Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZCZĘŚNIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Nierównowaga prooksydacyjno-antyoksydacyjna we krwi ciężarnych z nadciśnieiem indukowanym ciążą.
Tytuł angielski: The prooxidant-antioxidant imbalance in the blood of pregnant women with pregnancy-induced hypertension.
Autorzy: Pyska Wojciech, Klejewski Andrzej, Karolkiewicz Joanna, Szczęśniak Łucja, Szczęśniak-Chmielecka Aleksandra, Nowak Alicja
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.14-18, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Cel: Celem podjętych badań było określenie równowagi prooksydacyjno-antyoksyadacyjnej u ciężarnych ze świeżo zdiagnozowanym nadciśnieniem indukowanym ciążą i w ciąży prawidłowej. Materiał i Metody: Badania przeprowadzono u 20 ciężarnych z ciążą powikłaną nadciśnieniem (PIH) i u 17 ciężarnych z ciążą prawidłową w trzecim trymestrze ciąży. Dla scharakteryzowania badanych odnotowano: wiek, BPs, BPd, uogólnione obrzęki i obecność białka w moczu. W hemolizacie krwinek czerwonych oznaczano stężenie zredukowanego glutationu i aktywność peroksydazy glutationowej. W osoczu krwi oznaczano stężenie produktów reagujących z kwasem tiobarbiturowym, jako wskaźnik peroksydacji lipidów i nadtlenek wodoru. Wyniki: Wiek badanych był zbliżony i wynosił w grupie ciężarnych z PIH 25,7 ń 3,96 lat a w grupie z ciążą prawidłową 25,7 ń 4,54 lat. Białko w moczu stwierdzono u pięciu ciężarnych z PIH i jednej ciężarnej z ciążą prawidłową a obrzęki odnotowano u ośmiu pacjentek z PIH i trzech z ciążą prawidłową. W grupie z ciążą powikłaną nadciśnieniem BPs wynosiło 147,7 ń 6,78 mmHg a BPd 94,2 ń 4,94 mm Hg. Stwierdzono w grupie z PIH istotnie niższe stężenie zredukowanego glutationu i istotnie wyższe stężenie produktów reagujących z kwasem tiobarbiturowym w porównaniu z wynikami odnotowanymi u ciężarnych z ciążą prawidłową. Nie odnotowano pomiędzy grupami istotnych różnic w aktywności peroksydazy glutationowej i w stężeniu nadtlenku wodoru. Konkluzja: Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że ...

  Streszczenie angielskie: Design: The purpose of our study was to determine a prooxidant-antioxidant balance in pregnant women with the newly diagnosed pregnancy-induced hypertension and in normal pregnancies. Materials and methods: The research was performed on 20 pregnancies complicated with hypertension (PIH) and 17 normal pregnancies in the third trimester of gestation. The age, BPs, BPd, edema and proteinuria were noted to characterize the patietns. The reduced glutathione concentration and the glutathione peroxidase activity were measured in red blood cell hemolysates. In plasma, the concentrations of the thiobarbituric acid reactive substances such as lipid peroxidation products and the hydrogen peroxide were determined. Results: There were patietns of similar age: pregnancies with PIH and uncomplicated pregnanices were 25,7 ń 3,96 years old and 25,7 ń 4,54 years old, respectively. Proteinuria was found in five pregnancies with PIH and in one normal pregnant woman. Edema was noted in eight pregnancies with PIH and in three normal pregnancies. In the group of pregnancies complicated with hypertension, BPs and BPd were 147,7 ń 6,78 mmHg and 94,2 ń 4,94 mmHg, respectively. In the group of patients with PIH, reduced glutathione concnetration significantly decreased and the TBARS levels increased as compared with results noted in normal pregnancies. No differences in the glutathione peroxidase activity and the hydrogen peroxide concentration were noted between groups of patients. ...


  2/10

  Tytuł oryginału: Wpływ różnych form treningu wytrzymałościowego na efekty rehabilitacji chorych po operacjach pomostowania aortalno-wieńcowego.
  Autorzy: Borowicz-Bieńkowska Sławomira, Przywarska Izabela, Dylewicz Piotr, Wilk Małgorzata, Szczęśniak Łucja, Rychlewski Tadeusz
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (2) s.27-37, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu różnych modeli treningu rehabiltacyjnego na tolerancję wysiłku, parametry gospodarki lipidowej i węglowodanowej u chorych po operacjach pomostowania aortalno-wieńcowego. Badanie było przeprowadzone w grupie 50 chorych płci męskiej (33 do 68 lat), w okresie średnio 3,8 miesiąca po zabiegu. Pacjenci byli losowo przydzieleni do dwóch grup treningowych (po 20 osób każda) i grupy kontrolnej (10 osób). Obie grupy treningowe zostały poddane 3-tygodniowemu treningowi na cykloergometrze (metoda ciągła lub interwałowa) codziennie przez 5 dni w tygodniu, natomist grupę kontrolną zwolniono do domu. Przed i po rehabilitacji wykonano badanie spiroergometryczne z oznaczeniem wysiłkowego stężenia kwasu mlekowego i gazometrii krwi. Oznaczono także spoczynkowe stężenie glukozy insuliny, C-peptydu we krwi, wiązanie i degradację 125I-insuliny przez receptory erytrocytów, a także profil lipidowy krwi. Wykazano, że już 3-tygodniowa stacjonarna rerhabilitacja po pomostowaniu aortalno-wieńcowym pozwala na uzyskanie istotnego wzrostu tolerancji wysiłku. Lepszą adaptację do wysiłku zaobserwowano u chorych poddanych treningowi ciągłemu. Trening ciągły prowadzi także do korzystniejszej poprawy parametrów gospodarki lipidowej i węglowodanowej.


  3/10

  Tytuł oryginału: Promienica sieci większej - szczególna postać brzusznej promienicy.
  Tytuł angielski: Actinomycosis of the greater omentum - a special form of abdominal actinomycosis.
  Autorzy: Szczęśniak Grzegorz, Rojewski Robert J., Sikora-Szczęśniak Dobrosława L., Sikora Wacław
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (2) s.158-162, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono prezypadek postaci brzusznej promienicy, umiejscowionej w sieci większej, przedoperacyjnie rozpoznanej jako guz przydatków lewych. Schorzenie można uznać jako powikłanie stosowania wkładki domacicznej - IUD. Po leczeniu operacyjnym i stwierdzeniu promienicy w badaniu histopatologicznym materiału pooperacyjnego wdrożono celowane leczenie farmakologiczne.

  Streszczenie angielskie: The case of actinomycosis of the greater omentum is presented who had IUD inserted 4 years ealier. A pre-operative diagnosis of ovarian tumour was considered. Actinomycosis was confirmed by post-operative histopathologic test and after surgery successfully treated with penicillin.


  4/10

  Tytuł oryginału: Wpływ diety niskokalorycznej oraz systematycznego wysiłku fizycznego na metabolizm kostny u otyłych dziewcząt i chłopców.
  Tytuł angielski: Influence of low-calorie-diet and systematic physical effort on bone metabolism in obese girls and boys.
  Autorzy: Nowak Alicja, Szczęśniak Łucja, Kasprzak Zbigniew, Rychlewski Tadeusz, Stemplewski Rafał
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (1) s.44-48, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Uznanym sposobem redukcji otyłości jest dieta niskoenergetyczna oraz zwiększona aktywność fizyczna. Cel. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań wpływu terapii redukującej masę ciała na biochem. wskaźniki metabolizmu kostnego w surowicy krwi 15-letnich otyłych dziewcząt i chłopców. Metody. Badań przez okres 28 dni wykonywali codziennie 30-min. Wysiłek na ergometrze rowerowym o intensywności 70 proc. maksymalnego pochłaniania tlenu (V02max.). Jednocześnie stosowano dietę niskokaloryczną na poziomie średnio 1300 kcal. Przed przystąpieniem do terapii i po jej ukończeniu w surowicy krwi żylnej oznaczano stężenie osteokalcyny, aktywność fosfatazy alkalicznej (bALP), stężenie C-końcowego telopeptydu kolagenu typu I (ICTP), stężenie glukozy, insuliny, hormonu wzrostu, kortyzolu testosteronu, a we krwi kapilarnej wskaźniki równowagi kwasowo-zasadowej i poziom mleczanu. Wyniki. Po 4 tyg. terapii, u dziewcząt stwierdzono istotny przyrost stężenia osteokalcyny (średnio o 19,3 proc.; p 0,01) i u chłopców wzrost aktywności bALP (średnio o 7,5 proc.; p 0,05). Stężenie osteokalcyny u chłopców i aktywność bALP u dziewcząt nie uległy zmianie. Stężenie ICTP uległo wzrostowi w obu grupach, kolejno średnio o 11,9 proc. (p 0,05) i 18,6 proc. (p 0,01). Wnioski. Zastosowana terapia u chłopców przyczyniła się do nasilenia resorpcji kostnej w stosunku do kościotworzenia, natomiast u dziewcząt doprowadziła do nasilenia syntezy tkanki kostnej w stosunku do tej degradacji.


  5/10

  Tytuł oryginału: Promienica u kobiet stosujących wewnątrzmaciczne wkładki antykoncepcyjne (IUD).
  Tytuł angielski: Actinomycosis in women using intrauterine devices (IUD).
  Autorzy: Sikora-Szczęśniak Dobrosława L., Sikora Wacław, Rojewski Robert J., Szczęśniak Grzegorz
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (4) s.327-334, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 4 przypadki promienicy leczone operacyjnie; 3 z nich dotyczyły narządów płciowych, 1 sieci większej. Wszystkie chore stosowały wewnątrzmaciczne wkładki antykoncepcyjne (IUD), przez okres od 4 do 10 lat; w tym jedna 2-krotnie. Rozpznanie ustalono na podstawie wyników badań histopatologicznych i (lub) mikrobiologicznych. Po leczeniu operacyjnym i stwierdzeniu promienicy wdrażano celowane leczenie farmakologiczne. W związku ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia infekcji promieniczej u kobiet stosujących IUD zwrócono uwagę na konieczność informowania pacjentek zamierzająch stosować ten rodzaj antykoncepcji o możliwości wyst ąpienaia tego rodzaju powikłania infekcyjnego.

  Streszczenie angielskie: Actinomycosis of the sex organs, as well as pelvis monor and abdominal cavity, is most often detected in women using intrauterine devices (IUDs). The article presents 4 cases of actinomycosis observed in srugically treated patients: 3 of the adnexa and 1 in the grerater omentum. Mean time of IUD use was 6.8 years, mean age of the patients who underwent surgical procedures - 39. In the years 2000 - 2001, 345 gynaecological procedures were performed; among 4 patients who were operated on 3 had tumours of adnexa and 1 of the greater omentum. Actinomycosis was confirmed 3 times histopathologically and twice microbiologically. Laparotomy was performed by median inferior incision. Unilateral excision of the adnexa was performed twice, one with concomitant appendectomy, 1 bilateral excision with appendectomy and 1 resection of the tumour of the greater omentum. Two patients had undergone appendectomy in childhood. Douglas cavity was drained in two patients. Once the aetiology was detected histopathologically and/or microbiologically, the patients were on intense cristallilne penicillin treatment: 20 ml u/24 h/ 2 weeks. The disease caused great emaciation of the body, mean body mass was 52.5 kg, BMI 20.0. All patients had anaemia detected which was the reason for red blood cells transfused post-operatively (2 u.). All 4 patients had been using IUDs for 4 - 10 years. They had the IUDs removed 2 days to 2 months prior the surgery. Recurrence of the disease was not observed. The cases presented confirm the observations of other authors who state that diagnosing actionomycosis of the sex and abdominal...


  6/10

  Tytuł oryginału: Torbiele szczęki i żuchwy w materiale Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi.
  Tytuł angielski: Cysts of the maxilla and mandible on the basis of data from the Department of Oral Surgery at the Dental Institute Lodz Medical Academy.
  Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna, Mieczkowska Agnieszka, Maciąg Marta, Błaszczyk Lidia, Szczęśniak Justyna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (11) s.62-63, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono 78 przypadków chorych z torbielami zlokalizowanymi w szczęce lub żuchwie. W analizowanym materiale zwrócono uwagę na częstość ich występowania w zależności od wieku, płci i rodzaju torbieli.

  Streszczenie angielskie: The study describes 78 cases of cysts in the maxilla and mandible. Attention was paid to their incidence depending on age, sex and type of cyst.


  7/10

  Tytuł oryginału: Promienica narządów płciowych i jamy brzusznej, u kobiet leczonych operacyjnie w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w Lipsku n. Wisłą w latach 2000-2001.
  Tytuł angielski: Actinomycosis of female genital tract and organs of the abdominal cavity in women vere operated in the Gynecology and Obstetrics Department of the Hospital in Lipsko for years 2000-2001.
  Autorzy: Sikora-Szczęśniak Dobrosława L., Sikora Wacław, Szczęśniak Grzegorz
  Źródło: Radom. Rocz. Lek. 2002: 7 s.66-70, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - 1 Interaktywna Konferencja Naukowa pt. Aktualne problemy perinatologii i ginekologii Zabrze - Szczyrk 03-06.04. 2002
  Sygnatura GBL: 728,022

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  8/10

  Tytuł oryginału: Zabiegi ginekologiczne skojarzone z leczeniem schorzeń chirurgicznych w materiale Oddziału Chirurgicznego w Lipsku n. Wisłą w latach 1985-1999.
  Tytuł angielski: Gynaecological surgery during surgical treatment date from the Department of Surgery of the Hospital in Lipsko for years 1985-1999.
  Autorzy: Szczęśniak Grzegorz, Sikora-Szczęśniak Dobrosława L., Sikora Wacław
  Źródło: Radom. Rocz. Lek. 2002: 7 s.71-79, tab., bibliogr. 2 poz., sum. - 1 Interaktywna Konferencja Naukowa pt. Aktualne problemy perinatologii i ginekologii Zabrze - Szczyrk 03-06.04. 2002
  Sygnatura GBL: 728,022

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  9/10

  Tytuł oryginału: EBV - infected LCL and B-CLL exhibit different expression pattern of p27 and Rb genes family.
  Autorzy: Marzec Barbara, Kubiatowski Tomasz, Gawłowicz Małgorzata, Szczęśniak Dorota, Filip Agata, Koczkodaj Dorota, Nesina Iryna, Wojcierowski Jacek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.65-70, il., bibliogr. 18 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Epstein-Barr (EBV) is a powerful immortalizing virus for human B lymphocytes in vitro and is assoxciated with several human neoplasms in vivo. Chronic lymphocyte leukaemic (CLL) cells might be infected by the virus but can not proliferative whereas normal resting B lymphocytes produce immortalized cell lines after infection. Since the pRb,p 107 and p130, together with p27, play critical roles in controlling the mammalian cell division cycle, we have investigated the expression of this genes following EBV immortilisation of primary B-lymphocytes comparing to cultured B-CLL cells. In this report, we show that EBV decreases the pRb and p130 mRNA gene expression and drives down the mRNA level of p27 gene expression, which is extremely high in B-CLL lymphocytes. This is achieved by a strategy involving "silencing" of critical cell division cycle genes: pRb, p130. Viral proteins may take part in that process. Increased expression of p27 in B-CLL cells may be responsible for maintenance of anergic state.


  10/10

  Tytuł oryginału: D type cyclins mRNA expression pattern in human acute leukaemia cells.
  Autorzy: Szczęśniak Dorota, Kocki Janusz, Cioch Maria, Dmoszyńska Anna, Marzec Barbara, Wojcierowski Jacek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.101-104, tab., bibliogr. 19 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The cell cycle alternation may cause malignant cell tranformation. The past several years' research has resulted in defining new agents participating in cell proliferation and contributed to the fact that we have started to understand the cell cycle machinery. Molecules involved in basic pathway of cell division are cyclins, the positive regulators of cell cycle, overexpression of which is associated with uncontrolled cell growth and cancer. In our reasearch we examined the level of cyclin genes expression in bone marrow samples from 15 patients with acute leukaemia before therapy. For the detection of cyclin mRNA we used. The Multi-Probe RNase Protection Assay System (Pharmingen). We focused on the expression of D type cyclins. The results we obtained show that leukaemic cells reveal significantly high levels of cyclin D2 and D3 mRNA in majority of examined samples as well as difference in expression of cyclin D1 between ALL and AML cells. The correlation between the clinical data and expression of cyclin genes in hematological malignancies may be a prognostic factor for the relapse or poor prognosis.

  stosując format: