Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZCZĘSNY
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: The pathomechanism of posttraumatic edema of lower limbs. [P.] 1: The effect of extravasated blood, bone marrow cells, and bacterial colonization on tissues, lymphatics and lymph nodes.
Autorzy: Szczęsny Grzegorz, Olszewski Waldemar L.
Źródło: J. Trauma 2002: 52 (2) s.315-322, il., bibliogr. 31 poz.
Sygnatura GBL: 305,046

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • psy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Bacground: The mechanical injury of soft tissues and bones of lower extremities is frequently followed by long-lasting edema at the site of trauma and distally. The pathomechanisms of this complication remains unclear. Venous thrombosis and interruption of lymphatics are considered to be the main etiologic factors. We propose a concept that protracted healing of injured tissues and bones with involvement of the regional lymphatic system (lymphatics and nodes) is responsible for persistence of edema. The events affecting the first (scavenging) phase of healing of traumatized tissues, such as hematoma, translocation of bone marrow cells to soft tissues, and colonization by microorganisms, and in particular their effects on lymphatics and lymph nodes, were studied. Methods: Mongrel dogs weighing 15-20 kg were. Fresh blood or bone marrow cell (BMC) suspension was injected subcutaneously or intralymphatically into the paw. Strains of saprophyte bacteria residing on the skin surface were cultured and injected intradermally. Oilcontrast lymphography was performed before and after injections to evaluate the changes in lymphatics and nodes. Biopsy samples of paw skin, subcutaneous tissue, and regional lymph nodes (LN) were taken. The responsiveness of LN lymphocytes was studied in autologous mixed cultures with peripheral blood lymphocytes (PBL), BMC, and cultured bacteria. Results: The PBL from subcutaneously injected blood were evacuated by the lymphatic route at a rate of 1-3 proc./6 hr. There was no thrombosis of lymphatic vessels or obstruction of LN sinusoids...


  2/16

  Tytuł oryginału: Grade exploratory methods applied to some medical data sets.
  Autorzy: Pleszczyńska Elżbieta, Szczęsny Wiesław
  Źródło: Biocybern. Biomed. Eng. 2002: 22 (1) s.17-30, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 306,224

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Two sets of medical categorical data are analysed by means of grade exploratory methods, based on one fundamental procedure called the grade correspondence analysis (GCA). A special attention is put on visualization. The paper is a contribution to discussion concerning visualization of categorical data, which is going on in contemporary statistical literature.


  3/16

  Tytuł oryginału: Ocena stanu odżywienia chorych z miażdżycą tętnic - badania antropomeytryczne i biochemiczne.
  Tytuł angielski: Evaluation of the nutritional condition of patients with atherosclerosis - anthropological and biochemical study.
  Autorzy: Szczęsny Wojciech, Krakowiak Helena, Dąbrowiecki Stanisław, Molski Stanisław, Cisowski Piotr
  Opracowanie edytorskie: Karwowska Katarzyna (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.813-822, bibliogr. 14 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Miażdżyca jako choroba ogólnoustrojowa może powodować zmiany w układzie pokarmowym doprowadzające w rezultacie do zmniejszenia ilości przyjmowanego pokarmu. Niedożywienie przyczynić się może do powstania poważnych powikłań pooperacyjnych. Celem pracy była ocena stanu odżywienia chorych z miażdżycą tętnic kwalifikowanych do pierwotnego zabiegu rekonstrukcyjnego. Materiał i metodyka. Badaniem objęto 40 chorych w średnim wieku 60,7 lat (śr. 45 - 76 lat). Wśród badanych było 12 kobiet i 28 mężczyzn. Z badań wykluczono pacjentów z cukrzycą, po amputacjach i z wywiadem gastroenterologicznym. U 18 chorych wskazaniem do zabiegu był zespół Leriche'a, u 14 tętniak aorty (planowy), a u 8 zmiany w tętnicach szyjnych. Przeprowadzono wywiad żywieniowy. Na podstawie wzrostu i masy ciała obliczono dla każdego badanego wskaźnik masy ciała (BMI - body mass index). Badania antropometryczne dotyczy pomiarów grubości fałdów tłuszczowych, na podstawie któryh obliczano wartość F proc. W surowicy krwi oznaczano poziomy: hemoglobiny, prealbuminy, albuminy, białak całkowitego, transferyny, cholesterolu całkowitego, żelaza, wapnia i magnezu oraz całkowitą liczbę limfocytów (TLC). Wyniki. Poziom transferyny mieścił się w dolnych granicach normy. Prealbuminy, albumina, białko całkowite, TLC i pozostałe wskaźniki odpowiadały normie. BMI średnio wyniósł 23,45 i nie różnił się statystycznie w poszczególnych grupach. Wyróżniono grupę z BMI 20 (10 badanych). W tej grupie nie zanotowno ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. Atherosclerosis as a systemic disease can cause digestive tract changes leading towards a decrease of food intake. Malnutrition on the other hand can be the reason of serious postoperative complications. Aim of the study was to evaluate the nutritional condition of patients with atherosclerosis qualifying towards primary surgery. Material and methods. The study group comprised 40 patinets (28 men and 12 women), mean age of 60.7 yr. (mean 45-76 years). They were divided into 3 groups: aortic aneurysm (14 pts), Leriche's syndrome (18 pts) and stenosis of the carotid artery (8 pts). Patients with diabetes, following limb amputation or with a history of gastroenterological diseases were excluded from the study. The nutritional history was collected. On the basis of height and weight BMI was calculated,. The skin folds were measured in the several points of the body to calculate fat percentage using special formula. The serum level of albumin, transferin, prealbumin, total protein, iron, calcium, magnesium, haemoglobin, cholesterol and total lymphocyte count were measured. Results. The serum levels of examined substances were in the majority of cases normal, but there were lower in few patients with aortic aneurysms and Leriche's syndrome. The mean BMI was 23.45 and did not differ statistically, between groups. In 10 cases BMI as lower than 20, but also in this subgroup the level of examined substances was within norm al limits. The F p.c. index was ...


  4/16

  Tytuł oryginału: Epidemiologia zakażeń Clostridium difficile.
  Tytuł angielski: Epidemiology of Clostridium difficile infection.
  Autorzy: Szczęsny Adam, Martirosian Gayane
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.49-56, bibliogr. 53 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono najważniejsze zagadnienia epidemiologii zakażeń wywołanych przez Clostridium difficile.

  Streszczenie angielskie: Pseudomembranous colitis (PMC), antibiotic-associated diarrhoea (AAD), and colitis (AAC) caused by Clostridium difficile are recognized as complications of antibiotic treatment (cephalosporins, penicillins, clindamycin and others). Two groups are particularly at risk: older and immunocompromised patients. In recent years Clostridium difficile has been recognized as a common nosocomial pathogen. To understand the epidemiology of the Clostridium difficile infection, many outbreaks have been investigated by various methods. In the paper we reviewed different methods of Clostridium difficile typing and discussed the epidemiology of Clostridium difficile-associated infections in light of recent publications.


  5/16

  Tytuł oryginału: Zewnętrzne zespolenie odłamów przy użyciu stabilizatora Dynastab-S (skok) w złożonych złamaniach stawowych nasady kości piszczelowej.
  Tytuł angielski: Dynstab-S exteranal fixator in treatment of massive ankle fractures.
  Autorzy: Deszczyński Jarosław, Szczęsny Grzegorz, Karpiński Janusz, Deszczyńska Helena, Ziółkowski Marcin
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.269-277, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Złamania okolicy stawu skokowo-goleniowego często prowadzą do pourazowego zesztywnienia ograniczającego zakres ruchu. Techniki czynnościowego leczenia złamań pozwalają na zmniejszenie ryzyka wystąpienia tego powikłania. W przypadkach, w których dochodzi do znacznej traumatyzacji tkanek miękkich, znacznie ograniczającej, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwiającej interwencję chirurgiczną, techniki stabilizacji zewnętrznej są metodą z wyboru. Współczesne techniki stabilizacji zewnętrznej pozwalają na uzyskanie skutecznej stabilizacji złamania z jednoczesnym zachowaniem ruchu w obrębie uszkodzonego stawu, zmniejszjąc tym samym ryzyko wystąpienia pourazowego zesztywnienia. W pracy poddano analizie skuteczność stabilizator Dynastab-S (skok) w leczeniu złożonych złamań stawowych dalszej nasady piszczeli. Budowa stabilizatora Dynastab-S (skok) umożliwia zachowanie ruchu w stawie (zgięcie grzbietowe i podeszwowe) w fizjologicznym zakresie. Obserwacje przeprowadzono w grupie 27 chorych ze złamaniami w okolicy stawu skokowo-goleniowego leczonych przy użyciu stabilizatora Dynastab-S (skok) średnio przez okres 10 tygodni. U wszystkich chorych uzyskano prawidłowy zrost kostny z pełnym zachowaniem ruchu w stawie skokowo-goleniowym w zakresie zgięcia podeszwowego w porównaniu z drugą kończyną i niewielkim upośledzeniem ruchu w zakresie zgięcia grzbietowego. Tylko u jednego chorego wystąpiło powikłanie w postaci pourazowej algodystrofii (zespołu Sudecka). Obserwacje autorów wskazują, że zastosowanie techniki stabilizacji zewnętrznej za pomocą stabilizatora Dynastab-S w złożonych złamaniach dalszej nasady piszczeli umożliwia uzyskanie pełnego zrostu kostnego z zachowaniem w pełni wydolnego stawu skokowego.

  Streszczenie angielskie: Massive ankle fractures lead to joint stiffness and resulting decrease in range of motion. This can be avoided by functional treatment. In cases where servere soft tissiue trauma coexists with bone fractures surgical treatment is limited and external fixation is the method of choice. Modern external fixation technique allows for stabilisation and maintaining range of motion in the affected joint. This paper presents the results of application of the Dynastab-S external fixator. The construction of this fixator allows dorsal and plantar, reducing posttraumatic joint stiffness. It also allows appropriate insight into soft tissues and debridement of deviatalised tissues as well as their forthcoming surgical reconstruction. In our material (27 cases) treated with the Dynastab-S fixator for an average of 16 weeks a satisfactory bone healing process in all cases was noted. Appropriate function of the extremity was maintained, with comparable plantar flexion to the contralateral, not affected joint. Only in one case post operataive treatment was complicated by algodystrophy. Our observations showed that implementation of modern external stabilisation techniques leads to appropriate fracture healing with full function of the inferior extremity.


  6/16

  Tytuł oryginału: Andropauza
  Autorzy: Bablok Leszek, Bar-Andziak Ewa, Barcz Ewa, Czaplicki Maciej, Demissie Marek, Jankowska Ewa Anita, Jóźków Paweł, Marcyniak Marek Edward, Mędraś Marek, Szczęsny Magdalena
  Opracowanie edytorskie: Mędraś Marek (red.), Bablok Leszek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 117, [1] s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,309

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  7/16

  Tytuł oryginału: Patomechanizm powstawania zmian zwyrodnieniowych stawów.
  Tytuł angielski: The pathomechanism of degenerative changes in joints.
  Autorzy: Szczęsny Grzegorz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.222-229, bibliogr. 80 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroba zwyrodnieniowa stawów (osteoporoza, OA) jest powoli postępującym procesem degeneracyjnym prowadzącym do stopniowego uszkodzenia powierzchni stawowych. Rozwój technik diagnostycznych i laboratoryjnych, jaki nastąpił na przestrzeni ostatnich lat, pozwolił na poznanie roli jaką w tej jednostce chorobowej spełniają poszczególne populacje komórkowe biorące udział w przebiegu choroby, wytwarzane przez nie endoproteazy (metaloproteinazy macierzy, MMP) oraz substancje regulatorowe, takie jak cytokiny i czynniki wzrostu. W pracy zawarto przegląd współczesnej wiedzy dotyczącej patomechanizmu powstawania zmian zwyrodnieniowych stawów.

  Streszczenie angielskie: Osteoarthritis is a slowly progressive degeneration of articular surfaces, leading to the disruption of the chondral layers of the joint. Modern diagnostic and laboratory techniques make it possible to investigate the mechanism underlying the changes taking place in osteoarthritis and the role of the molecular substances involved in this disease, i.e. matrix metalloproteinases, cytokines and growth factors. The pathomechanism of changes leading to osteochondral disruption of the joint in osteoarthritis are discussed. In the present study.


  8/16

  Tytuł oryginału: Zmiany morfologiczne rzęski komórek światłoczułych w doświadczalnej retinopatii fototoksycznej.
  Tytuł angielski: Morphologic changes in photoreceptor connecting cilia in experimental phototoxic retinopathy.
  Autorzy: Szczęsny Piotr
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.195-200, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Purpose: It has been sggested that structural alterations of the photoreceptor connecting cilium are a primary defects leading to photoreceptor degeneraton in some forms of inherited retinal degenerations (5). In a series of 17 eyes with retinitis pigmentosa (RP) and with various genetic forms of RP, examned by electron microscopy, no structural abnormalities were found in the arrangement of the ciliary microtubules. However, a 10 p.c. reduction in the ciliary diameter was recorded in RP photoreceptors (12). The question arose: is thinning of the cilium a primary defect associated with RP, or a secondary abnormality related to degenerative processes in photoreceptors irrespective of the cause? The aim of this study was to examine the photoreceptor connecting cilia in the early staes of experimental light induced retinal degeneration in the rat, by conducting a structural and morphometric survey of the relevant electron-micrographs. In addition, the effects of various fixation techniques on the ciliary structure were compared. Material and method: Analysis of 124 transmission electron micrographs of 9 controls and 155 transmission electron micrographs of 55 light damaged animals was condicted. For the effects of fixation on morphometry 72 transmission electron micrographs from an additional 4 controls (43 negatives) and 8 light damaged animals (29 negatives) were examined. Light damage was induced by exposure to 1000 lux of white light for 120 minutes. Retinal samples were fixed either in 2.5 p.c. glutaraldehyde or by high pressure freezing followed by freeze-substitution. Results: This study showed that one of the early morphological...


  9/16

  Tytuł oryginału: Zmiany lepkości krwi i osocza w przebiegu ostrego zawału serca.
  Tytuł angielski: The whole blood and plasma viscosity changes in course of acute myocardial infarction.
  Autorzy: Turczyński Bolesław, Słowińska Ludmiła, Szczęsny Stanisław, Baschton Marek, Bartosik-Baschton Anita, Szyguła Jacek, Wodniecki Jan, Spyra Janusz
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (4) s.971-978, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było badanie zmian lepkości krwi i osocza w przebiegu ostrego zawału mięśnia sercowego - na poczatku choroby (okres 1), w drugim do trzeciego dnia (okres 2) oraz po około 10 dniach od początku choroby (okres 3). Badania przeprowadzono u 77 chorych (średnia wieku 56,8 ń 9,8 lat). Wykonywano pomiary lepkości krwi przy szybkościach ścinania [s**-1]: 0,116; 1,0; 4,59; 150 oraz lepkości osocza. Ponadto oznaczano hematokryt, niektóre składniki biochemiczne krwi, takie jak: stężenie cholesterolu całkowitego, lipoprotein i HDL, fibrynogenu oraz wskaźniki morfologiczne krwi. Oprócz lepkości krwi przy naturalnym hematokrycie oznaczano lepkość skorygowaną odniesioną do stałego hematokrytu 45 proc. Wyniki odniesienia do grupy kontrolnej złożonej z 110 osób zdrowych (średnia wieku 56,6 ń 10 lat). Część osób grupy kontrolnej charakteryzowała się obecnością niektórych czynników ryzyka miażdżycy (otyłość, nadciśnienie, palenie papierosów). Stwierdzono, że lepkość krwi przy naturalnym hematokrycie w 1 okresie choroby była istotnie wyższa w porównaniu z grupą kontrolną, obniżyła się w 2 okresie choroby, a następnie wzrosła w 3 okresie. Natomiast lepkość skorygowana krwi we wszystkich okresach zawału serca, a szczególnie w okresie 2 była istotnie podwyższona. Zaburzeniom reologicznym u chorych na zawał serca towarzyszył wzrost stężenia cholesterolu, lipoprotein LDL, triglicerydów oraz fibrynogenu. Natomiast istotnie niższe było stężenie lipoprotein HDL. W zakresie wskaźników morfologicznych krwi, poza istotnym wzrostem liczby leukocytów, nie stwierdzono istotnych różnic...


  10/16

  Tytuł oryginału: Molecular aspects of bone healing and remodeling.
  Autorzy: Szczęsny Grzegorz
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (3) s.145-153, tab., bibliogr. 136 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The process of fracture healing involves a complex series of coordinated cellular and molecular processes leading to removal of material contaminating the wound, angiogenesis validating restoration of disrupted microcirculation, and restoration of bone continuity by activation, proliferation and chemotaxis of bone progenitors from surrounding periosteum and endosterum. The regulation of various cell populations that orchestrate in this rocess depends on the biological effect evoked by cytokines and growth factors. The paper presents the state-of-the-art knowledge of the influence of growth factors and cytokines, namely TGF-á, BMP, IGF, PDGF, FGF, NO, IL-1, IL-6, IL-11 on the process of fracture healing.


  11/16

  Tytuł oryginału: Samoakceptacja (Self-esteem) a poczucie osamotnienia.
  Tytuł angielski: Self-esteem and the feeling of loneliness.
  Autorzy: Dzieduszyński Piotr, Szczęsny Dariusz
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.253-258, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na podstawie wyników badań 61 piętnastolatków przy pomocy Skali Samotności Rascha i Skali Self-esteem A. Norem'a i Hebeisen'a stwierdzono że osoby czujące się osamotnione charakteryzują się niskim poziomem samoakceptacji. Natomiast osoby nie odczuwające osamotnienia posiadają wysoki poziom self-esteem. Pomiędzy grupą badanych chłopców i dziewcząt nie stwierdzono różnic w stopniu odczuwania osamotnienia i poziomie samoakceptacji.


  12/16

  Tytuł oryginału: Znaczenie psychoedukacji u chorych z anoreksją i ich rodzin.
  Tytuł angielski: Psychoeducation in patients with anorexia and their families.
  Autorzy: Szczęsny Dariusz, Kocur Józef, Trendak Wiesława
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.309-313, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa) polegający na świadomym ograniczaniu przyjmowanych pokarmów w celu osiągnięcia szczupłej sylwetki ciała w aktualnej klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania - ICD 10- znajduje się w kategorii: "Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjol. i czynnikami fizycznymi". W doniesieniu autorzy przedstawiają możliwości wykorzystania w oddziaływaniach terapeutycznych działań psychoedukacyjnych. Psychoedukacja pacjenta i ijego rodziny w kwestii znajomości przyczyn, powstawania i przebiegu schorzenia oraz znajomości zasasd terapii i zapobiegania nawrotom w istotnym stopniu zwiększa efektywność działań terapeutycznych.


  13/16

  Tytuł oryginału: Analiza zmian morfologicznych związanych z wiekiem w naczyniówce człowieka.
  Tytuł angielski: Morphological analysis of age-related changes in the human choroid.
  Autorzy: Rymgayłło-Jankowska Beata, Szczęsny Piotr, Zagórski Zbigniew
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.327-331, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Purpose: To investigate morphologic age-related in the human choroid and quantify choriocapillaris density and diameter, Bruch's membrane and entire choroid thickness. Material and methods: 45 human eyes (aged from 17 to 84) were examined. After fixation of the eyeballs, cross-sections were done and the material was processed for light and electron transmission microscopy. Histomorphometric analysis was performed using H + E slides. Four measurements were performed in each slide at the area of 1000 ćm located 4,5 mm temporally from the center of optic disc: Bruch's membrane thickness, longer and shorter diameter of the choriocapillaris, and thickness of the choroid. Statistical analysis was performed. Results: In light and electron microscopy age-related changes were observed at the level of the retinal pigment epithelium, Bruch's membrane, choriocapillaris, and vessels of Sattler's and Haller's layer. Histomorphometric relationships between analyzed features were demonstrated at correlation diagrams. Conclusions: Age-related thickening of Bruch's membrane, decreased density and diameter of choriocapillaris, and also thinning of the entire choroid was observed.


  14/16

  Tytuł oryginału: Protekcyjny wpływ heparyny wywierany na mikrokrążenie w obrębie tkanek miękkich kończyny
  Autorzy: Szczęsny Grzegorz, Veihelmann A., Nolte D., Olszewski Waldemar L., Messmer Konrad
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.240-244, il., bibliogr. 20 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  15/16

  Tytuł oryginału: Psychoedukacja w depresjach wieku podeszłego.
  Tytuł angielski: Psychoeducation in old age depressions.
  Autorzy: Kocur Józef, Szczęsny Dariusz, Grabska Urszula
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.34-37, bibliogr. 8 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Szybkie powiększanie się grupy osób w wieku podeszłym pociąga za sobą poważne problemy medyczne i społeczne. Z analiz epidemiologicznych i psychogeriatrycznych wynika, że u ponad 80 proc. osób powyżej 60 roku życia występuje przynajmniej jedna choroba, a u wielu osób współwystępuje kilka schorzeń. Do najczęstszych a zarazem najbardziej zakłócających funkcjonowanie w środowisku należą choroby i zaburzenia psychiczne, przede wszystkim depresja, otępienie, psychozy z jakościowymi zaburzeniami świadomości. Występowanie depresji jest głównie spowodowane kumulacją czynników ryzyka. Wysoki odsetek depresji u chorych przebywających w instytucjach opieki medycznej i społecznej, tłumaczy się obecnością licznych dodatkowych czynników ryzyka, zwłaszcza izolacją od rodziny, poczuciem utraty bezpieczeństwa, zmianą rytmu funkcjonowania, dolegliwościami somatycznymi, obawami związanymi z rokowaniem i wynikami stosowanej terapii. Często spotykane u osób w podeszłym wieku są też depresje jatrogenne, pojawiające się w trakcie leczenia chorób somatycznych środkami o ubocznym działaniu depresjogennym (ok. 40 proc. osób przebywających w domach pomocy społecznej przyjmuje 6 i więcej leków dziennie). Przewlekłością tych chorób i niewielką efektywnością leczenia próbuje się wyjaśnić wysoki odsetek niewłaściwie lub nieprawidłowo stosowanych leków (45 proc. - 70 proc.). W tej sytuacji bardzo ważną rolę w działaniach zmierzających do poprawy jakości życia chorych w podeszłym wieku z depresja ...

  Streszczenie angielskie: Rapid increase of the group of people advanced in years results in serious medical and social problems. It results form epidemiological and psychogeriatric analyses that in more than 80 p.c. of the people over the 60th year of life there occurs at least one disease and in many people there coexist several pathological states. Psychic diseases and disturbances, above all depression, dementia, psychoses with qualitative disturbances of consciousness, belong to the most frequent diseases and also disturbing functioning in environment. Depression occurrence is caused mainly by risk factors cumulation. High percentage of depressions in patients staying at medical care and social institutions is explained by the presence of numerous additional risk factors, particularly by isolation from family, sense of safety loss, change of rhythm of functioning, somatic ailments, fears connected with prognosis and results of the applied therapy. In people advanced in years there are also frequently found iatrogenic depressions occurring in the course of somatic diseases treatment with agents with depression-causing side effect (about 40 p.c. of persons staying at social care institutions take 6 and more drugs daily). There are attempts made to explain the high percentage of unsuitably or irregularly administered drugs (45 p.c. - 70 p.c.) by chronicity of these diseases and inconsiderable effectiveness of treatment. In this situation therapeutic education plays a very important role in ...


  16/16

  Tytuł oryginału: Biochemia : podręcznik do samodzielnego uczenia się : pytania z odpowiedziami w formie komentarzy : testowy egzamin końcowy
  Tytuł angielski: = Biochemistry
  Opracowanie edytorskie: Dawidson Victor L. (red.), Sittman Donald B. (red.), Kwiatkowska-Korczak Janina (red), Skrzypiec Monika (tł.), Robak Małgorzata (tł.), Matusiewicz Małgorzata (tł.), Ugorski Maciej (tł.), Szczęsny Jacek (tł.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban and Partner 2002, X, [4], 567 s. : il., tab., 24 cm.
  Seria: Seria Podręczników Medycznych do Egzaminów Testowych
  Sygnatura GBL: 736,593

  stosując format: