed with angiography before surgery.


  20/20

  Tytuł oryginału: Zastosowanie pozaczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej w diagnostyce wewnątrzmózgowych malformacji tętniczo-żylnych oraz w ocenie skuteczności ich leczenia metodą przeznaczyniowej embolizacji : praca doktorska
  Autorzy: Antoń-Jóźwiakowska Monika, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii w Lublinie
  Źródło: 2002, [1], 115 k. : il., tab., bibliogr. 132 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21081

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: