Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZCZEPAŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/25

Tytuł oryginału: Genetyka chorób układu krążenia
Autorzy: Adamek Łukasz, Bilińska Zofia Teresa, Chojnowska Lidia, Chudek Jerzy, Ciechanowicz Andrzej, Cybulski Cezary, Czekalski Stanisław, Członkowska Anna, Filipiak Krzysztof J., Grace Andrew A., Grodzicki Tomasz, Gruchała Marcin, Grzeszczak Władysław, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kawecka-Jaszcz Kalina, Korniszewski Lech, Krajewska-Walasek Małgorzata, Krzystolik Karol, Leszek Przemysław, Lubiński Jan, Luft Friedrich C., Moczulski Dariusz, Narkiewicz Krzysztof, Naruszewicz Marek, Neumann Hartmut P. H., Niżankowska-Mogilnicka Ewa, Olszanecka Agnieszka, Opolski Grzegorz, Pasierski Tomasz, Pupek-Musialik Danuta, Romer Tomasz, Rużyłło Witold, Rynkiewicz Andrzej, Sanak Marek, Sarzyńska-Długosz Iwona, Staessen Jan A., Szczeklik Andrzej, Szczepańska-Sadowska Ewa, Szczęch Radosław, Szperl Małgorzata, Torbicki Adam, Więcek Andrzej, Włodarska Elżbieta Katarzyna
Opracowanie edytorskie: Ciechanowicz Andrzej (red.), Januszewicz Andrzej (red.), Januszewicz Włodzimierz (red.), Rużyłło Witold (red.).
Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 327 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
Sygnatura GBL: 820,230

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/25

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Zwalczanie pasożytów zewnętrznych u dzieci. Jak leczyć inwazje wszy, świerzbowca i roztoczy].
  Autorzy: Szczepańska-Putz Małgorzata
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (1) s.58-59 - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2001; 110(1)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka


  3/25

  Tytuł oryginału: Prognozowanie występowania próchnicy u dzieci w oparciu o wieloaspektową analizę czynników ryzyka.
  Tytuł angielski: Prognosing of dental caries prevalence in children on the basis of multiple analysis of risk factors. P. 2.
  Autorzy: Szczepańska Joanna
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (1) s.3-7, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The purpose of this work was to sum up caries risk factors on the basis of children studies in the age of 12-48 months, and pregnant women and their new-born children. There was highly significant dependence between the number of S. mutans and Lactobactillus sp. and dmf, and dependence between sum of risk factors points and intensity of caries.


  4/25

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze u dzieci ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych dializą otrzewnową.
  Tytuł angielski: Arterial hypertension in children with end-stage renal failure treated with peritoneal dialysis.
  Autorzy: Szczepańska Maria, Szprynger Krystyna, Adamczyk Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.425-428, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia w układzie krążenia są przyczyną zwiększonej chorobowości i śmiertelności chorych z przewlekłą niewydolnośćia nerak (PNN). Jednym z ważnych czynników ryzyka jest długotrwale utrzymujące się, nieuregulowane nadciśnienie tętnicze (NT). Celem pracy była ocena częstości występowania NT, skuteczności leczenia, występowania powikłań oraz jego związku z właściwościami błony otrzewnowej. Badaniem objęto 22 dzieci i młodych dorosłych z PNN leczonych DO, przez okres co najmniej 6 miesięcy, w latach 1994-2001. Dane chorych analizowano retrospektywnie w odstępach 3-miesięcznych. W chwili rozpoczęcia dializoterapii NT (wartości powyżej 95 centyla dla wieku i wzrostu) skurczowe i rozkurczowe stwierdzano odpowiednio u 59 (32 proc.) dzieci, a po 18 miesiącach leczenia odpowiednio u 29 (24 proc.) dzieci. Wzrost frakcji wyrzutowej serca (EF) był bliski istotności po 20 miesiącach leczenia dializą otrzewnową (DO), jednak po 39 miesiącach EF powracała do wartości wyjściowych. Kurczliwość serca uległa poprawie po 20 miesiącach leczenia, po 39 miesiącach istotnie obniżała się do wartości wyjściowych. W grupie dzieci z wysokoprzepuszczalną i średniowysokoprzepuszczalną błoną otrzewnową średnia liczba leków hipotensyjnych była znamiennie wyższa do 15 miesiąca leczenia DO - odpowiednio 2,3 ń 1,4 i 0,6 ń 0,9 oraz 2,1 ń 1,5 i 0,7 ń 1,0. Mimo intensywnego leczenia nie uzyskaliśmy normalizacji NT w badanej grupie dzieci.

  Streszczenie angielskie: Cardiovascular disorders contribute in increased morbidity and mortality of patietns with chronic renal failure. Uncontrolled, long-term arterial hypertension is noted as a major risk factor. The study aimed at evaluation of arterial hypertinsion incidence, treatment and occurrence of complications as well as the relationship with peritoneal membrane properties. The study included 22 children and young adults with chronic renal failure on peritoneal dialysis treatment, for the period longer than 6 months, in the 1994-2001 years. Patietns data were retrospectively analyzed in 3-month's intervals. At the beginning of dialysis treatment systolic and diastolic arterial hypertension (values exceeding 95 percentile value for age and height) was revealed respectively in 59 and 32 p.c. of children, and after 18 months of treatment respectively 29 and 24 p.c. children. Ejection fraction (EF) increased almost significantly after 20 months of treatemnt with peritoneal dialysis, but after 39 months EF reached baseline value. Cardiac contractility was improved after 20 months of treatment, and after 39 months significantly declines to baseline value. In the group of children with high permeable and high average permeable peritoneal membrane the mean number of hypotensive drugs was significantly higher until the 15 month of treatment with peritoneal dialysis - respectively 2.3 ń 1.4 and 0.6 ń 0.9; 2.1 ń 1.5 and 0.7 ń 1.0. We did not obtain the improvement of arterial hypertension control in examined group of children.


  5/25

  Tytuł oryginału: Problemy diagnostyczne i terapeutyczne w toksokarozie.
  Tytuł angielski: Diagnostic and therapeutic problems in toxocariasis.
  Autorzy: Popielska Jolanta, Marczyńska Magdalena, Szczepańska-Putz Małgorzata, Ołdakowska Agnieszka
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (7) s.579-583, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zakażenie Toxocara canis i T. cati jest wśród dzieci częstą chorobą pasożytniczą. Rozpoznawanie jej i leczenie stanowią często problem ze względu na brak patogonomicznych objawów oraz możliwości jednoznacznej oceny skuteczności leczenia. W poniższym artykule autorzy przedstawiają wyniki dziesięcioletnich obserwacji prowadzonych w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego w Warszawie. W latach 1990-2000 w kierunku toksokarozy badano tu 252 dzieci. U 220 potwierdzono rozpoznanie serologicznie. Wszystkie dzieci z potwierdzonym zakażeniem otrzymały leczenie przeciwpasożytnicze, a w ciężkich przypadkach oraz przy współistniejących zmianach ocznych - sterydoterapię. Konieczna była wieloletnia obserwacja pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Infection with Toxocara canis and T.cati is a common children's helminthiasis with difficulties in diagnosis because of non-specific signs and symtposm. The authors present the results of 10-years long observational review. 252 children with a suspicion of toxocariasis were observed since 1990 to 2000. in 220 children diagnosis was confirmed by serological tests. 107 of them had ocular involvement. All the children with confirmed Toxocara infection were treated with diethylcarbamazine or albendazole, prednisone was used when the disease was severe or when larva lodged in the eye. Patients were followed up (including fundoscopic examination of the eye) for many years because the effectiveness of treatment is difficult to estimate.


  6/25

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności tabletek fluorkowo-ksylitolowych i lakieru fluorkowego w profilaktyce próchnicy u dzieci w okresie poniemowlęcym.
  Tytuł angielski: Evaluation of the effectiveness of fluoro-xylitol tablets and fluoride varnish in caries prevention in infants.
  Autorzy: Szczepańska Joanna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (5) s.44-50, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena działania tabletek fluorkowo-ksylitolowych na stan uzębienia i liczebność drobnoustrojów próchnicotwórczych u dzieci w wieku przedszkolnym w porónwniu z lakierem fluorkowym. Najniższy przyrost intensywności próchnicy (puw) zaobserwowano u dzieci, które ssały tabletki fluorkowo-ksylitolowe. Redukcja stopnia zaawansowania zmian próchnicowych (SZZP) była największa u dzieci, u których stosowano lakier fluorkowy. Tabletki zawierające fluorek sodu i ksylitol oraz lakier fluorkowy spowodowały znamienny wzrost odsetka dzieci z niewykrywalnym poziomem próchnicotwórczych bakterii SM i LB i spadek liczby dzieci z najwyższymi klasami drobnoustrojów, ale w przypadku stosowania tabletek różnice były bardziej istotne.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate teh action of fluoride-xylitol tablets on the state of the dentition and number of cariogenic microorganisms in pre-school children when compared with fluoride varnish. The lowest increase in caries intensity was observed in children who sucked fluoride-xylitol tablets. Reduction in the level of advancement of carious changes was greatest in children in whom fluoride varnish was used. Tablets containing sodium fluoride and xylitol and fluoride varnish gave rise to a significant increase in the percentage of children with undetectable levels of cariogenic bacteria SM and LB and a drop in the number of children with the highest classes of theses microorganisms, but the differences were more significant in the case of tablets.


  7/25

  Tytuł oryginału: Nowa forma egzaminu testowego.
  Autorzy: Siemińska Jolanta, Szczepańska-Sadowska Ewa
  Źródło: Med. Dydakt. Wychow. 2002: 34 (1/2) s.21-33, il., tab.
  Sygnatura GBL: 305,373

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  8/25

  Tytuł oryginału: Psychologiczna analiza wyników badań pacjentów w wieku powyżej sześćdziesiątego roku życia hospitalizowanych w Klinice Toksykologii CM UJ po próbach samobójczych.
  Tytuł angielski: Analysis of psychological examination results for patients over 60 years of age treated in the Department of Clinical Toxicology CM UJ after suicidal attempts.
  Autorzy: Szczepańska Łucja, Madej Joanna, Groszek Barbara
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.286-290, tab., bibliogr. 19 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania psychologiczne wykonywane w Klinice Toksykologii obejmują niemal wszystkich pacjentów hospitalizowanych po próbie samobójczej. Wśród ogółu, niewielki procent stanowią osoby w podeszłym wieku. Z naszych obserwacji wynika, że w ciągu ostatnich lat wyraźnie wzrostła liczba osób w wieku podeszłym leczonych po próbach samobójczych. Opracowanie obejmuje 188 pacjentów po 60 roku życia. Oprócz celów diagnostycznych kontakt psychologa z pacjentem miał charakter terapeutyczny. Równie ważna była rozmowa z rodziną pacjenta oraz interwencja skierowana na znalezienie form pomocy osobom dla których powrót do poprzednich warunków stanowiłby poważne zagrożenie życia.

  Streszczenie angielskie: Psychological examination the Toxicological Department covers almost all patients treated after suicidal attempts. Elder people constitute a small percentage of this population. Our observation shows, that this percentage is growing in recent years. This analysis covers 188 patients over 60 years of age. Involvement of a psychologist was not only diagnostic but also therapeutic. Important part of the treatmetn included a session with patient's family and effort targeted to help patients for whom coming back to their previous environment could present life threatening danger.


  9/25

  Tytuł oryginału: Badania wpływu fluorku sodu i ksylitolu na środowisko jamy ustnej z zastosowaniem modelu wewnątrzustnego in situ. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Evaluation of the influence of sodium fluoride and xylitol on the oral cavity environment by using an intra-oral model in situ - a preliminary report.
  Autorzy: Szczepańska Joanna, Badełek-Mirek Bożena
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (3) s.153-160, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena wpływu tabletek fluorkowo-ksylitolowych na zmiany poziomu fluoru oraz liczebności drobnoustrojów próchnicowych w ślinie. Oceny morfologicznej zmian w próbkach szkliwa zębów mlecznych, umieszczonych w ruchomych aparatach ortodontycznych w żuchwie, dokonano za pomocą mikroskopu skaningowego. Zastosowanie tabletek zawierających fluorek sodu z ksylitolem spowodowało istotny wzrost poziomu fluoru i utrzymywanie się niskich liczebności i bakterii próchnicotwórczych w ślinie w stosunku do grup porównawczych. Ocena morfologiczna z użyciem SEM wykazała, że najlepszy efekt remineralizacyjny szkliwa uzyskano kiedy pacjentki ssały tabletki fluorkowo-ksylitolowe.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the influence of fluoride-xylitol tablets on the fluoride level and the number of cariogenic micro-organisms in the saliva. A morphological assessment of changes in samples of deciduous tooth enamel, which had been placed in mandibular removable appliances, was carried out using scanning microscopy. The use of tablets containing sodium fluoride with xylitol gave a significant increase in fluoride levels and maintenance of a low number of cariogenic bacteria in the saliva as compared to control groups. SEM assessment of morphology revealed that the best remineralizing effect achieved when the patients sucked fluoride-xylitol tablets.


  10/25

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Jak się ustrzec egzotycznych patogenów. Podróże, imigracja i międzynarodowe adopcje wymagają specjalnych środków ostrożności].
  Autorzy: Szczepańska-Putz Małgorzata
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (4) s.187-188 - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2001; 110(1)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/25

  Tytuł oryginału: Ocena układu kostnego u dzieci i młodzieży z niewydolnością nerek w okresie przeddializacyjnym.
  Tytuł angielski: Skeletal status in children and adolescents with predialysis renal failure.
  Autorzy: Pluskiewicz Wojciech, Adamczyk Piotr, Drozdzowska Bogna, Szpynger Krystyna, Szczepańska Maria, Halaba Zenon, Karasek Dariusz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.413-416, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena stanu mineralizacji układu kostnego w grupie chorych z niewydolnością nerek w okresie przeddializacyjnym. Badaniami objęto 16 dzieci z Poradni Nefrologicznej (8 dziewczynek i 8 chłopców; śr. wiek 13,7 ń 3,9 lat) z przewlekłą niewydolnością nerek rozpoznaną przed 5,6 ń 3,8 laty. Pomiaru masy kostnej kręgosłupa (Spine-BMD) i całego układu kostnego (TB-BMD) dokonano aparatem DPX-L (Lunar, USA); pomiar ultradźwiękowy paliczków dłoni (Ad SoS) aparatem DBM 1200 (IGEA Włochy). Ponadto oceniono PTH, wapń całkowity i zjonizowany, fosfor, oraz stadia Tannera. Średnia wartość Ad-SoS 1949 m/s był niższa niż u zdrowych (2008, p 0,05), Spne-BMD wyniosło 0,79 g/cmý (Z-score - 1,9), TB-BMD 0,9 g/cmý (Z-score -1,3), PTH 235 pg/ml, wapń całkowity 2,52 mmol/l, wapń zjonizowany - 1,14 mmol/l, P 1,5 mmol/l, stadium Tannera 2,4. Ad-SoS korelował z Spine-BMD (r = 0,78; p 0,0001) i z TB-BMD (r = 0,83; p 0,0001). Wiek, masa ciała i wzrost istotnie korelowały z: Ad-SoS (r odpowiednio 0,77; 0,87 i 0,92; p 0,0001), Spine-BMD (r odpowiednio 0,71; 0,87 i 0,8; p 0,0001), TB-BMD (r odpowiednio 0,78; 0,94 i 0,87; p 0,0001). Stadia Tannera wykazywały korelację z: Ad-SoS (r = 0,93, p 0,00001), Spine-BMD (r = 0,77; p 0,001), TB-BMD (r = 0,79; p 0,001). PTH korelował z Ad-SoS (r = -0,67; p 0,05) i z TB-BMD ( r=-0,74; p 0,05). Nie było istotnych korelacji z czasem trwania niewydolności nerek i pozostałymi badaniami laboratoryjnymi. Badani chorzy mają znaczne ...

  Streszczenie angielskie: Bone status assessment in children with predialysis chronic renal failure (CRF) was performed in 16 subjects (8 girls and 8 boys) in mean age of 13.7 ń 3.9 years with CRF diagnozed 5.6 ń 3.8 years earlier. Controls created 1080 healthy subjects matched with patients in age. Bone mineral density (BMD) by DPX-L (Lunar, USA) at the spine (s-BMD) and total body (TB-BMD); quantitative ultrasound by DMB 1200 (IGEA, Italy) at the hand phalanges (Ad-SoS); PTH, total and ionized serum calcium, serum phosphate and Tanner stages were measured. Mean Ad-SoS 1949 m/s was significantly lower than in healthy controls (2008 m/s, p 0.05), s-BMD was 0.79 g/cm2 (Z-score - 1.9), TB-BMD 0.9 g/cmý (Z-score - 1.3), PTH 235 pg/ml, total calcium 2.52 mmol/l, ionized calcium 1.14 mmol/l, phosphate 1.5 mmol/l and mean Tanner stage was 2.4. Ad-SoS correlated significantly with s-BMD (r = 0.78, p 0.0001) and with TB-BMD (r - 0.83, - 0.0001). Age, weight and height correlated significantly with: Ad-SoS (r values 0.77, 0.87, 0.92 respectively p 0.0001), s-BMD (r values 0.71, 0.87, 0.80 respectively, p 0.0001), TB-BMD (r values 0.78, 0.94, 0.87 respectively, p 0.0001). Tanner stages correlated with: Ad-SoS (r - 0.93, p 0.00001), s-BMD (r = 0.77, p 0.001), TB-BMD (r = 0.79, p 0.0001). PTH corelated with Ad-SoS (r - -0.67, p 0.05) and with TB-BMD (r = -0.74, p 0.05). No correlation of measured parameters with duration of CRF, calcium and phosphate was noted. In children with ...


  12/25

  Tytuł oryginału: Zaburzenia odporności u dzieci
  Autorzy: Banasik Małgorzata, Bartel Hieronim, Bernatowska Ewa, Fornalczyk-Wachowska Ewa, Jankowski Adam, Kowalczyk Danuta, Kowalski Marek, Lewandowicz-Uszyńska Aleksandra, Lewandowska Anna, Lewkowicz Przemysław, Lukamowicz Jolanta, Madaliński Kazimierz, Marczyńska Magdalena, Maroszyńska Iwona, Miecznik Adam, Zeman-Miecznik Alicja, Paśnik Jarosław, Pokoca Lech, Pietrucha Barbara, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Skopczyńska Hanna, Szczepańska-Putz Małgorzata, Tchórzewski Henryk, Wawrzyniak Maria, Zeman Krzysztof
  Opracowanie edytorskie: Zeman Krzysztof (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 311 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Pediatry 39
  Sygnatura GBL: 735,268

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/25

  Tytuł oryginału: Leczenie jest sztuką - na podstawie wybranych obszarów działalności szpitala ginekologiczno-położniczego.
  Tytuł angielski: Healing is a form of art - thesis based on observing every day's work in gynecological-obstetrical hospital.
  Autorzy: Łuczak-Wawrzyniak Jadwiga, Skrzypczak Jana, Szczepańska Małgorzata
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (10) s.884-887, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W procesie terapeutycznym sposób komunikowania się lekarza z chorym i ich wzajemne relacje jakie nawiązują, stanowią istotny element sztuki lekarskiej. Lekarz ginekolog-położnik w swojej praktyce zawodowej towarzyszy kobiecie od zarania jej życia, aż do późnej starości. Celem pracy było przedstawienie z punktu widzenia psychologicznego wybranych sytuacji z obszarów działalności lekarskiej w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym: macierzyństwo, sytuacja noworodka i rodziców na Oddziale Neonatologicznym, chirurgia ginekologiczna, okres klimakterium i starości.

  Streszczenie angielskie: In the therapeutic process the means of communication between a physician and a patient and the interactions between them constitute an important element of medical procedures. The gynecologist and obstetrician accompany women from their births till late old age. The aim of the study was to describe from the psychological point of view certain situations arising in everyday work in Gynecological-Obstetrical Hospital: motherhood, the place of a newborn and his/her parents in the Neonatal Ward, gynecological surgery, climacterium and senium.


  14/25

  Tytuł oryginału: Wpływ tabletek fluorkowo-ksylitolowych oraz lakieru fluorkowego na pH i poziom fluorków w ślinie dzieci w wieku przedszkolnym.
  Tytuł angielski: Effect of fluoro-xylitol tablets and fluoride varnish on the pH and levels of salivary fluorides in pre-schoolchildren.
  Autorzy: Szczepańska Joanna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.26-29, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena wpływu tabletek profilaktycznych zawierających fluorek sodu i ksylitol oraz lakieru fluorkowego na zmianę pH i poziom fluorków w ślinie u dzieci w wieku przedszkolnym. Zastosowanie zarówno tabletek fluorkowo-ksylitolowych (grupa I), jak i lakieru fluorkowego (grupa II) spowodowało wprawdzie nieznaczne zmiany zawartości fluorków w ślinie, ale różnice pomiędzy grupą I a II oraz w poszczególnych badaniach kontrolnych okazały się nieznamienne ststystycznie. W obydwu grupach fluorkowych pH śliny wzrastało znamiennie do trzeciego badania kontrolnego (po miesiącu od zakończenia fluorkowania), a w badaniu czwartym (po upływie 3 miesięcy) uległo obniżeniu. Różnice między grupą I a II okazały się nieznamienne.


  15/25

  Tytuł oryginału: Wykrywanie mikrozatorów mózgowych za pomocą przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej. Aspekty techniczne.
  Tytuł angielski: Detection of cerebral microemboli by Transcranial Doppler. Technical aspects.
  Autorzy: Wojczal Joanna, Szczepańska-Szerej Anna, Belniak Ewa, Stelmasiak Zbigniew
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.791-799, bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono techniczne aspekty wykrywania mikrozatorów w krążeniu mózgowym. Opisano fizyczne podstawy wykrywania sygnałów mirkozatorowych, ich charakterystykę ultrasonograficzną, możliwości identyfikacji sygnałów zatorowych w obrębie widma dopplerowskiego oraz zalecane ustawienia sprzętowe. Następnie przedstawiono metody automatycznego wykrywania mikrozatorów, problemy związane z identyfikacją materiału zatorowego oraz zalecany czas monitorowania pacjentów z różnymi wskazaniami. Przedstawione techniczne postępy w wykrywaniu sygnałów mikrozatorowych, szczególnie doskonalsze metody ich automatycznego wykrywania i rejestracji, rokują nadzieję na pełniejsze poznanie klinicznego znaczenia zjawiska mikrozatorowści w krążeniu mózgowym.


  16/25

  Tytuł oryginału: Eksperymentalne modele nadciśnienia. W poszukiwaniu genów regulujących ciśnienie tętnicze.
  Tytuł angielski: Experimental models of hypertension. In search of blood pressure regulating genes.
  Autorzy: Szczepańska-Sadowska Ewa
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: [6] supl. A: Sympozjum naukowe "Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego" s.A11-A27, il., bibliogr. 100 poz., sum. - Sympozjum naukowe pt. Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego Warszawa 23.11. 2001
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie do badań eksperymentalnych modeli genetycznie uwarunkowego nadciśnienia tętniczego dostarczyło bezpośrednich dowodów na istnienie wielu genów odpowiedzialnych za regulację ciśnienia tętniczego i poligenową patogenezę większości przypadków nadciśnienia. W artykule przedstawiono fenotypową i genotypową charakterystkę głównych modeli przekazywanego dziedzicznie nadciśnienia tętniczego u szczurów z nadciśnieniem samoistnym (SHR) i sodowrażliwym (Dahl-S) oraz u szczurów szczepów Sabra, nowozelandzkiego, mediolańskiego, lyońskiego i płowych szczurów kapturowych. Identyfikacja miejsc genomu odpowiedzialnych za cechę ilościową (QTL), decydującą o wysokości ciśnienia tętniczego, opiera się na różnych podejściach metodycznych, takich jak analiza związku wysokości ciśnienia tętniczego z polimorfizmemgenów u wszczepów wsobnych rekombinowanych oraz analiza zmian wysokości ciśnienia u szczepów kongenicznych i konsomicznych. Metody te uzupełniają techniki wytwarzania zwierząt transgenicznych poprzez usuwanie genu lub wprowadzanie do genomu dodatkowych kopii genów, będących potencjalmyni kandydatami do pełnienia funkcji regulatora ciśnienia tętniczego. Bada się również zmiany regulacji układu krążenia po doraźnej modyfikacji genomu poprzez wprowadzenie genu za pomocą adenowirusa lub blokadę ekspresji genów za pomocą antysensowych oligodeoksynukleotydów. Stwierdzono, że u każdego ze szczepów hipertensyjnych występują poligenowe przyczyny nadciśnienia. Wykazano również istotne różnice w udziale poszcególnych genów w rozwoju nadciśnienia tętniczego u różnych szczepów...


  17/25

  Tytuł oryginału: Leczenie trombolityczne i przeciwzakrzepowe w ostrym okresie udaru niedorkwiennego mózgu.
  Tytuł angielski: Thrombolytic and antithrombotic therapy for acute ischemic stroke.
  Autorzy: Wojczal Joanna, Szczepańska-Szerej Anna, Stelmasiak Zbigniew
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (7/8) s.722-728, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono wyniki najważniejszych badań nad skutecznością i bezpieczeństwem leczenia trombolitycznego i przciwkrzepliwego w ostrym okresie udaru niedorkwiennego mózgu. Leczenie trombolityczne w formie dożylnej (układowej) lub dotętniczej (miejscowej) jest obiecującą metodą przyczynowego i skutecznego leczenia udaru niedokrwiennego mózgu. Ze względu jednak na różnorodną etiopatogenezę udaru wyniki przeprowadzonych dotychczas badań wieloośrodkowych oraz rutynowego stosowania trombolizy w praktyce klinicznej są kontrowersyjne. Innym obiecującym lekiem w ostrej fazie udaru mózgu jest ankrod, lek fibrynogenolityczny, będący w fazie badań klinicznych. Żadna z wieloośrodkowych prób nie potwierdziła korzystnego wpływu stosowania niefrakcjonowanej heparyny lub niskocząsteczkowych heparyn na stan pacjentów w udarze niedokrwiennym mózgu. Jednym uzasadnieniem ich stosowania jest profilaktyka zakrzpicy żył głębokich i zatorowości płucnej. Na zakończenie przedstawiono nowe kierunki badań nad leczeniem trombolitycznym i przeciwkrzepliwym w ostrym okresie udaru niedokrwiennego mózgu.

  Streszczenie angielskie: In this article the results of the studies on thrombolytic and anticoagulant therpay in acute phase of ischemic stroke were reviewed. The intravenous (systemic) thrombolysis or intra-arterial (local) one seem to be promising methods of causative and effective treatment of acute ischemic stroke. However, the results both the recent multicenter studies and the routine clinical practice are controversial, because of different etiologies of is chemci stroke. Ancrod is a defibrinogenating agent, which is now being tested in multicenter trials on acute ischemic stroke. The unfractioned heparin and low molecule weight heparins are not effective in acute ischemic stoke. The prophylaxis of deep vein thrombosis and pulmonary embolism are the only indications for using them in acute ischemic stroke. In the end, the new directions of the research on thrombolysis and antithrombotic therapies are presented.


  18/25

  Tytuł oryginału: Stabilizacja blaszki miażdżycowej w przebiegu leczenia statynami - nowy kierunek profilaktyki udaru niedorkwiennego mózgu.
  Autorzy: Szczepańska-Szerej Anna, Wojczal Joanna, Stelmasiak Zbigniew
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (7/8) s.729-733, bibliogr. 19 poz., sum
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pomimo braku określonych badaniami epidemiologicznymi dowodów na zależność między ryzykiem udaru mózgu a poziomem cholesterolu, badania ostatnich lat wykazały znaczące zmniejszenie ryzyka powtórnego udaru mózgu u chorych leczonych statynami-inhibitorami reduktazy hydroksy-metylo-glutarylo-koenzymu A (HMG-Co A). W ostatnim okresie szczególną uwagę zwraca się na ryzyko wystąpienia udaru mózgu w przebiegu nie powodującej stenozy, ale niestabilnej blaszki miażdżycowej. Statyny wywierają działanie stabilizujące na blaszkę miażdżycową poprzez poprawę funkcji śródbłonka naczyniowego, hamowanie procesów zapalnych w obrębie blaszki i wzmocnieni czapeczki łącznotkankowej. Pacjenci ze stwierdzoną niestabilną balszką miażdżycową w tętnicach szyjnych powinni mieć zalecane profilaktyczne leczenie statynami.

  Streszczenie angielskie: Studies with statins - 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase inhibitors (HMG-CoA) show a reduction in the risk of the ischemic stroke despite the role of cholesterol levels as a risk factor for ischemic stroke seems to be controversial. The vulnerable atherosclerotic plaque has become the main focus for new medical strategies for plaque stabilisation and stroke prevention. It is now known that the rupture of nonstenotic, yet vulnerable atherosclerotic plaque can lead to ischemic stroke. Intensive cholesterol lowering with statins stabilizes atheroma by the improvement of the endothelial function, reducing inflammation and strngthening fibrous cup. THerefore, patients with unstable atheroma in cervical arteries should be recommended to statins therapy.


  19/25

  Tytuł oryginału: Centrally applied vasopressin intensifies hypotension and bradycardia after hemorrhage in SHR rats.
  Autorzy: Dobruch J[akub], Paczwa P., Łoń S., Szczepańska-Sadowska E.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (2) s.295-298, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Spontaneuosly hypertensive rats (SHR) have been shown to exhibit several alterations in functions of the intrabrain vasopressinergic system. The present study was designed to find out whether centrally administered vasopressin (AVP) may influence the cardiovascular adaptation to hypotensive hypovolemia in SHR rats. Two series of experiments were performed on conscious 17 SHR rats chronically implanted with lateral cerebral ventricle (LCV) cannulas and with femoral artery catheters. Mean arterial pressure (MAP) and heart rate (HR) were monitored before and after arterial bleeding (1,3 p.c. body weight) performed during LCV infusion of 1) artificial cerebrospinal fluid 5 ćl/hour (aCSF); and 2) arginine vasopressin, 100 ng/hour/5ćl of aCSF (AVP). Central administration of aCSF and AVP had no effect on mAP and HR under resting conditions. Hemorrhage evoked significant hypotension (p 0.001) and bradycardia (p 0.001). During central infusion of AVP hemorrhage resulted in significantly greaterhypotension than during central infusion of aCSF alone (p 0,05). The results provide evidence that centrally applied vasopressin significantly modulates cardivascular adjustments to hypotensive hemorrhage in SHR.


  20/25

  Tytuł oryginału: Infertility and oxidative stress: is there a connection?
  Autorzy: Szczepańska Małgorzata, Koźlik J., Skrzypczak J., Mikołajczyk M.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (1) s.243-251, il., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Oxidative stress, that is impairment in homeostasis leading to an increase in stationary level of reactive oxygen species, may have serious consequences for the organism Last years' research was focused on answering the question whether oxidative stress might be a cause of infertility This subject concerns mainly women with so-called idiopathic infertility. The aim of this study was to assess the activity of glutathione peroxidase, superoxide dismutase, total antioxidant potential and lipid peroxides in peritoneal fluid from fertile and infertile women. The material was divided into three groups: patients with idiopathic infertility, infertile patients diagnosed with PCO and control - fertile patients, without any pathology within the pelvis. In a group of patients with idiopathic infertility we noted the highest activity of antioxidant enzymes which was accompanied by a rise in total antioxidant status. The results of our research did not confirm the role of antioxidant stress in the pathogenesis of infertility in women with an unexplained cause of infertility. Women with idiopathic infertility are probably too heterogeneous. At this moment the cause of infertility in this group of women cannot be explained by inappropriate antioxidant defense or by lowered activity of enzymes of the antioxidant system.


  21/25

  Tytuł oryginału: Vasopressin V1a, V1b and V2 receptors mRNA in the kidney and heart of the renin transgenic TGR(mRen2)27 and Sprague Dawley rats.
  Autorzy: Góźdź A., Szczepańska-Sadowska E., Szczepańska K., Maśliński W., Łuszczyk B.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (3) s.349-357, il., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Vasopressin plays significant role in regulation of blood pressure by means of V1 and V2 receptors, however regulation of synthesis of these receptors in hypertension is only poorly recognized. The purpose of the present study was to compare expression of V1a, V1b and V2 vasopressin (R) mRNA in the renal cortex, renal medulla and the heart of hypertensive renin transgenic TGR(mRen2) 27 rats (TGR) and of their parent normotensive Sprague Dawley (SD) strain. The study was performed on 12 weeks old tGR and SD rats. Competitive PCR method was used for quantitative analysis of V1a, V1b and V2 receptors mRNA in fragments of renal cortex, renal medulla and apex of the left ventricle of the heart. In both strains expression of V1aR and V2R mRNA was significantly greater in the renal medulla than in the renal cortex. In the renal medulla but not in the cortex expression of V1aRmRNA was significantly greater in TGR than in SD rats. V2R mRNA expression was similar in the renal cortex and renal medulla of both strains. V1aR mRNA was well expressed in the heart of SD and TGR rats, however there was no significant difference between these two strains. V2R mRNA was not present in the heart. V1bR mRNa could not be detected either in the kidney or in the heart. The results provide evidence for specific increase of expression of V1a receptors mRNA in the renal medulla of TGR rats.


  22/25

  Tytuł oryginału: Położnictwo i ginekologia : podręcznik dla studentów
  Autorzy: Banaszewski Szymon, Biczysko Romuald, Brązert Jacek, Bręborowicz Grzegorz H., Chmielnicka-Kopaczyk Maria, Cyganek Anna, Cymerys Zbigniew, Czerniak Tomasz, Derwich Krzysztof, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Ejmocka-Ambroziak Anna, Galicki Tomasz, Głyda Andrzej, Jasiński Piotr, Jędrzejczak Piotr, Kądziołka Przemysław, Kempiak Joanna, Kędzia Helena, Kołodziejczyk Beata, Kopaczyk Andrzej, Kordel Krzysztof, Kruszyński Zdzisław, Kubiaczyk-Paluch Beata, Kurpisz Maciej, Łuczak-Wawrzyniak Jadwiga, Marianowski Longin, Markwitz Wiesław, Mróz Małgorzata, Obara Marian, Opala Tomasz, Pawelczyk Leszek, Pisarska-Krawczyk Magdalena, Pisarski Tadeusz, Przybylski Zygmunt, Sajdak Stefan, Skrzypczak Jana, Spaczyński Marek, Szczapa Jerzy, Szczepańska Małgorzata, Szpakowska-Rzymska Iwona, Szymanowski Krzysztof, Urbaniak Tomasz, Wielgoś Mirosław, Wilczak Maciej
  Opracowanie edytorskie: Pisarski Tadeusz (red.).
  Wydanie: - Wyd. 4 unowocz
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, XI, [1], 884, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  23/25

  Tytuł oryginału: Ekspresja receptora c-kit i molekuł adhezyjnych na komórkach CD34+ krwi pępowinowej.
  Tytuł angielski: C-kit receptor and adhesion molecules expression on cord blood CD34+ cells.
  Autorzy: Kopeć-Szlęzak Joanna, Podstawka Urszula, Mariańska Bożena, Szczepańska Izabella, Apel Daniel
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (2) s.157-163, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy była charakterystyka fenotypu komórek CD34+ krwi pępowinowej, gromadzonej w Banku przy Instytucie Hematologii i Transfuzjologii, pod względem antygenów powierzchniowych istotnych dla zasiedlania szpiku w procesie przeszczepiania: receptor c-kit (CD117) oraz molekuł adhezyjnych - selektyny L (CD62L) i cząsteczki z nadrodziny immunoglobulin PECAM-1 (CS31). Badania przeprowadzono metodą cytometrii przepływowej z zastosowaniem odpowiednich przeciwciał monoklonalnych związanych z fluorochromami. Ekspresja receptora c-kit na komórkach CD34+ badanej krwi pępowinowej (odsetek komórek CD34+ z koekspresją CD117) była wysoka, a jednocześnie około 30 proc. komórek określono jako CD34+CD117low. Komórki CD34+ charakteryzowała wysoka ekspresja i wyrównana siła ekspresji molekuły CD31. Około 70 proc. wszystkich komórek CD34+ wykazywało ekspresję selektyny L, w przeważającej większości o wysokiej sile ekspresji. Powyższe dane pozwalają przewidywać, że gromadzony materiał do przeszczepień w postaci komórek CD34+ krwi pępowinowej wykazuje właściwości sprzyjające zasiedlaniu szpiku.

  Streszczenie angielskie: In this paper the phenotype of cord blood CD34+ cells (stored in Cord Blood Bank at the Institute of Hematology and Blood Transfusion in Warsaw) was characterized. The expression of c-kit receptor (CD117) as well as important for homing adhesion molecules: L-selectin (CD62L0 and PECAM-1 (CD31) were analyzed using flow cytometry and monoclonal antibody conjugated with fluorochromes. About 85 p.c. CD34+ was CD34+CD117+, but simultaneously circa 30 p.c. was CD34+ c-kitlow. The expression of CD31 molecule was high and similar on most CD34+ cells; L-selectin expression was noted on circa 70 p.c. CD34+ cells. These results suggest that CD34+ cells of banking cord blood are favorable for bone marrow homing in transplantation.


  24/25

  Tytuł oryginału: Wpływ diadenozynotetrafosforanu na funkcję nerek : praca doktorska
  Autorzy: Langner Gabriela, Szczepańska-Konkel Mirosława (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Biochemii Klinicznej, Zakład Analityki Klinicznej w Gdańsku
  Źródło: 2002, 84 k. : il., tab., bibliogr. 106 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20838

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  25/25

  Tytuł oryginału: Dzieci zakażone HIV.
  Autorzy: Marczyńska Magdalena, Szczepańska-Putz Małgorzata
  Źródło: Med. Dypl. 2002: [11] wyd. spec. maj s.15-18, il., tab.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: