Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZCZEPANIK
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/23

Tytuł oryginału: Zespoły padaczkowe u dzieci i młodzieży
Autorzy: Czochańska Jagna, Szczepanik Elżbieta, Pakszys Michaela
Źródło: - Lublin, Wydaw. BiFolium 2002, 160 s. : il., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
Sygnatura GBL: 738,684

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia


  2/23

  Tytuł oryginału: Zakażenia w chirurgii implantacyjnej. Patogeneza i zapobieganie.
  Tytuł angielski: Perioperative infections in implantative surgery. Patogenesis and prevention.
  Autorzy: Szczepanik Antoni M., Gach Tomasz, Midura Mirosław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (2) s.125-128, tab., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Streszczenie polskie: Chirurgia implantacyjna przeżywa dynamiczny rozwój w czasie ostatnich kilkudziesięciu lat. Zastępowanie materiałami sztucznymi zniszczonych tkanek staje się coraz bardziej popularne, związane jest jednak z pojawieniem się specyficznych dla tej dziedziny problemów. Jednym z nich jest zakażenie wszczepu. Obecność materiału obecnego powoduje zaburzenie odporności miejscowej tkanek i obniża liczbę bakterii potrzebnych do wywołania zakażenia do poziomu 104-105. Najczęstszymi patogenami wywołującymi zakażenie wszczepu są S. epidermidis, S. aureus oraz inne bakterie Gram + i Gram -. Źródłami zakażenia są: skóra pacjenta, zespół operacyyjny, powietrze i sprzęty sali operacyjnej. Zakażenia materiału wszczepionego niosą ze sobą poważne konsekwencje dla zdrowia i funkcjonowania pacjenta jak również często są przyczyną śmierci. W związku z ograniczoną skutecznością leczenia zakażonych implantów podstawową metodą poprawy wyników leczenia powinno być stosowanie szeroko pojętej profilaktyki przeciwinfekcyjnej. W pojęciu tym mieści się odpowiednia organizacja pracy szpitala, zapewnienie dobrych warunków sanitarno-epidemiol. na oddziale i sali operacyjnej oraz miejscowa i ogólna profilaktyka antybiotykowa.

  Streszczenie angielskie: The last decades have been witnessing rapid development of the implantation surgery. The use of artificial materials to replace damaged tissues has become more and more popular. One of the complications of these procedures is graft infection. The presence of foregin body can impair local host defence on the tissue level and reduce the number of contaminating microorganisms necessary for infection to 104-105. The most common pathogens responsible for graft infections are S. epidermidis, S. aureus and other Gram + and Gram - bacteria. Teh sources of infection are numerous and include patients, operative, and personnel factors. Graft-related infections are hazardous to the patients and can have even fatal consequences. Due to the limited effectiveness of applied methods to treat graft infections, more attention should be paid to prophylactic measures. These should cover all range of problems related to hospital work organisatio, adequate sanitary and epidemiological conditions in the hospital wards and operating theatres as well as the use of local and systemic perioperative antibiotic prophylaxis.


  3/23

  Tytuł oryginału: Granulocyty obojętnochłonne i produkcja wolnych rodników tlenowych po endoprotezoplastyce.
  Tytuł angielski: Polymorphonuclear leucocytes and the production of reactive oxygen species after total hip and knee replacement.
  Autorzy: Wierusz-Kozłowska Małgorzata, Woźniak Waldemar, Markuszewski Jacek, Szczepanik Adam, Okoń Elżbieta, Wysocki Henryk
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.11-18, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Aseptyczne obluzowanie endoprotezy wynika z niestabilności mechanicznej komponentów endoprotezy lub polega na bezpośredniej reakcji tkanek, o typie reakcji zapalanej na ciło obce, wobec produktów zużycia implantu. Dotychczasowe badania wykazały znaczącą rolę makrofagów w procesie przewlekłego zapalenia prowadzącego do aseptycznego obluzowania. Natomiast niewiele jest doniesień na temat wczesnej reakcji na wszczepienie endoprotezy i roli w tym procesie granulocytów obojętnochłonnych, komórek stanowiących pierwszą linię obrony organizmu i podlegających aktywacji w wyniku kontaktu z ciałem obcym. Badaniom poddano 33 chorych, w wieku od 59 do 79 lat, u których z powodu idiopatycznych zmian zwyrodnieniowych wszczepiono cementową endoprotezę stawu biodrowego lub kolanowego. U chorych bezpośrednio przed operacją, w 2 miesiące oraz po 3 latach od zabiegu oznaczono liczbę granulocytów objętnochłonnych w krwi obwodowej oraz wielkość produkcji przez te komórki tlenku azotu i nadtlenku wodoru, po stymulacji w warunkach in vitro, odpowiednio metodą Marketa i metodą Picka. Po 3 latach od operacji u 8 chorych występowały bóle operowanego stawu, a wśród nich w 2 stawach stwierdzono aseptyczne obluzowanie implantu. W tej grupie chorych stwierdzono znamienne wyższą produkcję tlenku azotu i nadtlenku wodoru przez granulocyty obojętnochłonne w 2 miesiące po zabiegu w porównaniu do wartości wyjściowych, do produkcji wolnych rodników w grupie bez dolegliwości bólowych i wartości w grupie ...

  Streszczenie angielskie: Aseptic loosening of the prosthesis is caused by the mechanical instability of it's components or it depends on direct tissue reaction - foregin body reaction to implant's wear debris. Former studies showed a significant role of macrophages in the process of the chronic inflammation leading to the aseptic loosening. There are few studies concerning the early reaction against the implant and concerning in this process the role of neutrophils-the cell which form the primary defence of the body and are activated during contact with the foreign body. The examinated group consisted of 33 patients aged 59-79 with implanted cemented hip or knee endoprosthesis due to the primary osteoarthrisis. The count of granulocytes, production of the nitric oxide and hydrogen peroxide with Pick's and Market's method was evaluated in samples collected before the surgery, 2 months and 3 years after the operation. 3 years postoperatively 8 patients reported pain of the operated joint and in two cases aseptic loosening was recognized. In this group the level of production of the nitric oxide and hydregen peroxide by the neutrophils 2 months postoperatively was significantly higher in comparison to the levels in the patients without pain and the control group. In patients without pain the production of nitric oxide and the hydrogen peroxide did not change significantly after the surgery. The presented results suggest the neutrophil's activation by the cytokines, which appear as a result of a ...


  4/23

  Tytuł oryginału: Podłoże genetyczne choroby Leśniowskiego-Crohna.
  Tytuł angielski: Genetic background of Crohn's disease.
  Autorzy: Czarny-Ratajczak Malwina, Krawczyński Maciej R., Szczepanik Mariusz, Woźniak Anna, Latos-Bieleńska Anna, Krawczyński Marian
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.33-35, bibliogr. 10 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono aktualne dane dotyczące podłoża genetycznego choroby Leśniowskiego-Crohna i badań genetycznych wykonywanych obecnie u chorych. Identyfikacja mutacji może zostać wykorzystana w opracowaniu nowego algorytmu postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w chorobie Leśniowskiego-Crohna.

  Streszczenie angielskie: The actual data regarding genetic background of Crohn's disease and genetic investigations in affected persons are presented. Mutation identification may be used for construction of new diagnostic and therapeutic algorithm in Crohn's disease patients.


  5/23

  Tytuł oryginału: łagodne częściowe padaczki niemowląt.
  Tytuł angielski: Benign partial epilepsies in infancy.
  Autorzy: Szczepanik Elżbieta, Pakszys Michaela
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (21) s.19-28, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Łagodne częściowe padaczki niemowląt (ŁPCN) charakteryzyją się występowaniem napadów częściowych złożonych i/lub wtórnie uogólnionych, dodatnim wywiadem rodzinnym odnośnie do występowania łagodnych drgawek, początkiem choroby w wieku niemowlęcym, prawidłowym rozwojem psychoruchowym dziecka, nieobecnoscią odchyleń w badaniu neurologicznym i metodami obrazowania, prawidłowym międzynapadowym EEG i dobrą reakcją na leczenie. Celem pracy było przeanalizowanie zagadnienia łagodnych padaczek częściowych niemowląt na podstawie materiału własnego. Spośród 216 chorych, którzy zachorowali na padaczkę w pierwszych dwóch latach życia, wyodrębniono grupę 16 dzieci (7,4 proc.) spełniających kryteria rozpoznawania ŁPCN (8 dziewczynek i 8 chłopców). U pięciorga (31 proc.) chorych stwierdzono dodatni wywiad rodzinny. Średni wiek zachorowania wynosił 5 miesiecy, średni wiek ostatniego napadu 8,6 miesięcy, czas trwania choroby średnio 3 miesiące. U wszystkich dzieci stwierdzono prawidłowy stan neurorozwojowy przed wystąpieniem napadów i w trkacie dalszej obserwacji. Średni czas obserwacji wynosił 3,6 lat (od ponad 1 roku do 6 lat). Wyniki badań pozwalają zgodzić się z opinią autorów zajmujacych się zagadnieniem łagodnych częściowych padaczek niemowląt, że występują one częściej niż są rozpoznawane.

  Streszczenie angielskie: Benign infantile partial epilepsies (BPEI) with complex partial seizures or/and secondary generalized seizures are charcterized by a high incidence of family history of bening convulsions, infantile onset, normal development before and after onset of the disease, no underlying disorders, no neurological abnormalities, normal interictal EEGs and good response to treatment. The aim was to examine the occurence of bening partial epilespy in infancy in own patients. A group of 216 children who developed epilepsy within the first 2 years of age was evaluated. 16 patients (7.4 p.c.) fulfilled cryteria for recognition of BPEI (8 girls and 8 boys). Five patients (31 p.c.) had a positive family history. The average age of onset was 5 months and the last seizures occurred at average age of 8.6 months. The average period of seizures persistence was 3.0 months. All patients had normal neurodevelopmental status. Mean period of followup was 3.6 years (range: above 1-6 years). Bening infantile partial epilepsies occur more common among childhood epilepsies than previously reported.


  6/23

  Tytuł oryginału: Propozycja Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej nowej klasyfikacji efektów leczenia operacyjnego padaczki.
  Tytuł angielski: Proposal for a new classification of outcome with respect to epileptic seizures following epilepsy surgery.
  Autorzy: Szczepanik Elżbieta
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (21) s.113-117, tab., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Komisja Neurochirurgii Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej (KN MLPP) przedstawiła w 2001 r. propozycję modyfikacji stosowanej powszechnie tzw. klasyfikacji Engela, dotyczącej efektów leczenia operacyjnego padaczki. Omówione zostały wady obecnie używanej klasyfikacji Engela oraz zalety nowego systemu oceny leczenia neurochirurgicznego. Według oceny KN MLPP proponowana klasyfikacja będzie użyteczna do oceny efektów leczenia operacyjnego pojedynczego chorego, jak też i umożliwi prowadzenie poprawnych metodologicznie badań w ośrodkach zajmujących się neurochirurgicznym leczeniem padaczki.

  Streszczenie angielskie: The proposal of modification of the Engel's widely used classification of postoperative outcome was reported by Commission on Neurosurgery of the International League Against Epilepsy (CN ILAE) in the year 2001. The disadvantages of the current Engel's classification system and the advantages of the new outcome measures are presented. CN ILAE believes that this new proposal will be useful for evaluation of a single patient's seizureoutcome and for appropriate methodology of studies conducted by neurosurgery centers dealing with epilepsy as well.


  7/23

  Tytuł oryginału: Splenektomia laparoskopowa w chorobach hematologicznych.
  Tytuł angielski: Laparoscopic splenectomy in hematological diseases.
  Autorzy: Misiak Andrzej, Kucharski Witold, Szczepanik Andrzej B., Huszcza Sławomir, Ziemski Jan M.
  Opracowanie edytorskie: Śledziński Zbigniew (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (11) s.950-958, bibliogr. 18 poz. - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zalet i ograniczeń splenektomii laparoskopowej w chorobach hematologicznych. Materiał i metodyka. W latach 1997-2000 operowano 32 chorych (22 kobiety, 10 mężczyzn) w wieku od 16 do 76 lat, średnia 35,8 lat. Splenektomię laparoskopową wykonywano z dostępu bocznego. Do zaopatrzenia naczyń używano klipsów i staplerów Endo-GIA. Wskazaniami do zabiegu były: małopłytkowość samoistna u 29 chorych, niedokrwistość hemolityczna u 2 chorych i ujednego chorego chłoniak śledziony. Oceniano przebieg kliniczny, liczbę płytek krwi w dniu zabiegu, czas trwania operacji, masę śledziony, czas pooperacyjnej hospitalizacji i występowanie powikłań. Wyniki. Liczba płytek krwi przed operacją wahała się od 39 do 289 G/L, średnio 110 G/L. U wszystkich 32 chorych zabieg rozpoczęto metodą laparoskopowoą. U 3 chorych dokonano konwersji, u jednego z powodu zrostów górnego bieguna śledziony z przeponą, u jednego z powodu krwawienia z naczyń ogona trusztki. U innego chorego stwierdzono w czasie operacji ropień we wnęce śledziony. U pozostałych 29 chorych wykonano cały zabieg splenektomii metodą laparoskopową. W 2 przypadkach splenomegalii wykonano dodatkowe cięcia w celu usunięcia odnaczynionej śledziony. U 4 innych chorych wykonano wczesną laparotomię z powodu krwawienia do jamy otrzewnej. Czas trwania zabiegu wynosił od 75 do 290 min. średnio 140 min. Masa usuniętych śledzion wynosiła od 70 do 800 g, średnio 166 g. Żywienie doustne rozpoczynano w pierwszej dobie pooperacyjnej. Czas poperacyjnej hospitalizacji wahał się od 3 do 47 dni, średnio 9,4 dnia...


  8/23

  Tytuł oryginału: Zatorowość płucna po operacjach żylaków kończyn dolnych.
  Tytuł angielski: Pulmonary embolism after surgery of varicose veins of the lower limbs.
  Autorzy: Wisławski Sławomir, Wiszniewski Adam, Szczepanik Andrzej Bogusław, Meissner Alfred Jerzy
  Opracowanie edytorskie: Rybak Zbigniew (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (11) s.971-978, bibliogr. 11 poz. + bibliogr. 1 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • pulmonologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie częstości występowania zatorowości płucnej po operacji żylaków kończyn dolnych. Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono na podstawie retrospektywnej analizy 1217 chorych operowanych metodą Bacocka w latach 1980-2000 z powodu żylaków kończyn dolnych. Zabiegi wykonano na 1787 kończynach. Wyniki. U 2 (0,16 proc.) chorych w bezpośrednim okresie pooperacyjnym stwierdzono kliniczne objawy masywnej zatorowości płucnej przebiegającej z ostrą niewydolnościa krążeniowo-oddechową. W jednym przypadku rozpoznanie kliniczne potwierdzono badaniem scyntygraficznym płuc. Obu chorych przed operacją zaliczono do grup niskiego ryzyka zakrzepowo-zatorowego. U żadnego z nich nie stwierdzono w badaniu flebograficznym i ultrasonograficznym pooperacyjnej zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych. W obu przypadkach zastosowano ciągły, dożylny wlew heparyny, a następnie heparyny drobnocząsteczkowe. Leczenie przeprowadzono z dobrym ostatecznym wynikiem klinicznym. W okresie pooperacyjnym u żadnego chorego nie obserwowano powikłań krwotocznych. Wniosek. Przedstawione przypadki występowania zatorowaości płucnej, jako wczesnego powikłania u chorych po operacji żylaków kończyn dolnych, wskazują na konieczność indywidualnej, przedoperacyjnej oceny ryzyka zakrzepowo-zatorowego oraz konieczność wdrożenia odpowiedniej profilaktyki przeciwzakrzepowej.


  9/23

  Tytuł oryginału: Leczenie krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego u chorych na hemofilię.
  Tytuł angielski: Treatment of upper gastrointestinal bleeding in patients with hemophilia.
  Autorzy: Szczepanik Andrzej B.
  Opracowanie edytorskie: Grzebieniak Zygmunt (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (11) s.1003-1016, tab., bibliogr. 30 poz. - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego u chorych na hemofilię jest poważnym problemem leczniczym. Stosowane dotychczas tradycyjne metody leczenia obarczone były dużym odsetkiem powikłań krwotocznych wymagających częstych operacji ze wskazań nagłych i przetaczania dużej ilości koncentratów niedoborowych czynników krzepnięcia. Celem pracy była prospektywna ocena wyników leczenia krwawień przy zastosowaniu endoskopowych metod: terapii iniekcyjnej, koagulacji argonowej i skleroterapii. Materiał i metodyka. Leczono 317 chorych na hemofilię (289 na hemofilię A i 28 na hemofilę B) z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Do leczenia endoskopowego zmian nieżylakowych zakwalifkowano 128 chorych z czynnym krwawieniem (53 Forrest Ia i 75 Forrest Ib) stwierdzonym w czasie doraźnego badania endoskopowego. Ponadto 25 chorych krwawiących z żylaków przełyku leczono metodą skleroterapii. Wyniki. Spośród 128 chorych z krwawieniem nieżylakowym u 122 (95 proc.) chorych uzyskano definitywną hemostazę. Doraźnym zabiegom chirurgicznym poddano 6 (5 proc.) chorych. Zatrzymanie krwotoku z żylaków przełyku uzyskano u 23 (92 proc.) chorych. Śmiertelność u wszystkich chorych z czynnym krwawieniem wyniosła 5 proc. Klasyczne leczenie substytucyjne hemofilii stosowane dotychczas przez 7 dni skrócono po leczeniu endoskopowym do jednej doby umożliwiając zaoszczędzenie znacznych ilości koncentratów czynników VIII/IX krzepnięcia. Wnioski. Leczenie endoskopwoe krwawień z przewodu pokarmowego u chorych na hemofilię jest obecnie postępowaniem z wyboru pozwalającym u 95 proc. chorych uzyskać trwałe zatrzymanie krwawienia. Ze względu na specyfikę leczenia chorych na hemofilę powinno być one prowadzone w wyspecjalizowancyh ośrodkach.


  10/23

  Tytuł oryginału: Wpływ heparyny drobnocząsteczkowej (enoksaparyny) na przebieg zaburzeń wymiany gazowej w płucach u chorych po skleroterpaii żylaków przełyku - prospektywna, kontrolowana próba kliniczna.
  Tytuł angielski: Effects of low-molecular weight heparin (enoxaparin) on pulmonary gas exchange disturbances in patients after sclerotherapy of esophageal varices - a prospective controlled clinical trial.
  Autorzy: Rusiniak Krzysztof, Szczepanik Andrzej B., Ratajczak Jerzy, Zienkieiwcz Konrad, Meissner Alfred Jerzy, Pawlikowski Jan, Zych-Mordzińska Joanna
  Opracowanie edytorskie: Krawczyk Marek (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (11) s.1017-1028, tab., bibliogr. 32 poz. - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu enoksaparyny podanej w dawce profilaktycznej na zmiany gazometryczne, morfologiczne krwi i radiologiczne płuc spostrzegane po skleroterapii żylaków przełyku. Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono u 30 chorych z marskościa wątroby, którym na dwie godziny przed zabiegiem skleroterapii wstrzykiwano podskórnie enoksaparynę (Clexane) w dawce 20 mg. Przed wstrzyknięciem 5 proc. etanolaminy (EO) oraz w 1, 5, 15, 30 i 120 min. po wstrzyknięciu EO wykonwyano badania gazometryczne: pAO2, pVO2, pACO2, pVCO2, pHA, pHV, SatAO2, SatVO2. Ponadto przed zabiegiem w 90 min. i 24 godziny po wstrzyknięciu EO oznaczano wskaźniki hematologiczne: Ht, Hb, Rbc, Wbc, Pl. Badania radiologiczne płuc wykonywano przed i w 48 h po wstrzyknieciu EO. Grupę kontrolną stanowiło 30 chorych z marskością wątroby, u których wykonano zabiegi skleroterapii bez uprzedniego wstrzyknięcia heparyny drobnocząsteczkowej. Wyniki. Wstrzykiwanie EO u chorych bez profilaktyki powodowało długotrwałe statystycznie znamienne obniżenie ciśnienia tlenu (do 90 min.) oraz wzrost ciśnienia CO2 (do 120 min.) tak we krwi tętniczej, jak i żylnej. Zaobserwowano również wzrost pH i obniżenie saturacji. U badanych z profilaktyką enoksaparyną zmiany gazometryczne były niewielkie i zaobserwowano tylko znamienny wzrost dwutlenku węgla i pH 15 min. po skleroterapii. U chorych bez profilaktyki liczba płytek spadła o 32,5 proc. bez istotnych zmian w innych wskaźnikach krwi obwodowej. U badanych stwierdzono obniżenie Ht o 3 proc., Hb również o 3 proc. i liczby płytek o 13,5 proc....


  11/23

  Tytuł oryginału: Zmiany patomorfologiczne w płucach psów po wstrzyknięciu pięcioprocentowego roztworu etanolaminy.
  Tytuł angielski: Pathomorphological changes in the lungs of dogs following the injection of a 5 p.c. solution of ethanolamine.
  Autorzy: Ratajczak Jerzy, Meissner Alfred J., Walski Michał, Szczepanik Andrzej B.
  Opracowanie edytorskie: Krawczyk Marek (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (11) s.1029-1038, il., bibliogr. 28 poz. - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena patomorfologiczna zmian w płucach po dożylnym wstrzyknięciu 5 proc. etanolaminy. Materiał i metodyka. Doświadczenia przeprowadzono na 15 psach rasy mieszanej, które nie różniły się istotnie między sobą pod względem wieku, masy ciała i płci. Psy podzielono losowo metodą kopert na dwie grupy. Grupę pierwszą, kontrolną, stanowiło 7 psów, którym wstrzykiwano jednorazowo do żyły głównej górnej 1 ml/kg m.c. 0,9 proc. roztwór chlorku sodu. Grupę drugą, etanolaminową, stanowiło 8 psów, którym wstrzykiwano jednorazowo 5 proc. olejowy roztwór etanolaminy w dawce 1 ml/kg m.c. do żyły głownej górnej. Wycinki tkanki płucnej pobierano przed wstrzyknięciem oraz 2 i 24 h po wstrzyknięciu etanolaminy lub 0,9 proc. NaCl. Wyniki. W wycinkach płuc psów grupy kontrolnej, pobranych przed i po wstrzyknięciu 0,9 proc. roztworu chlorku sodu, obserwowano prawidłowo zbudowane przegrody oddechowe. W wycinkach tkanki płucnej psów grupy etanolaminowej, pobranych w 2 i 24 h po wstrzyknięciu 5 proc. etanolaminy, obserwowano w świetle naczyń liczne monocyty, agregaty krwinek czerwonych i krwinek płytkowych. W świetle pęcherzyków płucnych widoczne były uszkodzone tubule mielinowe surfaktanta oraz złuszczone komórki nabłonkowe typu II. Wniosek. Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że wstrzyknięcie etanolaminy do układu żylnego wywołuje w obrazie patomorfologicznym płuc psów zmiany o typie zespołu ostrej niewydolności oddechowej dorosłych (ARDS).


  12/23

  Tytuł oryginału: Skleroterapia we wtórnej profilaktyce krwawień z żylaków przełyku - dziesięcioletnia ocena prospektywna.
  Tytuł angielski: Sclerotherapy in secondary prophylaxis of esophageal varices bleeding - ten-year prospective evaluation.
  Autorzy: Szczepanik Andrzej B., Misiak Andrzej, Ratajczak Jerzy, Szczepanik Katarzyna M., Meissner Alfred J.
  Opracowanie edytorskie: Krawczyk Marek (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (11) s.1039-1048, tab., bibliogr. 30 poz. - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była prospektywna ocena skuteczności powtarzanych zabiegów skleroterapii w eradykacji żylaków przełyku i w zapobieganiu nawrotom krwawień u chorych po przebytym krwotoku. Materiał i metodyka. Metodę powtarzanych zabiegów skleroterapii przy użyciu 5 proc. etanolaminy, jako środka obliterującego wstrzykiwanego dożylakowo, zastosowano u 191 chorych z marskością wątroby (41 w grupie A wg Childa-Pugha, 68 - w grupie B i 82 w grupie C) po przebytym krwotoku z żylaków przełyku. Ustalono reżym postępowania polegający na wykonywaniu zabiegów według ściśle określonego schematu w zależności od czynników ryzyka wczesnego nawrotu krwawienia. Wyniki. Całkowitą eradykację żylaków przełyku uzyskano u 172 chorych (90,5 proc.), średnio po upływie 12 tygodni od chwili rozpoczęcia leczenia. Średnia liczba zabiegów do zlikwidowania żylaków wynosiła 5,8. Nawrót krwotoku z żylaków przełyku w czasie rocznej obserwacji stwierdzono u 15,2 proc. chorych, z czego większość nawrotów wystapiła przed zakończeniem leczenia eradykacyjnego. Ciężkie powikłania stwierdzono u 11,5 proc. chorych, a zgony związane z powikłaniami u 0,5 proc. chorych. przed uzyskaniem eradykacji zmarło 17 (8,9 proc.) chorych. Przeżycia jednoroczne wynosiły 84,8 proc., dwuletnie - 75,4 proc. Wnioski. Powtarzana skleroterpaia jest cenną metodą wtórnej profilaktyki krwotoku z żylaków przełyku, dzięki której u 90 proc. chorych możliwe jest zlikwidowanie żylaków i znaczne zmniejszenie częstości nawrotowych krwawień. Ze względu na kluczowa rolę, jaką odgrywa doświadczenie zespołu endoskopowego dla wyników leczenia, powinno ono być prowadzone w wyspecjalizowanych ośrodkach dysponujących możliwością alternatywnych metod postępowania.


  13/23

  Tytuł oryginału: B cell-dependent T cell responses: IgM antibodies are required to elicit contact sensitivity.
  Autorzy: Tsuji Ryohei F., Szczepanik Marian, Kawikova Ivana, Paliwal Vipin, Campos Regis A., Itakura Atsuko, Akahira-Azuma Moe, Baumgarth Nicole, Herzenberg Leonore A., Askenase Philip W.
  Źródło: J. Exp. Med. 2002: 196 (10) s.1277-1290, il., bibliogr. 59 poz.
  Sygnatura GBL: 310,177

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Contact sensitivity (CS) is a classic example of in vivo T cell immunity in which skin sensitization with reactive hapten leads to immunized T cells, which are then recruited locally to mediate antigen-specific inflammation after subsequent skin challenge. We have previously shown that T cell recruitment in CS is triggered by local activation of complement, which generates C5a that triggers C5a receptors most likely on mast cells. Here, we show that B-1 cell-derived antihapten IgM antibodies generated within 1 day (d) immunization combine with local challenge antigen to activate complement to recruit the T cells. These findins overturn three widely accepted immune response paradigms by showing that (a) specific IgM antibodies are required to initiate CS, which is a classical model of T cell immunity thought exlusively due to T cells, (b) CS priming induces production of specific IgM antibodies within 1 d, although primary antibody responses typically begin by day 4, and (c) B-1 cells produce the 1-d IgM response to CS priming, although these cells generally are thought to be nonresponsive to antigenic stimulation. Coupled with previous evidence, our findings indicate that the elicitation of CS is initiated by rapidly formed IgM antibodies. The IgM and challenge antigen likely form local complexes that activite complement, generating C5a, leading to local vascular activation to recruit the antigen-primed effector T cells that mediate the CS response.


  14/23

  Tytuł oryginału: Wiązanie kofeiny z białkami mleka w obecności azotanów (III) i (V).
  Tytuł angielski: Binding of caffeine with milk proteins in the presence of nitrates and nitrites.
  Autorzy: Pokorska-Lis Grażyna, Woźniak Jan, Olędzka Regina, Kaczkowska Kamila, Szczepanik Ewa
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (3) s.223-230, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Na prostych układach in vitro zbadano wpływ azotanów(III) i (V) lub ich mieszaniny na stopień wiązania kofeiny z białkami.


  15/23

  Tytuł oryginału: Circulating micrometastatic cells in patients with gastric cancer.
  Autorzy: Zembala Marek, Pituch-Noworolska Anna, Baj-Krzyworzeka Monika, Baran Jarosław, Drabik Grażyna, Mieżyński Witold, Popiela Tadeusz, Czupryna Antoni, Szczepanik Antoni, Stachura Jerzy, Urbańczyk Katarzyna
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.273-280, il., tab., bibliogr. 25 poz. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  16/23

  Tytuł oryginału: Padaczka pourazowa - kryteria rozpoznawania.
  Tytuł angielski: Posttraumatic epilepsy - criteria of diagnosis.
  Autorzy: Szczepanik Elżbieta
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (22) s.69-71, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Etiologia pourazowa, według różnych autorów, rozpoznawana jest u 4,3 do 23 proc. chorych na padaczkę. Te różnice wynikają m. in. z faktu, że do lat 90. nie było w tym względzie jednolitych kryteriów diagnostycznych. Dopiero w 1993 roku Komisja Epidemiologii i Rokowania Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej (MLPP) podała kryteria rozpoznawania etiologii padaczki pourazowej. Zgodnie z tymi wytycznymi padaczkę pourazową możemy rozpoznawać wtedy, gdy napady padaczkowe występują powyżej 7 dnia od urazu u następujących grup chorych: po przebyciu otwartego urazu głowy (także po operacjach neurochirurgicznych); po urazie głowym zamkniętym powikłanym obecnością krwawienia, krwiaka śródczaszkowego i/lub obecnością ogniskowego deficytu neurologicznego; u chorych z kompresyjnym załamaniem kości czaszki a także w wypadkach, gdy utrata świadomości lub niepamięć pourazowa trwała powyżej 30 minut.

  Streszczenie angielskie: Posttraumatic epilepsy has been recognized among 4,3 to 23 p.c. of the epileptic patients according to different authors. Diversity of the incidence data had been partially due to lack of the established diagnostic criteria up to 90-th. According to guidelines given by Commission on Epidemiology and Prognosis ILAE (1993) posttraumatic epilepsy can be recognised if seizures occur more than a week after head injury and one or more following criteria are being met: open head injury (including brain surgery); closed head injury with intracranial hematoma, hemorrhagic contusion, or focal neurologic deficit; depressed skull fracture, or unconsciousness or posttraumatic amnesia for 30 min.


  17/23

  Tytuł oryginału: Padaczka u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
  Tytuł angielski: Epilepsy in children with cerebral palsy.
  Autorzy: Czochańska Jagna, Szczepanik Elżbieta
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (12) s.1011-1015, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem tych prospektywnie prowadzonych badań była analiza występowania padaczki u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (m.p.dz.), jak również ocena jej obrazu przebiegu i rokowania. W niewyselekcjonowanej grupie 600 dzieci poniżej 15 roku życia ze swieżo rozpoznaną w latach 1987-2000 padaczką, poddanych długofalowej obserwacji, wyodrębniono 59 dzieci z padaczką i zaburzeniami czynności ruchowych rozpoznanymi jako m.p.dz. Zgodnie z podziałem m.p.dz. na różne postacie, u 39 (68 proc.) rozpoznano tetraplegię w 13 (19 proc.) hemiplegię i 8 (14 proc.) diplegię. Wiek ujawnienia się padaczki korelował u tych dzieci z typem m.p.dz. (u dzieci z hemiplegią, padaczka rozpoczynała się średnio w wieku 7 ń 1 miesiącu, u dzieci z hemiplegią w 13 ń 4 miesięcy i u dzieci z diplegią w 25 ń 7 miesięcu). Najczęstszą postacią padaczki u dzieci z tetraplegią był zespół Westa (34 sposród 39 dzieci). U dzieci z hemiplegią i diplegią liczba tych, które miały zespół Westa i apadzckę częściową, był podobny. Stwierdzono też dwa przypadki rzadkich zespołów padaczkowych - padaczkę odruchową "z zaskoczenia" i padaczkę z zapisem EEG we śnie NREM, jak w stanie padaczkowym. Większość dzieci, szczególnie tych tetraplegią, w okresie wystąpienia padaczki wykazywało objawy upośledzenia umysłowego. W okresie objętym obserwacją ustąpienie napadów uzyskano u 56 proc. wszystkich chorych i u 75 proc. tych z diplegią. Zejście to było gorsze niż wsród ogółu padaczki rozwijającej się w dziciństwie. Dzieci z ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to record the incidence of epilepsy in children with cerebral (CP) as well as to investigate the nature, course and prognosis of the disease. Among an unselected group of 600 children under 15 years of age with newly diagnosed epilepsy between the years 1987 and 2000 and then folloed-up, we selected 58 children with epilepsy and motor dysfunction diagnosed as cerebral palsy. Various types of cp were diagnosed: 39 (68 p.c.) tetraplegia, 13 (19 p.c.) hemiplegia and 8 (14 p.c.) diplegia. The age of onset of epilepsy inthese childrencorrelated with the type of CP (in tetraplegic children epilepsy started at a median age of 7 ń 1 months, in hemiplegic children at 13 ń 4 months and in diplegic children at 25 ń 7 months). In tetraplaegic children the main form of epilepsy was West syndrome (34 of 39 children). In hemiplegic and diplegic patients, the frequencies of West syndrome and partial epilepsy were similar. We also found two cases of rare epilptic syndrome - startle epilepsy and epilepsy with ESE in non-REM sleep. The majority of children were mentally retarded, particularly tetraplegic children. The seizure relapse rate during the time of observation was 56 p.c. in the whole group and up to 75 p.c. in diplegic patients. This outcome was worse than inthe general, population of children with epilepsy. Children with cerebral palsy are more at risk of having epilespy misdiagnosed, because they have a predilection for various movements resembling ...


  18/23

  Tytuł oryginału: Regaining functional independence by neurological patients.
  Tytuł polski: Ocena niezależności funkcjonalnej pacjentów neurologicznych.
  Autorzy: Adamczyk Kazimiera, Jakubaszek Ewa, Ksykiewicz-Dorota Anna, Zajko Anna, Lorencowicz Regina, Szczepanik Mirella
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.448-453, bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  19/23

  Tytuł oryginału: The study of the level of self-care among neurological patients.
  Tytuł polski: Badanie poziomu samoopieki u pacjentów neurologicznych.
  Autorzy: Adamczyk Kazimiera, Wysokiński Mariusz, Jakubaszek Ewa, Zajko Anna, Szczepanik Mirella, Lorencowicz Regina
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.454-458, il., bibliogr. 5 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  20/23

  Tytuł oryginału: Comparative evaluation of safety and efficacy of pamidronate and zoledronic acid in multiple myeloma patients (single cenetr experience).
  Autorzy: Kraj Maria, Pogłód Ryszard, Maj Stanisław, Pawlikowski Jan, Sokołowska Urszula, Szczepanik Janusz
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (6) s.478-482, tab., bibliogr. 12 poz. - 3 Multidyscyplinarna Konferencja nt. badań nad lekami Piła 13-16.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Osteolytic bone destruction, caused by the aberrant production and activation of osteoclasts, results in significant morbidity for patients with multiple myeloma (MM). Pamidronate [(3-amino-1-hydroxypropylidene)-1,1-bis-phosphonate] inhibits osteoclastic activity and reduces bone resorption. A potency of zoledronic acid (2-[imidazol-1-y1]-1-hydroxyethylidence-1,1-bisphosphonic acid, a new third generation bisphosphonate, as inhibitor of resorption was 850-fold greater than pamidronate, as was shown in preclinical models of bone resorption. Randomized, double-blind study was conducted to compare the efficacy and safety of zoledronic acid and pamidronate for treating mycloma bone disease. Since March 1999 the efficacy and safety of pamidronate and zoledronic acid is evaluated in MM patients all receiving anti-myeloma chemotherapy acc. to VMCP/VBAP alternating regimen. Nine patients with stage III myeloma and osteolytic lesions (3 female, 6 male, median age 57 years, range 52-67, with monoclonal protein: IgG-7, IgA-2) were randomly assigned (1:1:1 ratio) to treatment with either 4 or 8 mg of zoledronic acid via 15-minute intravenous infusion or 90 mg of pamidronate via 2-hour intravenous infusion every 3 to 4 weeks for 12 months. All patients have received 500 mg of calcium supplements and 500 IU of vit.D, orally, once daily, for the duration of administration of study medication. In extension phase of the study (June 2000 - April 2002) patients did not received bisphosphonates. In 7 patients 18 cycles of assessed treatment was administered to each of them and one patient received 16 cycles...


  21/23

  Tytuł oryginału: Chirurgia endokrynologiczna.
  Autorzy: Nowak Wojciech, Szczepanik Antoni M.
  Źródło: Prz. Piśmien. Chir. 2002: 10 s.88-93, bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 727,545;737,200

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  22/23

  Tytuł oryginału: Rola cytokin w procesie nocycepcji.
  Tytuł angielski: The role of cytokines in the nociception.
  Autorzy: Wordliczek Jerzy, Szczepanik Antoni M., Wnęk Jarosław
  Źródło: Ból 2002: 3 (1) s.7-11, bibliogr. [30] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cytokiny są glikopeptydami, które uczestniczą w wielu procesach regulacji na poziomie interakcji komórkowych, oraz biorą udział w procesach patologicznych, głównie reakcjach zapalnych. Reakcja na uraz wiąże się z aktywacją wielu cytokin, w większości prozapalnych (IL-1, IL-6, TNFŕ). Cytokiny te wpływają na proces nocycepcji działając zarówno poprzez obwodowe jak i ośrodkowe mechanizmy. Autorzy omawiają aktualny stan wiedzy w zakresie badań doświadczalnych i klinicznych nad wpływem cytokin na nocycepcję i hiperalgezję.

  Streszczenie angielskie: Cytokines are glycopeptides involved into plethora of regulatory pathways at the celullar level and many pathologic, mainly inflammatory reactions. The response to trauma activates broad spectrum of cytokines, mainly proinflammatory (IL-1, IL-6, TNFŕ) which act peripheraly and centrally on the nociception. Authors review the current status of experimental and clinical studies concerning the impact of cytokines on nociception and hyperalgesia.


  23/23

  Tytuł oryginału: Leczenie skojarzone nowotworów przewodu pokarmowego.
  Autorzy: Czupryna Antoni, Szczepanik Antoni M.
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (5/6) s.47-52, bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: