Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZCZAPA
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Elastaza granulocytarna jako wczesny wskaźnik posocznicy u noworodków.
Tytuł angielski: Reliability of polymorphonuclear elastase for the diagnosis of neonatal sepsis.
Autorzy: Wojsyk-Banaszak Irena, Szczapa Jerzy
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.43-45, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zakażenia stanowią poważny problem w noworodkowych oddziałach terapii na całym świecie, a jak najwcześniejsze ich rozpoznawanie i wdrożenie terapii pozwoliłoby obniżyć zarówno śmiertelność, częstość poważnych powikłań ogólnoustrojowych, jak i zapobiec zbędnej antybiotykoterapii. Cel pracy: Ocena przydatności oznaczania stężeń elastazy granulocytarnej (PMN-E) w surowicy krwi jako wczesnego wskaźnika posocznicy u nowordków w porównaniu z rutynowo stosowanymi markerami zakażenia. Materiał i metoda: Stężenie PMNE oznaczono u 74 noworodków z podejrzeniem uogólnionego zakażenia bakteryjnego leczonych w noworodkowym oddziale intensywnej terapii szpitala akademickiego. Oznaczenia wykonywano metodą immunoenzymatyczną (Milenia). Wyniki: Średnia wartość PMN-E u nie zakażonych noworodków wynosiła 38,85 ng/mL, a u zakażonych 184,12 ng/ml (p 0,05) (test t-Studenta). Czułość zdiagnozowania posocznicy potwierdzonej bakteriologicznie wynosiła 76 proc. dla pNM-E, 60 proc. dla białka C-reaktywnego, 59 proc. dla wskaźnika granulocytarnego i 56 proc. dla bezwzględnej liczby neutrofilii. Swoistość metody wynosiła odpowiednio 81 proc., 86 proc., 100 proc. i 80 proc. Wnioski. Wartość oznaczeń PMN-E w osoczu krwi noworodków wydaje się dorównywać, a nawet przewyższać metody stosowane rutynowo w diagnostyce zakażeń i może ona stanowić cenny wskaźnik we wczesnym rozpoznawaniu posocznicy u noworodków.

  Streszczenie angielskie: Infections are a major problem in neonatal intensive care units throughout the world, and early diagnosis and therapy would certainly reduce associated morbidity and mortality as well as decrease unnecessary antibiotic treatment. Objectives: to evaluate the usefulness of polymorphonuclear elastase (PMN-E) serum concentration as an early indicator of neonatal sepsis in comparison with routinely used infection markers. Methods: PMN-E was neasured in 74 newborns with suspicion of systemic bacterial infection treated in a tertiary intensive care unit. The measurements were performed with commercially available enzyme immunoassay (Milenia). Results: Mean PNM-E value in noninfected newborns was 38.85 ng/ml, and for infected 184.12 ng/ml (p 0.05) (t-student test). The sensitivity to the diagnosis of culture - proven bacterial systemic infection was 76 p.c. for PMN-E, 60 p.c. for C-reactive protein, 59 p.c. for the immature to total neurotrophil ration and 56 p.c. for the total white blood cell count. The corresponding specificity amounted to 81 p.c., 86 p.c., 100 p.c. and 80 p.c. respectively. Conclusion: Serum PMN-E level determination yields diagnostic advantagesss in comparison with infection markers routinely used in sepsis screen and may serve as a valuable early indicator of neonatal systemic bacterial infection.


  2/16

  Tytuł oryginału: Wartość kliniczna oznaczeń stężeń hipoksantyny w diagnostyce niedotlenienia u noworodka.
  Tytuł angielski: Clinical value of hypoxanthine concentration assays in diagnosis of hypoxia in newborns.
  Autorzy: Szczapa-Krenz Hanna, Gadzinowski Janusz, Szymankiewicz Marta, Bręborowicz Grzegorz H., Hermann Tadeusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.73-77, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • płód
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności oznaczania stężeń hipooksantyny (HIP) w diagnostyce niedotlenienia okołoporodowego u nowordków. Stężenia HIP (metodą HPLC) oznaczono we krwi z tętnicy pępowinowej w grupie 145 noworodków. Badaniem objęto noworodki donoszone oraz wcześniaki, zdrowe i po przebytym niedotlenieniu. Do grupy noworodków niedotlenionych kwalifikowano noworodki z pH 7,15 i BE -7,0 mmol/l lub PaO2 10 mmHg. Obniżone wartości pH, PaO2 i BE korelowały ze zwiększonymi wartościami HIP. Najwyższe wartości współczynnikóww korelacji obserwowano pomiędzy HIP i PaO2. Wykazano obecność statystycznie istotnych różnic stężeń HIP pomiędzy grupą noworodków zdrowych i niedotlenionych. Uzyskane wyniki wykazują, żę HIP jest ważnym wskaźnikiem w detekcji niedotlenienia. Zwiększone wartości HIP potwierdzały przebyte niedotlenienie niezależnie od stopnia dojrzałości noworodków.

  Streszczenie angielskie: The puropse of this study was to asses the usefulness of hypoxanthine (HYP) concentration as an indicator of hypoxia. Concentration of HYP (HPLC method) in the umbilical arterial cord blood was determined in 145 newborns. Newborns were studied in four groups: premature asphyxiated, term asphyxiated, premature non-asphyxiated, term non-asphyxiatewd. Newborns were clasified as hypoxic if they had: pH 7.15, BE -7.0 mmol or PaO2 10 mmHg. Reduced umbilical arterial pH, PaO2 and BE correlatedd directly with increased concentrations of HYP. The highest correlations were observed for HYP and PaO2. The levels of HYP for asphyxiated and non-asphyxiated newborns were different. The results show that HYP concentrations is an important indicator in detection of asphyxia in newborns. Strong correlation between parameters of acid base balance and HYP concentration was observed in the studiedd groups. Increased concentration of HYP confirms intrauterine hypoxia independently of maturity.


  3/16

  Tytuł oryginału: Odchylenia hematologiczne w przebiegu zakażeń u noworodków.
  Tytuł angielski: Hematological abnormalities during neonatal infections.
  Autorzy: Kornacka Alicja, Jaworska Anna, Szczapa Jerzy
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.186-190, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Zakażenia, obok zespołu zaburzeń oddychania i krwawień do ośrodkowego układu nerwowego stanowią główną przyczynę zachorowalności i umieralności wśród noworodków. Morfologia i rozmaz krwi obwodowej są nadal jedynym z podstawowych badań w diagnostyce zakażeń. W pracy przedstawiono odchylenia ilościowe i jakościowe wybranych elementów morfotycznych krwi w przebiegu zakażeń.

  Streszczenie angielskie: Infections, besides respiratory distress syndrome and central nervous system hemorrhages, are the main cause of mortality and morbidity in newborns. Blood cell count and blood smear are still one of basic examinations in diagnosis of infections. In the study qualitative and quantitative deviations of selected morphotic blood elements are preseted.


  4/16

  Tytuł oryginału: Przewlekła choroba płuc noworodków - patogeneza i zapobieganie.
  Tytuł angielski: Chronic lung disease of newborns - pathogenesis and prevention.
  Autorzy: Wróblewska-Seniuk Katarzyna, Szczapa Jerzy
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.81-86, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie aktualnych poglądów na patogenezę przewlekłej choroby płuc noworodków oraz metod jej zapobiegania. Przewlekła choroba płuc (CLD) stanowi poważny problem w neonatologii. Częstość jej występowania wzrosła znacząco w latach , co związane jest ze wzrostem przeżywalności bardzo niedojrzałych wcześniaków o masie ciała poniżej 1000 g. Patogeneza tej jednostki chorobowej nie jest jeszcze dokładnie poznana, ale wiadomo, iż podstawowym czynnikiem wpływającym na rozwój CLD jest niedojrzałość. Rozwija sie ona głównie u noworodków urodzonych przed końcem 28 tygodnia ciąży oraz o masie urodzeniowej 1000 g. Ważną rolę odgrywa również przewlekły stan zapalny, który rozwija się jako konsekwencja zakażenia bądź też w wyniku stosowania wentylacji mechanicznej czy tlenoterapii. W zapobieganiu rozwojowi CLD najważniejszą rolę odgrywa zapobieganie wcześniactwu oraz prewencja infekcji w okresie pre- i postnatalnym. Prowadzone są również badania nad nowymi technikami wentylacji oraz nad zastosowaniem antyoksydantów w zapobieganiu CLD.

  Streszczenie angielskie: The aim of this article was to present current opinions about the pathogenesis of chronic lung diseasee and methods of its prevention. Chronic lung disease (CLD) is a very important disease of newnorns, the incidence of which has increased markedly in the last years, as a consequence of the augmented survival of very immature, preterm infants. Pathogenesis of this disease is not completely known, but it is recognized that the main factor influencing its development is immaturity. It develops mainly in infants born before the end of the 28th week of gestation and with birth weight 1000 g. Chronic inflammation, resulting from infection, mechanical ventilation or oxygen therapy also plays as important role in the development of CLD. Avoidance of preterm delivers and infections seem to be most important in preventing CLD. There are also some works on new ventilation techniques and use of antioxydations in prevention of CLD.


  5/16

  Tytuł oryginału: Przypadek prawdopodobnego zatrucia atropiną u niemowlęcia w trakcie leczenia retinopatii wcześniaczej.
  Tytuł angielski: A probably atropine poisoning in premature infant during ROP treatment - case report.
  Autorzy: Wojculewicz Jerzy, Kołodziejczak Elżbieta, Jańczewska Iwona, Czajkowska Tamara, Szczapa Jerzy
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.55-57, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano przeypadek zatrucia atropiną uniemowlęcia w przebiegu retinoaptii wcześniaków. Zwrócono uwagę na możliwość wystąpienia objawów ubocznych zwłaszcza w przypadku stosowania wielu leków u niedojrzałego dziecka z towarzyszącymi innymi patologiami.

  Streszczenie angielskie: We report on case of Atropine posioning in newborn with ROP. We sugest possibility of adverse efects especially when trating wiht many drugs premature children with other pathologies.


  6/16

  Tytuł oryginału: Wady wrodzone narządu wzroku u dzieci urodzonych w szpitalu specjalistycznym w Gdańsku.
  Tytuł angielski: Congenital eye malformations in children born in the Neonatal Intensive Care Unit of Gdańsk.
  Autorzy: Pilarczyk Elżbieta, Bielawska-Sowa Alina, Szczapa Jerzy
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.66-69, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wady rozwojowe narządu wzroku rozpoznano u 0,04 proc. noworodków. Stanowiły one 1,3 proc. ogółu wad stwierdzonych w populacji 23782 dzieci urodzonych w latach 1986-1997. Rozpoznano 13 wad u 10 noworodków. Były to: małoocze, jaskra, zaćma, wady tęczówki, wrodzony brak oczu oraz szczeliny powiek.

  Streszczenie angielskie: Congenital eye malformations were diagnosed in 0.04 p.c. of the newborn. These anomlies were 1.3 p.c of all malformations found in the population of 23782 children born in the years 1986-1997. 13 malformations were observed among 10 newborn. THese were: microphtalmia, glaucoma, cataract, retinal disorders, anophthalmia, coloboma.


  7/16

  Tytuł oryginału: Wrodzone wady gałki ocznej u noworodków - opis przypadków.
  Tytuł angielski: Congenital defects of the eye globe in newborns - case reports.
  Autorzy: Szczapa Tomasz, Kłosowska Anna, Szczapa Jerzy, Gotz-Więckowska Anna, Zawadka Adam, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.70-74, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Celem pracy była ocena częstości występowania wrodzonych wad gałęk ocznych u noworodków. Materiał i metody: Dokonano retrospektywnej analizy występowania ciężkich wad wrodzonych gałęk ocznych w okresie od 1.01.1997 do 31.01.2002 w materiale Katedry Neonatologii w Poznaniu. W ocenie grupy uwzględniono: wywiad demograficzny, ciążowy, okołoporodowy oraz charakterystykę stwierdzonych wad. Wyniki: U sześciu noworodków stwierdzono następujące wady: u trzech bezocze, u jednego jednostronne bezocze, natomiast u dwóch obecność szczątkowych gałek ocznych z niedorozwojem oczodołu. Częstość występownaia bezocza oceniono na 1,5/10000, a obustronnie szczątkowych, zanikowych gałek ocznych na 0,76/10000 żywo urodzonych dzieci. U opisanych noworodków nie zaobserwowano wpływu czynników zewnętrznych na powstanie wady, jak również związku z płcią, a także z wiekiem rodziców. U jednego noworodka można podejrzewać rodzinne występownaie wady ze względu na obecność ciężkich wad ośrodkowego układu nerwowego w poprzedniej ciąży. Wyżej wymienione wady były powiązane z występowaniem szeregu innych ciężkich, często letalnych wrodzonych anomalii, jak: wady ośrodkowego ukłądu nerwowego, wady serca, wady ukłądu moczowo-płciowego, wady twarzoczaszki, liczne cechy dsmorfii. U dwóch noworodków wykonano badanie kariotypowe. U jednego z nich z bezoczem stwierdzono zespół Patau, a u drugiego z noworodków wynik był prawidłowy.

  Streszczenie angielskie: Aim: The aim of the research was to estimate the frequency of prevalence of the congenital defects of the eye globe in the newborn. Material and methods; A retrospective analysis of the frequency of prevalence of the severe congenital defects of the eye globe in the neborn, from 1.01.1997 till 31.01.2002, in the material of the University School fo Medical Sciences, Department of Neonatology in Poznań was made. The demographic, gestational and perinatal history, and the character of the defects were analysed. Results: In six newborns the following defects were present: in three cases the anophthalmia, in one case the unilateral anophthalmia, in two cases the presence of residual globes with malformed orbit. THe frequency of prevalence of the anophthalmia was 1,5/10000 live birhts one of the billateral residual, atorphic globes 0,76/10000 live births. No influence of the external factors on the characterized newborns or corelation with sex and age of the parents was found. In one of the cases family prevalence might be suspected because of the presence of severe central nervous system defects in the previous pregnancy. THe defects were connected with the presence of other severe, often lethal, congenital malformations like: defects of central nervous system, defects of the heart, genitourinary system defects, facial skeleton defects., numerous signs of dysmorphism. In two of the newborns the karyotype was examined. In the first case the Patau syndrome was found, in the second the karyotype was normal.


  8/16

  Tytuł oryginału: Zmiany w narządzie wzroku w Zespole Patau - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Eye malformations in Patau Syndrome - case report.
  Autorzy: Kawińska-Kiliańczyk Anna, Wojculewicz Jerzy, Jańczewska Iwona, Stodolska-Koberda Urszula, Czajkowska-Łaniecka Tamara, Szczapa Jerzy
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.78-80, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy opisano przypadek noworodka z Zespołem Patau, u którego stwierdzono charakterystyczne zmiany w narządzie wzroku: małoocze, szczelinę tęczówki, niedorozwój nerwu wzrokowego, zaćmę.

  Streszczenie angielskie: We report on a case of Patau Syndrome, in which we observed characteristic abnormalities in ocular system. The eye malformations included: microphtalmia, iris coloboma, undeveloped optic nerves, cataract.


  9/16

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych wskaźników prozapalnych we wczesnej diagnostyce zakażeń wewnątrzmacicznych u noworodków - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Diagnostic value of inflammatory mediators in newborn infants evaluated for early-onset infection - preliminary report.
  Autorzy: Wojsyk-Banaszak Irena, Szczapa Jerzy
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.126-132, il., tab., bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wartości diagnostycznej cytokin prozapalnych: kachektyny, interleukiny 6 i interleukiny 8 w rozpoznawaniu zakażenia wewnątrzmacicznego oraz porównanie wartości diagnostycznej badanych cytokin i dotychczas stosowanych laboratoryjnych i klinicznych wykładników zakażenia wewnątrzmacicznego. Pacjenci i metoda: Badaniem o charakterze prospektywnym objęto 37 nowordków leczonych w Katedrze Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu od 01.01.2002 do 30.06.2002, u których stwierdzono czynniki ryzyka dla wystąpienia zakażenia wewnątrzmacicznego. U wszystkich noworodków oznaczano stężenie interleukiny 6, 8, kachektyny, białka C-reaktywnego (CRP) we krwi pępowinowej, oznaczano morfologię, wskaźnik leukocytarny oraz wykonywano posiew krwi. U 22 noworodków potwierdzono zakażenie; grupę kontrolną stanowiło 15 noworodków nie zakażonych. Wyniki: Średnia wartość interleukiny 6, 8 i kachektyny była znacznie wyższa w grupie noworodkó zakażonych w poró naniu z dziećmi, których wykluczono zakażenie. Różnica średniej wartości ń SEM interleukiny 6 w grupie noworodków zakażonych (300,316 ń 84,245 pg/mL) i nie zakażonych (6,338 ń 1,216 pg/mL) była istotna statystycznie (p = 0,000009), podobnie jak interleukiny 8 - w grupie noworodków zakażonych 1312,500 ń 1137,862 pg/mL i nie zakażonych 30,600 ń 18,021 pg/mL; p = 0,002 i kachektyny - w grupie noworodków zakażonych 21,193 ń 8,672 pg/mL i nie zakażonych 2,452 ń 1,202 pg/mL; p = 0,03. Różnica średniej wartości białka ...

  Streszczenie angielskie: Objective: to evaluate the diagnostic of value of proinflammatory emdiators: interleukin-6, interleukin-8 and tumor necrosis factor in the diagnosis of early onset neonatal infection in comparison with infection markers used in everyday clinical care. Patients and method: Into this prospective study we enrolled 37 newborns treated in University Hospital tertiary neonatal intensive care unit from 01.01.2002 to 30.06.2002, who had risk factors for neonatal infection. The study population comprised 22 neonates with proven intrauterine infection and 15 healthy controls. In all neonates we measured cord blood levels of interlukin-6, -8, tumor necrosis factor, C-reactive protein, and performed white blood cell count with differential, and blood culture. Results: Cord blood serum levels of interleukin 6, 8 and tumor necrosis factor were increased in infected compared with non-infected newborns. Mean value ń SEM of interleukin-6 in infected newborns was 300.316 ń 84.245 pg/mL and in non-infected was 6.338 ń 1.216 pg/mL; p = 0.000009. Mean value ń SEM of interleukin-8 in infected newborns was 1312.500 ń 1137.862 pg/mL, and in non-infected was 30.600 ń 18.021 pg/mL; p = 0.002. For tumor necrosis factor the values were 21.193 ń 8.672 pg/mL and 2.452 ń 1.202 pg/mL respectively; p = 0,03. Mean values differences of C-reactive protein, white blood count and imature to total neutrophils ration between the groups were not statistically significant. Sensitivity and specificity of ...


  10/16

  Tytuł oryginału: Częstość występowania rozszczepów podniebienia pierwotnego i wtórnego.
  Tytuł angielski: Incidence of primary and secondary cleft palate.
  Autorzy: Zawadka Adam, Szczapa Tomasz, Kłosowska Anna, Szczapa Jerzy, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.143-147, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy byłą ocena częstości występowania, rozszczepu podniebienia oraz predyspozycji do występowania tej wady. Dokonano retrospektywnej analizy w grupie 77 noworodków ze stwierdzonym rozszczepem, urodzonych w latach 1994-2001 w Klinice Ginekologiczno-Położniczej Akademii Medycznej w Poznaniu. Częstość występowania rozszczepów podniebienia określono w badanej grupie na 1,93:1000 żywo urodzonych. Zależności pomiędzy potencjalnie szkodliwymi czynnikami a występowaniem wady nie znaleziono. Wykazano statystycznie istotną zależność pomiędzy płcią a typem rozszczepu podniebienia. Wykazano, że rozszczep podniebienia pierwotnego i wtórnego występował częściej u chłopców. Rozszczepy podniebienia stanowiły 14,3 proc. wad występujących w obrębie części twarzowej czaszki. u28 noworodków występował inne wady wrodzone.

  Streszczenie angielskie: Incidence and type of primary and secondary cleft palate, and predispositions to this defect were estmiated in the research. A retrospective analysis of incidence cleft palate in a group of 77 newborns born in the University School of Medical Sciences Gynecology and Obstetrics Hospital in Poznań, from 1994 till 2001, was made. The incidence of cleft palate in the analysed group was 1,93:1000 live births. No corelation between potential noxious factors and presence of defect was found. However, corelation between the type of the defect and the sex was found. It was found that the primary and secondary cleft palate occurred more often in male newborns. 14,3 p.c. of all the defects of the facial skeleton that occurred in the analysed group were cleft palates. in 28 newborns the clefts were acompanied by other congenital defects.


  11/16

  Tytuł oryginału: Betalaktamazy o poszerzonym spektrum substratowym (ESBL) - epidemiologia i konsekwencje kliniczne.
  Tytuł angielski: Extended spectrum betalactamases (ESBL) - epidemiology and clinical implication.
  Autorzy: Mirska Ilona, Szczapa Jerzy, Samed Alfred, Wojsyk-Banaszak Irena
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.151-156, tab., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Streszczenie polskie: ESBL stanowią główny mechanizm oporności na antybiotyki betalaktomowe K. pneumoniae oraz innych pałeczek Enterobacteriaceae i Pseudomonas aeruginosa. Szybka ewolucja oraz niepokojąco rosnącą częstość występowania ESBL stworzyły globalny problem epidemiologiczny i terapeutyczny, o trudnych do przewidzenia konsekwancjach. Szczepy wytwarzające ESBL szerzą się w szpitalach horyzontalnie, a w ich rozprzestrzenianiu najistotniejszą rolę odgrywa nosicielstwo kałowe i droga przenoszenia poprzez ręce personelu. Wykrywanie ESBL jest niezbędne w codziennej praktyce klinicznej, a monitorowanie na szczeblu regionalnym i krajowym tego typu opornosci dostarca ważnych informacji dla profilaktyki i racjonalnej terapii zakażeń.

  Streszczenie angielskie: ESBLs are the most important mechanism of resistance to betalactam antibiotics expressed b K. Pneumoniae and other Enterobacteriaceae as well as Pseudomonas aeruginosa. Extremaly vivid dynamics of ESBL epidemiology nowadays makes the prediction of its future consequences quite difficult. In hospitals transfer of ESBL producing strains occurs horizontally, often by hands of medical and nursing staff. THerefore detection of ESBL produciton by Enterobacteriaceae in the clinical laboratory as well as the regional and nationwide survaillance of this resistance pattern is of great importance for prophylaxis and rational therapy of nosocomial infections.


  12/16

  Tytuł oryginału: Analiza występowania czynników ryzyka, ciężkości zmian oraz leczenia retinopatii wcześniaków u noworodków hospitalizowanych w Katedrze Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu.
  Tytuł angielski: Rethinopathy of prematurity - risk factors, severity of changes and treatment in newborns hospitalized in Neonatology Department of University of Medical Sciences in Poznań.
  Autorzy: Kłosowska Anna, Szczapa Tomasz, Szczapa Jerzy, Gotz-Więckowska Anna, Zawadka Adam, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.11-17, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Celem pracy była retrospektywna analiza czynników ryzyka, ciężkości zmian na dnie oka oraz metod leczenia retinopatii wcześniaków (ROP). Materiały i metody: Badaniem objęto 53 noworodki (90 oczu) ze stwierdzoną retinopatią wcześniaków, urodzone przed końcem 3 tygodnia ciąży i leczone w Katedrze Neonatologii AM w Poznaniu w okresie od 1.11.1997 do 30.11.2001. Grupę kontrolną stanowiło 5997 noworodków również urodzonych przed końcem 37 tygodnia ciąży, w tym samym przedziale czasowym. Analizowano obecność czynników ryzyka rozwoju ROP; scharakteryzowano ciężkość zmian na dnie oka oraz sposób leczenia retinopatii wcześniaków w badanej grupie. Wyniki i wnioski: Wszystkie 53 noworodki w badanej grupie były dziećmi przedwcześnie urodzonymi, a ich wiek ciążowy był znamiennie niższy (p 0,05) niż u wcześniaków bez stwierdzonej retinopatii. Zaobserwowano ponadto dodatnią korelację między rosnącym wiekiem w tygodniach ciąży a rosnącym odsetkiem dzieci z mniej zaawansowanymi zmianami na dnie oka. Nie zaobserwowano zależności między płcią noworodka i mnogością ciąż a rozwojem retinopatii wcześniaków. Noworodki z ROP miały znamiennie niższą (p 0,05) urodzeniową masę ciała w stosunku do grupy kontrolnej. Zauważono dodatnią zależność między zwiększaniem się urodzeniowej masy ciała a rosnącym odsetkiem noworodków z mniej zaawansowanym stadium retinopatii. W badanej grupie częstość tlenoterapii była istotnie wyższa w stosunku do wcześniaków bez ROP (p 0,05). 32,07 proc. ...

  Streszczenie angielskie: Aim: Retrospective analysis of frequency of retinopathy in preterm newborns was the aim of the study. Material and methods: 53 newborns (90 eyes) with diagnosed retinopathy, born before 37th week of gestation and treated in the USOMS Neonatology Department in Poznań, from 1.11.1997 till 30.11.2001 were included in the research. The control group consisted of 5997 newborns born before 37th week of gestation in the same period of time. Presence of the risk factors of ROP was analysed; severity of changes at the fundus of eye and type of treatment of the preterms in the examined group was characterized. Results: All newborns in the examined group were preterm babies and their gestational between the rising gestational age and the rising percentage of babies with less advanced changes at the fundus of eye was found. No corelation between sex of newborn, number of babies in the pregnancy and development of retinopathy was found. Newborns with the ROP had significantly lower (p 0,005) weight at birth comparing to the controls. Positive correlation between the rising birth weight and the rising percentage of babies with less advanced changes at the fundus of eye was found. In the examined group the frequency of oxygen therapy was significantly higher comparing to the newborns without ROP (p 0,05). 32,07 p.c. of newborns were treated with hgih oxygen concentrations (max Fio2 80 p.c.). In babies with ROP the percentage of episodes of perinatal hypoxia was significantly ...


  13/16

  Tytuł oryginału: Analiza występowania retinopatii u wcześniaków urodzonych w latach 1999-2001 w Klinice Neonatologii Akademii Medycznej w Gdańsku.
  Tytuł angielski: Incidence of retinopathy in preterm infants born in 1999-2001 in Neonatal Clinic of Medical Academy of Gdańsk.
  Autorzy: Kołodziejczak Elżbieta, Kortecka Małgorzata, Wojculewicz Jerzy, Stodulska-Koberda Urszula, Zapaśnik Agnieszka, Kiliańczyk Anna, Czajkowska Tamara, Szczapa Jerzy
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.31-34, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizie retorspektywnej poddano 190 wcześniaków ó 32 Hbd, urodzonych w Klinice Neonatologii Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych AMG w latach 1999-2001. Oceniano częstość występowania retinopatii w zależności od wieku ciążowego, masy ciałą i innych czynników ryzyka. W badanej grupie częstość ROP kształtowała się na poziomie 41 proc. 23 pacjentów (12,1 proc.) wymagało leczenia operacyjnego. Analizowano wpływ czynników ryzyka na wystąpienie i ciężkość retinopatii w grupie badanej i w grupie dzieci leczonych zabiegowo. Stwierdzono, że najistotniejszymi w obydwu grupach były: wiek płodowy, urodzeniowa masa ciała i tlenoterapia. Średni czas tlenoterapii u dzieci z retinoatią wynosił 45,9 dni, a u dzieci z najcięższymi jej postaciami 56,2 dni. U dzieci leczonych zabiegowo ważnym czynnikiem ryzyka była dysplazja oskrzelowo-płucna, która wystąpiła w 60,9 proc. przypadków. u 59 proc. dzieci z retinopatią obserwowano samoistną regresję zmian, u pozostałych dzieci wystąpiły powikłania: zez (23 proc.), krótkowzroczność (17,9 proc.), oczopląs (5,1 proc.), małoocze (5,1 proc.), widzenie jednooczne (6,4 proc.). Najcięższym powikłaniem jest ślepota, która wystąpiła pomimo leczenia u pięciorga pacjentów, co stanowi 6,4 proc. dzieci z rozpoznaną retinopatią, a 2,6 proc. wszystkich badanych noworodków.

  Streszczenie angielskie: We analyzed 190 premature infants ó 32 Hbd born in Neonatal Clinic of Obstetrics and Gynecology Institute of Medical Academy of Gdańsk in 1999-2001. We estimated frequency of retinopathy according to gestational age, birth weight and other risk factors. We found that 41 p.c. premature newborns included in this trail had ROP. Surgical intervention was necessary in 12,1 p.c. children in the trial group. We analyzed influence of risk factors on frequency and severity of ROP among all trial patients and surgically treated children. The most imporatnt risk factors in both groups were: gestational age, birth weight and oxygen therapy. Average time of oxygen therapy in children with retinopathy was 45,9 days and 56,2 of children with severe ROP. The equally important risk factor in the group of surgically treated children was BPD, 60,9 p.c. cases. Spontaneous regress of ROP signs was seen in 59 p.c. cases, the rest developed complications: strabismus (23 p.c.), myopia (17,9 p.c.), nystagmus (5,1 p.c.), microphthalmia (5,1 p.c.), monocular vision (6,4 p.c.). The most severe complication was blindness, witch we stated despite surgical treatment in 6,4 p.c. of children with ROP, which was 2,6 p.c. of all children in the trial group.


  14/16

  Tytuł oryginału: Położnictwo i ginekologia : podręcznik dla studentów
  Autorzy: Banaszewski Szymon, Biczysko Romuald, Brązert Jacek, Bręborowicz Grzegorz H., Chmielnicka-Kopaczyk Maria, Cyganek Anna, Cymerys Zbigniew, Czerniak Tomasz, Derwich Krzysztof, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Ejmocka-Ambroziak Anna, Galicki Tomasz, Głyda Andrzej, Jasiński Piotr, Jędrzejczak Piotr, Kądziołka Przemysław, Kempiak Joanna, Kędzia Helena, Kołodziejczyk Beata, Kopaczyk Andrzej, Kordel Krzysztof, Kruszyński Zdzisław, Kubiaczyk-Paluch Beata, Kurpisz Maciej, Łuczak-Wawrzyniak Jadwiga, Marianowski Longin, Markwitz Wiesław, Mróz Małgorzata, Obara Marian, Opala Tomasz, Pawelczyk Leszek, Pisarska-Krawczyk Magdalena, Pisarski Tadeusz, Przybylski Zygmunt, Sajdak Stefan, Skrzypczak Jana, Spaczyński Marek, Szczapa Jerzy, Szczepańska Małgorzata, Szpakowska-Rzymska Iwona, Szymanowski Krzysztof, Urbaniak Tomasz, Wielgoś Mirosław, Wilczak Maciej
  Opracowanie edytorskie: Pisarski Tadeusz (red.).
  Wydanie: - Wyd. 4 unowocz
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, XI, [1], 884, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  15/16

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Wpływ niektórych używek i leków na płód i noworodka].
  Autorzy: Szczapa Jerzy
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (6) s.70-71, bibliogr. 6 poz. - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(6)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • ciąża


  16/16

  Tytuł oryginału: Chronic lung disease of newborns - the incidence and the risk factors according to the criteria of diagnosis.
  Autorzy: Wróblewska-Seniuk Katarzyna, Szczapa Jerzy, Kawczyńska Natalia, Szymańska Karolina, Szymańska Dorota, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (2) s.36-39, tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Objective: To assess the incidence, risk factors and complications of the chronic lung disease (CLD) according to diagnostic criteria. Design: Retrospective study. Patients: 126 newborns with oxygen dependency at 28 days of age but not at 36 weeks PMA (group I) and 86 newborns requiring oxygen therapy at both 28 days of age and 36 weeks PMA (group II). All infants were born between 01.01.1997 and 31.12.2001 and treated at the Department of Neonatology at The University of Medical Sciences in Poznań. Results: In both groups the major part were preterm infants and newborns with very low birth weight. CLD was most frequent in newborns born between 25th and 27th week of gestational age and with birth weight 750-999 g. The incidence of CLD at 28 days of age was higher than of CLD at 36 weeks PMA, with the exception of newborns born before the end of the 24th week of gestational age and with birth weight 750 g. Infants with CLD at 36 weeks PMA had lower birth weight, more often suffered from pneumothorax and mycotic infections. The incidence of other risk factors was similar in both groups. Complications were more frequent in the group II. 6 children from the first group and 12 from the second group died before discharge from hospital (4.8 vs. 14 p.c., p 0.05). Conclusion: The incidence of CLD depends on the diagnostic criteria and is lower if diagnosed at 36 weeks PMA. The most important factors influencing the development of CLD seem to be prematurity and extremely low birth weight.

  stosując format: